Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2012 г.
Писма и указания

№ М-24-32-12 от 25.06.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на глава двадесет и втора от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с преотстъпване на корпоративен данък

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-32-12/27.03.2012 г. и вх. № 24-32-13/29.03.2012 г., сте посочили, че „…” АД осъществява производствената си дейност в община с безработица с над 35% по-висока от средната за страната. Ръководството разширява производството чрез з...

Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-319 от 24.08.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 88 и чл. 89 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 88 и чл. 89 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване вх. № 07-00-319 от 24.08.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че печалбата за 2011г. е 35 938,99 лв. През 2012 г. авансовите вноски за...

№ 08-00-10 от 01.08.2012 г. - ОТНОСНО: Дължимост на данък при придобиване на имущество за закупено МПС

ОТНОСНО: Дължимост на данък при придобиване на имущество за закупено МПС В Дирекция „ОУИ” – … постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-10/28.06.2012 г. относно дължимост на данък при придобиване на имущество за закупено МПС, което не е регистрирано в страната. В запитването са зад...

№ 08-00-11 от 01.08.2012 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 08-00-11/01.08.2012 г., ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в „Детски ясли, детска ку...

№ 11-03-1 от 25.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно и социално третиране на възнаграждения на вещи лица

ОТНОСНО: Данъчно и социално третиране на възнаграждения на вещи лица Във връзка с ваше запитване с вх. № 11-03-1/25.06.2012 г. в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. … ви уведомяваме за следното: Според описаната в запитването ви фактическа обстановка изплащате...

№ 20-00-194 от 11.10.2012 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, свързани с държавното обществено осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, с...

№ 20-08-35 от 04.05.2012 г. - ОТНОСНО: Облагане по ЗДДФЛ на получени суми, присъдени съгласно съдебно решение

ОТНОСНО: Облагане по ЗДДФЛ на получени суми, присъдени съгласно съдебно решение В отговор на направеното от вас запитване, препратено ни по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх .№ 20-08-35 от 04.05.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фак...

№ 20-08-75 от 03.09.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО при командироване на работници в държава - членка на Европейския съюз

ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО при командироване на работници в държава - членка на Европейския съюз Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” - Пловдив с вх. № 20-08-75 от 03.09.2012 г., ви уведом...

№ 20-21-67 от 07.03.2012 г. - ОТНОСНО: Право на ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ от лице с намалена работоспособност

ОТНОСНО: Право на ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ от лице с намалена работоспособност В отговор на направеното от вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП … – офис гр. С…, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-21-67 от 07.03.2012 г. при Дирек...

№ 26-110 от 14.06.2012 г. - ОТНОСНО: Наличието на учредена синдикална организация в предприятието и избраните от нейните членове лица, които да я представляват, следва да бъдат оповестени на работодателя

ОТНОСНО: Наличието на учредена синдикална организация в предприятието и избраните от нейните членове лица, които да я представляват, следва да бъдат оповестени на работодателя Съгласно чл. 4, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) синдикалните организации представляват u защитават интере...

№ 3-3123 от 10.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването „А” ЕООД има намерение да ...

№ 94-00-147 от 11.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем на помещения, които се управляват съгласно Закона за етажната собственост

ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем на помещения, които се управляват съгласно Закона за етажната собственост Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-147 от 11.07.2012 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, ви уведомяваме за следното: Според изложената фак...

№ 96-00-358 от 07.06.2012 г. - ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица В отговор на ваше запитване, п...

№ 96-00-475 от 19.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатен депозит при сключен договор за наем

ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатен депозит при сключен договор за наем В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № .... от 19.07.2012 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка дружеството има сключен догов...

Анотации

Данъци и осигуровки по ЗДДФЛ италиански гражданин, управител на ЕООД и ЕТ в България

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 10/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване, и Лорета Цветкова – главен експерт в ЦУ на НАП, отговарят на въпроса: Едноличен собственик на капитала и управител на ЕООД е гражданин на РИталия, но с удостоверение за прод...

Задължения относно документиране на трудов стаж на руски граждани

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 10/2012 г. Ваня Никова – Дирекция „Пенсии” към ЦУ на НОИ, разглежда следния казус: В дружество има назначени чужди граждани по договори за управление и контрол (ДУК) и други по трудов договор. При прекратяване на договорите какви са задъ...

Издаване на кредитно известие към фактурата за задатък

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 9/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Във връзка с предварителен договор за покупко-продажоа на недвижим имот фирма е получила капаро в размер на 300 000 лв. Издали са данъчна фактура с начислен ДДС в ра...

Изчисляване продължителността на трудовия и на осигурителния стаж

Работник започва работа от 1 декември 2011 г. по основен трудов договор на 8 часа, като от 1 май 2012 г. работното му време е променено на 4 часа. Трудовото му правоотношение е прекратено от 11 юни 2012 г. Как следва да се изчисли продължителността на трудовия и на осигурителния ...

Облагане по ЗДДС на доставка на извършена услуга

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско ЕООД, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги на ишлеме на немска фирма, също регистрирана по ДДС. Как следва да се обложи и документира доставката на извършената услуга? В сл...

Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2012 г. ще намерите отговор на въпроса как се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Какъв доход се посочва в удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2, когато лицата са получавали парични обезщетения за времето на отпуск п...

Отчитане на работно време

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 9/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на следния въпрос: Във фирма се работи непрекъснато и при въведено сумирано отчитане на работното време - на две смени по 12 часа. Как се извършва отчитането в случаите, кога...

Регистрация на трудов договор в НАП

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Лариса Тодорова – главен експерт в МТСП, отговаря на въпросите: Може ли трудовият договор да се сключи на 01.08.2012 г, а датата на постъпване на работа да бъде 10.09.2012 г. ? Кога трябва да се извърши регистрацията в Националната агенция за п...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и др.), следва ли да се изисква о...