начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 8, 16 - 30 април 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-00-4 от 29.02.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на товароносимост на товарен автомобил

ОТНОСНО: Определяне на товароносимост на товарен автомобил По повод на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 08-00-4/29.02.2012 г. относно определяне на товароносимост на товарен автомобил ви уведомяваме за следното: В запитва...

№ 20-21-55 от 27.02.2012 г. - ОТНОСНО: Възстановяване на преотстъпен данък поради неизпълнение на изискванията на закона

ОТНОСНО: Възстановяване на преотстъпен данък поради неизпълнение на изискванията на закона Във връзка с поставено от вас запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” с вх. № 27.02.2012 г., изразяваме следното: В запитването си посочвате, че сте регистриран ...

№ 24-М-118 от 13.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер Във ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП, с вх. № 24-М-118/01.08.2011 г. е посочено, че дру...

№ 3-390 от 03.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, и прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, и прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО В запитването, без да e изложена конкретна фактическа обстановка, е поставен въпрос, свързан с ползване на данъчно ...

№ 3-460 от 13.02.2012 г. - ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването управителят на дружество, регистрирано в Република България, с предмет н...

№ 37-00-241 от 16.01.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58, ал. 3 ЗМДТ

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58, ал. 3 ЗМДТ В отговор на поставените въпроси относно заплащане на данък върху превозните средства от купувача на автомобил за периода от месеца на придобиването до края на годината, за който период данъкът е платен от про...

№ 62-69 от 17.04.2011 г. - ОТНОСНО: Изплатеното на работник или служител обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда не е осигурителен доход и не се посочва в удостоверение УП-2

ОТНОСНО: Изплатеното на работник или служител обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда не е осигурителен доход и не се посочва в удостоверение УП-2 Съгласно чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението u за доходите, върху коит...

№ 91-01-85 от 03.04.2012 г. – Указание ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

І. Промени в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдъ...

№ 94-00-52 от 01.03.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при формиране на годишната данъчна основа на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия

ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при формиране на годишната данъчна основа на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия Във връзка с постъпило от вас запитване с писмо вх. № 94-00-52 от 01.03.2012 год. при...

№ М-24-31-138 от 13.02.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваше писмо, изпратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-138 от 13.02.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: Изградена е жили...

№ М-24-31-146 от 24.01.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ при патентния данък

ОТНОСНО: Прилагане на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ при патентния данък В отговор на поставения въпрос относно ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ при извършване на два или три вида патентни дейности и по-конкретно изяснява...

№ М-26-Б-21 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Член 6а от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Член 6а от Кодекса за социално осигуряване Във връзка с ваше писмо относно член 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), заведено в ЦУ на НАП с вх. № М-26-Б-21/13.01.2012 г., ви уведомяваме следното: Европейските регламенти за координаци...

Анотации

Данъчно третиране на операция за доставка и монтаж на машини и оборудване

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма има сключен договор за доставка и монтаж на технологична линия с австрийска фирма. Монтажът ще се извърши от българската фирма, която...

Действия от страна на работодател за осигуряване на безопасност и здраве при работа

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2012 г. Деяна Илиева – магистър по „Безопасност на производството”, отговаря на въпроса какво може и е длъжен да направи работодателят за своите работници, за да осигури безопасност и здраве при работа. - Да информира рабо...

Действия от страна на работодател, които трябва да предприеме, когато работник представи документ за трудоустрояване

Във в. „Актив”, бр. 7/2012 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса как да постъпи работодател, когато работник представи документ за трудоустрояване. Необходимостта работникът или служителят да бъде преместен на друга подходяща работ...

Документи, които се прилагат към искане за регистрация като „регистриран потребител”

В сп. „Актив”, бр. 4/2012 г. Д-р Любка Ценова – д-р по данъчно право, отговаря на въпроса какви документи се прилагат към искането за регистрация като "регистриран получател". Лицето, което отговаря на изброените изисквания и желае да бъде регистрира...

Лица, които имат правен интерес да обжалват решения на възложителя

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 3/2012 г. Елена Димова – член на Комсията за защита на конкуренцията, отговаря на въпроса кои лица имат правен интерес да обжалват решенията на възложителя. В допълнителните разпоредби на ЗОП, в параграфи 6а...

Определяне на приложимото осигурително законодателство съгласно Регламент № 883/2004 г.

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, разглежда следния казус: Дружество има сключен трудов договор с румънски гражданин с място на работа България. Трудовият му договор е регистриран в НАП и ежемесе...

Отчитане на изхабяване на селкостопанска техника

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Христо Досев – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма се занимава с производство на непреработена селскостопанска дейност, за която са необходими трактори, сеялки, култиватори и др. ДМА. Ка...

Промени в ППЗДДС относно режима на маржа при доставките на обща туристическа услуга

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 3/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са промените в ППЗДДС относно режима на маржа при доставките на обща туристическа услуга. До края на 2011 г. режимът на маржа при дост...

Процедура при прекратяване на облагането с данък по ЗМДТ на превозни средства

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2012 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса каква е процедурата при прекратяване на облагането с данък по ЗМДТ на превозни с...

Регистрация по ЗДДС на българска фирма в друга държава – членка на Общността

Във в. „Актив”, бр. 5/2012 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса кога българска фирма може и кога трябва да се регистрира по ДДС в друга държава - членка на Общността. По свое желание българска фирма може да се регистрира по ДДС в...

Сключване на трудов договор по чл. 114 от КТ със същия работодател

В сп. „Актив”, бр. 4/2012 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса: Сключен е трудов договор по чл. 114 от КТ със същия работодател. Работи се 4 дни месечно по 8 часа. Колко дни платен годишен отпуск са полагат по този договор? Задълж...

Удръжки, които се правят от трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2012 г. Емилия Банова – юрист, отговаря на въпроса какви удръжки се правят от трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя. Удръжката е част от работната заплата на работника или служителя, която не м...