Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 13, 1 - 15 юли 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-186 от 03.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строеж

ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строеж Във връзка с постъпило запитване вх. № 07-00-186/03.05.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че физ...

№ 1-9 от 08.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх. № 1-9 от 08.05.2012 г., изразяваме следното становище: Въпросът...

№ 1540 от 11.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от ЗДДФЛ и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от ЗДДФЛ и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2010 г. Според изложеното в запитването и от допълнително проведен телефонен разговор се установи, че през 2010 г. Х е скл...

№ 20-21-134 от 09.05.2012 г. - ОТНОСНО: Oблагане по ЗДДФЛ на получени суми като обезщетение поради неизпълнение на договор

ОТНОСНО: Oблагане по ЗДДФЛ на получени суми като обезщетение поради неизпълнение на договор В отговор на направеното от вас запитване, препратено ни по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 20-21-134 от 19.05.2012 г., ви уведомяваме за сл...

№ 3-1592 от 16.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена сума за пробонабиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена сума за пробонабиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването Регионална здравна инспекция (...

№ 3-1658 от 22.05.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването на база поискана оферта дружество получава поръчка от Информационното бюро на Европейския парламент за България ...

№ 3-1677 от 23.05.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за лице, което е осигурено върху доходи от дейност на различни основания по чл. 4 от КСО

ОТНОСНО: Определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за лице, което е осигурено върху доходи от дейност на различни основания по чл. 4 от КСО Постъпило е писмено запитване с относно приложението на здр...

№ 94-00-97 от 15.05.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване и данъчно облагане на лице, упражняващо дейност като прокурист в няколко търговски дружества (ЕООД и ООД)

ОТНОСНО: Осигуряване и данъчно облагане на лице, упражняващо дейност като прокурист в няколко търговски дружества (ЕООД и ООД) Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, с вх. № 94-00-97/...

№ 94АА-265 от 21.03.2012 г. - ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските урежда различни хипотези относно ползването на платения годишен отпуск в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя и сключване на нов трудов договор в рамките на една календарна година

ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските урежда различни хипотези относно ползването на платения годишен отпуск в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя и сключван...

№ 94ББ-158 от 19.03.2012 г. - ОТНОСНО: Времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя не се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя не се признава за тру...

№ 96-00-120 от 24.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията на съдружник за положен труд в дружеството и дължимите осигурителни вноски

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията на съдружник за положен труд в дружеството и дължимите осигурителни вноски В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-120 от 24.02.2012 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме ...

Анотации

Деклариране и облагане на доходи от продадени ипотекирани имоти

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2012 г. ще намерите отговор на следния казус: През 2007 г. физическо лице, регистрирано по ЗДДС, купува от строителна фирма апартаменти, върху които е наложена ипотека във връзка с теглен от фирмата банков кредит. Част...

Задължения и права на временен работник или служител спрямо две предприятия – предприятието, което го изпраща, и предприятието, което го ползва

Какви са задълженията и правата на временния работник или служител спрямо две предприятия – предприятието, което го изпраща, и предприятието, което го ползва? Според чл. 107ф, ал. 1 от КТ работникът или служителят е длъжен да изпълнява към предприят...

Компенсиране на удължено работно време

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на следния въпрос: По определения в Кодекса на труда ред работодателят с писмена заповед е наредил удължаване на работното време на дванадесет часа дневно. Има ли право вмес...

Начисляване на ДДС при бракуване на ДМА

Фирма, регистрирана по ЗДДС, бракува дъл­готраен материален актив (машина), за която при доставката ползва правото на данъчен кре­дит. Следва ли да начисля ДДС при бракуването на актива? След като активът е загубил потре­бителската си стойност и пре...

Нови минимални размери на пенсиите за трудова дейност

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2012 г. Елина Чалъкова – директор на Дирекция ,,Пенсионно осигуряване” в Централното управление на НОИ, отговаря на въпроса какви са новите минимални размери на пенсиите за трудова дейност от 1 юни 2012 г. С чл. 9 от Закон...

Облагане с ДДС на хонорари от образователни услуги

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 6/2012 г. Мая Жотева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 96 от ЗДДС - лицето е получило хонорари за изготвяне на учебници от 1-ви до 5-и к...

Особености при коригиране на еднократна Декларация-образец 1

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса има ли особености при коригиране на еднократна Декларация-образец 1. На основание чл. 4 от Наредба № Н-8 определени лица могат да подават еднок...

Платен годишен отпуск на новопостъпил служител

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какъв размер на платения годишен отпуск за 2012 г. трябва да бъде договорен с новопостъпил от 01.05.2012 служител, който в предходното предприятие е ползвал отпуск за...

Съставяне на сторнировъчни счетоводни статии

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса защо се налага съставяне на сторнировъчни счетоводни статии и кога то е необходимо. Преди всичко, когато от оборотите на някои сметки за определен период ...

Упражняване право на данъчен кредит

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 5/2012 г. Моника Петрова – методолог по прилагането на ЗДДС в НАП, разглежда упражняването на право на данъчен кредит. Съгласно чл. 71 ЗДДС регистрираното лице може да упражни правото си на приспадане на данъ...