Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 6, 16 - 31 март 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-62 от 20.03.2012 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурите...

№ 20-00-644 от 20.01.2011 г. - ОТНОСНО: Възстановяване на ДДС на български потребители чрез електронните услуги на HAП, както и на чуждестранни компании

ОТНОСНО: Възстановяване на ДДС на български потребители чрез електронните услуги на HAП, както и на чуждестранни компании Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 20-00-644/02.12.2010 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на и...

№ 20-03-6 от 16.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ В отговор на направеното от вас запитване до органите при Министерството на труда и социалната политика, препратено ни по компетентност чрез ЦУ на НАП - гр. София, с писмо вх. № от 16.06.2011 г. при Дире...

№ 24-30-53 от 10.10.2011 г. - ОТНОСНО: Лице в неплатен отпуск, подало заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

ОТНОСНО: Лице в неплатен отпуск, подало заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) По повод запитване от ... изразяваме следното принципно становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е ...

№ 26-646 от 29.12.2011 г. - ОТНОСНО: Правото на ползване на отпуск за 2011 г. се погасява на 31.12.2013 г. С писмено разрешение на работодателя лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок

ОТНОСНО: Правото на ползване на отпуск за 2011 г. се погасява на 31.12.2013 г. С писмено разрешение на работодателя лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок От запитването е видно, че лицето има неизползван платен годиш...

№ 3-1529 от 28.05.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на замяна на общински имот с имот, собственост на физическо лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на замяна на общински имот с имот, собственост на физическо лице Според изложеното в запитването физическо лице е собственик на основание на реституция и наследство на незастроен недвижим имот, находящ се в урбанизи...

№ 3-1711 от 10.06.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на председателя на контролния съвет на кооперативен съюз

ОТНОСНО: Осигуряване на председателя на контролния съвет на кооперативен съюз Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в него РУ „Социално осигуряване”- ..., е извършило проверка в КС „.....

№ 3-2978 от 19.10.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването предстои да се извърши продажба на микробус, собственост на дружество, като клиентът е от Македо...

№ 3-3088 от 31.10.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД

ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство. Съгласно изложеното в същото задълженото лице е самоосигуряващо лице от 1991 г. Самоосигурявало се е чрез ЕТ „...” с БУЛС...

№ 92-800 от 27.12.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че майката има две деца, същата има право на отпуск по чл. 167а КТ - неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст поотделно за всяко от децата

ОТНОСНО: В случай че майката има две деца, същата има право на отпуск по чл. 167а КТ - неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст поотделно за всяко от децата В чл. 167а, ал. 1 КТ е предвидено, че след използването на отпуските по чл....

№ 94-00-10 от 01.02.2011 г. - ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по ЗДДС

Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 94-00-10/20.01.2011 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно формиране на облагаем оборот по реда на ЗДДС ви уведомяване следното: В запитването е посочен...

№ 94ВВ-368 от 29.12.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че има подписани два трудови договора, този от тях, който е сключен първи, е основен трудов договор, а вторият е трудов договор за полагане на допълнителен труд - т. 12 на § 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. По трудовия договор за допълнителен труд не се дължи изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: В случай че има подписани два трудови договора, този от тях, който е сключен първи, е основен трудов договор, а вторият е трудов договор за полагане на допълнителен труд - т. 12 на § 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. По тру...

№ 94КК-248 от 28.12.2011 г. - ОТНОСНО: Щатното разписание е документ по целесъобразност на работодателя и може да се променя винаги поради икономическите условия и конюнктурата с цел икономии и т.н. Редът за промяна на щатното разписание следва да се съдържа в устава, устройствения правилник и др.

ОТНОСНО: Щатното разписание е документ по целесъобразност на работодателя и може да се променя винаги поради икономическите условия и конюнктурата с цел икономии и т.н. Редът за промяна на щатното разписание следва да се съдържа в устава, устройствен...

№ 96-00-541 oт 23.11.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 55 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 55 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-541/23.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, предвид на действащата през 2011 г. нормативна уредба, ви уведомяваме следното: В запитването...

Анотации

Връщане на работно облекло след дисциплинарно уволнение

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: Трудовият договор е прекратен по чл. 330, ал. 1, т. 6 от КТ - поради дисциплинарно уволнение. Има ли работодателят право да удържи от дължимото при уволнението...

Доказване на осигурителен стаж

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Физическо лице работи на граждански договор, срокът е 20 месеца. Какъв документ е нужен след изтичане на договора за доказване на този...

Етапи на предварителен контрол по чл. 20а ЗОП

Какви са етапите на предварителния контрол по чл. 20а ЗОП? С изменението на ЗОП (ДВ, бр. 93 от 2011 г.) е предвидено предвари­телният контрол по чл. 20а ЗОП да се осъществява условно на два етапа - преди откриване на процедурите, както и непосредств...

Заличен ЕТ от търговския регистър, който продължава да извършва независима икономическа дейност

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2012 г. Лиляна Панева - данъчен консулт, разглежда следния казус: Регистриран по ЗДДС ЕТ е заличен от търговския регистър поради това, че до 31.12.2011 г. не се е пререгистрирал. Какви задължения по ЗДДС възникват за л...

Извършване на дейност от фирма, която е прекъснала дейността си

Собственик и управител на фирма ЕООД се самоосигурява, но поради финансови затрудне­ния подава декларация за прекъсване на дей­ност и спира да се самоосигурява. Какви задълже­ния има фирмата, при условие че не работи? Трябва ли НАП да бъде информиран...

Измененията в ППЗДДС при процедурата за доказване на приключването на движение на стоки под РОПА при липса на съобщение за получаване или съобщение за износ

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2012 г. Асен Асенов, отговаря на въпроса какви са измененията в ППЗДДС при процедурата за доказване на приключването на движение на стоки под РОПА при липса на съобщение за получаване или съобщение за износ...

Начисляване на процент прослужено време на пенсионери, върнали се на работа в същото предприятие след пенсионирането си

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г., ще намерите отговор н авъпроса може ли да не се начислява процент прослужено време на пенсионери, върнали се на работа в същото предприятие след пенсионирането си. След 01.07.2007 г., когато възниква ново трудово ...

Облагане с данък по ЗДДФЛ на доходите от предварителен договор за продажба на недвижимо имущество

Във в. „Актив”, бр. 5/2012 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса следва ли да се облагат с данък по ЗДДФЛ доходите от предварителен договор за продажба на недвижимо имущество. Предварителният договор за сключване на определен окон...

Организиране на работното време в нов цех, където производството налага работниците да работят през ден по 12 часа и ден почивка

Във в. „Актив”, бр. 5/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса как да се организира работното време в нов цех, където производството налага работниците да работят през ден по 12 часа и ден почивка. Как такава организация на ра...

Особености в осигуряването на лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните български държавни органи

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса какви са собеностите в осигуряването на лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните български държавни орган...

Признаване за данъчни цели на дарения

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Юридическо лице е учредител на ЮЛНЦ - фондация в обществена полза. Ще се признават ли за данъчни цели даренията (при учредяване и впосле...

Прилагане на разпоредбите на чл. 26 от ЗДДФЛ

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Лице с решение от ТЕЛК от 1999 г., пожизнено, на 54 г., има доход единствено от стопанска дейност като ЕТ. Не се осигурява за социално осигуряв...

Промени в издаване на фактури

Какви са промените в издаването на фактури? При издаването на фактурите следва са се имат предвид следните изисквания: 1. Фактурата се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя. 2. Фактура може да не се издава: - за достав...

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж през 2012 г.

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2012 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж през 2012 г. При подаване на заявление за отпускане на пенсия за инвалидност лицата няма да...