Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 4, 16 - 29 февруари 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 29 февруари 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-5 от 17.05.2011 г. ОТНОСНО: Нанесени верни имотни граници на имоти по стар регулационен план не могат да бъдат възстановени, тьй като съгласно с влязло в сила изменение на ЗРП-ЦГЧ, чаcт от същите имоти попадат в улица и общински имоти

В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ София с вх. № 07-00-5/15.04.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: С Решение № 499 по протокол № 18/27.01.2005 г. на ОбС е одобрено изменение на ЗРП- ЦГЧ на град Е. П. за визираните в реш...

№ 20-19-86 от 22.11.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на брак на алкохолни напитки с неистински бандероли

Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 20-19-86/22.11.2011 г. в Дирекция „ОУИ” ви отговаряме с оглед приложимата нормативна база за 2011 година. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва търговия на едр...

№ 23-22-2409 от 11.01.2011 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет на лице над 18 години, което продължава дa учи за придобиване на средно образование

Във връзка с ваше писмено запитване, заведено с вх. № 23-22-2409/13.12.2011 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет на лице над 18 години, което продължа...

№ 24-34-175 от 13.10.2011 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В ЦУ на НАП е постъпило писмено запитване на „...” ООД с вх. № 24-34-175 от 13.10.2011 г. Описана е следната фактическа обстановка: Намеренията на фирма „...” ООД за бъдещето й развитие е да работи с партньори под формата на консорциум (гражданско др...

№ 3-1032 от 06.04.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 11, ал. 2 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 11, ал. 2 от ЗДДС Според изложеното в запитването дружество е извършило услуга на фирма от Естония, която е в група с други две фирми и имат един и същ ДДС номер. Информира ни, че при проверка на номера в нашата система ср...

№ 3-1725 от 13.06.2011 г. - ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за пе...

№ 3-2896 от 10.10.2011 г. ОТНОСНО: Отчитането на извършените продажби на стоки, поръчани по електронен път, чрез издаване на фискални касови бележки

Според изложеното в запитването от м. 08.2011 г. дружеството извършва търговия чрез интернет, има регистриран касов апарат и за същия месец е отчело чрез него извършените продажби на стоки. Продажбите се извършват онлайн и стоките се изпращат с налож...

№ 53-00-287 от 15.06.2011 г. ОТНОСНО: Начисляване на ДДС за издадени преди регистрация по ЗДДС фактури

В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ – София, с вх. № 53-00-287/04.05.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ви е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100 от ЗДДС. Регистрацията е от 28.03.2011 г. Сключен е договор з...

№ 92-00-19 от 12.10.2011 г. ОТНОСНО: Третиране на ДДС като разход по програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от инструмента за присъединителна помощ

В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи ваше писмено запитване с вх. № 92-00-19/12.10.2011 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Сдружение „...” е регистрирано по ЗЮЛНЦ лице в частна полза. По ЗДДС е регистрирано на 24.01.2007 г. Сдружението реа...

№ 94-00-135 от 09.08.2011 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” - гр. Пловдив, с вх. № 94-00-135/09.08.2011 г., ви отговаряме следното: С ваше писмо вх. № 94-00-135/18.07.2011 г. е изложена подробно фактическата обстановка по настоящото запитване, а именно:...

№ 94СС-369 от 21.12.2011 г. - ОТНОСНО: Ако лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2011 г., това право няма да бъде преценявано повторно - и по условията за пенсиониране, които са в сила към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст

ОТНОСНО: Ако лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2011 г., това право няма да бъде преценявано повторно - и по условията за пенсиониране, които са в сила към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия з...

№ 95-00-455 от 07.10.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на някои операции, извършени от дружество, създадено по ЗЗД

ОТНОСНО: Данъчно третиране на някои операции, извършени от дружество, създадено по ЗЗД В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 95-00-455/ от 07.10.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме за следнот...

№ М-94-Е-187 от 07.10.2011 г. - ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях...

Анотации

Вземания, за които към 31.12.2011 г. са налице индикации, че няма да бъдат събрани

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса има ли вземания, за които към 31.12.2011 г. са налице индикации, че няма да бъдат събрани. Най-сериозните индикации за несъбираемост на вземането са: - изтичане на давностния...

Данъчно третиране на строителни услуги на териториите на даържави – членки на ЕС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана в България от двама немски граждани, осъществява дейност, като наема български строители за работа в Германия и в Ру...

Деклрариране за облагане с данък по смисъла на ЗМДТ на изградена канализация

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с, регистриран одитор, разглежда следния казус: Предприятие е построило нежилищна сграда за собствени нужди върху парцел, собственост на същото предприятие. В строителните работи се е в...

Задължение за плащане на данък печалба

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния въпрос: Фирма приключва 2010 г. с резултат след данъчно преобразуване - загуби 10 хил. лв. По Кт сметка 122 Неразпределена печалба към 31.12.20...

Изменения и допълнения в ЗДДС, отнасящи се до доставките на стоки втора употреба, извършени от лица дилъри

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса с какво са свързани измененията и допълненията в ЗДДС, отнасящи се до доставките на стоки втора употреба, извършени от лица дилъри. Специалн...

Изплащане на обезщетения за майчинство и пенсия на пенсионер, който работи по трудов договор

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса изплащат ли се обезщетения за майчинство и пенсия на пенсионер, който работи по трудов договор. Няма законова пречка лице, работещо по трудов договор, което е пенсио...

Отразяване на фактура в данъчни регистри

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма извършва доставка на стока за Русия, която ще се превозва от швейцарска транспортна фирма без регистрация по ДДС в държава от ЕС. По какъв начи...

Ползване на неплатен отпуск по два трудови договора

В сп. „Труд и работна заплата”, бр. 2/2012 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпрос: Служител работи по основен и по допълнителен договор по чл. 111 при друг работодател. Има ли право на неплатен отпуск по допълнителния трудов договор ...

Посочване на доставчик в дневник за покупки

Във в. „Актив”, бр. 2/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Издадена е фактура на българско регистрирано по ДДС лице за международен транспорт (на кораб от Бургас до Дъблин, Ирландия) като за доставчик фигурира „Медитер...

Правила за неизполвани отпуски до 1 януари 2010 г. за предходни календарни години

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса има ли особени правила за „старите" отпуски (неизползвани до 1 януари 2010 г. за предходни календарни години) и погасява ли се за тях правото на ползва...

Продажби по чл. 318, ал. 2 от ТЗ

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 1/2012 г. Стефан Стефанов – адвокат, отговаря на въпроса търговски сделки ли са продажбите по чл. 318, ал. 2 ТЗ. Според чл. 318, ал. 2 ТЗ „не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично потребл...

Промените в ЗАДС при движението на акцизни стоки

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2012 г. Асен Асенов и Александър Раков, отговарят на въпроса с какво са свързани промените в ЗАДС при движението на акцизни стоки. C промените в ЗАДС, обнародвани в ДВ, бр. 19 от 2011 г., които са в сила от...