Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 7, 1 - 15 април 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

Указание ОТНОСНО: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочните обезщетения и контролно-ревизионната дейност

С § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на ДОО (ПЗР на ЗБДОО), в сила от 1 януари 2012 г., са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване, както следва: I. Парични обезщетения за болест, майчинство и трудоустрояване Изменени са разпоредбит...

№ 20-21-35 от 08.02.2012 г. - ОТНОСНО: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ В запитването поставяте въпроси, свързани с прилагането на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при определяне на оконч...

№ 20-21-66 от 06.03.2012 г. - ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – 20-21-66/06.03.2012 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването като управител на търговско дружество (ЕООД) сте пода...

№ 3-430 от 08.02.2012 г. - ОТНОСНО: Отразяване на „сторно касовите бележки” в отчетните регистри по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Отразяване на „сторно касовите бележки” в отчетните регистри по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дейността на „В” ЕООД е търговия на дребно с модни аксесоари. Във връзка със същата ежедневно в обектите на дружеството се реа...

№ 91-01-68 от 16.03.2012 г. - ОТНОСНО: Особености при заверяването на осигурителните книжки след определянето на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011 г.

Указание ОТНОСНО: Особености при заверяването на осигурителните книжки след определянето на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011 г. I. Окончателен осигурителен доход на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, получ...

№ 91-01-73 от 20.03.2012 г. - ОТНОСНО: Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица

Указание ОТНОСНО: Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица Осигурените лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), с който могат да използват предоставени от НОИ електронн...

№ 91-01-74 от 21.03.2012 г. - ОТНОСНО: Получаване на идентификационен код на осигурител

Указание ОТНОСНО: Получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) Осигурителите и самоосигуряващите се лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен идентификационен код на осигурител (ИКО), с който могат да използват предоставени от НО...

№ 94-00-48 от 24.02.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наеми през 2011 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наеми през 2011 г. Във връзка с поставено от вас запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” с вх. № 94-00-48 от 24.02.2012 г., изразяваме следното: В запитването си посочвате, че сте управител на етажна собственост с форма на управление Общо съб...

№ 94ПП-257 от 28.12.2011 г. ОТНОСНО: Длъжностната характеристика се разработва, утвърждава и изменя от работодателя и не се изисква съгласие на работника или служителя

Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ при сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. КТ не съдържа легално определение на понятието „длъжностна характеристика”, но с нея следва да са регламентирани правата и задъ...

№ М-24-31-9 от 21.02.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” на Национа...

Анотации

Данъчен кредит за фирма с основна дейност рент-а-кар

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, извършваща няколко дейности (търговия, сделки с недвижими имоти, реклама) закупува леки автомобили (места 4 + 1) с цел рент-а-кар. Има ли право на данъчен кредит за а...

Изравняване на годишен данък върху доходите на физическите лица

Във в. „Актив”, бр. 6/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма ще прави изравняване на годишния данък върху доходите на физическите лица, работещи по трудов договор, и намиращи се на работа към 31.12.2011 г. Заплатите за м. 12.2011 г. се изплащат...

Място на изпълнение на услуга, оказана на данъчно незадължено лице

Във в. „Актив”, бр. 5/2012 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса кое е мястото на изпълнение на услуга, оказана на данъчно незадължено лице. Когато получателят на услугата е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение е мястото на установяване на доставкат...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при втори трудов договор

Във в. „Актив”, бр. 6/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса: Служител, който е съкратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ поради намаляване обема на работата, считано от 23.01.2012 г. иска да му бъде изплатено обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ за...

Отчитане на репутация в баланс

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Има прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ на ЕТ в ЕООД. Собственикът е едно и също лице. По реда на чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ облагаемият доход е положителна велич...

Плащания през „Easy pay”

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2012 г. Велко Джилизов – юрист, отговаря на следните въпроси: Какъв вид плащане представлява внасянето на пари по сметката на договорен партньор чрез системата „Easy pay” - в брой или по сметка? Попада ли този вид плащане в ограниченият...

Ползване на парично обезщетение за отглеждане на малко дете от лице, назначено на граждански договор

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Физическо лице е в отпуск поради бременност и раждане от 135 до 410 календарни дни и му предлагат работа без трудово правоотношение (граждански договор). Може ли да...

Промени в ЗДДФЛ при документиране на доходи, изплатени на физически лица

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2012 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса какви са промените в ЗДДФЛ при документиране на доходи, изплатени на физически лица. От 16.12.2011 г. физическите лица са освободени от задължението да издават документ за придобитите от тях доходи от рен...

Ред за зачитане на трудов и осигурителен стаж при 4-часов работен ден

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на следните въпроси: Назначен е служител по трудов договор при 4-часов работен ден. Какъв е редът за зачитане на трудов и осигурителен стаж при това работно време? Колко дни платен годишен отпуск за 2011 г...

Третиране на демюрейдж услуги

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2012 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на следния въпрос: Дружество извършва международен морски превоз на стоки. Във връзка с осъществяваната от фирмата дейност интерес представлява въпросът как следва да бъдат третирани демюрейдж у...

Условия за регистрация на предприятия за временна работа

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са условията за регистрация на предприятия за временна работа. Според чл. 74е ЗНЗ дейността по осигуряване на временна работа се осъществява въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта ...

Характер на договора „сам за себе си”

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3/2012 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса какъв е характерът на договора „сам със себе си” и дали той може да възпроизведе желаното правно действие? Договарянето сам със себе си между между ЕТ и неговия собственик води до нищожност на догов...