начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 1, 1 - 15 януари 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 2-1494 от 09.10.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ)

ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) В запитването са поставени следните въпроси: 1. При осъществяване на няколко ик...

№ 20-00-249 от 28.12.2012 г. - Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г.

Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: Разм...

№ 24-30-37 от 15.10.2012 г. - ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Република България

ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Република България Във връзка с писмо вх. № 24-30-37 от 15.10.2012 г. по описа на Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП): И...

№ 3-3167 от 16.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването лицето е собственик на 100% от капитала на „С” ЕООД. Има сключен договор за упра...

№ 3-3223 от 23.10.2012 г. - ОТНОСНО: Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, на което е отпусната пенсия

ОТНОСНО: Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, на което е отпусната пенсия Според изложеното в запитването лицето е регистриран едноличен търговец и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Предстои ...

№ 3-3396 от 08.11.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружество е в процес на преговори с гръцка компания за предоставяне на възможност...

№ 53-02-394 от 13.12.2012 г. - ОТНОСНО: Лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност

ОТНОСНО: Лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност. В тази връзка е поставен въпрос дали това лице подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 о...

№ 96-00-673 от 08.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на ипотечен заем при „даване вместо изпълнение” по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на ипотечен заем при „даване вместо изпълнение” по реда на ЗДДС По повод на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” –Пловдив, с вх. № 96-00-673 от 08.10.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването е изложена следн...

№ 96-00-713 от 24.10.2012 г. - ОТНОСНО: Приложимост на чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО и Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2012 година при определяне на минималния осигурителен доход за читалищните служители

ОТНОСНО: Приложимост на чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО и Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2012 година при определяне на минималния осигурителен доход за читалищните служители Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”...

№ 96-00-716 от 26.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане по ЗКПО на сключена застраховка „Живот”, която не е определена като задължителна

ОТНОСНО: Данъчно облагане по ЗКПО на сключена застраховка „Живот”, която не е определена като задължителна С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 96-00-716 от 26.10.2012 г. в Дирекция „ОУИ”, е изложена следната фактическа обстановка: 1. Като соц...

№ М-24-31-88 от 12.10.2012 г. - ОТНОСНО: Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС

ОТНОСНО: Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № М-24-31-88 от 12.10.2012 г. по описа на Центра...

Анотации

Данъчно облагане по ЗДДС за участие в изложение във Великобритания

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва в изложение във Великобритания, във връзка с което организаторът на мероприятието им е ...

Доказване на обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 11/2012 г. Димитър Иванов – юрист, Отговаря на въпроса трябва ли да се доказва обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества. Обезпечителната нужда е една от зад...

Мерки, които възложителят трябва да предприеме в процедура по възлагане на обществена поръчка, когато в срока по чл. 25, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) не е постъпила нито една оферта

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 11/2012 г. Пенчо Милков – юрист, отговаря на въпроса: Какво следва да предприеме възложителят в процедура по възлагане на обществена поръчка, когато в срока по чл. 25, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените ...

Основните направления, в които трябва да е насочена дейността по осигуряване на безопасността и здравето при работа

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 11/2012 г., ще намерите отговор на следния въпрос: Кои са основните направления, в които трябва да е насочена дейността по осигуряване на безопасността и здравето при работа? Основните направления по БЗР са...

Подаване на декларациите за облагане с данък върху превозните средства в случаите, в които превозните средства са предоставени за ползване на клонове или поделения на юридически лица

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 11/2012 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: От чие име се подават декларациите за облагане с данък върху превозните средст...

Ползване на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 11/2012 г. Михаил Илиев – младши експерт в МТСП, разглежда следния казус: Служителка на постоянен трудов договор ползва отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години, който е изтекъл на 09...

Придобиване право на парично обезщетение при раждане на дете за 15 календарни дни от бащата на детето

Във в. „Актив”, бр. 18/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Работник става баща и носи удостоверение от болницата, където е извършено раждането, че му се полагат 15 дни платен отпуск по чл. 163, ал.7 от ...

Справочник

Банкови сметки на териториалните дирекции

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 1 януари 2013 г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане: - Закриват се всички сметки за ДОО и НЗОК на НАП в банките, както и всички свързани с тях кодове ...

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...

Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиса на НАП в страната ще могат да се подават годишните финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, кои...

Данъкът върху лихвите по депозитите не се декларира в данъчната декларация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Доходите от лихви по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица. Законът не изисква гражданите...

Държавен вестник, бр. 99 - 103/2012 г.

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за държавната собственост Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози Закон за бюджета на Държавното обществено...

Нова сметка за плащане на такси за вписване в регистъра на обменните бюра

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 01.01.2013 г. заплащането на държавните такси за вписването в регистъра на обменните бюра трябва да се извършва по транзитна сметка на ЦУ на НАП: БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър І”, № 1 I...

Нови кодове за вид плащане за 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане н...

Справочна информация бр.1/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 31 декември 2012 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2013 г.

[[table_1]] Забележка: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2013 г. се определя съобразно облагаемият им доход за 2011 г. като самоосигуряващите се лица: а) до 5400 лв. – 420 лв.; б) от 5400,01 до 650...