Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 14, 16 - 31 юли 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2012 г.
Анотации

Включване на туристическия данък в основата за облагане с ДДС на нощувките, предоставяни в туристически обекти

В „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Включва ли се туристическият данък в основата за облагане с ДДС на нощувките, предо...

Данъчни последици за лизингодателя при до¬говор за лизинг със задължително прехвърляне на собственост върху лизинговата вещ

Какви са данъчните последици за лизингодателя при до­говор за лизинг със задължително прехвърляне на собственост върху лизинговата вещ? Съгласно чл. 13, ал. 6 ППЗДДС при заместване на един лизингополучател с нов лизингополучател по същест­вуващ лизи...

Данъчно третиране на договор за наем

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2012 г. ще намерите отговор на следния въпрос: Фирма ползва за офис апартамент под наем, собственост на двама братя, единият от които живее в чужбина заедно със семейството си. Договорът за наем е сключен само с единия...

Данъчно третиране на сделки с Гърция

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, закупува стоки от гръцка фирма, регистрирана по ЗДДС в Гърция. Впоследствие българската ф...

ДДС, който трябва да заплащат турагентите за приходите си

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2012 г. Моника Петрова – гл. експерт и методолог по ЗДДС в НАП, отговаря на въпроса какъв ДДС ще заплащат турагенти за приходите си, след като през 2012 г. бе извършена промяна в ЗДДС. Означава ли това, че няма да се пра...

Задължения за работодателя да издаде заповед за отлагане на ползване на платен отпуск

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 6/2012 г., ще намерите отговор на следния въпрос: В предприятието работи служител на срочен трудов договор от 20.01.2011 до 20.01.2012 г. В случай че служителят не е използвал платения годишен отпуск в пъле...

Избягване на повторно осигуряване на ЕТ

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ – физическо лице, работи на трудов договор и се осигурява в друга фирма. Иска да назначи друго лице във фи...

Назначаване на друга длъжност с по-ниско трудово възнаграждение от изплащаното преди уволнение

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: С решение на съда е отменена като незаконна заповед за уволнение и служителят е възстановен на същата длъжност. Има ли работодателят право под предлог, че пред...

Начисляване на ДДС на талони, които се предоставят от фирма за нейните служители

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма предоставя на работниците и служителите си талони, с които се закупуват стоки от определени магазини. Следва ли се начисляване на ДДС? С получените талони ра...

Новите моменти при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице - председател на кооперация

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса кои са новите моменти при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице - председател на кооперация. Съгласно новата редакция на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за соци...

Обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 6/2012 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, отговаря на въпроса има ли обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск. Текстът на чл. 224, ал. 1 КТ обвързва обезщетението за неизползван платен годишен отп...

Особености при съставянето на индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса има ли особености при съставянето на индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор. В раздел първи - сметки за капиталите - т...

Прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: След като е връчено едномесечното предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращаване на щата, необходимо ли ...

Стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за облагане на маржа на цената

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Моника Петрова – методолог по прилагането на ЗДДС в НАП, отговаря на въпроса за кои стоки и услуги е приложим специалният ред за облагане на маржа на цената. Стоки и услуги, използвани за доставка н...