Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 5, 1 - 15 март 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

Указание № РД22-0276 от 01.02.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

Указание ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение 1. Предназначение 1.1. Това указание има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка ...

№ 07-00-146 от 04.05.2011 г. - ОТНОСНО: Възможност за ползване на лично имущество в стопанската дейност на едноличен търговец

ОТНОСНО: Възможност за ползване на лично имущество в стопанската дейност на едноличен търговец В отговор на направеното от вас запитване до дирекция „ДОМ” при ЦУ на НАП - София, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 07-00-146 от 04.05.2011 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ...

№ 3-1564 от 31.05.2011 г. - ОТНОСНО: Провеждането на държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на членовете на общинските и секционните избирателни комисии

ОТНОСНО: Провеждането на държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на членовете на общинските и секционните избирателни комисии В запитването се поставят следните въпроси, касаещи осигуряването на членовете на общинскит...

№ 3-172 от 03.06.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на минимален осигурителен доход в бюджетно предприятие

ОТНОСНО: Прилагането на минимален осигурителен доход в бюджетно предприятие Според изложеното в запитването в структурата на Техническия университет с икономическа дейност 8542-Висше образование е обособена хотелска част. Университетът е бюджетно предприятие. Допълнително е уточн...

№ 82 от 17.05.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за получена сума, представляваща откупна стойност по Смесена застраховка „Живот”

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за получена сума, представляваща откупна стойност по Смесена застраховка „Живот” Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх. № 82 от 17.05.2011 г., израз...

№ 91-01-47 от 23.02.2012 г. - ОТНОСНО: Заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване С § 6, т. 21 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г.) са направени промени в чл. 94 от Кодекса за со...

№ 92-00-18 от 02.09.2011 г. - ОТНОСНО: Туристически данък по ЗМДТ

ОТНОСНО: Туристически данък по ЗМДТ В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 92-00-18/02.09.2011 г. относно туристически данък по ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Университетът притежава собствен спортно-оздравителен лагер на бре...

№ 96-00-362 от 02.08.2011 г. - ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС и ЗКПО В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-362/02.08.2011 г. от ... относно прилагането на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството участва с проект към Министерството на икономиката, енергетика...

Анотации

Авансово плащане по доставка на право на строеж като освободена доставка

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как следва да се процедира, ако до 31.12.2011 г. е извършено авансово плащане по доставка на право на строеж като освободена доставка по силата на действащото законодателство, а нота...

Вид на доставка при условие на доставка DAP

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ДДС фирма в Италия продава на регистрирана по ДДС фирма в България акцизна стока в Унгария. Българската фирма от своя страна продава същата стока на друга регистрира...

Данъчни облекчения за млади семейства за 2011 г.

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2012 г. проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса има ли данъчно облекчение за млади семейства за 2011 г. В чл. 22а от ЗДДФЛ се регламентира данъчно облекчение за млади семейства, придобили жилище чрез получаването на ипотечен к...

Задължения към физически лица – нетърговци при инвентаризация на вземанията и задълженията за целите на подоходното облагане

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Има ли задължения към физически лица – нетърговци (при инвентаризацията на вземанията и задълженията за целите на подоходното облагане), извън тези по основно и допълнително трудово възнаграждение, к...

Изискване за полагане на допълнителен труд

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: В предприятие се прилага сумирано работно време, което се изпълнява по график. За няколко работници в края на периода се отчита изпълнение на по-малко от календарното работно време. Има ли ...

Основания за публикуването на годишните финансови отчети за 2011 година

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са основанията за публикуването на годишните финансови отчети за 2011 година. Този въпрос е съществен и през 2012 година (за публикуването на отчетите за 2011 година), защото задължениет...

Особености на вписването на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство в ревизионната книга на предприятието

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант към Дирекция „Индустриални отношения " в МТСП, отговаря на въпроса какви са особеностите на вписването на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство в ревизионната книга на предп...

Особености при осигуряване на изпратени на работа в чужбина от български посредник

В сп. „Актив”, бр. 3/3012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса какви са особеностите при осигуряването на изпратените на работа в чужбина от български посредник. Нормативно основание за осигуряването на лицата, изпратени на работа в чужбина чр...

Последици при неподадена данъчна декларация за няколко години назад

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следните въпроси: Какви са последиците за дружество с ограничена отговорност, което не е подало данъчни декларации по ЗКПО за 2007, 2008, 2009 и 2010 г., размерът на глобите за ад...

Прехвърляне на собственост върху поземлен имот

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Собственик на УПИ е фирма, която има разрешение за строеж на сгради в УПИ-то. Как се документира евентуално прехвърляне правото на строеж на друг инвеститор срещу обезщетени...

Промените в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса кои са по-важните промени в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година. С правилата и нормите на Закона за счетоводството се регулира изграждането и функционира...

Първоначално прилагане на СИДДО при доходи по договори с продължително действие или на еднакво основание с общ размер под 500 000 лв. годишно

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. Александър Стефанов – адвокат, отговаря на въпроса в кои случаи има първоначално прилагане на СИДДО при доходи по договори с продължително действие или на еднакво основание с общ размер под 500 000 лв. годишно. Практическото затруднение се п...

Удържане на авансов данък за доходи от наем

Във в. „Актив”, бр. 4/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Юридическо лице наема апартамент от физическо лице, който се използва за офис от фирмата. ЮЛ удържа авансов данък за доходите от наем. Ако собственикът на апартамента има съпруга, трябва ли удъ...