Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 13, 1 - 15 юли 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-186 от 03.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строеж

ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строеж Във връзка с постъпило запитване вх. № 07-00-186/03.05.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че физическо лице е учредило на юрид...

№ 1-9 от 08.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх. № 1-9 от 08.05.2012 г., изразяваме следното становище: Въпросът, поставен в запитването, е: н...

№ 1540 от 11.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от ЗДДФЛ и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от ЗДДФЛ и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2010 г. Според изложеното в запитването и от допълнително проведен телефонен разговор се установи, че през 2010 г. Х е сключил с „У” АД договор за банко...

№ 20-21-134 от 09.05.2012 г. - ОТНОСНО: Oблагане по ЗДДФЛ на получени суми като обезщетение поради неизпълнение на договор

ОТНОСНО: Oблагане по ЗДДФЛ на получени суми като обезщетение поради неизпълнение на договор В отговор на направеното от вас запитване, препратено ни по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 20-21-134 от 19.05.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате...

№ 3-1592 от 16.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена сума за пробонабиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена сума за пробонабиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването Регионална здравна инспекция (РЗИ) е второстепенен разпореди...

№ 3-1658 от 22.05.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването на база поискана оферта дружество получава поръчка от Информационното бюро на Европейския парламент за България за изработка на рекламни матер...

№ 3-1677 от 23.05.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за лице, което е осигурено върху доходи от дейност на различни основания по чл. 4 от КСО

ОТНОСНО: Определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за лице, което е осигурено върху доходи от дейност на различни основания по чл. 4 от КСО Постъпило е писмено запитване с относно приложението на здравноосигурителното законодател...

№ 94-00-97 от 15.05.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване и данъчно облагане на лице, упражняващо дейност като прокурист в няколко търговски дружества (ЕООД и ООД)

ОТНОСНО: Осигуряване и данъчно облагане на лице, упражняващо дейност като прокурист в няколко търговски дружества (ЕООД и ООД) Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, с вх. № 94-00-97/15.05.2012 г., ви уведомяваме ...

№ 94АА-265 от 21.03.2012 г. - ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските урежда различни хипотези относно ползването на платения годишен отпуск в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя и сключване на нов трудов договор в рамките на една календарна година

ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските урежда различни хипотези относно ползването на платения годишен отпуск в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя и сключване на нов трудов договор в рамк...

№ 94ББ-158 от 19.03.2012 г. - ОТНОСНО: Времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя не се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя не се признава за трудов стаж Съгласно чл. 12, ал. ...

№ 96-00-120 от 24.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията на съдружник за положен труд в дружеството и дължимите осигурителни вноски

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията на съдружник за положен труд в дружеството и дължимите осигурителни вноски В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-120 от 24.02.2012 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Според изложената...

Анотации

Деклариране и облагане на доходи от продадени ипотекирани имоти

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2012 г. ще намерите отговор на следния казус: През 2007 г. физическо лице, регистрирано по ЗДДС, купува от строителна фирма апартаменти, върху които е наложена ипотека във връзка с теглен от фирмата банков кредит. Част от апартаментите са продадени...

Задължения и права на временен работник или служител спрямо две предприятия – предприятието, което го изпраща, и предприятието, което го ползва

Какви са задълженията и правата на временния работник или служител спрямо две предприятия – предприятието, което го изпраща, и предприятието, което го ползва? Според чл. 107ф, ал. 1 от КТ работникът или служителят е длъжен да изпълнява към предприятието, което осигурява временна...

Компенсиране на удължено работно време

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на следния въпрос: По определения в Кодекса на труда ред работодателят с писмена заповед е наредил удължаване на работното време на дванадесет часа дневно. Има ли право вместо компенсиране на удълженото ...

Начисляване на ДДС при бракуване на ДМА

Фирма, регистрирана по ЗДДС, бракува дъл­готраен материален актив (машина), за която при доставката ползва правото на данъчен кре­дит. Следва ли да начисля ДДС при бракуването на актива? След като активът е загубил потре­бителската си стойност и представлява брак, е необходимо д...

Нови минимални размери на пенсиите за трудова дейност

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2012 г. Елина Чалъкова – директор на Дирекция ,,Пенсионно осигуряване” в Централното управление на НОИ, отговаря на въпроса какви са новите минимални размери на пенсиите за трудова дейност от 1 юни 2012 г. С чл. 9 от Закона за бюджета на държавното общ...

Облагане с ДДС на хонорари от образователни услуги

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 6/2012 г. Мая Жотева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 96 от ЗДДС - лицето е получило хонорари за изготвяне на учебници от 1-ви до 5-и клас. Същото лице е преподавате...

Особености при коригиране на еднократна Декларация-образец 1

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса има ли особености при коригиране на еднократна Декларация-образец 1. На основание чл. 4 от Наредба № Н-8 определени лица могат да подават еднократно Декларация-образец № 1 з...

Платен годишен отпуск на новопостъпил служител

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какъв размер на платения годишен отпуск за 2012 г. трябва да бъде договорен с новопостъпил от 01.05.2012 служител, който в предходното предприятие е ползвал отпуск за същата година. Когато работни...

Съставяне на сторнировъчни счетоводни статии

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса защо се налага съставяне на сторнировъчни счетоводни статии и кога то е необходимо. Преди всичко, когато от оборотите на някои сметки за определен период от време се получава и ползва ...

Упражняване право на данъчен кредит

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 5/2012 г. Моника Петрова – методолог по прилагането на ЗДДС в НАП, разглежда упражняването на право на данъчен кредит. Съгласно чл. 71 ЗДДС регистрираното лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит, когато разполага з...