Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2012 г.
Писма и указания

№ М-24-32-12 от 25.06.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на глава двадесет и втора от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с преотстъпване на корпоративен данък

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-32-12/27.03.2012 г. и вх. № 24-32-13/29.03.2012 г., сте посочили, че „…” АД осъществява производствената си дейност в община с безработица с над 35% по-висока от средната за страната. Ръководството р...

Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-319 от 24.08.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 88 и чл. 89 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 88 и чл. 89 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване вх. № 07-00-319 от 24.08.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че печалбата за 2011г. е 35 938,99 лв. Пре...

№ 08-00-10 от 01.08.2012 г. - ОТНОСНО: Дължимост на данък при придобиване на имущество за закупено МПС

ОТНОСНО: Дължимост на данък при придобиване на имущество за закупено МПС В Дирекция „ОУИ” – … постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-10/28.06.2012 г. относно дължимост на данък при придобиване на имущество за закупено МПС, което не е регистрирано в ...

№ 08-00-11 от 01.08.2012 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 08-00-11/01.08.2012 г., ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстан...

№ 11-03-1 от 25.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно и социално третиране на възнаграждения на вещи лица

ОТНОСНО: Данъчно и социално третиране на възнаграждения на вещи лица Във връзка с ваше запитване с вх. № 11-03-1/25.06.2012 г. в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. … ви уведомяваме за следното: Според описаната в запитването ви ф...

№ 20-00-194 от 11.10.2012 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, свързани с държавното обществено осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и о...

№ 20-08-35 от 04.05.2012 г. - ОТНОСНО: Облагане по ЗДДФЛ на получени суми, присъдени съгласно съдебно решение

ОТНОСНО: Облагане по ЗДДФЛ на получени суми, присъдени съгласно съдебно решение В отговор на направеното от вас запитване, препратено ни по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх .№ 20-08-35 от 04.05.2012 г., ви уведомяваме за следното: В зап...

№ 20-08-75 от 03.09.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО при командироване на работници в държава - членка на Европейския съюз

ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО при командироване на работници в държава - членка на Европейския съюз Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” - Пловдив с вх. № 20-08-...

№ 20-21-67 от 07.03.2012 г. - ОТНОСНО: Право на ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ от лице с намалена работоспособност

ОТНОСНО: Право на ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ от лице с намалена работоспособност В отговор на направеното от вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП … – офис гр. С…, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-21...

№ 26-110 от 14.06.2012 г. - ОТНОСНО: Наличието на учредена синдикална организация в предприятието и избраните от нейните членове лица, които да я представляват, следва да бъдат оповестени на работодателя

ОТНОСНО: Наличието на учредена синдикална организация в предприятието и избраните от нейните членове лица, които да я представляват, следва да бъдат оповестени на работодателя Съгласно чл. 4, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) синдикалните организации пр...

№ 3-3123 от 10.10.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитван...

№ 94-00-147 от 11.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем на помещения, които се управляват съгласно Закона за етажната собственост

ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем на помещения, които се управляват съгласно Закона за етажната собственост Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-147 от 11.07.2012 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, ви уведомяваме за с...

№ 96-00-358 от 07.06.2012 г. - ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица ...

№ 96-00-475 от 19.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатен депозит при сключен договор за наем

ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатен депозит при сключен договор за наем В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № .... от 19.07.2012 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка...

Анотации

Данъци и осигуровки по ЗДДФЛ италиански гражданин, управител на ЕООД и ЕТ в България

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 10/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване, и Лорета Цветкова – главен експерт в ЦУ на НАП, отговарят на въпроса: Едноличен собственик на капитала и управител на ЕООД е гражданин на РИтал...

Задължения относно документиране на трудов стаж на руски граждани

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 10/2012 г. Ваня Никова – Дирекция „Пенсии” към ЦУ на НОИ, разглежда следния казус: В дружество има назначени чужди граждани по договори за управление и контрол (ДУК) и други по трудов договор. При прекратява...

Издаване на кредитно известие към фактурата за задатък

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 9/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Във връзка с предварителен договор за покупко-продажоа на недвижим имот фирма е получила капаро в размер на 300 000 лв. Издали са данъч...

Изчисляване продължителността на трудовия и на осигурителния стаж

Работник започва работа от 1 декември 2011 г. по основен трудов договор на 8 часа, като от 1 май 2012 г. работното му време е променено на 4 часа. Трудовото му правоотношение е прекратено от 11 юни 2012 г. Как следва да се изчисли продължителността н...

Облагане по ЗДДС на доставка на извършена услуга

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско ЕООД, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги на ишлеме на немска фирма, също регистрирана по ДДС. Как следва да се обложи и документира доставка...

Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2012 г. ще намерите отговор на въпроса как се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Какъв доход се посочва в удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2, когато лицата са получавали парични обез...

Отчитане на работно време

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 9/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на следния въпрос: Във фирма се работи непрекъснато и при въведено сумирано отчитане на работното време - на две смени по 12 часа. Как се извърш...

Регистрация на трудов договор в НАП

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Лариса Тодорова – главен експерт в МТСП, отговаря на въпросите: Може ли трудовият договор да се сключи на 01.08.2012 г, а датата на постъпване на работа да бъде 10.09.2012 г. ? Кога трябва да се извърши регистрация...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...