Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 24, 16 - 31 декември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-14-12 от 15.10.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 04-14-12/20.08.2012 г., е изложена следната фактическа обстано...

№ 07-00-397 от 13.11.2012 г. - ОТНОСНО: Съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол

ОТНОСНО: Съгласно чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление...

№ 12-00-366 от 22.10.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на ЗДДС във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (РЧР)

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (РЧР) Във ваше запитване, постъпило в ...

№ 3-3159 от 15.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗКПО на приходи на бюджетно предприятие

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на приходи на бюджетно предприятие Според изложената фактическа обстановка през 2012 г. дружества с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или нез...

№ 3-3395 от 08.11.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, поради което в проведения доп...

№ 3-3399 от 09.11.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването „А” ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице и е с основна дейност софтуерни услуги. Същото има сключен договор с ...

№ 3-3441 от 14.11.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в него ЕООД е с основен предмет на дейност – „Застрахователно посредничество”. Има сключен до...

№ 91-01-270 от 06.12.2012 г. – Указание - ОТНОСНО: Изменения в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от КСО

Указание ОТНОСНО: Изменения в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване С § 47 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са изменени разпоредбите на чл...

№ 96-00-694 от 17.10.2012 г. - ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване и данъчно облагане при изплащане на възнаграждения на италиански граждани за положен труд без трудово правоотношение на територията на България

ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване и данъчно облагане при изплащане на възнаграждения на италиански граждани за положен труд без трудово правоотношение на територията на България Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр....

Анотации

Вземания, които подлежат на отписване

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2012 г., ще намерите отговор на следните въпроси: Кои вземания подлежат на отписване и кога разходът при това е данъчно признат по реда на чл. 37 от ЗКПО? Ако едно дружество има стари вземания, част от които са ...

Дейностите за провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално обучение и усъвършенстване

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 10/2012 г., ще намерите отговор на следните въпроси: При положение че водещата организация е Център за професионално обучение, необходимо ли е доказване на опит от нейна страна за произвеждането на мотиваци...

Здравни осигуровки по граждански договор

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2012 г. Красимира Атанасова – юрист, разглежда следния казус: Пенсионер работи едновременно по граждански и трудов договор. По гражданския договор възнаграждението се изплаща поетапно 4 пъти в годината, като вся...

Нарушения по ЗАДС, при установяването на които се налагат принудителни административни мерки

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 10/2012 г. д-р Ана Стоилова – гл. юрисконсулт на митница Югозападна, отговаря на въпроса кои са тези нарушения по ЗАДС, при установяването на които се налагат принудителни административни мерки. Нарушенията н...

Определяне на дружествен дял на напуснал съдружник в ООД и счетоводното му отчитане

В сп. „Актив”, бр. 11/2012 г. Анастасия Матова-Головина – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се определя дружественият дял на напуснал съдружник в ООД и какво е счетоводното му отчитане. Напускането на съдружник в търговско друж...

Определяне размерите на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като ЕТ

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2012 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, разглежда следния казус: Физическо лице - едноличен търговец, през 2012 г. е придобило доходи от стопанска дейност като ЕТ, от трудови правоотношения и от наем. Годишни...

Основни условия на труд и заетост по смисъла на чл. 107т ал. 2 от КТ и тяхното определяне

В сп. „Актив”, бр. 11/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса какво представляват основните условия на труд и заетост по смисъла на чл. 107т ал. 2 от КТ и как се определят. Разпоредбата на чл. 107т, ал. 2 от КТ предвижда, че ...

Социално и здравно осигуряване при голяма гъвкавост на работното време

Във в. „Актив”, бр. 20/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: С цел създаването на условия за по-голяма гъвкавост при уговарянето на работното време и работните дни през месеца са назначени работници по чл...

Срок, за който се провежда осигуряването в професионалните фондове

В сп. „Актив”, бр. 11/2012 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса за какъв срок се провежда осигуряването в професионалните фондове. Задължението за осигуряване в професионални фондове възниква от деня, в който лицето започне да упражнява тр...

Съставяне на счетоводни операции за внесени месечни вноски по застраховки

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Собственик на фирма прави спестовна застраховка „Живот” на двама работници със средствата на фирмата - така е по застрахователния догов...

Условия за прилагане на разпоредбата на чл. 131 ЗДДС при продажби по реда на Закона за особените залози

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 11/2012 г. Владислав Ханджиев, Ралица Плетньова, отговарят на въпроса какви условия са необходими за прилагане на разпоредбата на чл. 131 ЗДДС при продажби по реда на Закона за особените залози. Режимът по чл...

Формиране на работната заплата през нощните смени и през официални празници на работник, който работи при сумирано работно време по график на дневни и нощни смени по 12 часа

Във в. „Актив”, бр. 20/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса как се формира работната заплата през нощните смени и през официални празници на работник, който работи при сумирано работно време по график на дневни и нощни сме...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...