Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 16, 16 - 31 август 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 06-132 от 21.04.2012 г. - ОТНОСНО: Изпълнението на задълженията на отсъстващия от заместващия държавен служител започва от определения в заповедта на органа по назначаването момент, за съответния срок и след получаване на екземпляр от нея. Началният момент за изплащане на допълнителна заплата на заместващ държавен служител е първият ден след изтичане на 30-те работни дни съгласно чл. 84, ал. 4 от Закона за държавния служител

ОТНОСНО: Изпълнението на задълженията на отсъстващия от заместващия държавен служител започва от определения в заповедта на органа по назначаването момент, за съответния срок и след получаване на екземпляр от нея. Началният момент за изплащане на доп...

№ 1-40 от 07.03.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ – гр. Бургас, заведено по регистъра с вх...

№ 20-21-122 от 11.05.2012 г. - ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване по договор за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество (ЕООД), сключен за извършване на почасова работа

ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване по договор за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество (ЕООД), сключен за извършване на почасова работа Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив...

№ 24-29-203 от 20.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на прекратяване или новация на договори за продажба на недвижими имоти и тълкуване на чл. 129, ал. 4 и чл. 230 от ДОПК

ОТНОСНО: Данъчно третиране на прекратяване или новация на договори за продажба на недвижими имоти и тълкуване на чл. 129, ал. 4 и чл. 230 от ДОПК С ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. №..24-29-203 от 20.06.2012 г., е изложена следната фактическа ...

№ 26-184 от 09.05.2012 г. - ОТНОСНО: Обстоятелството, че работникът или служителят получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, няма правно значение и не е пречка за изплащане на обезщетението за оставане без работа

ОТНОСНО: Обстоятелството, че работникът или служителят получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, няма правно значение и не е пречка за изплащане на обезщетението за оставане без работа В отговор на вашето запитване относно изплащането на обезще...

№ 26-Н-2 от 18.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваши запитвания, препратени по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 26-Н-2/10. 02. 2012 г., е изложена следната фактическа...

№ 26-Р-24 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка по чл. 28, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на стоки между две регистрирани по ЗДДС дружества

ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка по чл. 28, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на стоки между две регистрирани по ЗДДС дружества Във ваше запитване, подадено чрез адвокатско дружество, препратено ни по компетентн...

№ 3-848 от 15.03.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на строително-монтажни услуги съгласно ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на строително-монтажни услуги съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и на 26.01.2012 г. сключва договор за изпълнението на обект: „И...

№ М-24-30-18 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на заличаване от Търговския регистър на регистриран по ЗДДС едноличен търговец

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на заличаване от Търговския регистър на регистриран по ЗДДС едноличен търговец В Протокол за писмено запитване ... на ТД на НАП – ..., изпратен от Дирекция ОУИ – гр. Со...

№ М-24-33-116 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето и решение на Административен съд... (ПАС)

ОТНОСНО: Прилагането чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето и решение на Административен съд... (ПАС) По повод ваше писмено запитване до Ди...

№ М-50-00-14 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Оформяне на сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път

ОТНОСНО: Оформяне на сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път Във връзка с ваше писмо, получено по електронната поща и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходит...

Анотации

Връщане на пари поради неизвършване на строителна дейност

Във в. „Актив”, бр. 14/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: През 2009 г. българска фирма е издала фактури за строителство на сграда с ДДС. Сега в 2012 г. връщат парите поради неизвършване на строителната дейност, т.е. не е...

Данъчно третиране по ЗДДС на преобразуването на бюджетно в държавно предприятие и при разделянето на бюджетното предприятие на две отделни бюджетни предприятия

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. проф. Костадин Иванов – данъчен експерт, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране по ЗДДС на преобразуването на бюджетно в държавно предприятие и при разделянето на бюджетното предприятие на две отделни бюджетни пр...

Корекция на ползван данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС фирма купува дълготрайни материални активи, за които ползва данъчен кредит. Впоследствие предоставя тези активи за безвъзмездно ползване на нестопан...

Определяне на данъка при пълен леглови капацитет, респективно дължимият минимален размер от 30% от него, за туристически обекти, които са били категоризирани през 2011 г. или на които категорията е прекратена през същата година

Как се определя данъкът при пълен леглови капацитет, рес­пективно дължимият минимален размер от 30% от него, за ту­ристически обекти, които са били категоризирани през 2011 г. или на които категорията е прекратена през същата година? Обект на облага...

Особености при издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични

Как се установява трудов и осигурителен стаж по съдебен ред? В случай че документите за осигурителен стаж и доход са за­губени и няма данни за тях в регистъра на осигурените лица, тези обстоятелства могат да се установят по Закона за установяване на...

Права и задължения на работника или служителя при временна работа

Във в. „Актив”, бр. 14/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са задълженията и правата на работника или служителя при временна работа. Съгласно чл. 107ф, ал. 1 от КТ работникът или служителят е длъжен да изпълнява към предприяти...

Прекратяване на трудов договор срещу обезщетение

Въпрос: Облагат ли се с данъци и с какви 4-те брутни заплати, получавани при съкращение по чл. 331 от КТ? Отговор: Прекратяването на трудовия договор, на основание чл. 331 от КТ, не е поради съкращение в щата. Това е прекратяване по инициатива на р...

Регистрация на фискално устройство

В сп. „Счетоводтсво, данъци и право”, бр. 7/2012 г. Беата Петрова – главен специалист в Дирекция „Контрол” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса как лицата могат да са сигурни, че едно фискално устройство е успешно регистрирано на сървъра на НАП и предава...

Случаи, в които при прекратяване на трудовия договор се изплаща обезщетението по чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2012 г. ще намерите отговор на въпроса в кои случаи на прекратяване на трудовия договор се изплаща обезщетението по чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда и има ли други условия. За да възникне правото на работника или служите...

Случаи, в които счетоводителите са длъжни да изпълняват мерките, заложени в страндартите

В какви случаи счетоводителите са длъжни да изпълняват мерките, заложени в стандартите? FATF изчерпателно и императивно определя, че препоръки 10, 11, 12, 15 и 17 се прилагат за опреде­лени нефинансови предприятия и професии (DNFBPs) в следните случ...

Счетоводни записвания за отразяване на кражба на товарен автомобил на лизинг

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 7/2012 г. Д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Преди две години, на 01.01.2010 г., предприятие придобрява товарен автомобил при условията на финансов лизинг. Срокът на лизин...

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Процедурата по установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред е уредена в Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР). Посоченият нормативен акт служи за установяване на трудов стаж или приравнено към тру...