Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 18, 16 - 30 септември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 0412-98 от 10.05.2012 г. - ОТНОСНО: Обстоятелството, че бащата е страна по трудово правоотношение, не е основание работодателят да му разреши ползването на отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, в случай че майката няма право на отпуск поради бременност и раждане

ОТНОСНО: Обстоятелството, че бащата е страна по трудово правоотношение, не е основание работодателят да му разреши ползването на отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, в случай че майката няма право на отпуск поради бременност и раждане Съглас...

№ 07-00-185 от 03.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при извършването на услуги

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при извършването на услуги В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи ваше писмено запитване с вх. № 07-00-185/03.05.2012 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистр...

№ 1676-3 от 23.05.2012 г. - ОТНОСНО: Извършване на прихващане или възстановяване на недължимо платен данък върху превозните средства по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителения процесуален кодекс (ДОПК)

ОТНОСНО: Извършване на прихващане или възстановяване на недължимо платен данък върху превозните средства по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителения процесуален кодекс (ДОПК) Според изложеното в запитването с декларация с вх. № …/16.02.2004 г. по чл...

№ 20-21-182 от 12.07.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-182/12.07.2012 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ще извършва ел. монтажни услуги по догово...

№ 20-21-45 от 21.02.2012 г. - ОТНОСНО: Регистрация и осигуряване на лице, упражняващо свободна професия – вещо лице

ОТНОСНО: Регистрация и осигуряване на лице, упражняващо свободна професия – вещо лице В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 20-21-45 от 21.02.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването из...

№ 3-2304 от 18.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на публична продан на недвижим имот съгласно ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на публична продан на недвижим имот съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването по изпълнително дело № .../12 г. по описа на ЧСИ рег. № ... Д.К. със страни: взискател – „... Бан...

№ 94НН-205 от 20.03.2012 г. - ОТНОСНО: Когато работникът или служителят е предявил иск за незаконно уволнение, но не е предявил иск за възстановяване на работа, за трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е бил без работа от датата на уволнението до датата на влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението е признато за незаконно

ОТНОСНО: Когато работникът или служителят е предявил иск за незаконно уволнение, но не е предявил иск за възстановяване на работа, за трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е бил без работа от датата на уволнението до д...

№ 96-00-418 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Туроператорска и турагентска дейност и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Туроператорска и турагентска дейност и прилагане на разпоредбите на ЗДДС В Дирекция „ОУИ” - Пловдив, е постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-418/03.07.2012 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата извършва туроператорска и т...

№ 96-00-443 от 10.07.2012 г. - ОТНОСНО: Приложимо законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държави - членки на Европейския съюз, от предприятие, което осигурява временна работа

ОТНОСНО: Приложимо законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държави - членки на Европейския съюз, от предприятие, което осигурява временна работа В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ...

№ УК-4 от 31.08.2012 г. – Указание - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на дарения чрез кратко текстово съобщение - SMS или обществена телефонна услуга (телефонно обаждане)

Указание ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на дарения чрез кратко текстово съобщение - SMS или обществена телефонна услуга (телефонно обаждане) Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от За...

Анотации

Данъчно облекчение за млади семейства, които са сключили брак след сключването на договора за ипотечен кредит

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря следния въпрос: Възможно ли е да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, ако лицата са сключили граждански брак след сключването на договора за...

Данъчно третиране на адвокатски дружества по ЗКПО

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Цветана Янкова – главен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране на адвокатски дружества по ЗКПО. Адвокати, регистрирани като сво...

Данъчно третиране по ЗДДС на провеждане на семинар

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска туроператорска фирма, регистрирана по ЗДДС, организира семинар в България. Участниците в семинара са български физически и юридически лица ...

Действия от страна на работодател при превишаване на болничен лист за бременност и раждане

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 8/2012 г. Красена Стоименова - старши експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП, отговаря на въпроса: Как да реагира работодател, ако на негова служителка издадения...

Издаване на касова бележка при плащане в брой от клиент от ЕС

Във в. „Актив”, бр. 14/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Клиент от Гърция идва в България и закупува стока от българска фирма. Превозът е за сметка на клиента. В тази връзка възникват следните въпроси: Как следва да се ...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС за извършване на услуга

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Когато чужда фирма от ЕС, регистрирана по ДДС в съответната държава членка, извърши услуга на българска фирма, също регистрирана по ДДС...

Назначаване на служител по два трудови договора на 4 часа

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 8/2012 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, отговаря на въпроса: В предприятието е назначен служител по два трудови договора на 4 часа за изпълнение на две разли...

Обезщетение при недопускане на работник или служител на работа

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Стойна Сербезова – юрист, отговаря на въпроса има ли право на обезщетение при недопускане на работника или служителя на работа. Въпросите, свързани с правото на обезщетение на работника или служителя поради недопус...

Отписване на земя при учредено вещно право

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2012 г. Иван Дочев – д.е.с., отговаря на въпроса когато учредителят на право на строеж (суперфиция) е предприятие, следва ли то да отпише земята, върху която е учредено това вещно право, след като юридически нямаме прехв...

Отпускане на пенсия или добавка към пенсия

Във в. „Актив”, бр. 15/2012 г. ще намерите отговор на въпроса какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията. Лицата, желаещи да им се отпусне пенсия или добавка към получавана пенсия, подават заявление по ...

Прекратяване с 15-дневно предизвестие на трудов договор за допълнителен труд

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 8/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса: При прекратяване с 15-дневно предизвестие на трудов договор за допълнителен труд по външно съвместителство дължи ли се обезщетение за един месец остав...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...