Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 16, 16 - 31 август 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 06-132 от 21.04.2012 г. - ОТНОСНО: Изпълнението на задълженията на отсъстващия от заместващия държавен служител започва от определения в заповедта на органа по назначаването момент, за съответния срок и след получаване на екземпляр от нея. Началният момент за изплащане на допълнителна заплата на заместващ държавен служител е първият ден след изтичане на 30-те работни дни съгласно чл. 84, ал. 4 от Закона за държавния служител

ОТНОСНО: Изпълнението на задълженията на отсъстващия от заместващия държавен служител започва от определения в заповедта на органа по назначаването момент, за съответния срок и след получаване на екземпляр от нея. Началният момент за изплащане на допълнителна заплата на заместващ...

№ 1-40 от 07.03.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ – гр. Бургас, заведено по регистъра с вх. № 1-40 от 07.03.2012 г., изр...

№ 20-21-122 от 11.05.2012 г. - ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване по договор за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество (ЕООД), сключен за извършване на почасова работа

ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване по договор за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество (ЕООД), сключен за извършване на почасова работа Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 20-21-122/11.05.2012...

№ 24-29-203 от 20.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на прекратяване или новация на договори за продажба на недвижими имоти и тълкуване на чл. 129, ал. 4 и чл. 230 от ДОПК

ОТНОСНО: Данъчно третиране на прекратяване или новация на договори за продажба на недвижими имоти и тълкуване на чл. 129, ал. 4 и чл. 230 от ДОПК С ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. №..24-29-203 от 20.06.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: При ревизия на дру...

№ 26-184 от 09.05.2012 г. - ОТНОСНО: Обстоятелството, че работникът или служителят получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, няма правно значение и не е пречка за изплащане на обезщетението за оставане без работа

ОТНОСНО: Обстоятелството, че работникът или служителят получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, няма правно значение и не е пречка за изплащане на обезщетението за оставане без работа В отговор на вашето запитване относно изплащането на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Код...

№ 26-Н-2 от 18.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваши запитвания, препратени по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 26-Н-2/10. 02. 2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на друж...

№ 26-Р-24 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка по чл. 28, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на стоки между две регистрирани по ЗДДС дружества

ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка по чл. 28, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на стоки между две регистрирани по ЗДДС дружества Във ваше запитване, подадено чрез адвокатско дружество, препратено ни по компетентност от Дирекция ОУИ - ..., пос...

№ 3-848 от 15.03.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на строително-монтажни услуги съгласно ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на строително-монтажни услуги съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и на 26.01.2012 г. сключва договор за изпълнението на обект: „Изграждане на механичните струк...

№ М-24-30-18 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на заличаване от Търговския регистър на регистриран по ЗДДС едноличен търговец

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на заличаване от Търговския регистър на регистриран по ЗДДС едноличен търговец В Протокол за писмено запитване ... на ТД на НАП – ..., изпратен от Дирекция ОУИ – гр. София, и постъпил в ЦУ на НАП с ...

№ М-24-33-116 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето и решение на Административен съд... (ПАС)

ОТНОСНО: Прилагането чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето и решение на Административен съд... (ПАС) По повод ваше писмено запитване до Дирекция ОУИ – гр. ..., препрате...

№ М-50-00-14 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Оформяне на сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път

ОТНОСНО: Оформяне на сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път Във връзка с ваше писмо, получено по електронната поща и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-50-00-...

Анотации

Връщане на пари поради неизвършване на строителна дейност

Във в. „Актив”, бр. 14/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: През 2009 г. българска фирма е издала фактури за строителство на сграда с ДДС. Сега в 2012 г. връщат парите поради неизвършване на строителната дейност, т.е. не е имало строителство на сграда....

Данъчно третиране по ЗДДС на преобразуването на бюджетно в държавно предприятие и при разделянето на бюджетното предприятие на две отделни бюджетни предприятия

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. проф. Костадин Иванов – данъчен експерт, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране по ЗДДС на преобразуването на бюджетно в държавно предприятие и при разделянето на бюджетното предприятие на две отделни бюджетни предприятия. В ЗДДС не се съдърж...

Корекция на ползван данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС фирма купува дълготрайни материални активи, за които ползва данъчен кредит. Впоследствие предоставя тези активи за безвъзмездно ползване на нестопанска организация за срок от 3 г...

Определяне на данъка при пълен леглови капацитет, респективно дължимият минимален размер от 30% от него, за туристически обекти, които са били категоризирани през 2011 г. или на които категорията е прекратена през същата година

Как се определя данъкът при пълен леглови капацитет, рес­пективно дължимият минимален размер от 30% от него, за ту­ристически обекти, които са били категоризирани през 2011 г. или на които категорията е прекратена през същата година? Обект на облагане с туристически данък са нощ...

Особености при издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични

Как се установява трудов и осигурителен стаж по съдебен ред? В случай че документите за осигурителен стаж и доход са за­губени и няма данни за тях в регистъра на осигурените лица, тези обстоятелства могат да се установят по Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по...

Права и задължения на работника или служителя при временна работа

Във в. „Актив”, бр. 14/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са задълженията и правата на работника или служителя при временна работа. Съгласно чл. 107ф, ал. 1 от КТ работникът или служителят е длъжен да изпълнява към предприятието, което осигурява временна ...

Прекратяване на трудов договор срещу обезщетение

Въпрос: Облагат ли се с данъци и с какви 4-те брутни заплати, получавани при съкращение по чл. 331 от КТ? Отговор: Прекратяването на трудовия договор, на основание чл. 331 от КТ, не е поради съкращение в щата. Това е прекратяване по инициатива на работодателя срещу уговорено об...

Регистрация на фискално устройство

В сп. „Счетоводтсво, данъци и право”, бр. 7/2012 г. Беата Петрова – главен специалист в Дирекция „Контрол” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса как лицата могат да са сигурни, че едно фискално устройство е успешно регистрирано на сървъра на НАП и предава изискуемите данни. Доказателс...

Случаи, в които при прекратяване на трудовия договор се изплаща обезщетението по чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2012 г. ще намерите отговор на въпроса в кои случаи на прекратяване на трудовия договор се изплаща обезщетението по чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда и има ли други условия. За да възникне правото на работника или служителя на обезщетение по чл. 222, ...

Случаи, в които счетоводителите са длъжни да изпълняват мерките, заложени в страндартите

В какви случаи счетоводителите са длъжни да изпълняват мерките, заложени в стандартите? FATF изчерпателно и императивно определя, че препоръки 10, 11, 12, 15 и 17 се прилагат за опреде­лени нефинансови предприятия и професии (DNFBPs) в следните случаи: (а) казина - когато клиен...

Счетоводни записвания за отразяване на кражба на товарен автомобил на лизинг

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 7/2012 г. Д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Преди две години, на 01.01.2010 г., предприятие придобрява товарен автомобил при условията на финансов лизинг. Срокът на лизинговия договор е бил пет години...

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Процедурата по установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред е уредена в Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР). Посоченият нормативен акт служи за установяване на трудов стаж или приравнено към трудов стаж време на работници и ...