Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 9, 1 - 15 май 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-35 от 13.02.2012 г. - ОТНОСНО: Заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ (чл. 10 ЗМДТ)

ОТНОСНО: Заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ (чл. 10 ЗМДТ) В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на временни обекти за търговия ви уведомя...

№ 08-00-2 от 20.02.2012 г. - ОТНОСНО: Деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ

ОТНОСНО: Деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ По повод на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 08-00-2./20.02.2012 г., относно деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ ви уведомяваме за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстано...

№ 20-15-116 от 05.03.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. ... с вх. № 20-15-116 от 05.03.2012 г., ви уведомяваме за следното...

№ 20-15-80 от 10.02.2012 г. - ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава - членка на Европейския съюз

ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава - членка на Европейския съюз По повод ваше запитване, препратено в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. №20-15-80/10.02.2012 г., ви уведомяваме за следното: Въпросът, който поставяте, е дали приложеният към запи...

№ 24-33-137 от 09.01.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицето

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицето С ваше писмо с горния изходящ номер, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-137/15.01.2011 г., на основание Процедура „ДОМ-1” ни препращате запитване н...

№ 26-С-269 от 20.01.2012 г. - ОТНОСНО: Възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. 26-С-269 от 21.02.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: Швейцарска компания е оператив...

№ 3-521 от 17.02.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на прокурист на едноличен търговец (ЕТ) по трудов договор

ОТНОСНО: Осигуряване на прокурист на едноличен търговец (ЕТ) по трудов договор Постъпило е писмено запитване относно приложение на осигурителното законодателство. В същото се поставят следните въпроси: 1. Може ли в предприятието на ЕТ да бъде назначен прокурист на трудов договор ...

№ 91-01-105 от 25.04.2012 г. ОТНОСНО: Определяне на нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.

Указание ОТНОСНО: Определяне на нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. I. С член 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100 от ...

№ 96-00-127 от 27.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на суми, разпределени от адвокатско дружество, и дължими осигурителни вноски върху тях

ОТНОСНО: Данъчно третиране на суми, разпределени от адвокатско дружество, и дължими осигурителни вноски върху тях В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-127 от 27.02.2012 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, ви уведомяваме за следното: Според изложеното съдържа...

№ М-24-31-147 от 09.01.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията, изплащани по договор за прокура

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията, изплащани по договор за прокура В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – … и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” при Централно управле...

Анотации

Договор за продажба на стока, който е действащ, въпреки че купувачът не е изпълнил задълженията си по него

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: През 2011 г. регистрирано по ЗДДС дружество е доставило стока на друга регистрирана българска фирма. Доставката му е облагаема и във фактурата, която е издало, дружеството е...

Изравняване на здравноосигурителен доход, при положение че доходите от наем не са доходи от трудова дейност

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2/2012 г. Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: При ревизия на физическо лице, което текущо се е самоосигурявало по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, са доначислени здравни вноски върху декларираните от него доходи от наем. Следва ли да се прави из...

Лица, които са задължени да подават данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2012 г. Валентина Гекова – главен експерт и методолог по ЗКПО в НАП, отговаря на въпроса кои лица са задължени да подадат данъчна декларация по чл. 92 oт ЗКПО. 1. Данъчно задължените лица (ДЗЛ), които се облагат с корпоративен данък, са: - местните ю...

Назначаване по трудов договор на изпълнителен директор на АД

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 4/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса изпълнителен директор на АД може ли да бъде назначен по трудов договор и ако може, кой трябва да го сключи. В запитването се посочва, че „членовете на съвета на директ...

Неправомерно неначисляване на клас от работодателя

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г., ще намерите отговор на следния въпрос: При възникнало трудово правоотношение през 2005 г. и неправомерно неначисляване на клас от работодателя, ако сега започне това начисляване, кой трудов стаж трябва да се зачете - целият предишен трудов ста...

Обявяване по подходящ начин на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 3/2012 г. Елена Димова – член на Комсията за защита на конкуренцията, отговаря на въпроса какво означава обявяване по подходящ начин на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти? Какви начини могат да използват възложителите?...

Осигуровки за изпълнителен директор на дружество (физическо лице) за период, през който няма да бъде изплащано възнаграждение

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 4/2012 г. Бистра Коларова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Съветът на директорите на новосъздадено акционерно дружество е взело следните решения: - избор на изпълнителен директор на дружеството (физическо лице,...

Прилагане на чл. 85 от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2/2012 г. Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: При ревизия по ЗДДС на дружество е отказано право на данъчен кредит по издадени от тях протоколи за начисляване на данък за вътреобщностни придобивания на стоки с мотива, че данъкът е неправомерно...

Промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2012 г. Вержиния Заркова – началник-отдел в НОИ, отговаря на въпроса какви са промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, извършени с ПМС № 31 от 16.02.2012 г. ...

Процедура по въвеждане във фирма на ваучери за храна по Наредба № 7

Във в. „Актив”, бр. 8/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на следния въпрос: Фирма иска да въведе ваучери за храна по Наредба 7 за служителите на фирмата си на стойност 60 лв., които ще се раздават всеки месец. Освен служители на трудов договор, сключен с фирмат...

Регистриране по Интрастат

Във в. „Актив”, бр. 7/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: През м. 11. 2011 г. е получена доставка на строителни материали от Чехия на стойност 51 475,86 лв. като ВОП и от представителството на същата фирма в Румъния като участник в тристранна опер...

Ред за издаване на удостоверение за регистриран изпращач

В сп. „Актив”, бр. 4/2012 г. Любка Ценова – доц. д-р по данъчно право, отговаря на въпроса какъв е редът за издаване на удостоверение за регистриран изпращач. За издаване на удостоверение за регистриран изпращач се подава писмено искане за регистрация до началника на митницата по...

Условия за едностранно въвеждане на непълно работно време от работодател

В сп. „Актив”, бр. 4/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса какви са условията за едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя. Когато не може да постигне договореност с работниците и служителите, работодателят има право едностранно да ...

№ 21-00-1 от 27.01.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Прилагането на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) По повод ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 21-00-1/09.01.2012...