Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 23, 1 - 15 декември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-302 от 10.08.2012 г. - ОТНОСНО: Oблагане на доставки по ЗДДС

ОТНОСНО: Oблагане на доставки по ЗДДС В Дирекция „ОУИ”- Пловдив, постъпи ваше запитване, подадено в ЦУ на НАП и препратено за отговор по компетентност, с вх. № 07-00-302/10.08.2012 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои преустройство на стара сграда с производстве...

№ 11-33 от 12.06.2012 г. - ОТНОСНО: Времето, през което самоосигуряващите се лица и изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества са упражнявали трудова дейност и/или професия, се отчита от работодателя при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, когато са налице предвидените изисквания

ОТНОСНО: Времето, през което самоосигуряващите се лица и изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества са упражнявали трудова дейност и/или професия, се отчита от работодателя при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит т...

№ 20-00-15 от 06.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разход за придобиване на автомобил и предоставянето му като награда по смисъла на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разход за придобиване на автомобил и предоставянето му като награда по смисъла на ЗКПО Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Основната дейност на дружеството е търговия, дистрибуция и сервиз на висококачествени медицински уреди...

№ 20-19-106 от 20.08.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с писмо вх. № 20-19-106 от ...

№ 3-2508 от 03.08.2012 г. - ОТНОСНО: Документиране и отчитане на извършените продажби по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ

ОТНОСНО: Документиране и отчитане на извършените продажби по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ Според изложеното в запитването основната дейност на дружеството е техническо обслужване и ремонт на автомобили. Дейността се извършва в специализирана работилница, която работи с оп...

№ 3-2715 от 27.08.2012 г. - ОТНОСНО: Документиране на получено авансово плащане съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на получено авансово плащане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването партньори на дружеството са търговски фирми извън Европейския съюз, за които по заявки и договори се доставят стоки - маши...

№ 53-02-205 от 25.06.2012 г. - ОТНОСНО: Дружество подава всеки месец заявление за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, като приходната администрация на основание чл. 176а от ЗДДС издава откази от регистрация

ОТНОСНО: Дружество подава всеки месец заявление за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, като приходната администрация на основание чл. 176а от ЗДДС издава откази от регистрация Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Дружеството има учредено право на с...

№ 91-01-130 от 29.05.2012 г. - ОТНОСНО: Парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии

ОТНОСНО: Парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии В отговор на постъпили запитвания и за уеднаквяване на практиката по отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица...

№ 91-01-148 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Допълнение на указание № 91-01-130 от 29.05.2012 г.

ОТНОСНО: Допълнение на указание № 91-01-130 от 29.05.2012 г. Към раздел ІІ – „Парични обезщетения за безработица на лицата, упражняващи дейност като съдебни заседатели”, даваме следните допълнителни указания: С решение № 10/2011 г. на Конституционния съд, обн., ДВ, бр. 93 от 25.1...

№ 92-339 от 10.08.2012 г. - ОТНОСНО: След като бащата на детето не работи по трудово правоотношение no Кодекса на труда, той не би могъл да даде съгласието си за ползване на родителския отпуск от майката

ОТНОСНО: След като бащата на детето не работи по трудово правоотношение no Кодекса на труда, той не би могъл да даде съгласието си за ползване на родителския отпуск от майката Възможността един от родителите на детето да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съ...

№ 94-00-178 от 21.08.2012 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство за времето, през което е пребивавало в държава - членка на ЕС, и се е осигурявало здравно по договори с частни застрахователни компании

ОТНОСНО: Здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство за времето, през което е пребивавало в държава - членка на ЕС, и се е осигурявало здравно по договори с частни застрахователни компании Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”- 94-00-178/21.08.201...

№ 94-2545 от 09.08.2012 г. - ОТНОСНО: Работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. Работодателят е длъжен да предоставя реално топла храна при работа през нощта

ОТНОСНО: Работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в коле...

№ 94ПП-28 от 17.08.2012 г. - ОТНОСНО: Изключение от общото правило, че правото на пенсия не се погасява по давност, е налице, когато са предвидени други специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или има ограничение във времето на действието на правните норми

ОТНОСНО: Изключение от общото правило, че правото на пенсия не се погасява по давност, е налице, когато са предвидени други специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или има ограничение във времето на действието на правните норми Според разп...

№ 94СС-35 от 21.05.2012 г. - ОТНОСНО: Кодексът на труда не предвижда право на работодателя да изисква от работника или служителя попълването и подписването на декларация за обстоятелства, които могат да доведат да ограничения на правото му на труд

ОТНОСНО: Кодексът на труда не предвижда право на работодателя да изисква от работника или служителя попълването и подписването на декларация за обстоятелства, които могат да доведат да ограничения на правото му на труд Правото на труд е едно от основните човешки права, регламенти...

Анотации

Грешки, които се допускат при определяне на оборота по чл. 73, ал. 4 от ЗДДС

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви грешки се допускат при определяне на оборота по чл. 73, ал. 4 от ЗДДС. Оборотът от всички извършвани от лицето доставки и дейности се определя, като към сумата на оборота по чл. 7...

Данъчно третиране на възстановените от наемателите консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия и вода на бюджетно предприятие-наемодател

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Валентина Гекова – гл. експерт и методолог по ЗКПО в НАП, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране на възстановените от наемателите консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия и вода на бюджетно предприятие –наемодател. Необх...

Задължения, за които се правят удръжки от пенсията

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса за какви задължения се правят удръжки от пенсията. Съгласно чл. 85 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) от пенсията може да се правят удръжки за: - запори, наложени по реда на Гражд...

Определяне на пазарна цена на имот

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 10/2012 г. Калина Златанова – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество с предмет на дейност „отдаване под наем на недвижими имоти” извършва облагаеми и освободени доставки - отдаване под наем на имоти за жилищни нужди и отдаване...

Осигуряване на командировано лице на територията на друга държава членка

Във в. „Актив”, бр. 21/2012 г. Димитър Бойчев – експерт, разглежда следния казус: Възможно ли е да продължи да се прилага българското осигурително законодателство спрямо лице, командировано на територията на друга държава членка, ако предвид спецификата на дейността на работодате...

Особености при облагането с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Лорета Цветкова – гл. експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса какви са особеностите при облагането с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ. На първо място, при облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ н...

Оформяне на трудова книжка при дублиране на трудов стаж

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Назначен е работник на трудов договор с изпитателен срок по чл. 70 КТ, с работно време - 8 часа, без да представи трудовата си книжка. След 2 месеца договорът му е прекратен н...

Право на обезщетение за безработица на служител с над 25 години трудов стаж

Във в. „Актив”, бр. 19/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса има ли право на обезщетение за безработица служител с над 25 години трудов стаж, чийто трудов договор е препратен по чл. 331 от КТ - срещу уговорено обезщетение. Работодателят може да предложи...

Предявяване на иск за установяване съществуването на неприето вземане на друго основание

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 10/2012 г. Веселин Георгиев – адвокат, разглежда следния казус: Допустимо ли е предявяване на иск за установяване съществуването на неприето вземане на друго основание, а не на посоченото в молбата по чл. 685 ТЗ, респективно допустимо ли...

Пропусната фактура в дневника за продажби

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана по ЗДДС. През юни 2012 г. получава фактура от регистриран по ДДС доставчик, по която са ползвали данъчен кредит за същия месец. През септември този доставчик ги уведомява, че е пропу...

Счетоводно отчитане на лизингов договор в предприятието лизингодател

В сп. „Актив”, бр. 11/2012 г. гл. ас. д-р Теодора Рупска, разглежда следния казус: Предприятие „X” на 01.02.2007 е предоставило по силата на договор за финансов лизинг масив от млади черешови насаждения и терена, на който са засадени, на предприятие „У”. Срокът на наемния договор...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и др.), следва ли да се изисква о...