Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 3, 1-15 февруари 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1-15 февруари 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-12 от 11.01.2013 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Във връзка с измененията и допълненията в ...

№ 20-00-14 от 15.01.2013 г. - ОТНОСНО: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г. и промени в Закона за здравното осигуряване, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г.)

ОТНОСНО: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г. и промени в Закона за здравното осигуряване, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ДВ, бр. 102 от 21.12.20...

№ 2625 от 27.08.2012 г. ОТНОСНО: Постановление на МС № 31 от 11.02. 1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда не се прилага за служители, работили в сферата на образованието, но които не са педагогически кадър

Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия...

№ 3-3144 от 12.10.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ за лек автомобил, който не е във владеене на собственика му

ОТНОСНО: Приложение на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ за лек автомобил, който не е във владеене на собственика му Получена е преписка, образувана по искане на Х, касаеща дължимостта на данъка върху превозните средства за автомобил, който е отнет през 2007 г., но в КАТ – В, е регистриран к...

№ 62-68 от 08.10.2012 г. ОТНОСНО: Работодателят няма право да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда след влизане в сила на измененията на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г. - в сила от 28.01.2012 г.)

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда преди изменението му с § 16 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г., работодателят имаше право да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие при п...

№ 67-66 от 06.11.2012 г. ОТНОСНО: Работодателят не може да прави нова преценка на размера на допълнителното възнаграждение за продължителна работа (клас) след отмяната на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения. Баща – едноличен търговец, не може да предоставя ползване на родителски отпуск в размер до 5 месеца от своя отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда.

1. През посочения от вас период (1993-1994 г.) действаше Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (НДДТВ). Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 3 НДДТВ за продължителна работа (клас) се зачиташе времето, през което лицата са задължително осигурени по силата на нормативен ...

№ 8008-184 от 17.10.2012 г. ОТНОСНО: В Закона за държавния служител изрично са уредени случаите, в които не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения при заемане на държавна служба. Гражданството не е включено в изчерпателно изброените дискриминационни признаци

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от дискриминация, не представлява дискриминация различното третиране на лица на основата на тяхното гражданство или на лица без гражданство, когато това е предвидено в закон или в международен договор, по който Република България е ...

№ 92-00-807#1 от 05.10.2012 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при издаване на справки за образувани изпълнителни дела от Централния регистър на длъжниците в Република България на ………………….

Във Ваше писмо, постъпилО в ЦУ на НАП с вх. № ……………………. е изложена следната фактическа обстановка: …………………………….е създала и администрира Централен регистър на длъжниците в Република България (ЦРД). Във връзка с големия дял на необслужени задължения на юридически или физически ли...

№ 94-00-269 от 08.11.2012 г. - ОТНОСНО: Възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ В отговор на направеното от вас запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 94-00-269 от 08.11.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следна...

№ 94-1605 от 10.09.2012 г. ОТНОСНО: В случай че към датата на смъртта си работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят следва да изплати на наследниците му обезщетението при пенсиониране

Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато трудовият договор на работника или служителя бъде прекратен, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение независимо от основанието за прекратяването....

№ 94-1755 от 03.09.2012 г. ОТНОСНО: Когато поради сключване на договор за управление на предприятието трудовият договор на служител от ръководството на предприятието е прекратен, не възниква право на обезщетение при оставане без работа на служителя

Разпоредбата на чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) регламентира, че работникът или служителят има право на обезщетение за оставане без работа, ако трудовото му правоотношение е било прекратено на изчерпателно изброените основания, а именно: закриване на предприятието (чл. 32...

№ 94-2300 от 03.10.2012 г. ОТНОСНО: При разработването на графиците следва да се спазват установените в закона правила, като работодателят трябва да разчете работното време на всички работници и служители така, че да организира процеса на работа без да надвишава установената нормална продължителност на работното време за периода на сумирано отчитане

Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при ко...

№ 94-2981 от 17.10.2012 г. ОТНОСНО: Работодателят може да прекрати трудовия договор, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят ...

№ 94-3972 от 13.11.2012 г. ОТНОСНО: Държавният служител може да извършва определена услуга по граждански договор или на хонорар, ако по този начин не се прикрива наличието на трудови правоотношения. Той е длъжен да декларира писмено пред органа по назначаването несъвместимост и частни интереси, когато при извършваната дейност за него възникне търговски, финансов или друг делови интерес.

В разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) са посочени изчерпателно дейностите, които държавният служител в това си качество не може да съвместява - едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски п...

Анотации

Възлагане на втора ревизия на едно и също дружество за един и същи период

Във в. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 12/2012 г. Зорница Димитрова – юрист, разглежда следния казус: Със Заповед за ревизия е извършена ревизия на търговско дружество от ТД на НАП, същата приключва с, ревизионен акт от 30.05.2012 г. Ревизионният акт е обжалван пред директор...

Данъчно третиране на разходите по ЗКПО в случаите на оспорена реалност на доставките

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2012 г., ще намерите отговор на въпроса: Какво е данъчното третиране на разходите по ЗКПО в случаите на оспорена реалност на доставките при извършена ревизия по ЗДДС? Все no-често при пълни данъчни ревизии се претендира непризнаване на стопа...

Лица, задължени да подават декларацията за дължими данъци по ЗДДФЛ

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2013 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои лица са задължени да подават декларацията за дължими данъци по ЗДДФЛ. На основание чл. 55, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ в редакцията на закона, действаща след 1 януари 2013 г., предприя...

Облагане на лихви по допълнителни парични вноски и данъчни аспекти на преобразуване на търговски дружества

Във в. „Счетоводство и данъчна практика”, бр. 12/2012 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Местно дружество (М.) е с едноличен собственик на капитала - кипърско дружество (К.). Кипърското дружество е с едноличен собственик на капитала - дружес...

Осигурителен стаж при работа по два граждански договора

В сп. „Бюлетин по труда”, бр. 12/2012 г. Петя Малакова - главен експерт в дирекция „Трудово и обществено осигуряване и условия на труд”, отговаря на следния въпрос: Служителка работи по 2 граждански договора, по които получава възнаграждение, което е по-ниско от минималната работ...

Осигуряване на ЕТ, който работи и по трудов договор

Във в. „Актив”, бр. 22/2012 г. Аспасия Петкова – експерт, разглежда следния казус: Лице има ЕТ и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Ако бъде назначено в друго дружество на трудов договор, възможно ли е в ЕТ-то да не се осигурява? ЕТ-то продължава да работи, а доходът от т...

Осигуряване на управител с две ЕООД-та

Във в. „Актив”, бр. 22/2012 г. Аспасия Петкова – експерт, отговаря на въпросите: Как трябва да се осигурява управител и едноличен собственик на капитала, който има регистрирани две ЕООД-та? В едното се осигурява като ДУК върху 800,00 лв. (прага за дейността) и открива ново ЕООД. ...

Права на бременна служителка

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2012 г. е публикуван отгово на следния въпрос: Служителка, която работи от месец и половина на трудов договор, разбира, че е бременна, а работодателят й иска да напусне доброволно. Какви права има? Съгласно чл. 333, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) ...

Прехвърляне на неползван отпуск от минали години

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2012 г. ще намерите отговор на следния въпрос: Служител има неползван платен годишен отпуск за 2012 г. в размер на 15 paботни дни, от които 10 работни дни се отлагат за следващата година. Какво се случва с остатъка от 5 работни дни, които не са по...

Придобиване право на пенсия и възможност за работа след пенсионирането

Във в. „Актив”, бр. 23/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, разглежда следния казус: Служител навършва 63-годишна възраст на 3 февруари 2013 г., има 45 г. трудов стаж. Кога ще може да се пенсионира? В момента работи по трудов договор. Ще бъде ли необходимо да бъде прекратен договоръ...

Прилагане на коригиращ коефициент при изчисляване на обезщетението за неползван отпуск

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 12/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда следния случай: Трудовият договор на физическо лице е бил прекратен. В заповедта за освобождаване работ...

Промени в ЗДДС за прилагане на 9% данъчна ставка към неорганизирани туристи

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са промените в ЗДДС за прилагане на 9% данъчна ставка към неорганизирани туристи. Една от основните причини за законодателните промени в сферата на туризма, които са в сила от 01....

Уведомяване на компетентните органи при замразяване на дейността

В сп. „Счетоводство”, бр. 12/2012 г. Валентина Гекова – главен експерт по приходите в НАП, разглежда следния казус: Кои компетентни органи трябва да бъдат уведомени и какви документи трябва да се представят за замразяване дейността на фирмата? Вероятно под „замразяване на дейност...

Справочник

Безработните могат да подадат заявление преди да платят здравни вноски, за да не изгубят права

Правилото важи за тези от тях, които имат стари дългове към хазната. От началото на годината всички хора, които сами внасят вноските си здраве(1), но имат други стари задължения към бюджета, могат да подават заявление преди плащането на здравноосигурителните си вноски. Заявление...

Държавен вестник, бр. 6- 10/2013 г.

Министерски съвет Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. Постановление № 10 от 14 януари 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Решение № 23 от 14 януари 2013 г. за открив...

ЗАПОВЕД № ОД07-444 от 14.12.2012 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката (ЗСт), във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗСт, чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане ...

ЗАПОВЕД № РД01-1002 от 19.12.2012 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. и във връзка с чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класифик...

Намаляваме данъците на половина с дарение за лечение на деца

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или Центъра „Фонд за лечение на деца”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и поп...

Нова декларация за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили В кои случаи се подава? – Декларацията се подава при придобиване на пътно превозно средство, с изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представлява...

Освобождаване от плащане на здравни вноски за българи, живеещи в чужбина

Отговори на най-често задаваните въпроси Преди 1 юли 1999 г.: Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) влиза в сила от 01.07.1999 г., поради което преди тази дата няма задължение за плащане на здравноосигурителни вноски. За периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г.: Всички бъ...

Спогодба за социална сигурност между България и Сърбия е в сила от 1 февруари

Националният осигурителен институт информира, че от 1 февруари 2013 г. влиза в сила Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност и Административно споразумение за нейното прилагане. Ратифицираната спогодба се основава на принципите на еднаквото трет...

Справочна информация бр.3/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16- 31 януари 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...