начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.
Законодателство

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.

В “Държавен вестник”, бр. 108/19.12.2008 г. и бр. 109/23.12.2008 г. са обнародвани поредните промени в Кодекса на труда. I. Обща характеристика на промените в Кодекса на труда - приетите изменения и допълнения на закона са в няколко насоки. 1/ С из...

Въпроси и отговори за капиталовия пазар 2

Въпрос: Появиха се инвестиционни дружества, дружества със специална инвестиционна цел, договорни фондове. Какво представляват те? Отговор: Най-общо това са колективни схеами за инвестиране, които са добре познати в световната практика, но за Българи...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за управление на етажната собственост. Деца до 6-годишна възраст и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от един месец, няма да заплащат консумативни разходи и разходи по те...

Въпроси и отговори

Доставка на стока с монтаж и инсталиране - право на данъчен кредит и документиране на авансите

Въпрос: Дружество сключва договор за доставка на производствено оборудване, включително инсталация, монтаж и пускане в действие. Доставчик е фирма, регистрирана по ДДС в Швеция. Договорено е авансово плащане, за което ще се издадат фактури от швейцар...

Задължителна регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

С § 98 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.) беше допълнен текста на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Съгласно тази разпоредб...

Обезценка на нетекущи и текущи активи

В края на всеки финансов период е необходимо всяко предприятие да направи преценка, дали дълготрайните и краткотрайните активи, с които разполага, не са надценени. Обръщам внимание, че по силата на българските счетоводни стандарти, след 1 януари 2008...

Разпределение на финансовия резултат между съдружници

Счетоводители сме на дружество, регистрирано на основание чл. 57 от Закона за адвокатурата. Интересува ни: 1. Как се третира от данъчна гледна точка разпределението на финансовия резултат между съдружниците на това дружество, т.е. годишният финансов...

Счетоводно отчитане и оценка на селскостопанската продукция и биологичните активи

Счетоводното отчитане и оценките на селскостопанската продукция и биологичните активи при първоначалното им признаване се подчиняват на правилата на Счетоводен стандарт 41 Селско стопанство. Съгласно определението в този стандарт: “Биологичен актив ...

В пресата за вас

Безвъзмездно временно ползване на ДМА от небюджетни предприятия или физически лица

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда предоставянето от бюджетни предприятия (БП) за безвъзмездно временно ползване дълготрайни материални активи (ДМА) на небюджетни предприятия или на физически ли...

Данъчни аспекти при преобразуване на дружество

В бр. 20 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Георги Конев, данъчен експерт, разглежда казуса: Предстои преобразуване чрез промяна на правната форма - от дружество с ограничена отговорност (ООД) в акционерно дружество (АД). Какви са данъчните п...

Дарения, свързани с биологични активи

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правителствените дарения, свързани с биологични активи. В МСС 41 се съдържат специални постановки за отчитане на правителствени дарения на...

Наложена санкция увеличава финансовия резултат за данъчни цели

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса: Следва ли да се увеличи облагаемата печалба на фирма със сумата на санкция, наложена є за нарушение на Закона за митниците (ЗМ)? В случая става въпрос за санкция за нарушение...

Определяне на репутацията

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира определянето на репутацията. Положителната репутация, съгласно параграф 32 от МСФО 3, се определя като разлика между: - общата сума от (а) справ...

Предварителни плащания на общините - бенефициенти

Писма ДДС № 6,7,8 от 4.04.2008 г. на МФ В бр. 10 от 2008 г. на Асп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предварителните плащания от Националния фонд на общините - бенефициенти. В случаите, когато се извършват предва...

Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната му форма

В бр. 49 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти по ЗКПО на преобразуването на търговско дружество чрез промяна на правната му форма? Има ли последен данъчен период за прекратеното дружество? Няма да...