Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 13, 1 - 15 юли 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-186 от 03.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строеж

ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строеж Във връзка с постъпило запитване вх. № 07-00-186/03.05.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че физ...

№ 1-9 от 08.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх. № 1-9 от 08.05.2012 г., изразяваме следното становище: Въпросът...

№ 1540 от 11.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от ЗДДФЛ и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от ЗДДФЛ и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2010 г. Според изложеното в запитването и от допълнително проведен телефонен разговор се установи, че през 2010 г. Х е скл...

№ 20-21-134 от 09.05.2012 г. - ОТНОСНО: Oблагане по ЗДДФЛ на получени суми като обезщетение поради неизпълнение на договор

ОТНОСНО: Oблагане по ЗДДФЛ на получени суми като обезщетение поради неизпълнение на договор В отговор на направеното от вас запитване, препратено ни по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 20-21-134 от 19.05.2012 г., ви уведомяваме за сл...

№ 3-1592 от 16.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена сума за пробонабиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена сума за пробонабиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването Регионална здравна инспекция (...

№ 3-1658 от 22.05.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването на база поискана оферта дружество получава поръчка от Информационното бюро на Европейския парламент за България ...

№ 3-1677 от 23.05.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за лице, което е осигурено върху доходи от дейност на различни основания по чл. 4 от КСО

ОТНОСНО: Определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за лице, което е осигурено върху доходи от дейност на различни основания по чл. 4 от КСО Постъпило е писмено запитване с относно приложението на здр...

№ 94-00-97 от 15.05.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване и данъчно облагане на лице, упражняващо дейност като прокурист в няколко търговски дружества (ЕООД и ООД)

ОТНОСНО: Осигуряване и данъчно облагане на лице, упражняващо дейност като прокурист в няколко търговски дружества (ЕООД и ООД) Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, с вх. № 94-00-97/...

№ 94АА-265 от 21.03.2012 г. - ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските урежда различни хипотези относно ползването на платения годишен отпуск в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя и сключване на нов трудов договор в рамките на една календарна година

ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските урежда различни хипотези относно ползването на платения годишен отпуск в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя и сключван...

№ 94ББ-158 от 19.03.2012 г. - ОТНОСНО: Времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя не се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя не се признава за тру...

№ 96-00-120 от 24.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията на съдружник за положен труд в дружеството и дължимите осигурителни вноски

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията на съдружник за положен труд в дружеството и дължимите осигурителни вноски В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-120 от 24.02.2012 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме ...

Анотации

Деклариране и облагане на доходи от продадени ипотекирани имоти

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2012 г. ще намерите отговор на следния казус: През 2007 г. физическо лице, регистрирано по ЗДДС, купува от строителна фирма апартаменти, върху които е наложена ипотека във връзка с теглен от фирмата банков кредит. Част...

Задължения и права на временен работник или служител спрямо две предприятия – предприятието, което го изпраща, и предприятието, което го ползва

Какви са задълженията и правата на временния работник или служител спрямо две предприятия – предприятието, което го изпраща, и предприятието, което го ползва? Според чл. 107ф, ал. 1 от КТ работникът или служителят е длъжен да изпълнява към предприят...

Компенсиране на удължено работно време

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на следния въпрос: По определения в Кодекса на труда ред работодателят с писмена заповед е наредил удължаване на работното време на дванадесет часа дневно. Има ли право вмес...

Начисляване на ДДС при бракуване на ДМА

Фирма, регистрирана по ЗДДС, бракува дъл­готраен материален актив (машина), за която при доставката ползва правото на данъчен кре­дит. Следва ли да начисля ДДС при бракуването на актива? След като активът е загубил потре­бителската си стойност и пре...

Нови минимални размери на пенсиите за трудова дейност

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2012 г. Елина Чалъкова – директор на Дирекция ,,Пенсионно осигуряване” в Централното управление на НОИ, отговаря на въпроса какви са новите минимални размери на пенсиите за трудова дейност от 1 юни 2012 г. С чл. 9 от Закон...

Облагане с ДДС на хонорари от образователни услуги

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 6/2012 г. Мая Жотева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 96 от ЗДДС - лицето е получило хонорари за изготвяне на учебници от 1-ви до 5-и к...

Особености при коригиране на еднократна Декларация-образец 1

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса има ли особености при коригиране на еднократна Декларация-образец 1. На основание чл. 4 от Наредба № Н-8 определени лица могат да подават еднок...

Платен годишен отпуск на новопостъпил служител

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какъв размер на платения годишен отпуск за 2012 г. трябва да бъде договорен с новопостъпил от 01.05.2012 служител, който в предходното предприятие е ползвал отпуск за...

Съставяне на сторнировъчни счетоводни статии

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса защо се налага съставяне на сторнировъчни счетоводни статии и кога то е необходимо. Преди всичко, когато от оборотите на някои сметки за определен период ...

Упражняване право на данъчен кредит

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 5/2012 г. Моника Петрова – методолог по прилагането на ЗДДС в НАП, разглежда упражняването на право на данъчен кредит. Съгласно чл. 71 ЗДДС регистрираното лице може да упражни правото си на приспадане на данъ...