Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 5, 1 - 15 март 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 03-00-126 от 12.02.2013 г.- ОТНОСНО: Проект на постановление на Министерския съвет за реда и критериите за определяне и актуализиране размера на минималната работна заплата за страната

ОТНОСНО: Проект на постановление на Министерския съвет за реда и критериите за определяне и актуализиране размера на минималната работна заплата за страната По изпратения ни за съгласуване проект на постановление на Министерския съвет за реда и крите...

№ 15-00-18 от 20.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за реклама, извършени от дистрибутор на лекарствени продукти

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за реклама, извършени от дистрибутор на лекарствени продукти В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, зав...

№ 26-234 от 15.11.2012 г. - ОТНОСНО: Вътрешно заместване е допустимо единствено в случаите, когато както заместникът, така и заместваното лице притежават качеството работник или служител. За заемане на вакантна длъжност може да се сключи нов трудов договор или допълнително споразумение за заемането й за определен срок (при спазване на изискванията на чл. 68 КТ)

ОТНОСНО: Вътрешно заместване е допустимо единствено в случаите, когато както заместникът, така и заместваното лице притежават качеството работник или служител. За заемане на вакантна длъжност може да се сключи нов трудов договор или допълнително спор...

№ 3-187 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Според изложеното в запитването физическо лице има сключен договор от 05.01.2010 г. за депозит със сро...

№ 3-225 от 21.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в него съгласно договор за оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне между „Б...

№ 3-286 от 29.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране съгласно разпоредбите на ЗДДС на публична продан на недвижим имот, който е в режим на съсобственост

ОТНОСНО: Данъчно третиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот, който е в режим на съсобственост Според изложеното в запитването по изпълнително дело №……2012 г. по описа на ЧС...

№ 3-324 от 31.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложената в запитването фактическа обстановка Общински съв...

№ 3-3668 от 06.12.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД, който е определен за управител на дружеството

ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД, който е определен за управител на дружеството Според изложеното в запитването „……….” ЕООД е с предмет на дейност създаване и предоставяне на социални услуги в общността. Едноличният собственик на капитала ...

№ 3-6 от 02.01.2013 г. - ОТНОСНО: Полагане на личен труд от собственика на капитала на еднолично дружество във връзка с предмета на дейност на същото

ОТНОСНО: Полагане на личен труд от собственика на капитала на еднолично дружество във връзка с предмета на дейност на същото Според изложеното в запитването собственикът на капитала на „………….” ЕООД извършва безвъзмездно дейностите по управление и пре...

№ 94-3398 от 17.10.2012 г. - ОТНОСНО: Когато това е уговорено в колективен трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието. При неизпълнение на задълженията по колективния трудов договор страните по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага, могат да предявяват искове пред съда. Работодателят е длъжен да преговаря и предоставя информация, необходима за сключване на колективен трудов договор в предприятието

ОТНОСНО: Когато това е уговорено в колективен трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предпри...

№ 94-3675 от 13.11.2012 г. - ОТНОСНО: Бабата на детето не може да ползва отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст съгласно българското трудово законодателство, когато майката на детето не е титуляр на правото на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ, за да може да даде съгласието си за това.

ОТНОСНО: Бабата на детето не може да ползва отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст съгласно българското трудово законодателство, когато майката на детето не е титуляр на правото на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ, за да може да даде съгласиет...

№ 94-М-539 от 19.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на извършени доставки на услуги по консултантски договор с фирма от ЕС (Ирландия), свързани с дейността на фирмата в Република Турция

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени доставки на услуги по консултантски договор с фирма от ЕС (Ирландия), свързани с дейността на фирмата в Република Турция Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП...

Анотации

Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на машини от Швеция

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2013 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои покупка на машини от Швеция. Съгласно предварителните договорености с доставчика за покупката ще б...

Доказване на покупка за целите на ЗДДС

Във в. „Актив”, бр. 3/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма закупува акумулатори от Китай, но те не пристигат в България, а се транспортират директно в Гърция, където е клиентът, на когото ги продават. Доставката ...

Заприходяване на земя

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2013 г. Христо Досев – регистриран одитор, отговаря на въпроса: ООД закупува земеделска земя - как ще се осчетоводи заприходяването й, като закупуването й е със замяна на предмети, а също и плащане по банков път ...

Кои лица следва да правят месечни авансови вноски по ЗКПО

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2013 г. Велин Филипов - дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса кои лица следва да правят месечни авансови вноски през 2013 г. Важна промяна в ЗКПО от началото на 2013 г., е базата за определян...

Обезщетения, обвързани с размера на минималната работна заплата

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2013 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса какви са обезщетенията от държавното обществено осигуряване, обвързани с размера на минималната работна заплата. Съгласно чл. 41, ал. 2 КСО дневното парично обезщетение ...

Облагане на доход от продажба на апратамент, придобит с ипотека

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2013 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На 25.07.2009 г. е закупен апартамент от физическо лице на стойност 45 000 евро. Средствата за покупката са осигурени изцяло от ипотечен кредит с бан...

Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества

В сп. „Актив”, бр. 2/2013 г. Димитър Бойчев, отговаря на въпроса как се осъществява държавното обществено осигуряване на собствениците и съдружниците в търговски дружества. Дейността по управление и контрол на търговско дружество се различава по своя...

Осчетоводяване на разход на гориво от собствен резервоар

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2013 г. Христо Досев – регистриран одитор, разглежда следния казус: Фирма, занимаваща се с транспорт на товари, притежава резервоар за съхранение на гориво и зареждане на превозни средства за собствени нужди (не ...

Промени в КТ във връзка със Закона за защита при бедствия

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2013 г. Стефанка Симеонова - данъчен консултант в МТСП, отговаря на въпроса какви са промените в разпоредбите на чл. 218 от Кодекса на труда (КТ) във връзка със Закона за защита при бедствия. Организацията на работата за...

Санкция за неподадена декларация по ЗДДФЛ

В сп. „Актив”, бр. 2/2013 г. проф. Костадин Иванов, отговаря на въпроса какви са глобите и санкциите при неподаване на данъчна декларация и при други нарушения на ЗДДФЛ. Глоби или имуществени санкции по ЗДДФЛ се налагат на лица, които не подават в ср...

Справочник

Държавен вестник, бр. 17 - 21/2013 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс Министерски съвет Постановление № 32 от 14 февруари 2013 г. за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетн...

Заповед № ЗЦУ-45 от 14.01.2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите и във връзка с чл. 73, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Утв...

Кратка информация за предоставяне на статут на одобрен изпращач по смисъла на чл. 372, параграф 1, Буква „г” от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на комисията

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ” Кратка информация за предоставяне на статут на одобрен изпращач по смисъла на чл. 372, параграф 1, Буква „г” от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на комисията Целта на прилагането на този процедура е да се намери ...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2013 г. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари е отрицателно...

Справочна информация бр. 5/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 28 февруари 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта

В сила от 23.11.2012 г. Приета с ПМС № 289 от 15.11.2012 г. Обн., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2012 г., попр., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2012 г. Раздел I Такси за разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи Чл. 1. (1) За ра...

Три пъти по-бързо възстановяват ДДС на фирми, покриващи златния стандарт на НАП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Три пъти по-бързо възстановяват ДДС на фирми, покриващи златния стандарт на НАП Фирмите, които покриват златния стандарт на НАП, ще получават обратно надвнесения от тях данък върху добавената ст...