Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 24, 16 - 31 декември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-14-12 от 15.10.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 04-14-12/20.08.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: В постановено решение на ...

№ 07-00-397 от 13.11.2012 г. - ОТНОСНО: Съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол

ОТНОСНО: Съгласно чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол С ваше писмено запи...

№ 12-00-366 от 22.10.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на ЗДДС във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (РЧР)

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (РЧР) Във ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национ...

№ 3-3159 от 15.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗКПО на приходи на бюджетно предприятие

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на приходи на бюджетно предприятие Според изложената фактическа обстановка през 2012 г. дружества с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внас...

№ 3-3395 от 08.11.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, поради което в проведения допълнително телефонен разговор и...

№ 3-3399 от 09.11.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването „А” ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице и е с основна дейност софтуерни услуги. Същото има сключен договор с „Е” за разработване на лицензи...

№ 3-3441 от 14.11.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в него ЕООД е с основен предмет на дейност – „Застрахователно посредничество”. Има сключен договор за застрахователно агент...

№ 91-01-270 от 06.12.2012 г. – Указание - ОТНОСНО: Изменения в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от КСО

Указание ОТНОСНО: Изменения в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване С § 47 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са изменени разпоредбите на чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Ко...

№ 96-00-694 от 17.10.2012 г. - ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване и данъчно облагане при изплащане на възнаграждения на италиански граждани за положен труд без трудово правоотношение на територията на България

ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване и данъчно облагане при изплащане на възнаграждения на италиански граждани за положен труд без трудово правоотношение на територията на България Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 96-00-694 от...

Анотации

Вземания, които подлежат на отписване

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2012 г., ще намерите отговор на следните въпроси: Кои вземания подлежат на отписване и кога разходът при това е данъчно признат по реда на чл. 37 от ЗКПО? Ако едно дружество има стари вземания, част от които са погасени по давност, а за друг...

Дейностите за провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално обучение и усъвършенстване

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 10/2012 г., ще намерите отговор на следните въпроси: При положение че водещата организация е Център за професионално обучение, необходимо ли е доказване на опит от нейна страна за произвеждането на мотивационното обучение? Какъв докумен...

Здравни осигуровки по граждански договор

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2012 г. Красимира Атанасова – юрист, разглежда следния казус: Пенсионер работи едновременно по граждански и трудов договор. По гражданския договор възнаграждението се изплаща поетапно 4 пъти в годината, като всяко плащане надхвърля 2000 лв. ...

Нарушения по ЗАДС, при установяването на които се налагат принудителни административни мерки

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 10/2012 г. д-р Ана Стоилова – гл. юрисконсулт на митница Югозападна, отговаря на въпроса кои са тези нарушения по ЗАДС, при установяването на които се налагат принудителни административни мерки. Нарушенията на ЗАДС, при наличието на които...

Определяне на дружествен дял на напуснал съдружник в ООД и счетоводното му отчитане

В сп. „Актив”, бр. 11/2012 г. Анастасия Матова-Головина – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се определя дружественият дял на напуснал съдружник в ООД и какво е счетоводното му отчитане. Напускането на съдружник в търговско дружество е често явление в стопан...

Определяне размерите на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като ЕТ

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2012 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, разглежда следния казус: Физическо лице - едноличен търговец, през 2012 г. е придобило доходи от стопанска дейност като ЕТ, от трудови правоотношения и от наем. Годишните данъчни основи за тези дохо...

Основни условия на труд и заетост по смисъла на чл. 107т ал. 2 от КТ и тяхното определяне

В сп. „Актив”, бр. 11/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса какво представляват основните условия на труд и заетост по смисъла на чл. 107т ал. 2 от КТ и как се определят. Разпоредбата на чл. 107т, ал. 2 от КТ предвижда, че при изпълнение на работата, за...

Социално и здравно осигуряване при голяма гъвкавост на работното време

Във в. „Актив”, бр. 20/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: С цел създаването на условия за по-голяма гъвкавост при уговарянето на работното време и работните дни през месеца са назначени работници по чл. 114 от Кодекса на труда. Как...

Срок, за който се провежда осигуряването в професионалните фондове

В сп. „Актив”, бр. 11/2012 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса за какъв срок се провежда осигуряването в професионалните фондове. Задължението за осигуряване в професионални фондове възниква от деня, в който лицето започне да упражнява трудовата си дейност при условия...

Съставяне на счетоводни операции за внесени месечни вноски по застраховки

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Собственик на фирма прави спестовна застраховка „Живот” на двама работници със средствата на фирмата - така е по застрахователния договор. Каква счетоводна операция ...

Условия за прилагане на разпоредбата на чл. 131 ЗДДС при продажби по реда на Закона за особените залози

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 11/2012 г. Владислав Ханджиев, Ралица Плетньова, отговарят на въпроса какви условия са необходими за прилагане на разпоредбата на чл. 131 ЗДДС при продажби по реда на Закона за особените залози. Режимът по чл. 131 ЗДДС за облагане на прод...

Формиране на работната заплата през нощните смени и през официални празници на работник, който работи при сумирано работно време по график на дневни и нощни смени по 12 часа

Във в. „Актив”, бр. 20/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса как се формира работната заплата през нощните смени и през официални празници на работник, който работи при сумирано работно време по график на дневни и нощни смени по 12 часа. Формирането на ...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и др.), следва ли да се изисква о...