Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-61 от 07.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ за облагане на доходите от стопанска дейност на физическо лице – регистриран земеделски производител

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за облагане на доходите от стопанска дейност на физическо лице – регистриран земеделски производител Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция ОУИ – гр. Бур...

№ 24-33-89 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на авансови вноски, направени през 2011 г. по реда на чл. 84 и чл. 86 от ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране на авансови вноски, направени през 2011 г. по реда на чл. 84 и чл. 86 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) По повод ваше писмено запитване до директора на Дирекция ОУИ – гр. …, препратено по компетентност и...

№ 26-00-93 от 08.06.2012 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за услуги, по които получател е организация за колективно управление на права по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за услуги, по които получател е организация за колективно управление на права по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДД...

№ 26-335 от 06.06.2012 г. - ОТНОСНО: При изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя на различни строителни обекти в рамките на едно и също населено място, в което е седалището на фирмата, не е налице командироване

ОТНОСНО: При изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя на различни строителни обекти в рамките на едно и също населено място, в което е седалището на фирмата, не е налице командироване Мястото на работа се договаря между страните ...

№ 26-А-106 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Задължението за внасяне в централния бюджет на 50 на сто от получения наем е регламентирано в съответните параграфи от ПЗР на Законите за държавния бюджет на Република България за 2010, 2011 и 2012 години и се отнася за държавни предприятия, еднолични търговски дружества с държавно участие и дружества с над 50 на сто държавно участие, които отдават под наем предоставени им застроени или незастроени недвижими имоти

ОТНОСНО: Задължението за внасяне в централния бюджет на 50 на сто от получения наем е регламентирано в съответните параграфи от ПЗР на Законите за държавния бюджет на Република България за 2010, 2011 и 2012 години и се отнася за държавни предприятия,...

№ 3-2074 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Подаване на коригиращи данни с Декларация образец № 1 в случай на издадено разпореждане от НОИ за възстановяване на изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност и дължимост на осигурителни вноски за лицето, упълномощено за търговски пълномощник по смисъла на чл. 26 от ТЗ

ОТНОСНО: Подаване на коригиращи данни с Декларация образец № 1 в случай на издадено разпореждане от НОИ за възстановяване на изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност и дължимост на осигурителни вноски за лицето, упълномощено за тъ...

№ 3-2496 от 02.08.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на печалби, реализирани чрез място на стопанска дейност по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране на печалби, реализирани чрез място на стопанска дейност по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването и допълнително представения договор дружеството извършва транспорт на сто...

№ 3-2555 от 09.08.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени суми от физическо лице при обратното получаване на внесените суми за застраховка "Живот"

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени суми от физическо лице при обратното получаване на внесените суми за застраховка "Живот" Според изложеното в запитването лицето е имало сключена индивидуална застраховка "Живот" със спестовен характер за застрах...

№ 94-00-146 от 10.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена финансова помощ

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена финансова помощ Във връзка с направеното от вас запитване по ел. път до органите по приходи при ТД на НАП гр. …., препратено ни по компетентност с писмо вх. № 94-00-146 от 10.07.2012 г. при Дирекция „ОУИ” - Плов...

№ 96-00-297 от 08.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно събитие и издаване на протокол при ВОП

ОТНОСНО: Данъчно събитие и издаване на протокол при ВОП В Дирекция „ОУИ”- Пловдив, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 96-00-297/18.05.2012 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ДДС и ще купува дълготраен акти...

№ 96-00-459 от 13.07.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Във връзка св запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-459 от 13.07.2012 г., ви уведомяваме за...

Анотации

Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за профилактика и лечение на работещите за данъчни цели - като необходимо присъщи или като социални разходи

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Цветана Янкова – главен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда следния казус: Основен предмет на дейност на дружество е производство на химически п...

Значение на разбирането за „единствено жилище” и ползване на облекчение по ЗДДФЛ за него

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е разбирането за „единствено жилище” на семейството и възможно ли е да се ползва облекчението, ако единият от съпрузите притежава идеалн...

Издаване на протокол по чл. 117 с отрицателна стойност

Въпрос: Страна - членка на ЕС, издава инвойс на българска фирма на 05.10.2011 г., за което тя издава протокол по чл. 117 от ЗДДС. На 16.03.2012 г. получава друг инвойс с отрицателна стойност – формулирано като 2% отстъпка за направената доставка през...

Изчисляване на парично обезщетение за 15-дневния отпуск на бащите при раждане на дете

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса как се изчислява паричното обезщетение за 15-дневния отпуск на бащите при раждане на дете. Паричните обезщетения на бащите при раждане на дете се изчисляват както паричн...

Определяне на данъчна основа при продажба на недвижими имоти

Във в. „Актив”, бр. 15/2012 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на следните въпроси: Фирма извършва продажби на недвижими имоти (сгради и поземлен имот) с нотариален акт. Как да се определи данъчната основа на тези доставки? Следва ли в данъч...

Осигуряване на управител на ЕООД при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сп. „Актив”, бр. 9/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: Управител на ЕООД е изпълнил условията по чл. 68 от КСО и е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В съответствие с чл. 94, ал. 1 от КСО едно...

Основание за неначисляване на ДДС при изработка и доставка на облекло

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2012 г. Моника Петрова – експерт и методолог по ЗДДС в НАП, разглежда следния кадзус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, производител на спортно облекло, получава поръчка от руска фирма, като руската фирма клиент жел...

Прекратяване на безсрочен трудов договор от страна на работодател по реда на чл. 69, ал. 2 от КТ

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на следния въпрос: Трудов договор е сключен за заместване на отсъстващ работник или служител с клауза за изпитване в полза на работодателя. Договорът се превръща ...

Пропуски при справка за осигурителен статус и последващи действия от страна на засегнатото лице

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: При справка за осигурителен статус на сайта на Националния осигурителен институт (НОИ) физическо лице открива, че за периода 2005 г. д...

Сключване на срочен договор с лица за работа по международен проект

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 8/2012 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, отговаря на следния въпрос: Предстои сключване на договори с лица за работа по международен проект за срок до 30.10.2...

Сключване на трудов договор за непълно работно време и задължение за работника да работи на пълен работен ден

Има ли работодателят право да сключи трудов договор за непълно работно време, но да задължава работника да работи при пълен работен ден? Така се оп­ределя по-нисък осигурителен праг и се плаща по-малка осигурителна вноска, но работникът се ощетява и ...

Счетоводни записвания при получаване на документ за бюджетни кредитни задължения

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, разглежда следния казус: В гр. Х районният съд и районната прокуратура са настанени в една сграда. Разходите за телефонни услуги на двете звена (две отд...

Съдържание на договор за управление

В сп. „Актив”, бр. 9/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса какво е съдържанието на договора за управление. Наред с общо формулираните права и задължения на изпълнителя по договора за управление, които са предвидени в Търгов...

Устно предизвестие за съкращение на работник

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, Отговаря на въпроса: Работодател отправя устно предизвестие за съкращение на работник, който не го отработва, защото не го допускат до работното място. Назначен е друг чов...

№ 3-2252 от 13.07.2012 г. - ОТНОСНО: Документална обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво

ОТНОСНО: Документална обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво Постъпило е писмено запитване, касаещо приложението на разпоредбите на данъчното законодателство. Според изложеното в него основната дейност на дружество е търговия на едро ...

№ 3-2850 от 12.09.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ

ОТНОСНО: Приложение на чл. 11, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а са поставени следните въпроси: 1. В случай че е учредено вещно право на ползване на ? ид. ч. от жилищен им...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...