Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 11, 1 - 15 юни 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 26-606 от 05.03.2012 г. - ОТНОСНО: При сумирано изчисляване на работното време, когато работникът поради участието си в стачка е преустановил изпълнението на трудовите си задължения, времето (часовете), през което е преустановил изпълнението на трудовите си задължения, се изваждат от нормата работни часове за периода

ОТНОСНО: При сумирано изчисляване на работното време, когато работникът поради участието си в стачка е преустановил изпълнението на трудовите си задължения, времето (часовете), през което е преустановил изпълнението на трудовите си задължения, се изваждат от нормата работни часов...

№ 26-Л-98 от 07.04.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с пътуване от местоживеенето до местоработата на работници и служители

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с пътуване от местоживеенето до местоработата на работници и служители Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-98/27.12.2011 г., сте посочили, че „А” АД е разположено извън чертите на населеното място и няма обществен транс...

№ 3-1360 от 24.04.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки към лица от други държави членки

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки към лица от други държави членки Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и извършва дистанционни продажби на граждани от САЩ, Канада, Бразилия, Русия и др. д...

№ 3-605 от 23.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на лек автомобил (6+1 места) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на лек автомобил (6+1 места) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването, дружество е зак...

№ 3-807 от 14.03.2012 г. - ОТНОСНО: Регистриране чрез касов апарат на консумативни разходи за електроенергия и вода, префактурирани от наемодател на наемател

ОТНОСНО: Регистриране чрез касов апарат на консумативни разходи за електроенергия и вода, префактурирани от наемодател на наемател Според изложеното в запитването една от дейностите на кооперацията е предоставяне под наем на помещения и сгради. Консумативните разходи за електроен...

№ 91-01-120 от 11.05.2012 г. ОТНОСНО: Издаване на Удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Указание ОТНОСНО: Издаване на Удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават Удостоверение за изплатените на лицата парични обезщетения и помощи от държавното общ...

№ 94СС-425 от 05.03.2012 г. - ОТНОСНО: Необходимото за определяне на обезщетението брутно месечно трудово възнаграждение се формира въз основа на среднодневно брутно трудово възнаграждение, което се умножава по броя на работните дни за същия месец. През месеца-база е достатъчно наличието дори на един отработен ден, за да се изчисли месечен размер на брутната сума

ОТНОСНО: Необходимото за определяне на обезщетението брутно месечно трудово възнаграждение се формира въз основа на среднодневно брутно трудово възнаграждение, което се умножава по броя на работните дни за същия месец. През месеца-база е достатъчно наличието дори на един отработе...

№ 96-00-67 от 02.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-67/02.02.2012 г., относно данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Между две същест...

№ М-21-31-14 от 07.04.2012 г. - ОТНОСНО: Оправдателни документи и прилагане на § 19п от ПЗР на ЗЗО

ОТНОСНО: Оправдателни документи и прилагане на § 19п от ПЗР на ЗЗО По повод запитвания от ТД на НАП – София, с вх. № М-21-31-14 от 07.04.2012 г. по описа на ЦУ на НАП изразяваме следното принципно становище: Изложената в запитванията фактическа обстановка е следната: Въпрос 1: Фи...

№ М-26-З-11 от 18.04.2012 г. - ОТНОСНО: Попълване на декларации образец № 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица при изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда

ОТНОСНО: Попълване на декларации образец № 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица при изплат...

Анотации

Встъпване в дълг при публични задължения

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Анелия Маркова – съдия, онтоваря на въпроса допустимо ли е встъпване в дълг при публичните задължения. Отговорът следва да е „не". Това е така, защото в публичното право законодателят със съответния нормативен акт е разписал точно задълженият...

Данъчна основа на ВОП

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 4/2012 г. Калина Златанова – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, осъществява вътреобщностни придобивания на стоки (ВОП) от австрийско дружество, регистрирано по ДДС в Австрия. Собстве...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ДДС, купува стока от шведска фирма, която също е регистрирана по ДДС, и я продава на македонска фирма. Стоката се транспортира директно от Швеция до Македония. Как се...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на материали

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: След приключване на сделките за осребряване на активите, които са налични към момента на прекратяването й, фирма в ликвидация има непродадени суровини и материали. При дерегистрация...

Допълнителен платен отпуск за наети по основен и допълнителен трудов договор

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: Фирма има назначени служители - по основен трудов договор психолог на 3,5 ч. законно установено работно време и на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ социален работник...

Задължение за осигуряване на служба по трудова медицина предвид разпоредбата на чл. 107т, ал. 2 от Кодекса на труда

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 4/2012 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, отговаря на въпроса в чия тежест е задължението за осигуряване на служба по трудова медицина предвид разпоредбата на чл. 107т, ал. 2 от Кодекса на ...

Осигурителни вноски за наети по трудов договор виетнамски граждани

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: ООД е получило разрешение за наемане на виетнамски работници за три години. За този период дружеството ще сключи с тези лица трудови договори. Във връзка ...

Особености на отразяването на събития, настъпили след датата на ГФО

В сп. „Счетоводсвто, данъци и право”, бр. 4/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор отговаря на въпроса какви са особеностите на отразяването на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет. Според чл. 23, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) предпри...

Подаване на документи за прекъсване на ползван отпуск за първо дете и започване на отпуск по бременност и раждане за второ

Във в. „Актив”, бр. 9/2012 г. можете да намерите отговор на следния въпрос: През периода на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще изляза по бременност и раждане за второто ми дете. Какви документи следва да подам за прекъсване на ползвания отпуск за първото дете и...

Правни основания за прекратяване на трудово правоотношение на работник или служител (уволнение) при закриване на част от предприятието

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2012 г. Стойна Сербезова – юрист, разглежда следния казус: Какви за правните основания за прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя (уволнение) при закриване на част от предприятието? Правното основание за прекратяване на труд...

Промените в Закона за търговския регистър относно изричното уреждане на статута на едноличните търговци, клоновете на чуждестранните търговци, търговските дружества и кооперациите

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 4/2012 г. Бистра Николова – съдия, разглежда следния казус: Какви са промените в Закона за търговския регистър относно изричното уреждане на статута на едноличните търговци, клоновете на чуждестранните търговци, търговските дружества и к...

Размер на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 4/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Физическо лице се грижи само за двете си деца – на 6 и 2 години. До момента нито тя, нито бившият й съпруг са ползвали неплатения отпуск за отглеждане на дете...

Условия за превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време

В сп. „Актив”, бр. 5/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря какви са условията за превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време. Срочните трудови договори се прекратяват с изтичането им. Преди това могат да бъдат прек...