Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 9, 1 - 15 май 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-35 от 13.02.2012 г. - ОТНОСНО: Заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ (чл. 10 ЗМДТ)

ОТНОСНО: Заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ (чл. 10 ЗМДТ) В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на временни...

№ 08-00-2 от 20.02.2012 г. - ОТНОСНО: Деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ

ОТНОСНО: Деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ По повод на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 08-00-2./20.02.2012 г., относно деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ ви уведомяваме за следното: В запитването е изложе...

№ 20-15-116 от 05.03.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. ... с вх. № 20-15-116 от 05.03.2012 ...

№ 20-15-80 от 10.02.2012 г. - ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава - членка на Европейския съюз

ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава - членка на Европейския съюз По повод ваше запитване, препратено в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. №20-15-80/10.02.2012 г., ви уведомяваме за следното: Въпросът, който поставят...

№ 24-33-137 от 09.01.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицето

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицето С ваше писмо с горния изходящ номер, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-137/15.01.2011 г., на основание Процедура „ДО...

№ 26-С-269 от 20.01.2012 г. - ОТНОСНО: Възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. 26-С-269 от 21.02.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: ...

№ 3-521 от 17.02.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на прокурист на едноличен търговец (ЕТ) по трудов договор

ОТНОСНО: Осигуряване на прокурист на едноличен търговец (ЕТ) по трудов договор Постъпило е писмено запитване относно приложение на осигурителното законодателство. В същото се поставят следните въпроси: 1. Може ли в предприятието на ЕТ да бъде назначе...

№ 91-01-105 от 25.04.2012 г. ОТНОСНО: Определяне на нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.

Указание ОТНОСНО: Определяне на нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. I. С член 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигурява...

№ 96-00-127 от 27.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на суми, разпределени от адвокатско дружество, и дължими осигурителни вноски върху тях

ОТНОСНО: Данъчно третиране на суми, разпределени от адвокатско дружество, и дължими осигурителни вноски върху тях В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-127 от 27.02.2012 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, ви уведомяваме за следн...

№ М-24-31-147 от 09.01.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията, изплащани по договор за прокура

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията, изплащани по договор за прокура В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – … и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна мето...

Анотации

Договор за продажба на стока, който е действащ, въпреки че купувачът не е изпълнил задълженията си по него

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: През 2011 г. регистрирано по ЗДДС дружество е доставило стока на друга регистрирана българска фирма. Доставката му е облагаема и във фактурата,...

Изравняване на здравноосигурителен доход, при положение че доходите от наем не са доходи от трудова дейност

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2/2012 г. Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: При ревизия на физическо лице, което текущо се е самоосигурявало по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, са доначислени здравни вноски върху декларираните от него доходи от ...

Лица, които са задължени да подават данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2012 г. Валентина Гекова – главен експерт и методолог по ЗКПО в НАП, отговаря на въпроса кои лица са задължени да подадат данъчна декларация по чл. 92 oт ЗКПО. 1. Данъчно задължените лица (ДЗЛ), които се облагат с корпор...

Назначаване по трудов договор на изпълнителен директор на АД

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 4/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса изпълнителен директор на АД може ли да бъде назначен по трудов договор и ако може, кой трябва да го сключи. В запитването се посочва, че ...

Неправомерно неначисляване на клас от работодателя

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г., ще намерите отговор на следния въпрос: При възникнало трудово правоотношение през 2005 г. и неправомерно неначисляване на клас от работодателя, ако сега започне това начисляване, кой трудов стаж трябва да се зачет...

Обявяване по подходящ начин на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 3/2012 г. Елена Димова – член на Комсията за защита на конкуренцията, отговаря на въпроса какво означава обявяване по подходящ начин на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти? Какви начини мог...

Осигуровки за изпълнителен директор на дружество (физическо лице) за период, през който няма да бъде изплащано възнаграждение

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 4/2012 г. Бистра Коларова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Съветът на директорите на новосъздадено акционерно дружество е взело следните решения: - избор на изпълнителен директор н...

Прилагане на чл. 85 от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2/2012 г. Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: При ревизия по ЗДДС на дружество е отказано право на данъчен кредит по издадени от тях протоколи за начисляване на данък за вътреобщностни придобивания на стоки с мот...

Промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2012 г. Вержиния Заркова – началник-отдел в НОИ, отговаря на въпроса какви са промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, извършен...

Процедура по въвеждане във фирма на ваучери за храна по Наредба № 7

Във в. „Актив”, бр. 8/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на следния въпрос: Фирма иска да въведе ваучери за храна по Наредба 7 за служителите на фирмата си на стойност 60 лв., които ще се раздават всеки месец. Освен служители на тр...

Регистриране по Интрастат

Във в. „Актив”, бр. 7/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: През м. 11. 2011 г. е получена доставка на строителни материали от Чехия на стойност 51 475,86 лв. като ВОП и от представителството на същата фирма в Румъния к...

Ред за издаване на удостоверение за регистриран изпращач

В сп. „Актив”, бр. 4/2012 г. Любка Ценова – доц. д-р по данъчно право, отговаря на въпроса какъв е редът за издаване на удостоверение за регистриран изпращач. За издаване на удостоверение за регистриран изпращач се подава писмено искане за регистраци...

Условия за едностранно въвеждане на непълно работно време от работодател

В сп. „Актив”, бр. 4/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса какви са условията за едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя. Когато не може да постигне договореност с работниците и служителите, работодат...

№ 21-00-1 от 27.01.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Прилагането на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) По повод ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и завед...