начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 15, 1 - 15 август 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 01-00-1 от 13.02.2012 г. - ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В ЦУ на НАП е постъпило ваше запитване с ...

№ 08-П-5 от 20.02.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 54, ал. 1 ЗМДТ

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 54, ал. 1 ЗМДТ В отговор на поставения въпрос относно компетентната община, пред която следва да бъдат подавани декларациите по чл. 54 ЗМДТ за притежавани превозни средства, в случаите, в които собственикът е предприятие, ко...

№ 20-00-147 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009

ОТНОСНО: Промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 Във връзка с Регламент (ЕС) № 456/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 13 от Закона за Нац...

№ 3-1644 от 19.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването с посредничеството на дружес...

№ 3-1722 от 30.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство за строителна дейност, извършвана на територията на Германия

ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство за строителна дейност, извършвана на територията на Германия Според изложеното в запитването във връзка с инвестиционни намерения, свързани с извършването на строителна дейност на територията на Германи...

№ 3302-1 от 23.03.2012 г. - ОТНОСНО: Задължение на работник или служител с ненормиран работен ден е да изпълнява трудовите си задължения при необходимост и след изтичането на редовното работно време

ОТНОСНО: Задължение на работник или служител с ненормиран работен ден е да изпълнява трудовите си задължения при необходимост и след изтичането на редовното работно време Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) регламентира прав...

№ 67-3 от 23.04.2012 г. - ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да покани всички работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както и за предходни календарни години

ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да покани всички работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както ...

№ 9104-237 от 11.05.2012 г. - ОТНОСНО: Обезщетението по време на отпуск за гледане на болно дете се изплаща поради настъпването на осигурения социален риск „временна неработоспособност" и затова времето на изплащането му не зависи от броя на децата, когато те са близнаци, тризнаци и т.н.

ОТНОСНО: Обезщетението по време на отпуск за гледане на болно дете се изплаща поради настъпването на осигурения социален риск „временна неработоспособност" и затова времето на изплащането му не зависи от броя на децата, когато те са близнаци, тризнац...

№ 92-747 от 15.03.2012 г. - ОТНОСНО: За да може в споразумението по чл. 107 КТ да се уговори срочност на конкурсното трудово правоотношение, е необходимо срокът да бъде посочен в обявлението по чл. 91, ал. 2 КТ. В противен случай трудовото правоотношение възниква за неопределено време

ОТНОСНО: За да може в споразумението по чл. 107 КТ да се уговори срочност на конкурсното трудово правоотношение, е необходимо срокът да бъде посочен в обявлението по чл. 91, ал. 2 КТ. В противен случай трудовото правоотношение възниква за неопределен...

№ 94-00-106 от 28.05.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение в България от работодател, установен в друга държава - членка на Европейския съюз

ОТНОСНО: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение в България от работодател, установен в друга държава - членка на Европейския съюз В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, № 94-00-106 от 28.05.2012 г., ви уведом...

№ 94ГГ-40 от 06.05.2012 г. - ОТНОСНО: Трудовото възнаграждение се договаря между страните по трудовия договор и е елемент от неговото съдържание. Минималният осигурителен доход за съответната длъжност, т.нар. осигурителен праг, е възможно да не бъде eднакьв с договореното трудово възнаграждение

ОТНОСНО: Трудовото възнаграждение се договаря между страните по трудовия договор и е елемент от неговото съдържание. Минималният осигурителен доход за съответната длъжност, т.нар. осигурителен праг, е възможно да не бъде eднакьв с договореното трудов...

№ 94ЕЕ-154 от 14.05.2012 г. - ОТНОСНО: Ако работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на удължен платен годишен oтпуск, то тъй като в него се включва основният платен годишен отпуск, какъвто е и отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда, то те не биха могли да ползват разликата от 6 работни дни

ОТНОСНО: Ако работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на удължен платен годишен oтпуск, то тъй като в него се включва основният платен годишен отпуск, какъвто е и отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда, т...

Анотации

Данъчно облагане по ДДС при авансовите плащания за несъстояли се доставки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2012 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното облагане по ДДС при авансовите плащания за несъстояли се доставки. В търговската практика като "авансово плащане" се квалифицира превежд...

Данъчно третиране на „сгради" и „постройки" във връзка с облагането им с данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране на „сгради" и „постройки" във връзка с облагането им с данък върху недвижимите имоти по Закона за местните дан...

Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки. Договарянето на разсрочено или отсрочено плащане за доставк...

Данъчно третиране по ЗДДС при наемане на движими вещи от трета страна

В сп. „Актив”, бр. 7/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране по ЗДДС при наемане на движими вещи от трета страна. При наемането на движими вещи възникват доставки на услуги, местоизпълнението на кои...

Назначаване на прокурист

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Собственик на ЕТ не извършва дейност и не се осигурява във фирмата си, която работи, като се представлява от назначен про...

Непризнаване на преотстъпване на ДДФЛ на физически лица, регистрирани като ЗП

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2012 г. Лорета Цветкова – гл. експерт в ЦУ на НАП, разглежда следния казус: Имат ли основание данъчните органи да не признават преотстъпване на ДДФЛ на физически лица, регистрирани като ЗП, регистрирани и по ЗДДС, които ...

Особености на валидирания електронен административен документ

В сп. „Актив”, бр. 7/2012 г. Проф. Костадин Иванов, отговаря на въпроса какви са особеностите на валидирания електронен административен документ. Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с валидиран ...

Право на допълнителен платен отпуск за ненормиран работен ден на служител, който работи на трудов договор при 4-часов работен ден

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса: Има ли право на допълнителен платен отпуск за ненормиран работен ден служител, който работи на трудов договор при 4-часов работен ден? Ако има право, в какъв разме...

Промени в правилата за формирането на работната заплата на държавните служители

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 6/2012 г. Теменужка Златанова – началник-отдел „Жизнен стандарт и доходи” – МТСП, отговаря на въпроса какви са промените в правилата за формирането на работната заплата на държавните служители. С влизането ...

Споразумения за осигуряване безопасност и здраве на строителен обект

Във в. „Актив”, бр. 13/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: Строителна фирма изгражда обекти, като използва външни доставчици на бетон, тухли и други строителни материали. Трябва ли с тези доставчици да се подписват с...

Стоки и услуги, които са предназначени за безвъзмездни доставки или дейности, различни от икономическата дейност на лицето

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Моника Петрова – методолог по прилагането на ЗДДС в НАП, отговаря на въпроса: В кои случаи стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или дейности, различни от икономическата дей...