Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 6, 16 - 31 март 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-62 от 20.03.2012 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски I. Изменения и допъ...

№ 20-00-644 от 20.01.2011 г. - ОТНОСНО: Възстановяване на ДДС на български потребители чрез електронните услуги на HAП, както и на чуждестранни компании

ОТНОСНО: Възстановяване на ДДС на български потребители чрез електронните услуги на HAП, както и на чуждестранни компании Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 20-00-644/02.12.2010 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно ...

№ 20-03-6 от 16.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ В отговор на направеното от вас запитване до органите при Министерството на труда и социалната политика, препратено ни по компетентност чрез ЦУ на НАП - гр. София, с писмо вх. № от 16.06.2011 г. при Дирекция „ОУИ” – П., ви уведомявам...

№ 24-30-53 от 10.10.2011 г. - ОТНОСНО: Лице в неплатен отпуск, подало заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

ОТНОСНО: Лице в неплатен отпуск, подало заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) По повод запитване от ... изразяваме следното принципно становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната: Физическо лице е под...

№ 26-646 от 29.12.2011 г. - ОТНОСНО: Правото на ползване на отпуск за 2011 г. се погасява на 31.12.2013 г. С писмено разрешение на работодателя лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок

ОТНОСНО: Правото на ползване на отпуск за 2011 г. се погасява на 31.12.2013 г. С писмено разрешение на работодателя лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок От запитването е видно, че лицето има неизползван платен годишен отпуск, който не е отложен ...

№ 3-1529 от 28.05.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на замяна на общински имот с имот, собственост на физическо лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на замяна на общински имот с имот, собственост на физическо лице Според изложеното в запитването физическо лице е собственик на основание на реституция и наследство на незастроен недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. В., пр...

№ 3-1711 от 10.06.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на председателя на контролния съвет на кооперативен съюз

ОТНОСНО: Осигуряване на председателя на контролния съвет на кооперативен съюз Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в него РУ „Социално осигуряване”- ..., е извършило проверка в КС „...”- гр. ... във връзка с преце...

№ 3-2978 от 19.10.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването предстои да се извърши продажба на микробус, собственост на дружество, като клиентът е от Македония. За извършената продажба щ...

№ 3-3088 от 31.10.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД

ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство. Съгласно изложеното в същото задълженото лице е самоосигуряващо лице от 1991 г. Самоосигурявало се е чрез ЕТ „...” с БУЛСТАТ ... за периода от 1991 г. ...

№ 92-800 от 27.12.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че майката има две деца, същата има право на отпуск по чл. 167а КТ - неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст поотделно за всяко от децата

ОТНОСНО: В случай че майката има две деца, същата има право на отпуск по чл. 167а КТ - неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст поотделно за всяко от децата В чл. 167а, ал. 1 КТ е предвидено, че след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 в...

№ 94-00-10 от 01.02.2011 г. - ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по ЗДДС

Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 94-00-10/20.01.2011 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно формиране на облагаем оборот по реда на ЗДДС ви уведомяване следното: В запитването е посочено, че физическото лице има няк...

№ 94ВВ-368 от 29.12.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че има подписани два трудови договора, този от тях, който е сключен първи, е основен трудов договор, а вторият е трудов договор за полагане на допълнителен труд - т. 12 на § 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. По трудовия договор за допълнителен труд не се дължи изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: В случай че има подписани два трудови договора, този от тях, който е сключен първи, е основен трудов договор, а вторият е трудов договор за полагане на допълнителен труд - т. 12 на § 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. По трудовия договор за допълнителен ...

№ 94КК-248 от 28.12.2011 г. - ОТНОСНО: Щатното разписание е документ по целесъобразност на работодателя и може да се променя винаги поради икономическите условия и конюнктурата с цел икономии и т.н. Редът за промяна на щатното разписание следва да се съдържа в устава, устройствения правилник и др.

ОТНОСНО: Щатното разписание е документ по целесъобразност на работодателя и може да се променя винаги поради икономическите условия и конюнктурата с цел икономии и т.н. Редът за промяна на щатното разписание следва да се съдържа в устава, устройствения правилник и др. Трудовото в...

№ 96-00-541 oт 23.11.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 55 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 55 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-541/23.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, предвид на действащата през 2011 г. нормативна уредба, ви уведомяваме следното: В запитването си поставяте следните въпроси...

Анотации

Връщане на работно облекло след дисциплинарно уволнение

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: Трудовият договор е прекратен по чл. 330, ал. 1, т. 6 от КТ - поради дисциплинарно уволнение. Има ли работодателят право да удържи от дължимото при уволнението възнаграждение стойността на ...

Доказване на осигурителен стаж

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Физическо лице работи на граждански договор, срокът е 20 месеца. Какъв документ е нужен след изтичане на договора за доказване на този осигурителен стаж пред НОИ? Л...

Етапи на предварителен контрол по чл. 20а ЗОП

Какви са етапите на предварителния контрол по чл. 20а ЗОП? С изменението на ЗОП (ДВ, бр. 93 от 2011 г.) е предвидено предвари­телният контрол по чл. 20а ЗОП да се осъществява условно на два етапа - преди откриване на процедурите, както и непосредствено след откриването и обявява...

Заличен ЕТ от търговския регистър, който продължава да извършва независима икономическа дейност

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2012 г. Лиляна Панева - данъчен консулт, разглежда следния казус: Регистриран по ЗДДС ЕТ е заличен от търговския регистър поради това, че до 31.12.2011 г. не се е пререгистрирал. Какви задължения по ЗДДС възникват за лицето, при положение че и след...

Извършване на дейност от фирма, която е прекъснала дейността си

Собственик и управител на фирма ЕООД се самоосигурява, но поради финансови затрудне­ния подава декларация за прекъсване на дей­ност и спира да се самоосигурява. Какви задълже­ния има фирмата, при условие че не работи? Трябва ли НАП да бъде информирана, че фирма­та не работи? Пода...

Измененията в ППЗДДС при процедурата за доказване на приключването на движение на стоки под РОПА при липса на съобщение за получаване или съобщение за износ

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2012 г. Асен Асенов, отговаря на въпроса какви са измененията в ППЗДДС при процедурата за доказване на приключването на движение на стоки под РОПА при липса на съобщение за получаване или съобщение за износ. С измененията на чл. 55и ППЗ...

Начисляване на процент прослужено време на пенсионери, върнали се на работа в същото предприятие след пенсионирането си

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г., ще намерите отговор н авъпроса може ли да не се начислява процент прослужено време на пенсионери, върнали се на работа в същото предприятие след пенсионирането си. След 01.07.2007 г., когато възниква ново трудово правоотношение при същия или д...

Облагане с данък по ЗДДФЛ на доходите от предварителен договор за продажба на недвижимо имущество

Във в. „Актив”, бр. 5/2012 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса следва ли да се облагат с данък по ЗДДФЛ доходите от предварителен договор за продажба на недвижимо имущество. Предварителният договор за сключване на определен окончателен такъв, за който се изи...

Организиране на работното време в нов цех, където производството налага работниците да работят през ден по 12 часа и ден почивка

Във в. „Актив”, бр. 5/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса как да се организира работното време в нов цех, където производството налага работниците да работят през ден по 12 часа и ден почивка. Как такава организация на работното време ще се отрази на ...

Особености в осигуряването на лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните български държавни органи

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса какви са собеностите в осигуряването на лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните български държавни органи. Лицата, работещи в междунар...

Признаване за данъчни цели на дарения

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Юридическо лице е учредител на ЮЛНЦ - фондация в обществена полза. Ще се признават ли за данъчни цели даренията (при учредяване и впоследствие), направени от учредите...

Прилагане на разпоредбите на чл. 26 от ЗДДФЛ

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Лице с решение от ТЕЛК от 1999 г., пожизнено, на 54 г., има доход единствено от стопанска дейност като ЕТ. Не се осигурява за социално осигуряване. Каква е данъчната основа ...

Промени в издаване на фактури

Какви са промените в издаването на фактури? При издаването на фактурите следва са се имат предвид следните изисквания: 1. Фактурата се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя. 2. Фактура може да не се издава: - за доставки, по които получателят е дан...

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж през 2012 г.

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж през 2012 г. При подаване на заявление за отпускане на пенсия за инвалидност лицата няма да представят цялата налична мед...