Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 23, 1 - 15 декември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-302 от 10.08.2012 г. - ОТНОСНО: Oблагане на доставки по ЗДДС

ОТНОСНО: Oблагане на доставки по ЗДДС В Дирекция „ОУИ”- Пловдив, постъпи ваше запитване, подадено в ЦУ на НАП и препратено за отговор по компетентност, с вх. № 07-00-302/10.08.2012 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои преустройство ...

№ 11-33 от 12.06.2012 г. - ОТНОСНО: Времето, през което самоосигуряващите се лица и изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества са упражнявали трудова дейност и/или професия, се отчита от работодателя при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, когато са налице предвидените изисквания

ОТНОСНО: Времето, през което самоосигуряващите се лица и изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества са упражнявали трудова дейност и/или професия, се отчита от работодателя при определяне размера на допълнителното трудов...

№ 20-00-15 от 06.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разход за придобиване на автомобил и предоставянето му като награда по смисъла на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разход за придобиване на автомобил и предоставянето му като награда по смисъла на ЗКПО Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Основната дейност на дружеството е търговия, дистрибуция и сервиз на вис...

№ 20-19-106 от 20.08.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловди...

№ 3-2508 от 03.08.2012 г. - ОТНОСНО: Документиране и отчитане на извършените продажби по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ

ОТНОСНО: Документиране и отчитане на извършените продажби по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ Според изложеното в запитването основната дейност на дружеството е техническо обслужване и ремонт на автомобили. Дейността се извършва в специализирана ...

№ 3-2715 от 27.08.2012 г. - ОТНОСНО: Документиране на получено авансово плащане съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на получено авансово плащане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването партньори на дружеството са търговски фирми извън Европейския съюз, за които по заявки и дог...

№ 53-02-205 от 25.06.2012 г. - ОТНОСНО: Дружество подава всеки месец заявление за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, като приходната администрация на основание чл. 176а от ЗДДС издава откази от регистрация

ОТНОСНО: Дружество подава всеки месец заявление за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, като приходната администрация на основание чл. 176а от ЗДДС издава откази от регистрация Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Друже...

№ 91-01-130 от 29.05.2012 г. - ОТНОСНО: Парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии

ОТНОСНО: Парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии В отговор на постъпили запитвания и за уеднаквяване на практиката по отпускане и изплащане на паричн...

№ 91-01-148 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Допълнение на указание № 91-01-130 от 29.05.2012 г.

ОТНОСНО: Допълнение на указание № 91-01-130 от 29.05.2012 г. Към раздел ІІ – „Парични обезщетения за безработица на лицата, упражняващи дейност като съдебни заседатели”, даваме следните допълнителни указания: С решение № 10/2011 г. на Конституционния...

№ 92-339 от 10.08.2012 г. - ОТНОСНО: След като бащата на детето не работи по трудово правоотношение no Кодекса на труда, той не би могъл да даде съгласието си за ползване на родителския отпуск от майката

ОТНОСНО: След като бащата на детето не работи по трудово правоотношение no Кодекса на труда, той не би могъл да даде съгласието си за ползване на родителския отпуск от майката Възможността един от родителите на детето да ползва до 5 месеца от отпуска...

№ 94-00-178 от 21.08.2012 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство за времето, през което е пребивавало в държава - членка на ЕС, и се е осигурявало здравно по договори с частни застрахователни компании

ОТНОСНО: Здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство за времето, през което е пребивавало в държава - членка на ЕС, и се е осигурявало здравно по договори с частни застрахователни компании Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирек...

№ 94-2545 от 09.08.2012 г. - ОТНОСНО: Работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. Работодателят е длъжен да предоставя реално топла храна при работа през нощта

ОТНОСНО: Работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея мо...

№ 94ПП-28 от 17.08.2012 г. - ОТНОСНО: Изключение от общото правило, че правото на пенсия не се погасява по давност, е налице, когато са предвидени други специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или има ограничение във времето на действието на правните норми

ОТНОСНО: Изключение от общото правило, че правото на пенсия не се погасява по давност, е налице, когато са предвидени други специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или има ограничение във времето на действието...

№ 94СС-35 от 21.05.2012 г. - ОТНОСНО: Кодексът на труда не предвижда право на работодателя да изисква от работника или служителя попълването и подписването на декларация за обстоятелства, които могат да доведат да ограничения на правото му на труд

ОТНОСНО: Кодексът на труда не предвижда право на работодателя да изисква от работника или служителя попълването и подписването на декларация за обстоятелства, които могат да доведат да ограничения на правото му на труд Правото на труд е едно от основ...

Анотации

Грешки, които се допускат при определяне на оборота по чл. 73, ал. 4 от ЗДДС

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви грешки се допускат при определяне на оборота по чл. 73, ал. 4 от ЗДДС. Оборотът от всички извършвани от лицето доставки и дейности се определя, като ...

Данъчно третиране на възстановените от наемателите консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия и вода на бюджетно предприятие-наемодател

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Валентина Гекова – гл. експерт и методолог по ЗКПО в НАП, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране на възстановените от наемателите консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия и вода на бюджетно ...

Задължения, за които се правят удръжки от пенсията

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса за какви задължения се правят удръжки от пенсията. Съгласно чл. 85 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) от пенсията може да се правят удръжки за: - зап...

Определяне на пазарна цена на имот

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 10/2012 г. Калина Златанова – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество с предмет на дейност „отдаване под наем на недвижими имоти” извършва облагаеми и освободени доставки - отдаване под наем на имо...

Осигуряване на командировано лице на територията на друга държава членка

Във в. „Актив”, бр. 21/2012 г. Димитър Бойчев – експерт, разглежда следния казус: Възможно ли е да продължи да се прилага българското осигурително законодателство спрямо лице, командировано на територията на друга държава членка, ако предвид специфик...

Особености при облагането с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Лорета Цветкова – гл. експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса какви са особеностите при облагането с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ. На първо място, при облагане с окончателен данък по ред...

Оформяне на трудова книжка при дублиране на трудов стаж

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Назначен е работник на трудов договор с изпитателен срок по чл. 70 КТ, с работно време - 8 часа, без да представи трудовата си книжка. След 2 мес...

Право на обезщетение за безработица на служител с над 25 години трудов стаж

Във в. „Актив”, бр. 19/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса има ли право на обезщетение за безработица служител с над 25 години трудов стаж, чийто трудов договор е препратен по чл. 331 от КТ - срещу уговорено обезщетение. ...

Предявяване на иск за установяване съществуването на неприето вземане на друго основание

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 10/2012 г. Веселин Георгиев – адвокат, разглежда следния казус: Допустимо ли е предявяване на иск за установяване съществуването на неприето вземане на друго основание, а не на посоченото в молбата по чл. 68...

Пропусната фактура в дневника за продажби

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана по ЗДДС. През юни 2012 г. получава фактура от регистриран по ДДС доставчик, по която са ползвали данъчен кредит за същия месец. През септември този дост...

Счетоводно отчитане на лизингов договор в предприятието лизингодател

В сп. „Актив”, бр. 11/2012 г. гл. ас. д-р Теодора Рупска, разглежда следния казус: Предприятие „X” на 01.02.2007 е предоставило по силата на договор за финансов лизинг масив от млади черешови насаждения и терена, на който са засадени, на предприятие ...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...