Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика

Въпрос: Има ли право на платен годишен отпуск лице, възстановено от съда, като уволнението е признато за незаконно - за времето от датата на освобождаване до възстановяването му? Отговор: Кодексът на труда (КТ) регламентира случаите, при които се за...

Промените в Закона за местните данъци и такси 2009 г.

В брой 105 на “Държавен вестник” от 9 декември 2008 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, който влиза в сила от 1 януари 2009 г. Промени са направени в размерите на местните данъци, които се определят...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.- 3

(Продължение от бр. 3) VIII. Промени в гл. IХ от КТ (Трудова дисциплина). Промяната в тази глава е новата по-разгърната редакция на чл. 181 от КТ - досега издаването на правилник за вътрешния трудов ред беше право на работодателя, което той можеше ...

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност

Наскоро имахме ревизия от РУСО по разходите на ДОО за 2004 година. Вследствие на тази ревизия ни беше съставен ревизионен акт за начет за неправомерно начислено и изтеглено от сметките на ДОО парично обезщетение за бременност и раждане. Случаят е сле...

Облагане на доходите от ликвидационни дялове 1

През 2008 г. във фирмата ни постъпи на работа нов служител, който е бил съдружник в ООД. Оттам е изключен, без да му се изплати дружественият дял. След заведено дело съдът му присъжда и съответно съдия изпълнител удържа и превежда на лицето, както сл...

Отчитане стоките на консигнация 1

Съгласно дефиницията на чл. 49, ал.1 от Търговския закон, “посредник” е “търговец, който по занятие посредничи за сключване на сделки”. В този смисъл посредникът (комисионерът) съдейства за сключването на сделка чрез осъществяване на фактически или п...

Преназначаване при трудов договор със срок за изпитване

Мога ли да преназнача от 8-часов на 4-часов работен ден (от чл. 136, ал. 1 на чл. 138, ал. 1 от КТ) майки с деца до 3 години и бременни жени, които се намират все още в срок на изпитване? Правната уредба на договора със срок за изпитване е дадена в ...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината за 2008

Преоценките на активите и пасивите са важна част от процеса на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието. Сред тях особено внимание трябва да се отдели на преоценките на финансовите инструменти - финан...

Регламент (ЕО) № 1126/2008

В Официалния вестник на Европейския съюз от 28 ноември 2008 г. беше публикуван т.нар. Регламент (ЕО) 1126/2008 г. С този регламент, както се твърди, “с цел избягване на недоразумения”, са приети всички действащи за 2008 г. Международни стандарти за ф...

В пресата за вас

Особености на трудовия договор по време на изпитване

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, разглежда особеностите на трудовия договор по време на изпитване. През време на изпитването страните имат всички права и задължения, както при окончателен трудов договор. Така наприм...

Отчет за командировка

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” може да се намери отговор на въпроса: Трябва ли бордната карта да се прилага едновременно със самолетния билет към отчета за командировката в случаите, когато пътуването е осъществено със самолет? За устан...

Отчитане на капитала в бюджетните предприятия

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Бюджетно предприятие сме. Срещаме затруднение при определяне на сумите, които се посочват в раздел “А” от пасива на баланса като фор...

Отчитане на липса на активи по вина на отчетника

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на липса на активи по вина на отчетника. Счетоводните записвания при виновно причинени липси на активи следва да се съобразяв...

Отчитане на продажби на течни горива

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Ние сме преработващо предприятие със собствен автомобилен парк от 5 товарни автомобила (за производствени нужди - превоз на суровини и материали и готов...

Платен отпуск при намалена работоспособност

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Работничка представя документ от ТЕЛК за намалена трудоспособност над 50%. Според чл. 319 от КТ тя има право на 26 дни отпуск (6 повече от минималните 20 дн...

Прекласифициране на недеривативен инструмент

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява прекласифицирането на недеривативен инструмент. Според промяната на МСС 39, при редки обстоятелства предприятията мо...

Система за публичен надзор над регистрираните одитори

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., разяснява система за публичен надзор над регистрираните одитори. Според измененията в Закона за независимия финансов одит, публичният надзор над дейността на регистрираните одитори щ...

Третиране по ЗДДС на унищожени ДМА

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” може да се намери отговор на въпроса: При възникнал пожар във фирмата на ЕТ са изгорели материали, готова продуция, машини и производствена сграда. Как ще се третират от гледна точка на ЗДДС унищожените ДМА, ...