начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 12, 16 - 30 юни 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-19-62 от 11.05.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с постъпило запитване вх. № …11.05.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви увед...

№ 20-21-36 от 08.02.2012 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” - гр. Пловдив, с вх. № 20-21-36/08.02.2012 г., ви уведомяваме за следното: В писмото си посочвате, че като у...

№ 20-21-63 от 05.03.2012 г. - ОТНОСНО: Окончателен размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност на две основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО

ОТНОСНО: Окончателен размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност на две основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. ..., с вх. № 20-21-63 от ...

№ 94-00-43 от 15.02.2012 г. - ОТНОСНО: Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход (таблица 1 и 2) към годишната данъчна декларация за 2011 г.

ОТНОСНО: Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход (таблица 1 и 2) към годишната данъчна декларация за 2011 г. Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-43 от 15.02.2012 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ...

№ 94-00-98 от 15.05.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на придобити недвижими имоти в резултат на учредено право на строеж и продажба на недвижими имоти - прилагане на ЗДДФЛ и ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на придобити недвижими имоти в резултат на учредено право на строеж и продажба на недвижими имоти - прилагане на ЗДДФЛ и ЗДДС В Дирекция „ОУИ” - Пловдив, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 94-00-98/15.05.2012 г. Изл...

№ 94ММ-429 от 01.03.2012 г. - ОТНОСНО: Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение

ОТНОСНО: Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение Съ...

№ 96-00-288 от 07.05.2012 г. - ОТНОСНО: Задължения на работодател съгласно българското осигурително и данъчно законодателство при командироване на наето лице от държава - членка на Европейския съюз, в България

ОТНОСНО: Задължения на работодател съгласно българското осигурително и данъчно законодателство при командироване на наето лице от държава - членка на Европейския съюз, в България В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх...

№ 96-00-299 от 10.05.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция ОУИ с вх. № 96-00-299 от 10.05.2012 г., е изложена следната фактиче...

№ 96-00-300 от 10.05.2012 г. - ОТНОСНО: Отписване на задължение, формирано от допълнителни парични вноски

ОТНОСНО: Отписване на задължение, формирано от допълнителни парични вноски Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-300/10.05.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че в дружеството...

№ 96-00-309 от 16.05.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в ООД, който е вписан като управител на дружеството

ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в ООД, който е вписан като управител на дружеството По повод ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, с вх. № 96-00-309 от 16.05.2012 г., отговаряме следното: Съгласно представената фактическа обстановка тър...

Анотации

Аванси, платени през 2011 г. от туроператор на хотелиери

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 5/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Туроператор има платени през 2011 г. аванси към хотелиери за туристически услуги, които ще бъдат усвоявани през 2012 г. по сделки с дру...

Внасяна на дължими удръжки по наложена мярка „поправителен труд"

В сп. "Информационен бюлетин по труда", бр. 5 Петя Малакова – главен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда следния казус: Работник е с наложена пробационна мярка поправителен труд. Неговият раб...

Деклариране на доходи на физическо лице, реализирани от отстъпено право на строеж върху имот, придобит преди повече от 5 години

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2012 г., можете да намерите отговор на следния въпрос: Следва ли да се декларират доходи на физическо лице, реализирани от отстъпено право на строеж върху имот, придобит преди повече от 5 години? Ако следва, как се опр...

Използване на натрупан платен годишен отпуск след майчинство

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса: Длъжна ли е служителка, която се завръща от отпуск по майчинство, незабавно да използва натрупания платен годишен отпуск веднага след завръщането си? Времето па пл...

Определяне на осигурителен доход на лице, чието уволнение е признато за незаконно

Във в. „Актив”, бр. 10/2012 г. Димитър Бойчев, разглежда следния казус: Работник, чието уволнение е признато за незаконно, отказва да декларира пред осигурителя месечния размер на осигурителния доход за периода или обстоятелството, че не е бил осигур...

Права на трудоустроен работник или служител и последиците от отказа му да заеме предложената му работа при трудоустрояване

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса какви са правата на трудоустроения работник или служител и последиците от отказа му да заеме предложената му работа при трудоустрояване. 1. Работник ил...

Правила за последващо оценяване на биологични активи

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 5/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са правилата за последващо оценяване на биологичните активи. И последващото оценяване на биологичните активи и на селскостопа...

Размерът на обезщетението за временна неработоспособност през 2012 г.

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какъв е размерът на обезщетението за временна неработоспособност през 2012 г. До края на годината е удължено действието на антикризисната мярка, според която работодателят ще ...

Режим на облагане и документиране на доставка

Във в. „Актив”, бр. 10/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, доставя стока на данъчно задължено лице, установено в държава - членка на ЕС. Стоката ще бъде монтирана там от доставчи...

Условия за премествания на стоки от територията на България дo територията на друга държава членка

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са условията за премествания на стоки от територията на България дo територията на друга държава членка за целите на икономическата дейност на данъчно...