Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-269 от 11.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатени доплащания за тютюн

ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатени доплащания за тютюн В отговор на направеното от вас запитване до ЦУ на НАП, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 07-00-269 от 11.07.2012 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: И...

№ 08-С-6 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ и 61р, ал. 4 и ал. 5 ЗМДТ

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ и 61р, ал. 4 и ал. 5 ЗМДТ В отговор на поставените въпроси wи уведомяваме: 1. За ползване на преференцията по чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ е необходимо собственикът да притежава намалена работоспособност от ...

№ 20-19-103 от 10.08.2012 г. - ОТНОСНО: Наредба № Н- 18 от 13 декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Наредба № Н- 18 от 13 декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Във връзка с писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” - гр. П., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество...

№ 20-21-216 от 05.09.2012 г. - ОТНОСНО: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. . с вх. № 20-21-216/05.09....

№ 24-34-58 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Искане за прихващане или възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски на лица, които провеждат здравното си осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в случаите, в които са внасяли здравноосигурителни вноски върху месечен осигурителен доход по-голям от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО)

ОТНОСНО: Искане за прихващане или възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски на лица, които провеждат здравното си осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в случаите, в които са внасяли з...

№ 26-487 от 10.05.2012 г. - ОТНОСНО: Бащата има право на отпуск при раждане на дете - 15 дни, от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Разпоредбата не предвижда този вид отпуск да се ползва от осиновител при предаване на дете за осиновяване

ОТНОСНО: Бащата има право на отпуск при раждане на дете - 15 дни, от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Разпоредбата не предвижда този вид отпуск да се ползва от осиновител при предаване на дете за осиновяване Съгласно чл. 163, ал....

№ 3-2146 от 05.07.2012 г. - ОТНОСНО: Осигурителен доход на работници, изпратени на специализация в чужбина

ОТНОСНО: Осигурителен доход на работници, изпратени на специализация в чужбина Според изложеното в запитването през месец юли 2012 г. дружеството ще изпрати работници на специализация в Германия за срок от 54 дни на основание разпоредбите на чл. 234 ...

№ 3-2418 от 30.07.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на ЗДДС при документиране на доставка

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при документиране на доставка Според изложеното в запитването при извършвана от РУ „Полиция” проверка по преписка № …/….2012 г. по описа на Районна прокуратура е ...

№ 3-2435 от 31.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дарения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дарения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването физическо лице (ФЛ) има заболявания и притежава решени...

№ 3-2751 от 30.08.2012 г. - ОТНОСНО: Основание за издаване на кредитно известие съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Основание за издаване на кредитно известие съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството през м. 09 и м. 10 2009 г. е сключило два договора за строителство и продажба на...

№ 3-2861 от 13.09.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) Постъпило ...

№ 96-00-188 от 20.09.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на СИДДО за разпределени дивиденти

ОТНОСНО: Прилагане на СИДДО за разпределени дивиденти Във връзка с постъпило запитване вх. № 96-00-188/20.03.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: Описали сте следната фактическа обстановка: Българско дружество в...

№ 96-00-517 от 02.08.2012 г. - ОТНОСНО: Коригиране на допусната техническа грешка

ОТНОСНО: Коригиране на допусната техническа грешка Във връзка с постъпило запитване вх. № 96-00-517/02.08.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че дружеството има предмет на дейност – тъ...

Анотации

Безвъзмездна доставка по силата на чл. 50 от ЗДДС

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 9/2012 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирано лице притежава имот (трафопост), при построяването на който не е ползвало данъчен кредит. Лицето има намерение безвъзмездно да ...

Данъчно третиране на доходите от награди, получени от чуждестранни физически лица

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 9/2012 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране на доходите от награди, получени от чуждестранни физически лица. Доходите на чуждестранни физическите...

Деклариране на доходи от продажба на дялове в дружество

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса: През декември 2011 г. с нотариално заверен договор лице продава притежаваните от него дялове в търговско дружество. Следвало ли е доходите от тази продажба да бъдат декларир...

Място на стопанска дейност

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско ЕООД, регистрирано по ЗДДС, има от м. март 2012 г. място на стопанска дейност в Германия. Там са командировани служители на дружеството, с удос...

Особености при деклариране и внасяне на патентен данък

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 9/2012 г. Доц. д-р Ганета Минкова - юрист, отговаря на въпроса има ли особености при деклариране и внасяне на патентен данък. Задължените лица подават данъчна декларация по образец в следните случаи: а) когат...

Отговорност на работник и/или служител при работа без трудов договор

Във в. „Актив”, бр. 17/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса: Носи ли работникът или служителят някаква отговорност, ако работи без трудов договор? Основната отговорност за сключването на трудовия договор носи работодателят...

Платен отпуск за медицински изследвания

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса: Трябва ли да се вземе платен годишен отпуск, за да бъдат направени медицински изследвания на физическо лице при здравословен проблем? Не е необходимо ...

Получаване на обезщетение и престой на трудовата борса

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2012 г., ще намерите отговор на следния въпрос: При доброволно напускане колко време и на какво обезщетение има право на трудовата борса лице с трудов стаж 16 години. Различни ли са времето и размерът на обезщетението,...

Проверка на осигурителен статус чрез интернет

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса как може да се провери осигурителният статус чрез интернет страницата на НОИ. Осигурените лица могат чрез своя персонален идентификационен код...

Случаи, в които лицата са осигурени за общо заболяване и майчинство

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса: В кои случаи лицата (бащите) са осигурени за общо заболяване и майчинство? За да има право да получава обезщетение от ДОО чрез териториалното поделение на НОИ, бащата с...

Счетоводно отчитане на признатите приходи от продажби

В сп. „Актив”, бр. 9/2012 г. проф. д-р Стоян Дурин – регистриран одитор, отговаря на въпроса какво е счетоводното отчитане на признатите приходи от продажби. Приходите са резултат от осъществени от предприятието продажби. Те са един от основните обек...

Удържане на пари за ползван платен годишен отпуск за месеци, в които лицето не е работило

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2012 г. Емилия Банова – юрист, разглежда следния казус: Физическо лице работи повече от пет години във фирма на едноличен търговец. Платеният годишен отпуск за 2012 г. след писмено разрешение от работодателя използва през ...

Условия за получаване на персонална пенсия от многодетни майки

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 9/2012 г. Петя Малахова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда следния казус: Какви са условията за получаване на персонална пенсия от многодетните ...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...