Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 4, 16-18 февруари 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16-18 февруари 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

ДДС № 16 от 27.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г.

ОТНОСНО: Прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. С това указание се регламентира: - прилагането на разпоредба...

№ 20-00-32 от 05.02.2013 г. - ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство по Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство по Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност На 19 септември 2011 г. в Белград беше подписана Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигур...

№ 26-Р-89 от 17.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на парична сума, получена от разпределение на дивидент и изплатена на едноличния собственик – чуждестранно юридическо лице вследствие на намаляване на капитала

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на парична сума, получена от разпределение на дивидент и изплатена на едноличния собственик – чуждестранно юридическо лице вследствие на намаляване на капитала В...

№ 3-188 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки

ОТНОСНО: Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки В запитването, във връзка със задължение на дружеството по подадена справка - декларация по ЗДДС от ... 2011 г. се поставят следните въпроси: 1. Ако при наличието на свободен финан...

№ 3-267 от 25.01.2013 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г., съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г., съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Според изложеното в запитванет...

№ 3-27 от 04.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по транспорт на стоки по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по транспорт на стоки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването „А” ЕООД е доставчик на транспортна услуга с възложител българска фирма. Превозът се...

№ 3-287 от 29.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейността изработка и търговия с бижута

ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейността изработка и търговия с бижута Според изложеното в запитването през 2013 г. физическо лице има намерение да изработва бижута, както и да изкупува такива, като същите ще бъдат предмет на продажба. Към момента няма...

№ 94-4079 от 16.11.2012 г. - ОТНОСНО: Работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време, и ги предоставя за информация на работниците, служителите и длъжностните лица. Работодателят държи на разположение на работниците и служителите текстовете на колективните трудови договори, сключени в предприятието по отрасли, браншове или общини, с които е обвързан

ОТНОСНО: Работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време, и ги предоставя за информация на работниците, служителите и длъжностните лица. Работодателят държи на разположен...

Анотации

Въвеждане на инструменти като ДМА

В бр. 4/2013 г на в. „Седмичен законник”, Д-р Николай Николов – дипломиран експерт-счетоводител разглежда следния казус: Две фирми са регистрирани по ЗДДС. Фирмата купувач се занимава със СМР и иска да купи от старата фирма продавач (която е със зати...

Годишен финансов отчет на придобиващо предприятие, участвало в бизнескомбинация

Във в. „Седмичен законник”, бр. 6/2013 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса какво трябва да съдържа приложението към годишния финансов отчет на придобиващото предприятие, участвало в бизнес комбинация. Приложението към...

Данъчен кредит за стоки, закупени с фактури в чужбина

Във в. „Актив”, бр. 2/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва строителни услуги на територията на Германия. Фирмата има фактури за закупени материали в Германия. Как стои ...

Документиране на липси на парични средства от касата на дружеството

Във в. „Актив”, бр. 2/2013 г. Георги Петков – данъчен консултант, разглежда следния казус: В дружество "X" ЕООД сумата на наличните парични средства по счетоводни данни е по-голяма от действителната наличност. Разликата е похарчена от управителя във ...

Документиране на отложена възвръщаема парична отстъпка

Във в. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 1/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма е вносител на машини и оборудване от Европейския съюз, всяка доставка се оформя със съответната фактура и протокол. В края на год...

Дължими обзщетения при незаконно уволнение

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2013 г., ще намерите отговор на въпроса: Дължат ли се едновременно обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, присъдено поради призната от съда незаконност на уволнението, и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ? Може ли да се и...

Какви са осигурителните вноски и осигурителният стаж, обвързани с минималната работна заплата

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2013 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса какви са осигурителните вноски и осигурителният стаж, обвързани с минималната работна заплата. Според чл. 4, ал. 3, т. 5 КСО от размера на минималната работна заплата за...

Кои лица следва да правят тримесечни авансови вноски

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2013 г. Велин Филипов - дипломиран експерт-счетоводител, дава отговор на въпроса кои лица следва да правят тримесечни авансови вноски през 2013 г. Промяна в ЗКПО от началото на 2013 г. е направена по отноше...

Могат ли да се пренасят парични средства зад границата с пощенски пратки

Във в. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 1/2013 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса могат ли да се пренасят парични средства зад границата с пощенски пратки. Не могат да се пренасят парични средства през границата на...

Осигурителни вноски на лица, изпратени на командировка в чужбина

В сп. „Актив +”, бр.1/2013 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса: Върху какъв доход се определят осигурителните вноски на лицата, изпратени на командировка в чужбина? Разпоредбата на чл. 121, ал. 3 от КТ урежда продължителното (пов...

Ред за предявяване на вземания, възникнали след откриване на производство по несъстоятелност

В сп. „Търговско и облигационно право”, бр. 1/2013 г. Ралица Топчиева - адвокат и синдик, отговаря на въпроса какъв е редът за предявяване на вземания, възникнали след откриване на производство по несъстоятелност. Съгласно чл. 688, ал. 3 ТЗ вземания,...

Справочник

Държавен вестник, бр. 11- 16/2013 г.

Национална здравноосигурителна каса Решение № РД-НС-04-8 от 31 януари 2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса ДВ, бр. 12 от 07.02.2013 г. Национална здравноосигурителна каса Решение № РД-НС-04-8 от 31 януари 2013 г. на...

ЕТ плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2012 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъ...

Заповед № ЗЦУ-45 от 14.01.2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите и във връзка с чл. 73, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Утв...

Наемодателите подават нова декларация в НАП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 година ще имат едно ново задължение. Те трябва д...

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И през 2013 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали данъчните си основи с лихвените плащания по заема през годината. Условията са подаване на годишна данъчна декла...

НОИ изготви актюерски доклад за периода 2012 – 2060 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Националният осигурителен институт изготви актюерски доклад за периода 2012-2060 г., който представлява оценка на текущото и бъдещото финансово състояние на държавното обществено осигуряване. Ос...

НОИ съкращава сроковете за отпускане на пенсия

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Ускоряването на процеса по отпускане на пенсии в действителен размер продължи и през 2012 г. Това показва статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ) за периода януари - август 2012 г...

Справочна информация бр.4/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1- 14 февруари 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

Указания за попълване на декларацията по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна

В сила от 01.03.2013 г. Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2013 г. Раздел I от декларацията се попълва във всички случаи на извършване на презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в дру...

Фирмите могат да проверят онлайн колко фискални устройства имат регистрирани

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Фирмите, които имат електронен подпис, могат да проверяват онлайн колко фискални устройства има регистрирани на техния БУЛСТАТ. Чрез новата е-услуга представителите на дружествата правят и справки з...