Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 4, 16 - 29 февруари 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 29 февруари 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-5 от 17.05.2011 г. ОТНОСНО: Нанесени верни имотни граници на имоти по стар регулационен план не могат да бъдат възстановени, тьй като съгласно с влязло в сила изменение на ЗРП-ЦГЧ, чаcт от същите имоти попадат в улица и общински имоти

В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ София с вх. № 07-00-5/15.04.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: С Решение № 499 по протокол № 18/27.01.2005 г. на ОбС е одобрено изменение на ЗРП- ЦГЧ на град Е. П. за визираните в реш...

№ 20-19-86 от 22.11.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на брак на алкохолни напитки с неистински бандероли

Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 20-19-86/22.11.2011 г. в Дирекция „ОУИ” ви отговаряме с оглед приложимата нормативна база за 2011 година. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва търговия на едр...

№ 23-22-2409 от 11.01.2011 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет на лице над 18 години, което продължава дa учи за придобиване на средно образование

Във връзка с ваше писмено запитване, заведено с вх. № 23-22-2409/13.12.2011 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет на лице над 18 години, което продължа...

№ 24-34-175 от 13.10.2011 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В ЦУ на НАП е постъпило писмено запитване на „...” ООД с вх. № 24-34-175 от 13.10.2011 г. Описана е следната фактическа обстановка: Намеренията на фирма „...” ООД за бъдещето й развитие е да работи с партньори под формата на консорциум (гражданско др...

№ 3-1032 от 06.04.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 11, ал. 2 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 11, ал. 2 от ЗДДС Според изложеното в запитването дружество е извършило услуга на фирма от Естония, която е в група с други две фирми и имат един и същ ДДС номер. Информира ни, че при проверка на номера в нашата система ср...

№ 3-1725 от 13.06.2011 г. - ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за пе...

№ 3-2896 от 10.10.2011 г. ОТНОСНО: Отчитането на извършените продажби на стоки, поръчани по електронен път, чрез издаване на фискални касови бележки

Според изложеното в запитването от м. 08.2011 г. дружеството извършва търговия чрез интернет, има регистриран касов апарат и за същия месец е отчело чрез него извършените продажби на стоки. Продажбите се извършват онлайн и стоките се изпращат с налож...

№ 53-00-287 от 15.06.2011 г. ОТНОСНО: Начисляване на ДДС за издадени преди регистрация по ЗДДС фактури

В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ – София, с вх. № 53-00-287/04.05.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ви е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100 от ЗДДС. Регистрацията е от 28.03.2011 г. Сключен е договор з...

№ 92-00-19 от 12.10.2011 г. ОТНОСНО: Третиране на ДДС като разход по програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от инструмента за присъединителна помощ

В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи ваше писмено запитване с вх. № 92-00-19/12.10.2011 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Сдружение „...” е регистрирано по ЗЮЛНЦ лице в частна полза. По ЗДДС е регистрирано на 24.01.2007 г. Сдружението реа...

№ 94-00-135 от 09.08.2011 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” - гр. Пловдив, с вх. № 94-00-135/09.08.2011 г., ви отговаряме следното: С ваше писмо вх. № 94-00-135/18.07.2011 г. е изложена подробно фактическата обстановка по настоящото запитване, а именно:...

№ 94СС-369 от 21.12.2011 г. - ОТНОСНО: Ако лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2011 г., това право няма да бъде преценявано повторно - и по условията за пенсиониране, които са в сила към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст

ОТНОСНО: Ако лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2011 г., това право няма да бъде преценявано повторно - и по условията за пенсиониране, които са в сила към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия з...

№ 95-00-455 от 07.10.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на някои операции, извършени от дружество, създадено по ЗЗД

ОТНОСНО: Данъчно третиране на някои операции, извършени от дружество, създадено по ЗЗД В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 95-00-455/ от 07.10.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме за следнот...

№ М-94-Е-187 от 07.10.2011 г. - ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях...

Анотации

Вземания, за които към 31.12.2011 г. са налице индикации, че няма да бъдат събрани

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса има ли вземания, за които към 31.12.2011 г. са налице индикации, че няма да бъдат събрани. Най-сериозните индикации за несъбираемост на вземането са: - изтичане на давностния...

Данъчно третиране на строителни услуги на териториите на даържави – членки на ЕС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана в България от двама немски граждани, осъществява дейност, като наема български строители за работа в Германия и в Ру...

Деклрариране за облагане с данък по смисъла на ЗМДТ на изградена канализация

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с, регистриран одитор, разглежда следния казус: Предприятие е построило нежилищна сграда за собствени нужди върху парцел, собственост на същото предприятие. В строителните работи се е в...

Задължение за плащане на данък печалба

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния въпрос: Фирма приключва 2010 г. с резултат след данъчно преобразуване - загуби 10 хил. лв. По Кт сметка 122 Неразпределена печалба към 31.12.20...

Изменения и допълнения в ЗДДС, отнасящи се до доставките на стоки втора употреба, извършени от лица дилъри

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса с какво са свързани измененията и допълненията в ЗДДС, отнасящи се до доставките на стоки втора употреба, извършени от лица дилъри. Специалн...

Изплащане на обезщетения за майчинство и пенсия на пенсионер, който работи по трудов договор

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса изплащат ли се обезщетения за майчинство и пенсия на пенсионер, който работи по трудов договор. Няма законова пречка лице, работещо по трудов договор, което е пенсио...

Отразяване на фактура в данъчни регистри

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма извършва доставка на стока за Русия, която ще се превозва от швейцарска транспортна фирма без регистрация по ДДС в държава от ЕС. По какъв начи...

Ползване на неплатен отпуск по два трудови договора

В сп. „Труд и работна заплата”, бр. 2/2012 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпрос: Служител работи по основен и по допълнителен договор по чл. 111 при друг работодател. Има ли право на неплатен отпуск по допълнителния трудов договор ...

Посочване на доставчик в дневник за покупки

Във в. „Актив”, бр. 2/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Издадена е фактура на българско регистрирано по ДДС лице за международен транспорт (на кораб от Бургас до Дъблин, Ирландия) като за доставчик фигурира „Медитер...

Правила за неизполвани отпуски до 1 януари 2010 г. за предходни календарни години

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса има ли особени правила за „старите" отпуски (неизползвани до 1 януари 2010 г. за предходни календарни години) и погасява ли се за тях правото на ползва...

Продажби по чл. 318, ал. 2 от ТЗ

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 1/2012 г. Стефан Стефанов – адвокат, отговаря на въпроса търговски сделки ли са продажбите по чл. 318, ал. 2 ТЗ. Според чл. 318, ал. 2 ТЗ „не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично потребл...

Промените в ЗАДС при движението на акцизни стоки

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2012 г. Асен Асенов и Александър Раков, отговарят на въпроса с какво са свързани промените в ЗАДС при движението на акцизни стоки. C промените в ЗАДС, обнародвани в ДВ, бр. 19 от 2011 г., които са в сила от...