Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 11, 1 - 15 юни 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 26-606 от 05.03.2012 г. - ОТНОСНО: При сумирано изчисляване на работното време, когато работникът поради участието си в стачка е преустановил изпълнението на трудовите си задължения, времето (часовете), през което е преустановил изпълнението на трудовите си задължения, се изваждат от нормата работни часове за периода

ОТНОСНО: При сумирано изчисляване на работното време, когато работникът поради участието си в стачка е преустановил изпълнението на трудовите си задължения, времето (часовете), през което е преустановил изпълнението на трудовите си задължения, се изв...

№ 26-Л-98 от 07.04.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с пътуване от местоживеенето до местоработата на работници и служители

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с пътуване от местоживеенето до местоработата на работници и служители Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-98/27.12.2011 г., сте посочили, че „А” АД е разположено извън чертите на населенот...

№ 3-1360 от 24.04.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки към лица от други държави членки

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки към лица от други държави членки Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и извършва дистанционни продажби на граждани от САЩ, К...

№ 3-605 от 23.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на лек автомобил (6+1 места) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на лек автомобил (6+1 места) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното ...

№ 3-807 от 14.03.2012 г. - ОТНОСНО: Регистриране чрез касов апарат на консумативни разходи за електроенергия и вода, префактурирани от наемодател на наемател

ОТНОСНО: Регистриране чрез касов апарат на консумативни разходи за електроенергия и вода, префактурирани от наемодател на наемател Според изложеното в запитването една от дейностите на кооперацията е предоставяне под наем на помещения и сгради. Консу...

№ 91-01-120 от 11.05.2012 г. ОТНОСНО: Издаване на Удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Указание ОТНОСНО: Издаване на Удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават Удостоверение за изплатените на лицата парични обезщете...

№ 94СС-425 от 05.03.2012 г. - ОТНОСНО: Необходимото за определяне на обезщетението брутно месечно трудово възнаграждение се формира въз основа на среднодневно брутно трудово възнаграждение, което се умножава по броя на работните дни за същия месец. През месеца-база е достатъчно наличието дори на един отработен ден, за да се изчисли месечен размер на брутната сума

ОТНОСНО: Необходимото за определяне на обезщетението брутно месечно трудово възнаграждение се формира въз основа на среднодневно брутно трудово възнаграждение, което се умножава по броя на работните дни за същия месец. През месеца-база е достатъчно н...

№ 96-00-67 от 02.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-67/02.02.2012 г., относно данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическ...

№ М-21-31-14 от 07.04.2012 г. - ОТНОСНО: Оправдателни документи и прилагане на § 19п от ПЗР на ЗЗО

ОТНОСНО: Оправдателни документи и прилагане на § 19п от ПЗР на ЗЗО По повод запитвания от ТД на НАП – София, с вх. № М-21-31-14 от 07.04.2012 г. по описа на ЦУ на НАП изразяваме следното принципно становище: Изложената в запитванията фактическа обста...

№ М-26-З-11 от 18.04.2012 г. - ОТНОСНО: Попълване на декларации образец № 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица при изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда

ОТНОСНО: Попълване на декларации образец № 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоос...

Анотации

Встъпване в дълг при публични задължения

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Анелия Маркова – съдия, онтоваря на въпроса допустимо ли е встъпване в дълг при публичните задължения. Отговорът следва да е „не". Това е така, защото в публичното право законодателят със съответния нормативен ак...

Данъчна основа на ВОП

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 4/2012 г. Калина Златанова – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, осъществява вътреобщностни придобивания на стоки (ВОП) от австрийско дружество, регистри...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ДДС, купува стока от шведска фирма, която също е регистрирана по ДДС, и я продава на македонска фирма. Стоката се транспортира директно ...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на материали

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: След приключване на сделките за осребряване на активите, които са налични към момента на прекратяването й, фирма в ликвидация има непродадени суровини ...

Допълнителен платен отпуск за наети по основен и допълнителен трудов договор

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: Фирма има назначени служители - по основен трудов договор психолог на 3,5 ч. законно установено работно време и на допълнителен трудов договор по ч...

Задължение за осигуряване на служба по трудова медицина предвид разпоредбата на чл. 107т, ал. 2 от Кодекса на труда

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 4/2012 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, отговаря на въпроса в чия тежест е задължението за осигуряване на служба по трудова медицина предвид разпоредбата на ...

Осигурителни вноски за наети по трудов договор виетнамски граждани

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: ООД е получило разрешение за наемане на виетнамски работници за три години. За този период дружеството ще сключи с тези лица...

Особености на отразяването на събития, настъпили след датата на ГФО

В сп. „Счетоводсвто, данъци и право”, бр. 4/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор отговаря на въпроса какви са особеностите на отразяването на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет. Според чл. 23, ал. 1 от Закона з...

Подаване на документи за прекъсване на ползван отпуск за първо дете и започване на отпуск по бременност и раждане за второ

Във в. „Актив”, бр. 9/2012 г. можете да намерите отговор на следния въпрос: През периода на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще изляза по бременност и раждане за второто ми дете. Какви документи следва да подам за прекъсване на полз...

Правни основания за прекратяване на трудово правоотношение на работник или служител (уволнение) при закриване на част от предприятието

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2012 г. Стойна Сербезова – юрист, разглежда следния казус: Какви за правните основания за прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя (уволнение) при закриване на част от предприятието? Правното осн...

Промените в Закона за търговския регистър относно изричното уреждане на статута на едноличните търговци, клоновете на чуждестранните търговци, търговските дружества и кооперациите

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 4/2012 г. Бистра Николова – съдия, разглежда следния казус: Какви са промените в Закона за търговския регистър относно изричното уреждане на статута на едноличните търговци, клоновете на чуждестранните търго...

Размер на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 4/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Физическо лице се грижи само за двете си деца – на 6 и 2 години. До момента нито тя, нито бившият й съпруг са ползвали неплатени...

Условия за превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време

В сп. „Актив”, бр. 5/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря какви са условията за превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време. Срочните трудови договори се прекратяват с изтичането им. ...