Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 2, 16 - 31 януари 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-248 от 28.12.2012 г. - Относно: изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

Относно: изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), направени със Закона за изменение и допълнение на Закона з...

№ 20-25-44 от 22.02.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – …….. от 22.02.2012 г., Ви уведомяваме за...

№ 24-30-31 от 15.10.2012 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски от самоосигуряващо се лице за доходи от предоставени консултантски услуги

Във връзка с ваше запитване, препратено ни за отговор от Дирекция „ОУИ”- гр. София, с вх. № 24-30-31 от 15.10.2012 г. по описа на Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП): Изложената в запитването фактическа обстановка е следната: Самоосигуряващо ...

№ 24-34-130 от 15.10.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 244 и чл. 245 от Закона за корпоративното подоходно облагане

По повод писма на Дирекции „ОУИ” – гр. София и гр. Пловдив, касаещи съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС) и административните съдилища (АС) при решаването на еднородни спорове относно прилагането на чл. 244 и чл. 245 от ЗКПО, и предвид становищата, изразявани ...

№ 3-3136 от 12.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на транспортна услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на транспортна услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружество е регистрирано за целите на ЗДДС и осъществява търговска дейност. Извършва продажби на дърва за огрев н...

№ 91-01-7 от 08.01.2013 г. ОТНОСНО: Заверяване на осигурителен стаж за периодите по чл. 9а, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване

УКАЗАНИЕ Считано от 1 януари 2013 г. е отменена ал. 8, на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която на докторантите беше дадена възможност да се осигуряват по свое желание и за своя сметка по време на обучението си. От посочената дата осигурителният стаж на докто...

№ 94-00-258 от 02.11.2012 г. Във връзка с постъпило запитване от вас с вх. № 94-00-258/02.11.2012 г. относно това дали следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с „Вендинг автомат”, ви уведомяваме за следното:

Описали сте в запитването следната фактическа обстановка: вие сте физическо лице, което няма регистрация на фирма и възнамерява да използва „Вендинг автомат”, с който ще осъществявате дейност с цел реализиране на доходи. Задавате въпроса: Следва ли да се регистрирате по Търговск...

№ 94-С-413 от 12.10.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗМДТ

В отговор на поставения върос ви уведомяваме: По силата на действащия чл. 47, ал. 1 ЗМДТ при дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. ...

№ 96-00-741 от 07.11.2012 г. ОТНОСНО: Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-741 от 07.11.2012 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването вие сте собственик на еднолично търговско дружество (ЕООД) и негов управител. Имате сключен писмен договор за възлаг...

Анотации

Включване на акциз в данъчната основа при придобиване на автомобил

В бр. 10/2012 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева – данъчен консултант разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ДДС, извършва ВОП на автомобил 6+1, документирано с фактура, издадена на 14.10.2012 г., и на тази база издава протокол по чл. 117 на същата дата. Начисле...

Възмездна доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице

В бр. 12/2012 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева – данъчен консултант разглежда следния казус: Дружество „А”, регистрирано по ЗДДС, закупува автомобил Ситроен Берлинго с брой на местата за сядане 6+1 от нерегистрирано по ЗДДС физическо лице, чрез договор за покупко...

Данъчни облекчения за физически лица, регистрирани като земеделски производители

В бр. 10/2012 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова разглежда следния казус: В годишната данъчна декларация за 2011 г., подадена от физическо лице, регистрирано като земеделски производител, са декларирани доходи от непреработена земеделска продукция. Лицето е регистрирано...

Определяне и удържане на авансовия данък за доходи от стопанска дейност

В бр. 12/2012 г на сп. „Счетоводство +”, Анелия Маркова – съдия отговаря на следния въпрос: Как се определя и удържа авансовият данък за доходи от стопанска дейност? В ал. 4 на чл. 43 от ЗДДФЛ е посочено, че когато платецът на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоос...

Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово правоотношение

В бр. 12/2012 г. на сп. „Информационен бюлетин по труда”,се разглежда следния казус: Пенсионер работи по трудов договор. Задължително ли е да се осигурява? В закона няма разпоредба, съгласно която работещите пенсионери трябва да се осигуряват. Въпреки че се осигурява за всичко, н...

Отчитане на отбивите за дефектно извършени СМР

В бр. 12/2012 г. на сп. „Актив”, Евгени Рангелов – магистър по финанси отговаря на следния въпрос: Как следва да се отчитат отбивите за дефектно извършени СМР? Всички видове строежи у нас са разпределени в 6 категории с Наредба № 1 на МРРБ от 2003 г. За строежите от I – III кате...

Права и задължения на работодателя и работниците при режим надомна работа

В бр. 12/2012 г. на сп. „Труд и право”, Жанет Богомилова – юрист отговаря на следния въпрос: Какви са правата и задълженията на работодателя и на работещите при режим надомна работа? Задължения, предвидени за работодателя Освен общите задължения, които работодателят има към раб...

Право на парично обезщетение за безработица

В бр. 12/2012 г на сп. „Труд и право”, Ани Димитрова – адвокат разглежда следния казус: Физическо лице има дялове в дружество по Закона за задълженията и договорите, което е прекратило дейността си през март 2012 г., не развива никаква дейност и не работи. Ако евентуално бъде сък...

Прекратяване на трудовите отношения поради закриване на длъжност или поради срочен договор

В бр. 12/2012 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Смела Нинева – н-к отдел „Трудово право и обществено осигуряване” разглежда следния казус: На 07.12.2011 г. е открита нова длъжност и е назначено лице на срочен трудов договор по чл. 70, ал. 1 от КТ със срок на изпитване 6 ...

Промените относно данъка при източник в обхвата на част трета от ЗКПО

В бр. 1/2013 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева – данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са промените относно данъка при източника в обхвата на част трета от ЗКПО? Промените в частта на данъка при източника са със съществен практически ефект, доколк...

Счетоводно отчитане на свободните професии

В бр. 12/2012 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор разглежда следния казус: Трябва ли да се води отчетност, при положение че при отчитане на свободните професии (адвокат) финансов резултат се формира с (-25%) необходимо присъщи разходи. Изч...

Третиране по ЗДДС при тотална разпродажба на стоки

Във в. „Актив”, бр. 24/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какво е третирането по ЗДДС при тотална разпродажба на стоки (например с 46% намаление) в супермаркет за хранителни стоки, на който му предстои затваряне? Редно ли е такава разпродажба ...

Условия за наемане на ученици и студенти като стажанти

Във в. „Актив”, бр. 23/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса при какви условия фирмите могат да наемат ученици и студенти като стажанти за срок няколко месеца. В българското законодателство не съществува правна уредба на ученическите и студентските стаж...

Справочник

Възлагане на обществени поръчки за предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Предвид обстоятелството, че секторът на комуникационните услуги се характеризира с изключителна динамичност в развитието си, от гледна точка на конкуренцията е закономерно на пазара на тези услуги да настъпят промени, които следва...

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и др.), следва ли да се изисква о...

Допустимост за поставяне на изискване към лица от екипа на кандидати или участници в процедури да притежават сертификати в областта на разкриване и предотвратяване на нередности и измами

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Изискванията за технически възможности и квалификация, както и за икономическо и финансово състояние на кандидатите и участниците се определят от възложителя в зависимост от предмета, сложността, обема и стойността на поръчката съ...

Държавен вестник, бр. 1- 5/2013 г.

Министерски съвет Постановление № 348 от 20 декември 2012 г. за изменение на Постанов­ление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. Постановление № 349 от 21 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредб...

Нови срокове за подаване на осигурителните декларации 1 и 6

    От началото на тази година двете от най-често подаваните осигурителни декларации - образец 1 и образец 6, ще се изпращат от работодателите в НАП в един и същи срок. Според промените в законодателството в повечето случаи това трябва да става ежемесечно до 25 о число на месеца,...

Обяснителни бележки на ЕК относно промени в директивата за фактуриране

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Във връзка с извършените с Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането) изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност ГД “Данъ...

Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи, начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предприятията и самоосигуряващите се лица, които през месец декември 2012 г. са изплатили доходи от друга стопанска дейност и от наем и са удържали авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, трябва да внеса...

Предоставяне на достъп до протокола при възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ По реда на глава осма „а” ЗОП се възлагат обществени поръчки, чиято ниска стойност не оправдава разходването на времеви, човешки и финансов ресурс за провеждане на процедура по закона. Разписаният ред регламентира само някои прави...

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.01.2013 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.2/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1- 15 януари 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...

Срокът за внасяне на здравни вноски от безработните се удължава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От тази година хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани ка...