начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 7, 1 - 15 април 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

ДДС № 02 от 12.03.2013 г. - ОТНОСНО : Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на министерствата, ведомствата, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, БТА, ДВУ и БАН

ОТНОСНО : Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на министерствата, ведомствата, Народно събр...

ДДС № 03 от 12.03.2013 г. - ОТНОСНО: Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на общините

ОТНОСНО: Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на общините С настоящите указания на основание ...

№ 20-00-74 от 20.03.2013 г. - ОТНОСНО: Инструкция за допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

ОТНОСНО: Инструкция за допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП) С Инструкция на управителя на Националния осигурителен институт, обнародвана в „Държавен вестник”, брой 24 от...

№ 26-561 от 12.10.2012 г. - ОТНОСНО: Когато от характера на работата на работника или служителя следва и това налага той да изпълнява трудовите си задължения в други населени места, съответно райони или обекти извън седалището на предприятието, няма нормативно основание той да се счита за командирован

ОТНОСНО: Когато от характера на работата на работника или служителя следва и това налага той да изпълнява трудовите си задължения в други населени места, съответно райони или обекти извън седалището на предприятието, няма нормативно основание той да ...

№ 3-3614 от 04.12.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в неперсонифицирано дружество, който е определен за управител на дружеството

ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в неперсонифицирано дружество, който е определен за управител на дружеството Според изложеното в запитването задълженото лице е собственик и управител на ДЗЗД, в което съдружниците са общо двама. Същевременно е пенси...

№ 61-217 от 14.11.2012 г. - ОТНОСНО: При виновно неизпълнение на трудовите задължения и/или при причиняване на вреда на работодателя от страна на работника или служителя работодателят има право да реализира дисциплинарната и/или имуществената му отговорност

ОТНОСНО: При виновно неизпълнение на трудовите задължения и/или при причиняване на вреда на работодателя от страна на работника или служителя работодателят има право да реализира дисциплинарната и/или имуществената му отговорност Разпоредбите на чл. ...

№ 91-00-104 от 08.03.2013 г. - ОТНОСНО: Погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на § 27 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

ОТНОСНО: Погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на § 27 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. По повод на прилагането на разпоредбите на § 27, ал. 2 и 3 от ЗДБРБ за 2012 г. ви уведомяваме за следното: 1. Първос...

№ 91-00-141 от 27.03.2013 г. - ОТНОСНО: Въведени с Търговския закон изисквания на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (OB, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.)

ОТНОСНО: Въведени с Търговския закон изисквания на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (OB, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.) С настоящото писмо би...

№ ДР-4 от 08.03.2013 г. - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на ДР-3/20.02.2013 г. за разпределението и отчитането на субсидиите от централния бюджет на юридическите лица с нестопанска цел, посочени в Приложение № 4 към чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на ДР-3/20.02.2013 г. за разпределението и отчитането на субсидиите от централния бюджет на юридическите лица с нестопанска цел, посочени в Приложение № 4 към чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България з...

Анотации

Извънреден труд на официални празници празник при сумирано изчисляване на работното време

В сп. „Актив”, бр. 3/2013 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса: Трябва ли часовете, отработени на официален празник при сумирано изчисляване на работното време и заплатени съгласно чл. 262 от КТ, и приравненият нощен към дневен тр...

Как се определят авансовите вноски по ЗКПО за 2013 г.

Във в. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 3/2013 г. Костадин Иванов, данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определят авансовите вноски по ЗКПО през тази година. Най-същественото изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКП...

Какви са ограниченията на правото на данъчен кредит за доставки с леки автомобили

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3/2013 г. Валери Колчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са ограниченията на правото на данъчен кредит за доставки с леки автомобили. С оглед промените в чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС от 01.01.2013 г. няма да ...

Облагане на доходите от наем за имот – съпружеска имуществена общност

Във в. „Актив”, бр. 5/2013 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице - ЕТ, регистрирано по ЗДДС, е отдало под наем сграда, която е съпружеска съсобственост. Договорът за наем е сключен с физическото лице. Какъв докуме...

Облагане по ЗДДС на дейността „Пътна помощ”

Във в. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 3/2013 г. Моника Петрова, главен експерт по приходите, методолог по ЗДДС в НАП, отговаря на следните въпроси: 1. Фирма извършва дейност „Пътна помощ". При извършване на транспортна услуга пътна помощ на ава...

Ползване на отпуск от бащата, когато се осигурява на различни основания

Във в. „Актив”, бр. 5/2013 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Лице работи по трудов договор и е осигурен на максимален осигурителен доход. Започва да развива дейност като съдружник в друго дружество. Подадено е...

Промяна на заплатата на служителка в отпуск по майчинство

В сп. „Актив”, бр. 3/2013 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса има ли право на промяна на заплатата си служителка в отпуск по майчинство, ако през това време са увеличени заплатите на нейни колежки. Докато служителката ползва отпу...

Процесуални проблеми при отдаване под наем на семейно жилище след развода от единия съпруг

Във бр. 2/2013 г. на сп. „Собственост и право”, Цветелина Кържева-Тенева – юрист и Иван Георгиев – юрист отговарят на следния въпрос: Какви са процесуалните проблеми при отдаване под наем на семейно жилище след развода от единия съпруг? От процесуал...

Справочник

Държавен вестник, бр. 25 - 28/2013 г.

Министерство на финансите Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове ДВ, бр. 26 от 14.03.2013 г. Министерство на отбраната Наредба № Н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска екс...

Справочна информация бр. 7/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 - 29 март 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 20...