Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.
Законодателство

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.

В “Държавен вестник”, бр. 108/19.12.2008 г. и бр. 109/23.12.2008 г. са обнародвани поредните промени в Кодекса на труда. I. Обща характеристика на промените в Кодекса на труда - приетите изменения и допълнения на закона са в няколко насоки. 1/ С изменението на чл. 10 КТ се уточ...

Въпроси и отговори за капиталовия пазар 2

Въпрос: Появиха се инвестиционни дружества, дружества със специална инвестиционна цел, договорни фондове. Какво представляват те? Отговор: Най-общо това са колективни схеами за инвестиране, които са добре познати в световната практика, но за България са сравнително нови. Те са п...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за управление на етажната собственост. Деца до 6-годишна възраст и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от един месец, няма да заплащат консумативни разходи и разходи по текущото поддържане за общите ча...

Въпроси и отговори

Доставка на стока с монтаж и инсталиране - право на данъчен кредит и документиране на авансите

Въпрос: Дружество сключва договор за доставка на производствено оборудване, включително инсталация, монтаж и пускане в действие. Доставчик е фирма, регистрирана по ДДС в Швеция. Договорено е авансово плащане, за което ще се издадат фактури от швейцарската фирма. Въпросите се отна...

Задължителна регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

С § 98 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.) беше допълнен текста на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Съгласно тази разпоредба, тютюневите изделия от местн...

Обезценка на нетекущи и текущи активи

В края на всеки финансов период е необходимо всяко предприятие да направи преценка, дали дълготрайните и краткотрайните активи, с които разполага, не са надценени. Обръщам внимание, че по силата на българските счетоводни стандарти, след 1 януари 2008 г. дълготрайните материални и...

Разпределение на финансовия резултат между съдружници

Счетоводители сме на дружество, регистрирано на основание чл. 57 от Закона за адвокатурата. Интересува ни: 1. Как се третира от данъчна гледна точка разпределението на финансовия резултат между съдружниците на това дружество, т.е. годишният финансов резултат от дейността на това...

Счетоводно отчитане и оценка на селскостопанската продукция и биологичните активи

Счетоводното отчитане и оценките на селскостопанската продукция и биологичните активи при първоначалното им признаване се подчиняват на правилата на Счетоводен стандарт 41 Селско стопанство. Съгласно определението в този стандарт: “Биологичен актив е придобито и контролирано от ...

В пресата за вас

Безвъзмездно временно ползване на ДМА от небюджетни предприятия или физически лица

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда предоставянето от бюджетни предприятия (БП) за безвъзмездно временно ползване дълготрайни материални активи (ДМА) на небюджетни предприятия или на физически лица. Като правило предоставенит...

Данъчни аспекти при преобразуване на дружество

В бр. 20 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Георги Конев, данъчен експерт, разглежда казуса: Предстои преобразуване чрез промяна на правната форма - от дружество с ограничена отговорност (ООД) в акционерно дружество (АД). Какви са данъчните последици от гледна точка на ЗД...

Дарения, свързани с биологични активи

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правителствените дарения, свързани с биологични активи. В МСС 41 се съдържат специални постановки за отчитане на правителствени дарения на биологични активи - живи живо...

Наложена санкция увеличава финансовия резултат за данъчни цели

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса: Следва ли да се увеличи облагаемата печалба на фирма със сумата на санкция, наложена є за нарушение на Закона за митниците (ЗМ)? В случая става въпрос за санкция за нарушение на нормативен акт (ЗМ), която...

Определяне на репутацията

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира определянето на репутацията. Положителната репутация, съгласно параграф 32 от МСФО 3, се определя като разлика между: - общата сума от (а) справедливата стойност на прехвърле...

Предварителни плащания на общините - бенефициенти

Писма ДДС № 6,7,8 от 4.04.2008 г. на МФ В бр. 10 от 2008 г. на Асп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предварителните плащания от Националния фонд на общините - бенефициенти. В случаите, когато се извършват предварително плащания от бюджета на...

Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната му форма

В бр. 49 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти по ЗКПО на преобразуването на търговско дружество чрез промяна на правната му форма? Има ли последен данъчен период за прекратеното дружество? Няма данъчни аспекти по Закона за кор...