начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 5, 1 - 15 март 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

Указание № РД22-0276 от 01.02.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

Указание ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение 1. Предназначение 1.1. Това указание има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18...

№ 07-00-146 от 04.05.2011 г. - ОТНОСНО: Възможност за ползване на лично имущество в стопанската дейност на едноличен търговец

ОТНОСНО: Възможност за ползване на лично имущество в стопанската дейност на едноличен търговец В отговор на направеното от вас запитване до дирекция „ДОМ” при ЦУ на НАП - София, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 07-00-146 от 04.05.2011 г. ...

№ 3-1564 от 31.05.2011 г. - ОТНОСНО: Провеждането на държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на членовете на общинските и секционните избирателни комисии

ОТНОСНО: Провеждането на държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на членовете на общинските и секционните избирателни комисии В запитването се поставят следните въпроси, касаещи осигурява...

№ 3-172 от 03.06.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на минимален осигурителен доход в бюджетно предприятие

ОТНОСНО: Прилагането на минимален осигурителен доход в бюджетно предприятие Според изложеното в запитването в структурата на Техническия университет с икономическа дейност 8542-Висше образование е обособена хотелска част. Университетът е бюджетно пре...

№ 82 от 17.05.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за получена сума, представляваща откупна стойност по Смесена застраховка „Живот”

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за получена сума, представляваща откупна стойност по Смесена застраховка „Живот” Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх...

№ 91-01-47 от 23.02.2012 г. - ОТНОСНО: Заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване С § 6, т. 21 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г.) са направени про...

№ 92-00-18 от 02.09.2011 г. - ОТНОСНО: Туристически данък по ЗМДТ

ОТНОСНО: Туристически данък по ЗМДТ В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 92-00-18/02.09.2011 г. относно туристически данък по ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Университетът притежава собствен спо...

№ 96-00-362 от 02.08.2011 г. - ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС и ЗКПО В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-362/02.08.2011 г. от ... относно прилагането на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството участва с проект към Министерств...

Анотации

Авансово плащане по доставка на право на строеж като освободена доставка

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как следва да се процедира, ако до 31.12.2011 г. е извършено авансово плащане по доставка на право на строеж като освободена доставка по силата на дейст...

Вид на доставка при условие на доставка DAP

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ДДС фирма в Италия продава на регистрирана по ДДС фирма в България акцизна стока в Унгария. Българската фирма от своя страна продава съ...

Данъчни облекчения за млади семейства за 2011 г.

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2012 г. проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса има ли данъчно облекчение за млади семейства за 2011 г. В чл. 22а от ЗДДФЛ се регламентира данъчно облекчение за млади семейства, придобили жилище ч...

Задължения към физически лица – нетърговци при инвентаризация на вземанията и задълженията за целите на подоходното облагане

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Има ли задължения към физически лица – нетърговци (при инвентаризацията на вземанията и задълженията за целите на подоходното облагане), извън тези по основно и допълнит...

Изискване за полагане на допълнителен труд

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: В предприятие се прилага сумирано работно време, което се изпълнява по график. За няколко работници в края на периода се отчита изпълнение на по-малко от кален...

Основания за публикуването на годишните финансови отчети за 2011 година

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са основанията за публикуването на годишните финансови отчети за 2011 година. Този въпрос е съществен и през 2012 година (за публикуването на отчетите за 20...

Особености на вписването на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство в ревизионната книга на предприятието

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант към Дирекция „Индустриални отношения " в МТСП, отговаря на въпроса какви са особеностите на вписването на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство...

Особености при осигуряване на изпратени на работа в чужбина от български посредник

В сп. „Актив”, бр. 3/3012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса какви са особеностите при осигуряването на изпратените на работа в чужбина от български посредник. Нормативно основание за осигуряването на лицата, из...

Последици при неподадена данъчна декларация за няколко години назад

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следните въпроси: Какви са последиците за дружество с ограничена отговорност, което не е подало данъчни декларации по ЗКПО за 2007, 2008, 2009 и 2010...

Прехвърляне на собственост върху поземлен имот

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Собственик на УПИ е фирма, която има разрешение за строеж на сгради в УПИ-то. Как се документира евентуално прехвърляне правото на строеж на др...

Промените в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса кои са по-важните промени в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година. С правилата и нормите на Закона за счетоводството се регул...

Първоначално прилагане на СИДДО при доходи по договори с продължително действие или на еднакво основание с общ размер под 500 000 лв. годишно

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. Александър Стефанов – адвокат, отговаря на въпроса в кои случаи има първоначално прилагане на СИДДО при доходи по договори с продължително действие или на еднакво основание с общ размер под 500 000 лв. годишно. ...

Удържане на авансов данък за доходи от наем

Във в. „Актив”, бр. 4/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Юридическо лице наема апартамент от физическо лице, който се използва за офис от фирмата. ЮЛ удържа авансов данък за доходите от наем. Ако собственикът на апартаме...