Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.
Законодателство

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.

В “Държавен вестник”, бр. 108/19.12.2008 г. и бр. 109/23.12.2008 г. са обнародвани поредните промени в Кодекса на труда. I. Обща характеристика на промените в Кодекса на труда - приетите изменения и допълнения на закона са в няколко насоки. 1/ С из...

Въпроси и отговори за капиталовия пазар 2

Въпрос: Появиха се инвестиционни дружества, дружества със специална инвестиционна цел, договорни фондове. Какво представляват те? Отговор: Най-общо това са колективни схеами за инвестиране, които са добре познати в световната практика, но за Българи...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за управление на етажната собственост. Деца до 6-годишна възраст и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от един месец, няма да заплащат консумативни разходи и разходи по те...

Въпроси и отговори

Доставка на стока с монтаж и инсталиране - право на данъчен кредит и документиране на авансите

Въпрос: Дружество сключва договор за доставка на производствено оборудване, включително инсталация, монтаж и пускане в действие. Доставчик е фирма, регистрирана по ДДС в Швеция. Договорено е авансово плащане, за което ще се издадат фактури от швейцар...

Задължителна регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

С § 98 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.) беше допълнен текста на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Съгласно тази разпоредб...

Обезценка на нетекущи и текущи активи

В края на всеки финансов период е необходимо всяко предприятие да направи преценка, дали дълготрайните и краткотрайните активи, с които разполага, не са надценени. Обръщам внимание, че по силата на българските счетоводни стандарти, след 1 януари 2008...

Разпределение на финансовия резултат между съдружници

Счетоводители сме на дружество, регистрирано на основание чл. 57 от Закона за адвокатурата. Интересува ни: 1. Как се третира от данъчна гледна точка разпределението на финансовия резултат между съдружниците на това дружество, т.е. годишният финансов...

Счетоводно отчитане и оценка на селскостопанската продукция и биологичните активи

Счетоводното отчитане и оценките на селскостопанската продукция и биологичните активи при първоначалното им признаване се подчиняват на правилата на Счетоводен стандарт 41 Селско стопанство. Съгласно определението в този стандарт: “Биологичен актив ...

В пресата за вас

Безвъзмездно временно ползване на ДМА от небюджетни предприятия или физически лица

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда предоставянето от бюджетни предприятия (БП) за безвъзмездно временно ползване дълготрайни материални активи (ДМА) на небюджетни предприятия или на физически ли...

Данъчни аспекти при преобразуване на дружество

В бр. 20 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Георги Конев, данъчен експерт, разглежда казуса: Предстои преобразуване чрез промяна на правната форма - от дружество с ограничена отговорност (ООД) в акционерно дружество (АД). Какви са данъчните п...

Дарения, свързани с биологични активи

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правителствените дарения, свързани с биологични активи. В МСС 41 се съдържат специални постановки за отчитане на правителствени дарения на...

Наложена санкция увеличава финансовия резултат за данъчни цели

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса: Следва ли да се увеличи облагаемата печалба на фирма със сумата на санкция, наложена є за нарушение на Закона за митниците (ЗМ)? В случая става въпрос за санкция за нарушение...

Определяне на репутацията

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира определянето на репутацията. Положителната репутация, съгласно параграф 32 от МСФО 3, се определя като разлика между: - общата сума от (а) справ...

Предварителни плащания на общините - бенефициенти

Писма ДДС № 6,7,8 от 4.04.2008 г. на МФ В бр. 10 от 2008 г. на Асп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предварителните плащания от Националния фонд на общините - бенефициенти. В случаите, когато се извършват предва...

Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната му форма

В бр. 49 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти по ЗКПО на преобразуването на търговско дружество чрез промяна на правната му форма? Има ли последен данъчен период за прекратеното дружество? Няма да...