Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 5, 1 - 15 март 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 03-00-126 от 12.02.2013 г.- ОТНОСНО: Проект на постановление на Министерския съвет за реда и критериите за определяне и актуализиране размера на минималната работна заплата за страната

ОТНОСНО: Проект на постановление на Министерския съвет за реда и критериите за определяне и актуализиране размера на минималната работна заплата за страната По изпратения ни за съгласуване проект на постановление на Министерския съвет за реда и критериите за определяне и актуализ...

№ 15-00-18 от 20.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за реклама, извършени от дистрибутор на лекарствени продукти

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за реклама, извършени от дистрибутор на лекарствени продукти В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, заведено с вх. № 15-00-18/26.11.2...

№ 26-234 от 15.11.2012 г. - ОТНОСНО: Вътрешно заместване е допустимо единствено в случаите, когато както заместникът, така и заместваното лице притежават качеството работник или служител. За заемане на вакантна длъжност може да се сключи нов трудов договор или допълнително споразумение за заемането й за определен срок (при спазване на изискванията на чл. 68 КТ)

ОТНОСНО: Вътрешно заместване е допустимо единствено в случаите, когато както заместникът, така и заместваното лице притежават качеството работник или служител. За заемане на вакантна длъжност може да се сключи нов трудов договор или допълнително споразумение за заемането й за опр...

№ 3-187 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Според изложеното в запитването физическо лице има сключен договор от 05.01.2010 г. за депозит със срок 3 години с банка – клон гр. ...

№ 3-225 от 21.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в него съгласно договор за оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне между „Б” АД и общинско предприятие „Х...

№ 3-286 от 29.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране съгласно разпоредбите на ЗДДС на публична продан на недвижим имот, който е в режим на съсобственост

ОТНОСНО: Данъчно третиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот, който е в режим на съсобственост Според изложеното в запитването по изпълнително дело №……2012 г. по описа на ЧСИ е извършен опис на недвижим ...

№ 3-324 от 31.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложената в запитването фактическа обстановка Общински съвет – гр….. е взел решение за в...

№ 3-3668 от 06.12.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД, който е определен за управител на дружеството

ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД, който е определен за управител на дружеството Според изложеното в запитването „……….” ЕООД е с предмет на дейност създаване и предоставяне на социални услуги в общността. Едноличният собственик на капитала на дружеството е сключил със с...

№ 3-6 от 02.01.2013 г. - ОТНОСНО: Полагане на личен труд от собственика на капитала на еднолично дружество във връзка с предмета на дейност на същото

ОТНОСНО: Полагане на личен труд от собственика на капитала на еднолично дружество във връзка с предмета на дейност на същото Според изложеното в запитването собственикът на капитала на „………….” ЕООД извършва безвъзмездно дейностите по управление и представителство на дружеството, ...

№ 94-3398 от 17.10.2012 г. - ОТНОСНО: Когато това е уговорено в колективен трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието. При неизпълнение на задълженията по колективния трудов договор страните по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага, могат да предявяват искове пред съда. Работодателят е длъжен да преговаря и предоставя информация, необходима за сключване на колективен трудов договор в предприятието

ОТНОСНО: Когато това е уговорено в колективен трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието. При неизпълнение на за...

№ 94-3675 от 13.11.2012 г. - ОТНОСНО: Бабата на детето не може да ползва отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст съгласно българското трудово законодателство, когато майката на детето не е титуляр на правото на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ, за да може да даде съгласието си за това.

ОТНОСНО: Бабата на детето не може да ползва отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст съгласно българското трудово законодателство, когато майката на детето не е титуляр на правото на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ, за да може да даде съгласието си за това. В запитването е...

№ 94-М-539 от 19.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на извършени доставки на услуги по консултантски договор с фирма от ЕС (Ирландия), свързани с дейността на фирмата в Република Турция

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени доставки на услуги по консултантски договор с фирма от ЕС (Ирландия), свързани с дейността на фирмата в Република Турция Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-М-539/09.10.2012 г...

Анотации

Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на машини от Швеция

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2013 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои покупка на машини от Швеция. Съгласно предварителните договорености с доставчика за покупката ще бъдат направени няколко авансов...

Доказване на покупка за целите на ЗДДС

Във в. „Актив”, бр. 3/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма закупува акумулатори от Китай, но те не пристигат в България, а се транспортират директно в Гърция, където е клиентът, на когото ги продават. Доставката им се освобождава от купувача ...

Заприходяване на земя

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2013 г. Христо Досев – регистриран одитор, отговаря на въпроса: ООД закупува земеделска земя - как ще се осчетоводи заприходяването й, като закупуването й е със замяна на предмети, а също и плащане по банков път и в брой? Придобитата земеделс...

Кои лица следва да правят месечни авансови вноски по ЗКПО

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2013 г. Велин Филипов - дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса кои лица следва да правят месечни авансови вноски през 2013 г. Важна промяна в ЗКПО от началото на 2013 г., е базата за определяне на месечните авансови вноски...

Обезщетения, обвързани с размера на минималната работна заплата

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2013 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса какви са обезщетенията от държавното обществено осигуряване, обвързани с размера на минималната работна заплата. Съгласно чл. 41, ал. 2 КСО дневното парично обезщетение за временна неработоспособност...

Облагане на доход от продажба на апратамент, придобит с ипотека

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2013 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На 25.07.2009 г. е закупен апартамент от физическо лице на стойност 45 000 евро. Средствата за покупката са осигурени изцяло от ипотечен кредит с банка, при който апартаментът е п...

Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества

В сп. „Актив”, бр. 2/2013 г. Димитър Бойчев, отговаря на въпроса как се осъществява държавното обществено осигуряване на собствениците и съдружниците в търговски дружества. Дейността по управление и контрол на търговско дружество се различава по своя характер и същност от извършв...

Осчетоводяване на разход на гориво от собствен резервоар

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2013 г. Христо Досев – регистриран одитор, разглежда следния казус: Фирма, занимаваща се с транспорт на товари, притежава резервоар за съхранение на гориво и зареждане на превозни средства за собствени нужди (не се извършва продажба). Поставе...

Промени в КТ във връзка със Закона за защита при бедствия

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2013 г. Стефанка Симеонова - данъчен консултант в МТСП, отговаря на въпроса какви са промените в разпоредбите на чл. 218 от Кодекса на труда (КТ) във връзка със Закона за защита при бедствия. Организацията на работата за защита при бедствия се осъщес...

Санкция за неподадена декларация по ЗДДФЛ

В сп. „Актив”, бр. 2/2013 г. проф. Костадин Иванов, отговаря на въпроса какви са глобите и санкциите при неподаване на данъчна декларация и при други нарушения на ЗДДФЛ. Глоби или имуществени санкции по ЗДДФЛ се налагат на лица, които не подават в срок данъчна декларация, не посо...

Справочник

Държавен вестник, бр. 17 - 21/2013 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс Министерски съвет Постановление № 32 от 14 февруари 2013 г. за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации Постановление...

Заповед № ЗЦУ-45 от 14.01.2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите и във връзка с чл. 73, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Утвърждавам: Формат и ред за съз...

Кратка информация за предоставяне на статут на одобрен изпращач по смисъла на чл. 372, параграф 1, Буква „г” от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на комисията

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ” Кратка информация за предоставяне на статут на одобрен изпращач по смисъла на чл. 372, параграф 1, Буква „г” от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на комисията Целта на прилагането на този процедура е да се намери баланс между митническия контр...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2013 г. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари е отрицателно в размер на 536,5 млн. лв., к...

Справочна информация бр. 5/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 28 февруари 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта

В сила от 23.11.2012 г. Приета с ПМС № 289 от 15.11.2012 г. Обн., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2012 г., попр., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2012 г. Раздел I Такси за разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи Чл. 1. (1) За разглеждане на документи по пода...

Три пъти по-бързо възстановяват ДДС на фирми, покриващи златния стандарт на НАП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Три пъти по-бързо възстановяват ДДС на фирми, покриващи златния стандарт на НАП Фирмите, които покриват златния стандарт на НАП, ще получават обратно надвнесения от тях данък върху добавената стойност в срок до 10 дни след п...