Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика

Въпрос: Има ли право на платен годишен отпуск лице, възстановено от съда, като уволнението е признато за незаконно - за времето от датата на освобождаване до възстановяването му? Отговор: Кодексът на труда (КТ) регламентира случаите, при които се зачита трудов стаж. Принципът е,...

Промените в Закона за местните данъци и такси 2009 г.

В брой 105 на “Държавен вестник” от 9 декември 2008 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, който влиза в сила от 1 януари 2009 г. Промени са направени в размерите на местните данъци, които се определят от общинския съвет на общинат...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.- 3

(Продължение от бр. 3) VIII. Промени в гл. IХ от КТ (Трудова дисциплина). Промяната в тази глава е новата по-разгърната редакция на чл. 181 от КТ - досега издаването на правилник за вътрешния трудов ред беше право на работодателя, което той можеше да упражни по своя преценка. С...

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност

Наскоро имахме ревизия от РУСО по разходите на ДОО за 2004 година. Вследствие на тази ревизия ни беше съставен ревизионен акт за начет за неправомерно начислено и изтеглено от сметките на ДОО парично обезщетение за бременност и раждане. Случаят е следният: Лицето, за което става ...

Облагане на доходите от ликвидационни дялове 1

През 2008 г. във фирмата ни постъпи на работа нов служител, който е бил съдружник в ООД. Оттам е изключен, без да му се изплати дружественият дял. След заведено дело съдът му присъжда и съответно съдия изпълнител удържа и превежда на лицето, както следва: 1. на 10.12.07 г. - зак...

Отчитане стоките на консигнация 1

Съгласно дефиницията на чл. 49, ал.1 от Търговския закон, “посредник” е “търговец, който по занятие посредничи за сключване на сделки”. В този смисъл посредникът (комисионерът) съдейства за сключването на сделка чрез осъществяване на фактически или правни действия между страните,...

Преназначаване при трудов договор със срок за изпитване

Мога ли да преназнача от 8-часов на 4-часов работен ден (от чл. 136, ал. 1 на чл. 138, ал. 1 от КТ) майки с деца до 3 години и бременни жени, които се намират все още в срок на изпитване? Правната уредба на договора със срок за изпитване е дадена в текстовете на чл. 70 и чл. 71 ...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината за 2008

Преоценките на активите и пасивите са важна част от процеса на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието. Сред тях особено внимание трябва да се отдели на преоценките на финансовите инструменти - финансови активи и финансови пасиви...

Регламент (ЕО) № 1126/2008

В Официалния вестник на Европейския съюз от 28 ноември 2008 г. беше публикуван т.нар. Регламент (ЕО) 1126/2008 г. С този регламент, както се твърди, “с цел избягване на недоразумения”, са приети всички действащи за 2008 г. Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО). Мал...

В пресата за вас

Особености на трудовия договор по време на изпитване

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, разглежда особеностите на трудовия договор по време на изпитване. През време на изпитването страните имат всички права и задължения, както при окончателен трудов договор. Така например не може да се работи без тр...

Отчет за командировка

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” може да се намери отговор на въпроса: Трябва ли бордната карта да се прилага едновременно със самолетния билет към отчета за командировката в случаите, когато пътуването е осъществено със самолет? За установените изисквания за документ...

Отчитане на капитала в бюджетните предприятия

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Бюджетно предприятие сме. Срещаме затруднение при определяне на сумите, които се посочват в раздел “А” от пасива на баланса като форми на “Капитал в бюджетните пр...

Отчитане на липса на активи по вина на отчетника

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на липса на активи по вина на отчетника. Счетоводните записвания при виновно причинени липси на активи следва да се съобразяват с изискванията на нормативн...

Отчитане на продажби на течни горива

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Ние сме преработващо предприятие със собствен автомобилен парк от 5 товарни автомобила (за производствени нужди - превоз на суровини и материали и готова продукция). Предстои да заку...

Платен отпуск при намалена работоспособност

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Работничка представя документ от ТЕЛК за намалена трудоспособност над 50%. Според чл. 319 от КТ тя има право на 26 дни отпуск (6 повече от минималните 20 дни отпуск). В същото време, съг...

Прекласифициране на недеривативен инструмент

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява прекласифицирането на недеривативен инструмент. Според промяната на МСС 39, при редки обстоятелства предприятията могат да прекласифицират недерив...

Система за публичен надзор над регистрираните одитори

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., разяснява система за публичен надзор над регистрираните одитори. Според измененията в Закона за независимия финансов одит, публичният надзор над дейността на регистрираните одитори ще се осъществява от Комисията ...

Третиране по ЗДДС на унищожени ДМА

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” може да се намери отговор на въпроса: При възникнал пожар във фирмата на ЕТ са изгорели материали, готова продуция, машини и производствена сграда. Как ще се третират от гледна точка на ЗДДС унищожените ДМА, чиято балансова стойност не е ...