Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 1, 1 - 15 януари 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 2-1494 от 09.10.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ)

ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) В запитването са поставени следните въпроси: 1. При осъществяване на няколко ик...

№ 20-00-249 от 28.12.2012 г. - Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г.

Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: Разм...

№ 24-30-37 от 15.10.2012 г. - ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Република България

ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Република България Във връзка с писмо вх. № 24-30-37 от 15.10.2012 г. по описа на Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП): И...

№ 3-3167 от 16.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването лицето е собственик на 100% от капитала на „С” ЕООД. Има сключен договор за упра...

№ 3-3223 от 23.10.2012 г. - ОТНОСНО: Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, на което е отпусната пенсия

ОТНОСНО: Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, на което е отпусната пенсия Според изложеното в запитването лицето е регистриран едноличен търговец и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Предстои ...

№ 3-3396 от 08.11.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружество е в процес на преговори с гръцка компания за предоставяне на възможност...

№ 53-02-394 от 13.12.2012 г. - ОТНОСНО: Лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност

ОТНОСНО: Лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност. В тази връзка е поставен въпрос дали това лице подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 о...

№ 96-00-673 от 08.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на ипотечен заем при „даване вместо изпълнение” по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на ипотечен заем при „даване вместо изпълнение” по реда на ЗДДС По повод на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” –Пловдив, с вх. № 96-00-673 от 08.10.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването е изложена следн...

№ 96-00-713 от 24.10.2012 г. - ОТНОСНО: Приложимост на чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО и Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2012 година при определяне на минималния осигурителен доход за читалищните служители

ОТНОСНО: Приложимост на чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО и Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2012 година при определяне на минималния осигурителен доход за читалищните служители Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”...

№ 96-00-716 от 26.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане по ЗКПО на сключена застраховка „Живот”, която не е определена като задължителна

ОТНОСНО: Данъчно облагане по ЗКПО на сключена застраховка „Живот”, която не е определена като задължителна С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 96-00-716 от 26.10.2012 г. в Дирекция „ОУИ”, е изложена следната фактическа обстановка: 1. Като соц...

№ М-24-31-88 от 12.10.2012 г. - ОТНОСНО: Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС

ОТНОСНО: Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № М-24-31-88 от 12.10.2012 г. по описа на Центра...

Анотации

Данъчно облагане по ЗДДС за участие в изложение във Великобритания

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва в изложение във Великобритания, във връзка с което организаторът на мероприятието им е ...

Доказване на обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 11/2012 г. Димитър Иванов – юрист, Отговаря на въпроса трябва ли да се доказва обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества. Обезпечителната нужда е една от зад...

Мерки, които възложителят трябва да предприеме в процедура по възлагане на обществена поръчка, когато в срока по чл. 25, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) не е постъпила нито една оферта

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 11/2012 г. Пенчо Милков – юрист, отговаря на въпроса: Какво следва да предприеме възложителят в процедура по възлагане на обществена поръчка, когато в срока по чл. 25, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените ...

Основните направления, в които трябва да е насочена дейността по осигуряване на безопасността и здравето при работа

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 11/2012 г., ще намерите отговор на следния въпрос: Кои са основните направления, в които трябва да е насочена дейността по осигуряване на безопасността и здравето при работа? Основните направления по БЗР са...

Подаване на декларациите за облагане с данък върху превозните средства в случаите, в които превозните средства са предоставени за ползване на клонове или поделения на юридически лица

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 11/2012 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: От чие име се подават декларациите за облагане с данък върху превозните средст...

Ползване на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 11/2012 г. Михаил Илиев – младши експерт в МТСП, разглежда следния казус: Служителка на постоянен трудов договор ползва отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години, който е изтекъл на 09...

Придобиване право на парично обезщетение при раждане на дете за 15 календарни дни от бащата на детето

Във в. „Актив”, бр. 18/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Работник става баща и носи удостоверение от болницата, където е извършено раждането, че му се полагат 15 дни платен отпуск по чл. 163, ал.7 от ...

Справочник

Банкови сметки на териториалните дирекции

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 1 януари 2013 г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане: - Закриват се всички сметки за ДОО и НЗОК на НАП в банките, както и всички свързани с тях кодове ...

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...

Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиса на НАП в страната ще могат да се подават годишните финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, кои...

Данъкът върху лихвите по депозитите не се декларира в данъчната декларация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Доходите от лихви по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица. Законът не изисква гражданите...

Държавен вестник, бр. 99 - 103/2012 г.

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за държавната собственост Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози Закон за бюджета на Държавното обществено...

Нова сметка за плащане на такси за вписване в регистъра на обменните бюра

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 01.01.2013 г. заплащането на държавните такси за вписването в регистъра на обменните бюра трябва да се извършва по транзитна сметка на ЦУ на НАП: БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър І”, № 1 I...

Нови кодове за вид плащане за 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане н...

Справочна информация бр.1/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 31 декември 2012 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2013 г.

[[table_1]] Забележка: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2013 г. се определя съобразно облагаемият им доход за 2011 г. като самоосигуряващите се лица: а) до 5400 лв. – 420 лв.; б) от 5400,01 до 650...