Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-61 от 07.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ за облагане на доходите от стопанска дейност на физическо лице – регистриран земеделски производител

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за облагане на доходите от стопанска дейност на физическо лице – регистриран земеделски производител Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция ОУИ – гр. Бургас, заведено с вх. 1-61 от 07...

№ 24-33-89 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на авансови вноски, направени през 2011 г. по реда на чл. 84 и чл. 86 от ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране на авансови вноски, направени през 2011 г. по реда на чл. 84 и чл. 86 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) По повод ваше писмено запитване до директора на Дирекция ОУИ – гр. …, препратено по компетентност и постъпило в Централно управле...

№ 26-00-93 от 08.06.2012 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за услуги, по които получател е организация за колективно управление на права по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за услуги, по които получател е организация за колективно управление на права по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваше писмо, препратено ...

№ 26-335 от 06.06.2012 г. - ОТНОСНО: При изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя на различни строителни обекти в рамките на едно и също населено място, в което е седалището на фирмата, не е налице командироване

ОТНОСНО: При изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя на различни строителни обекти в рамките на едно и също населено място, в което е седалището на фирмата, не е налице командироване Мястото на работа се договаря между страните по трудовия договор и е един о...

№ 26-А-106 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Задължението за внасяне в централния бюджет на 50 на сто от получения наем е регламентирано в съответните параграфи от ПЗР на Законите за държавния бюджет на Република България за 2010, 2011 и 2012 години и се отнася за държавни предприятия, еднолични търговски дружества с държавно участие и дружества с над 50 на сто държавно участие, които отдават под наем предоставени им застроени или незастроени недвижими имоти

ОТНОСНО: Задължението за внасяне в централния бюджет на 50 на сто от получения наем е регламентирано в съответните параграфи от ПЗР на Законите за държавния бюджет на Република България за 2010, 2011 и 2012 години и се отнася за държавни предприятия, еднолични търговски дружества...

№ 3-2074 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Подаване на коригиращи данни с Декларация образец № 1 в случай на издадено разпореждане от НОИ за възстановяване на изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност и дължимост на осигурителни вноски за лицето, упълномощено за търговски пълномощник по смисъла на чл. 26 от ТЗ

ОТНОСНО: Подаване на коригиращи данни с Декларация образец № 1 в случай на издадено разпореждане от НОИ за възстановяване на изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност и дължимост на осигурителни вноски за лицето, упълномощено за търговски пълномощник по смисъла...

№ 3-2496 от 02.08.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на печалби, реализирани чрез място на стопанска дейност по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране на печалби, реализирани чрез място на стопанска дейност по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването и допълнително представения договор дружеството извършва транспорт на стоки в ЕС със собствени превозни...

№ 3-2555 от 09.08.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени суми от физическо лице при обратното получаване на внесените суми за застраховка "Живот"

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени суми от физическо лице при обратното получаване на внесените суми за застраховка "Живот" Според изложеното в запитването лицето е имало сключена индивидуална застраховка "Живот" със спестовен характер за застрахователна сума на стойност 1000...

№ 94-00-146 от 10.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена финансова помощ

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена финансова помощ Във връзка с направеното от вас запитване по ел. път до органите по приходи при ТД на НАП гр. …., препратено ни по компетентност с писмо вх. № 94-00-146 от 10.07.2012 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следнот...

№ 96-00-297 от 08.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно събитие и издаване на протокол при ВОП

ОТНОСНО: Данъчно събитие и издаване на протокол при ВОП В Дирекция „ОУИ”- Пловдив, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 96-00-297/18.05.2012 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ДДС и ще купува дълготраен актив от Германия за дейността. До...

№ 96-00-459 от 13.07.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Във връзка св запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-459 от 13.07.2012 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в...

Анотации

Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за профилактика и лечение на работещите за данъчни цели - като необходимо присъщи или като социални разходи

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Цветана Янкова – главен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда следния казус: Основен предмет на дейност на дружество е производство на химически продукти. Производственият проц...

Значение на разбирането за „единствено жилище” и ползване на облекчение по ЗДДФЛ за него

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е разбирането за „единствено жилище” на семейството и възможно ли е да се ползва облекчението, ако единият от съпрузите притежава идеални части от друг имот? Този въп...

Издаване на протокол по чл. 117 с отрицателна стойност

Въпрос: Страна - членка на ЕС, издава инвойс на българска фирма на 05.10.2011 г., за което тя издава протокол по чл. 117 от ЗДДС. На 16.03.2012 г. получава друг инвойс с отрицателна стойност – формулирано като 2% отстъпка за направената доставка през 2011 г. Трябва ли да се издад...

Изчисляване на парично обезщетение за 15-дневния отпуск на бащите при раждане на дете

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса как се изчислява паричното обезщетение за 15-дневния отпуск на бащите при раждане на дете. Паричните обезщетения на бащите при раждане на дете се изчисляват както паричните обезщетения на майките (ос...

Определяне на данъчна основа при продажба на недвижими имоти

Във в. „Актив”, бр. 15/2012 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на следните въпроси: Фирма извършва продажби на недвижими имоти (сгради и поземлен имот) с нотариален акт. Как да се определи данъчната основа на тези доставки? Следва ли в данъчната основа на доставките да б...

Осигуряване на управител на ЕООД при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сп. „Актив”, бр. 9/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: Управител на ЕООД е изпълнил условията по чл. 68 от КСО и е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В съответствие с чл. 94, ал. 1 от КСО едно от условията за отпускане на ...

Основание за неначисляване на ДДС при изработка и доставка на облекло

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2012 г. Моника Петрова – експерт и методолог по ЗДДС в НАП, разглежда следния кадзус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, производител на спортно облекло, получава поръчка от руска фирма, като руската фирма клиент желае стоката да бъде транспортир...

Прекратяване на безсрочен трудов договор от страна на работодател по реда на чл. 69, ал. 2 от КТ

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на следния въпрос: Трудов договор е сключен за заместване на отсъстващ работник или служител с клауза за изпитване в полза на работодателя. Договорът се превръща в безсрочен при условията на ч...

Пропуски при справка за осигурителен статус и последващи действия от страна на засегнатото лице

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: При справка за осигурителен статус на сайта на Националния осигурителен институт (НОИ) физическо лице открива, че за периода 2005 г. до 2007 г. включително в графа ...

Сключване на срочен договор с лица за работа по международен проект

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 8/2012 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, отговаря на следния въпрос: Предстои сключване на договори с лица за работа по международен проект за срок до 30.10.2013 г. Не можем да преценим ка...

Сключване на трудов договор за непълно работно време и задължение за работника да работи на пълен работен ден

Има ли работодателят право да сключи трудов договор за непълно работно време, но да задължава работника да работи при пълен работен ден? Така се оп­ределя по-нисък осигурителен праг и се плаща по-малка осигурителна вноска, но работникът се ощетява и с по-ниска заплата, а и с по-н...

Счетоводни записвания при получаване на документ за бюджетни кредитни задължения

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, разглежда следния казус: В гр. Х районният съд и районната прокуратура са настанени в една сграда. Разходите за телефонни услуги на двете звена (две отделни бюджетни предприятия в си...

Съдържание на договор за управление

В сп. „Актив”, бр. 9/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса какво е съдържанието на договора за управление. Наред с общо формулираните права и задължения на изпълнителя по договора за управление, които са предвидени в Търговския закон, редица въпроси се ...

Устно предизвестие за съкращение на работник

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, Отговаря на въпроса: Работодател отправя устно предизвестие за съкращение на работник, който не го отработва, защото не го допускат до работното място. Назначен е друг човек. Може ли работникът да се з...

№ 3-2252 от 13.07.2012 г. - ОТНОСНО: Документална обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво

ОТНОСНО: Документална обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво Постъпило е писмено запитване, касаещо приложението на разпоредбите на данъчното законодателство. Според изложеното в него основната дейност на дружество е търговия на едро с алкохолни и безалкохолни нап...

№ 3-2850 от 12.09.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ

ОТНОСНО: Приложение на чл. 11, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а са поставени следните въпроси: 1. В случай че е учредено вещно право на ползване на ? ид. ч. от жилищен имот, представляващ апартамент, ...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и др.), следва ли да се изисква о...