Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.
Законодателство

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.

В “Държавен вестник”, бр. 108/19.12.2008 г. и бр. 109/23.12.2008 г. са обнародвани поредните промени в Кодекса на труда. I. Обща характеристика на промените в Кодекса на труда - приетите изменения и допълнения на закона са в няколко насоки. 1/ С из...

Въпроси и отговори за капиталовия пазар 2

Въпрос: Появиха се инвестиционни дружества, дружества със специална инвестиционна цел, договорни фондове. Какво представляват те? Отговор: Най-общо това са колективни схеами за инвестиране, които са добре познати в световната практика, но за Българи...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за управление на етажната собственост. Деца до 6-годишна възраст и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от един месец, няма да заплащат консумативни разходи и разходи по те...

Въпроси и отговори

Доставка на стока с монтаж и инсталиране - право на данъчен кредит и документиране на авансите

Въпрос: Дружество сключва договор за доставка на производствено оборудване, включително инсталация, монтаж и пускане в действие. Доставчик е фирма, регистрирана по ДДС в Швеция. Договорено е авансово плащане, за което ще се издадат фактури от швейцар...

Задължителна регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

С § 98 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.) беше допълнен текста на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Съгласно тази разпоредб...

Обезценка на нетекущи и текущи активи

В края на всеки финансов период е необходимо всяко предприятие да направи преценка, дали дълготрайните и краткотрайните активи, с които разполага, не са надценени. Обръщам внимание, че по силата на българските счетоводни стандарти, след 1 януари 2008...

Разпределение на финансовия резултат между съдружници

Счетоводители сме на дружество, регистрирано на основание чл. 57 от Закона за адвокатурата. Интересува ни: 1. Как се третира от данъчна гледна точка разпределението на финансовия резултат между съдружниците на това дружество, т.е. годишният финансов...

Счетоводно отчитане и оценка на селскостопанската продукция и биологичните активи

Счетоводното отчитане и оценките на селскостопанската продукция и биологичните активи при първоначалното им признаване се подчиняват на правилата на Счетоводен стандарт 41 Селско стопанство. Съгласно определението в този стандарт: “Биологичен актив ...

В пресата за вас

Безвъзмездно временно ползване на ДМА от небюджетни предприятия или физически лица

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда предоставянето от бюджетни предприятия (БП) за безвъзмездно временно ползване дълготрайни материални активи (ДМА) на небюджетни предприятия или на физически ли...

Данъчни аспекти при преобразуване на дружество

В бр. 20 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Георги Конев, данъчен експерт, разглежда казуса: Предстои преобразуване чрез промяна на правната форма - от дружество с ограничена отговорност (ООД) в акционерно дружество (АД). Какви са данъчните п...

Дарения, свързани с биологични активи

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правителствените дарения, свързани с биологични активи. В МСС 41 се съдържат специални постановки за отчитане на правителствени дарения на...

Наложена санкция увеличава финансовия резултат за данъчни цели

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса: Следва ли да се увеличи облагаемата печалба на фирма със сумата на санкция, наложена є за нарушение на Закона за митниците (ЗМ)? В случая става въпрос за санкция за нарушение...

Определяне на репутацията

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира определянето на репутацията. Положителната репутация, съгласно параграф 32 от МСФО 3, се определя като разлика между: - общата сума от (а) справ...

Предварителни плащания на общините - бенефициенти

Писма ДДС № 6,7,8 от 4.04.2008 г. на МФ В бр. 10 от 2008 г. на Асп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предварителните плащания от Националния фонд на общините - бенефициенти. В случаите, когато се извършват предва...

Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната му форма

В бр. 49 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти по ЗКПО на преобразуването на търговско дружество чрез промяна на правната му форма? Има ли последен данъчен период за прекратеното дружество? Няма да...