Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 7, 1 - 15 април 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

Указание ОТНОСНО: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочните обезщетения и контролно-ревизионната дейност

С § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на ДОО (ПЗР на ЗБДОО), в сила от 1 януари 2012 г., са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване, както следва: I. Парични обезщетения за болест, майчинство и трудоустро...

№ 20-21-35 от 08.02.2012 г. - ОТНОСНО: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ В запитването поставяте въпроси, свързани с прилагането на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване...

№ 20-21-66 от 06.03.2012 г. - ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – 20-21-66/06.03.2012 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването като управител на търго...

№ 3-430 от 08.02.2012 г. - ОТНОСНО: Отразяване на „сторно касовите бележки” в отчетните регистри по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Отразяване на „сторно касовите бележки” в отчетните регистри по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дейността на „В” ЕООД е търговия на дребно с модни аксесоари. Във връзка със същата ежедневно в ...

№ 91-01-68 от 16.03.2012 г. - ОТНОСНО: Особености при заверяването на осигурителните книжки след определянето на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011 г.

Указание ОТНОСНО: Особености при заверяването на осигурителните книжки след определянето на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011 г. I. Окончателен осигурителен доход на регистрираните земеделски производител...

№ 91-01-73 от 20.03.2012 г. - ОТНОСНО: Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица

Указание ОТНОСНО: Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица Осигурените лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), с който могат да използват...

№ 91-01-74 от 21.03.2012 г. - ОТНОСНО: Получаване на идентификационен код на осигурител

Указание ОТНОСНО: Получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) Осигурителите и самоосигуряващите се лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен идентификационен код на осигурител (ИКО), с който могат д...

№ 94-00-48 от 24.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наеми през 2011 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наеми през 2011 г. Във връзка с поставено от вас запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” с вх. № 94-00-48 от 24.02.2012 г., изразяваме следното: В запитването си посочвате, че сте управител на етажна собственост ...

№ 94ПП-257 от 28.12.2011 г. ОТНОСНО: Длъжностната характеристика се разработва, утвърждава и изменя от работодателя и не се изисква съгласие на работника или служителя

Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ при сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. КТ не съдържа легално определение на понятието „длъжностна характеристика”, но с нея следва да са...

№ М-24-31-9 от 21.02.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигур...

Анотации

Данъчен кредит за фирма с основна дейност рент-а-кар

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, извършваща няколко дейности (търговия, сделки с недвижими имоти, реклама) закупува леки автомобили (места 4 + 1) с цел рент-а-кар. Има л...

Изравняване на годишен данък върху доходите на физическите лица

Във в. „Актив”, бр. 6/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма ще прави изравняване на годишния данък върху доходите на физическите лица, работещи по трудов договор, и намиращи се на работа към 31.12.2011 г. Заплатит...

Място на изпълнение на услуга, оказана на данъчно незадължено лице

Във в. „Актив”, бр. 5/2012 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса кое е мястото на изпълнение на услуга, оказана на данъчно незадължено лице. Когато получателят на услугата е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение е мястот...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при втори трудов договор

Във в. „Актив”, бр. 6/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса: Служител, който е съкратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ поради намаляване обема на работата, считано от 23.01.2012 г. иска да му бъде изплатено обезщетение на осн...

Отчитане на репутация в баланс

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Има прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ на ЕТ в ЕООД. Собственикът е едно и също лице. По реда на чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ облагае...

Плащания през „Easy pay”

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2012 г. Велко Джилизов – юрист, отговаря на следните въпроси: Какъв вид плащане представлява внасянето на пари по сметката на договорен партньор чрез системата „Easy pay” - в брой или по сметка? Попада ли т...

Ползване на парично обезщетение за отглеждане на малко дете от лице, назначено на граждански договор

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Физическо лице е в отпуск поради бременност и раждане от 135 до 410 календарни дни и му предлагат работа без трудово правоотношение (г...

Промени в ЗДДФЛ при документиране на доходи, изплатени на физически лица

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2012 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса какви са промените в ЗДДФЛ при документиране на доходи, изплатени на физически лица. От 16.12.2011 г. физическите лица са освободени от задължението да издават документ за пр...

Ред за зачитане на трудов и осигурителен стаж при 4-часов работен ден

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на следните въпроси: Назначен е служител по трудов договор при 4-часов работен ден. Какъв е редът за зачитане на трудов и осигурителен стаж при това работно време? Колко дни п...

Третиране на демюрейдж услуги

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2012 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на следния въпрос: Дружество извършва международен морски превоз на стоки. Във връзка с осъществяваната от фирмата дейност интерес представлява въпросът как следва ...

Условия за регистрация на предприятия за временна работа

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са условията за регистрация на предприятия за временна работа. Според чл. 74е ЗНЗ дейността по осигуряване на временна работа се осъществява въз основа на регистр...

Характер на договора „сам за себе си”

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3/2012 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса какъв е характерът на договора „сам със себе си” и дали той може да възпроизведе желаното правно действие? Договарянето сам със себе си между между ЕТ и неговия собстве...