Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 17, 1 - 15 септември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-15-342 от 21.06.2012 г. - ОТНОСНО: Облагане с данък при източника и прилагане на СИДДО

ОТНОСНО: Облагане с данък при източника и прилагане на СИДДО Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-15-342/21.06.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, ви уведомяваме: В запитването е посочено, че чуждестранно дружество еже...

№ 20-19-71 от 06.06.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с...

№ 24-34-63 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Становище по запитване относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите по приходите

ОТНОСНО: Становище по запитване относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите по приходите Във връзка с ваше писмо до Централно управление на НАП с наш вх. № 24-34-63 от 23.06.2012 г., свързано с п...

№ 3-519 от 17.02.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка и се поставя въпросът налага ли се закупуването на втори касов апарат за офис, в който се извършват инцидентни плащания в брой, при положен...

№ 3-610 от 23.02.2012 г. - ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Постъпило е писмено запитване относно приложение на осигурителното законодателство. Към същото са приложени копия на Протокол от съдебно заседание на Ра...

№ 91-00-141 от 08.06.2012 г. - ОТНОСНО: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки

ОТНОСНО: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки Настоящото становище е допълнение на Становище изх. № 91-00-1 от 5.01.2009 г. на изпълнителния директор на Националната агенция з...

№ 91-00-42 от 28.02.2012 г. - ОТНОСНО: Връчване на решения (актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойност на за закупени от данъчно задължени лица, установени в други държави членки, стоки и получени услуги и осъществен внос на територията на страната

ОТНОСНО: Връчване на решения (актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойност на за закупени от данъчно задължени лица, установени в други държави членки, стоки ...

№ 94-В-128 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОУИ – гр. ... и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-В-128/19.04.2011 г., изразявам следното с...

№ 94ПП-263 от 20.05.2012 г. - ОТНОСНО: Жалба срещу разпореждане за възстановяване на неоснователно получено обезщетение за безработица се подава пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ в 14-дневен срок от получаването му

ОТНОСНО: Жалба срещу разпореждане за възстановяване на неоснователно получено обезщетение за безработица се подава пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ в 14-дневен срок от получаването му Министерството на труда и социалната...

№ М-24-32-9 от 01.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при неизпълнение на задължението за подаване на заявление за дерегистрация по чл. 109, ал. 1 от закона

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при неизпълнение на задължението за подаване на заявление за дерегистрация по чл. 109, ал. 1 от закона Във ваше писмо, изпратено по повод извършване на ревизия в ЦУ на НАП с вх. №...

№ М-26-00-22 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка със закупено и предоставено на служителите униформено облекло

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка със закупено и предоставено на служителите униформено облекло Във ваше писмо, постъпил...

№ М-94-А-142 от 07.06.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход във връзка с декларирането на доходи от наем на недвижимо имущество

ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход във връзка с декларирането на доходи от наем на недвижимо имущество В отговор на ваше запитване, получено по електронната поща с вх. № М-94-А-142 от 07.06.2012 г. по описа на ЦУ на НАП ...

Анотации

Данъчно облагане на безмъзмездно получена сума от дружество

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 8/2012 г. Лорета Цветкова – главен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: По договор за цесия физическо лице получава безвъзмездно голяма сума от дружество. В договора няма указани никакви условия....

Данъчно третиране на покупко-продажба с контрагенти от Италия и Русия

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регисгрирана по ЗДДС, купува стока от фирма в Русия и получава документ за собственост - фактура и митническа декларация. Стоката не...

ДДС за доставка на посреднически услуги

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 8/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано у нас ЕООД, собственост на чуждестранно физическо лице, посредничи при сделки с химически продукти на турска фирма срещу комиси...

Доказване законността на прекратяване на трудово правоотношение

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2012 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса кой носи тежестта за доказване законността на прекратяване на трудово правоотношение. Работодателят е този, който трябва да установи законността на заповедта за уволнен...

Задължения на предприятие ползвател при временна работа

Във в. „Актив”, бр. 14/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са задължения на предприятието ползвател при временна работа. По правилата на чл. 107т, ал. 1 от КТ при изпълнение на работата, за която работникът или служителят е из...

Осигуряване на управител на търговско представителство на чуждестранно лице

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 8/2012 г. Ирена Ангелова – юрист, Как се осигурява управителят на търговско представителство на чуждестранно лице? Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите чуждестранни лица, които има...

Ползване на неплатен отпуск по 6 месеца за две деца последователно

В сп. „Инфомационен бюлетин по труда”, бр. 7/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП, отговаря на следните въпроси: Физическо лице има три деца, родени през 2005, 2007 и 2...

Признаване правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, които касаят авансови преводи, направени от дружество преди регистрацията му по ЗДДС за придобиване на сгради

Във в. „Актив”, бр. 13/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: На ООД предстои регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Следва ли да се посочат в регистрационния му опис и признава ли му се правото на приспадане на данъчен к...

Промени в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, приложими от 1 януари 2011 г.

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2012 г. д-р Бойка Брезоева – д.е.с., отговаря на въпроса какви са промените в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, приложими от 1 януари 2011 г. Изясняване на оповестяванията Поясняват сс изискванията за оповестяв...

Условия за отлагане и прекъсване ползването на платен годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са условията за отлагане и прекъсване ползването на платен годишен отпуск. Съгласно чл. 176, ал. 1 КТ поради важни производствени причини работодателят може да от...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...