Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 4, 16-18 февруари 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16-18 февруари 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

ДДС № 16 от 27.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г.

ОТНОСНО: Прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. С това указание се регламентира: - прилагането на разпоредбата на § 25, ал. 4 от Закона за...

№ 20-00-32 от 05.02.2013 г. - ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство по Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство по Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност На 19 септември 2011 г. в Белград беше подписана Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност (Спогодбата). Законът за ...

№ 26-Р-89 от 17.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на парична сума, получена от разпределение на дивидент и изплатена на едноличния собственик – чуждестранно юридическо лице вследствие на намаляване на капитала

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на парична сума, получена от разпределение на дивидент и изплатена на едноличния собственик – чуждестранно юридическо лице вследствие на намаляване на капитала В Централното управление на Нац...

№ 3-188 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки

ОТНОСНО: Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки В запитването, във връзка със задължение на дружеството по подадена справка - декларация по ЗДДС от ... 2011 г. се поставят следните въпроси: 1. Ако при наличието на свободен финансов ресурс се направи плащане ...

№ 3-267 от 25.01.2013 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г., съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г., съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Според изложеното в запитването в сайта на НАП на 09.01.2013...

№ 3-27 от 04.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по транспорт на стоки по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по транспорт на стоки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването „А” ЕООД е доставчик на транспортна услуга с възложител българска фирма. Превозът се извършва по следните дестинац...

№ 3-287 от 29.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейността изработка и търговия с бижута

ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейността изработка и търговия с бижута Според изложеното в запитването през 2013 г. физическо лице има намерение да изработва бижута, както и да изкупува такива, като същите ще бъдат предмет на продажба. Към момента няма регистрация като едноличен тъ...

№ 94-4079 от 16.11.2012 г. - ОТНОСНО: Работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време, и ги предоставя за информация на работниците, служителите и длъжностните лица. Работодателят държи на разположение на работниците и служителите текстовете на колективните трудови договори, сключени в предприятието по отрасли, браншове или общини, с които е обвързан

ОТНОСНО: Работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време, и ги предоставя за информация на работниците, служителите и длъжностните лица. Работодателят държи на разположение на работниците и служителит...

Анотации

Въвеждане на инструменти като ДМА

В бр. 4/2013 г на в. „Седмичен законник”, Д-р Николай Николов – дипломиран експерт-счетоводител разглежда следния казус: Две фирми са регистрирани по ЗДДС. Фирмата купувач се занимава със СМР и иска да купи от старата фирма продавач (която е със затихващи функции) инструменти, ча...

Годишен финансов отчет на придобиващо предприятие, участвало в бизнескомбинация

Във в. „Седмичен законник”, бр. 6/2013 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса какво трябва да съдържа приложението към годишния финансов отчет на придобиващото предприятие, участвало в бизнес комбинация. Приложението към годишния финансов отчет на пр...

Данъчен кредит за стоки, закупени с фактури в чужбина

Във в. „Актив”, бр. 2/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва строителни услуги на територията на Германия. Фирмата има фактури за закупени материали в Германия. Как стои въпросът с ДДС за тези материа...

Документиране на липси на парични средства от касата на дружеството

Във в. „Актив”, бр. 2/2013 г. Георги Петков – данъчен консултант, разглежда следния казус: В дружество "X" ЕООД сумата на наличните парични средства по счетоводни данни е по-голяма от действителната наличност. Разликата е похарчена от управителя във връзка с дейността на дружеств...

Документиране на отложена възвръщаема парична отстъпка

Във в. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 1/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма е вносител на машини и оборудване от Европейския съюз, всяка доставка се оформя със съответната фактура и протокол. В края на годината на база на продаденото п...

Дължими обзщетения при незаконно уволнение

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2013 г., ще намерите отговор на въпроса: Дължат ли се едновременно обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, присъдено поради призната от съда незаконност на уволнението, и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ? Може ли да се извърши прихващане? Обезщетение...

Какви са осигурителните вноски и осигурителният стаж, обвързани с минималната работна заплата

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2013 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса какви са осигурителните вноски и осигурителният стаж, обвързани с минималната работна заплата. Според чл. 4, ал. 3, т. 5 КСО от размера на минималната работна заплата зависи социалното осигуряване на...

Кои лица следва да правят тримесечни авансови вноски

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2013 г. Велин Филипов - дипломиран експерт-счетоводител, дава отговор на въпроса кои лица следва да правят тримесечни авансови вноски през 2013 г. Промяна в ЗКПО от началото на 2013 г. е направена по отношение на базата за определяне на...

Могат ли да се пренасят парични средства зад границата с пощенски пратки

Във в. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 1/2013 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса могат ли да се пренасят парични средства зад границата с пощенски пратки. Не могат да се пренасят парични средства през границата на страната с пощенски пратки, о...

Осигурителни вноски на лица, изпратени на командировка в чужбина

В сп. „Актив +”, бр.1/2013 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса: Върху какъв доход се определят осигурителните вноски на лицата, изпратени на командировка в чужбина? Разпоредбата на чл. 121, ал. 3 от КТ урежда продължителното (повече от 30 календарни дни) кома...

Ред за предявяване на вземания, възникнали след откриване на производство по несъстоятелност

В сп. „Търговско и облигационно право”, бр. 1/2013 г. Ралица Топчиева - адвокат и синдик, отговаря на въпроса какъв е редът за предявяване на вземания, възникнали след откриване на производство по несъстоятелност. Съгласно чл. 688, ал. 3 ТЗ вземания, неплатени на падежа и възникн...

Справочник

Държавен вестник, бр. 11- 16/2013 г.

Национална здравноосигурителна каса Решение № РД-НС-04-8 от 31 януари 2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса ДВ, бр. 12 от 07.02.2013 г. Национална здравноосигурителна каса Решение № РД-НС-04-8 от 31 януари 2013 г. на Надзорния съвет на Национална...

ЕТ плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2012 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически л...

Заповед № ЗЦУ-45 от 14.01.2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите и във връзка с чл. 73, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Утвърждавам: Формат и ред за съз...

Наемодателите подават нова декларация в НАП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 година ще имат едно ново задължение. Те трябва да декларират дължимите авансов...

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И през 2013 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали данъчните си основи с лихвените плащания по заема през годината. Условията са подаване на годишна данъчна декларация за облагане на доходите,...

НОИ изготви актюерски доклад за периода 2012 – 2060 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Националният осигурителен институт изготви актюерски доклад за периода 2012-2060 г., който представлява оценка на текущото и бъдещото финансово състояние на държавното обществено осигуряване. Основната цел на доклада е да се...

НОИ съкращава сроковете за отпускане на пенсия

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Ускоряването на процеса по отпускане на пенсии в действителен размер продължи и през 2012 г. Това показва статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ) за периода януари - август 2012 г. За 89,7% от подадените в НО...

Справочна информация бр.4/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1- 14 февруари 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

Указания за попълване на декларацията по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна

В сила от 01.03.2013 г. Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2013 г. Раздел I от декларацията се попълва във всички случаи на извършване на презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута: - В т. 1 се посочв...

Фирмите могат да проверят онлайн колко фискални устройства имат регистрирани

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Фирмите, които имат електронен подпис, могат да проверяват онлайн колко фискални устройства има регистрирани на техния БУЛСТАТ. Чрез новата е-услуга представителите на дружествата правят и справки за това, какви отчети са подаде...