Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 18, 16 - 30 септември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 0412-98 от 10.05.2012 г. - ОТНОСНО: Обстоятелството, че бащата е страна по трудово правоотношение, не е основание работодателят да му разреши ползването на отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, в случай че майката няма право на отпуск поради бременност и раждане

ОТНОСНО: Обстоятелството, че бащата е страна по трудово правоотношение, не е основание работодателят да му разреши ползването на отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, в случай че майката няма право на отпуск поради бременност и раждане Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса н...

№ 07-00-185 от 03.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при извършването на услуги

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при извършването на услуги В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи ваше писмено запитване с вх. № 07-00-185/03.05.2012 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Изработва рекла...

№ 1676-3 от 23.05.2012 г. - ОТНОСНО: Извършване на прихващане или възстановяване на недължимо платен данък върху превозните средства по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителения процесуален кодекс (ДОПК)

ОТНОСНО: Извършване на прихващане или възстановяване на недължимо платен данък върху превозните средства по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителения процесуален кодекс (ДОПК) Според изложеното в запитването с декларация с вх. № …/16.02.2004 г. по чл. 54, ал. 1 от Закона за местн...

№ 20-21-182 от 12.07.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-182/12.07.2012 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ще извършва ел. монтажни услуги по договор с Швейцария по дългосрочен д...

№ 20-21-45 от 21.02.2012 г. - ОТНОСНО: Регистрация и осигуряване на лице, упражняващо свободна професия – вещо лице

ОТНОСНО: Регистрация и осигуряване на лице, упражняващо свободна професия – вещо лице В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 20-21-45 от 21.02.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обс...

№ 3-2304 от 18.07.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на публична продан на недвижим имот съгласно ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на публична продан на недвижим имот съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването по изпълнително дело № .../12 г. по описа на ЧСИ рег. № ... Д.К. със страни: взискател – „... Банка” АД, БУЛСТАТ ... със седали...

№ 94НН-205 от 20.03.2012 г. - ОТНОСНО: Когато работникът или служителят е предявил иск за незаконно уволнение, но не е предявил иск за възстановяване на работа, за трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е бил без работа от датата на уволнението до датата на влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението е признато за незаконно

ОТНОСНО: Когато работникът или служителят е предявил иск за незаконно уволнение, но не е предявил иск за възстановяване на работа, за трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е бил без работа от датата на уволнението до датата на влизане в сила на съд...

№ 96-00-418 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Туроператорска и турагентска дейност и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Туроператорска и турагентска дейност и прилагане на разпоредбите на ЗДДС В Дирекция „ОУИ” - Пловдив, е постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-418/03.07.2012 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата извършва туроператорска и турагентска дейност и следи обо...

№ 96-00-443 от 10.07.2012 г. - ОТНОСНО: Приложимо законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държави - членки на Европейския съюз, от предприятие, което осигурява временна работа

ОТНОСНО: Приложимо законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държави - членки на Европейския съюз, от предприятие, което осигурява временна работа В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-443 от ...

№ УК-4 от 31.08.2012 г. – Указание - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на дарения чрез кратко текстово съобщение - SMS или обществена телефонна услуга (телефонно обаждане)

Указание ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на дарения чрез кратко текстово съобщение - SMS или обществена телефонна услуга (телефонно обаждане) Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция з...

Анотации

Данъчно облекчение за млади семейства, които са сключили брак след сключването на договора за ипотечен кредит

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря следния въпрос: Възможно ли е да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, ако лицата са сключили граждански брак след сключването на договора за ипотечен кредит? Първоначално...

Данъчно третиране на адвокатски дружества по ЗКПО

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Цветана Янкова – главен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране на адвокатски дружества по ЗКПО. Адвокати, регистрирани като свободна професия, регистрират ад...

Данъчно третиране по ЗДДС на провеждане на семинар

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска туроператорска фирма, регистрирана по ЗДДС, организира семинар в България. Участниците в семинара са български физически и юридически лица (регистрирани и нерегистрирани...

Действия от страна на работодател при превишаване на болничен лист за бременност и раждане

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 8/2012 г. Красена Стоименова - старши експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП, отговаря на въпроса: Как да реагира работодател, ако на негова служителка издаденият болничен за бременност и раж...

Издаване на касова бележка при плащане в брой от клиент от ЕС

Във в. „Актив”, бр. 14/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Клиент от Гърция идва в България и закупува стока от българска фирма. Превозът е за сметка на клиента. В тази връзка възникват следните въпроси: Как следва да се издаде фактурата - с 20% ДДС и...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС за извършване на услуга

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 8/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Когато чужда фирма от ЕС, регистрирана по ДДС в съответната държава членка, извърши услуга на българска фирма, също регистрирана по ДДС, българската фирма издава про...

Назначаване на служител по два трудови договора на 4 часа

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 8/2012 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, отговаря на въпроса: В предприятието е назначен служител по два трудови договора на 4 часа за изпълнение на две различни длъжности по длъжностното ...

Обезщетение при недопускане на работник или служител на работа

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2012 г. Стойна Сербезова – юрист, отговаря на въпроса има ли право на обезщетение при недопускане на работника или служителя на работа. Въпросите, свързани с правото на обезщетение на работника или служителя поради недопускането му на работа, са уреден...

Отписване на земя при учредено вещно право

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2012 г. Иван Дочев – д.е.с., отговаря на въпроса когато учредителят на право на строеж (суперфиция) е предприятие, следва ли то да отпише земята, върху която е учредено това вещно право, след като юридически нямаме прехвърляне на собствеността върху ...

Отпускане на пенсия или добавка към пенсия

Във в. „Актив”, бр. 15/2012 г. ще намерите отговор на въпроса какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията. Лицата, желаещи да им се отпусне пенсия или добавка към получавана пенсия, подават заявление по определен образец в ТП на НОИ ...

Прекратяване с 15-дневно предизвестие на трудов договор за допълнителен труд

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 8/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса: При прекратяване с 15-дневно предизвестие на трудов договор за допълнителен труд по външно съвместителство дължи ли се обезщетение за един месец оставане без работа? Работодателят ...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и др.), следва ли да се изисква о...