Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 2, 16 - 31 януари 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Във връзка с ваше писмено запитване с вх. 24-32-39 от 24.10 2011 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) изразяваме следното принципно становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната: Г-н ... живее и работи в Република Б...

№ 08-А-2 от 17.10.2011 г. - ОТНОСНО : Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ

ОТНОСНО : Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ В отговор на поставения въпрос относно прилагането на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ и по-конретно относно дължимостта на данък за недвижими имоти, общинска собственост, отдадени под наем на физически и юридически лица, ви уведомяваме: Режимът на уп...

№ 186 от 21.11.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на поземлен имот

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на поземлен имот Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция ОУИ – Бургас, заведено с вх. № 186 от 21.11.2011 г., изразяваме следното становище: В запитването сте посочили, ч...

№ 20-08-71 от 17.10.2011 г. - ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, № 20-08-71/17.10.2011 г., отговаряме следното: Въпросите, които поставяте, са: В случаите на ...

№ 20-15-516 от 26.10.2011 г. - ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 20-15-516 от 26.10.2011 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагат...

№ 20-15-519 от 27.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица Поставяте въпроси по прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,...

№ 20-21-224 от 24.10.2011 г. - ОТНОСНО: Удържане на авансов данък за доходи от наем при отдаване на общи части от сграда

ОТНОСНО: Удържане на авансов данък за доходи от наем при отдаване на общи части от сграда В отговор на направеното от вас запитване до органите по приходи от ТД ... в – офис ..., препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-21-224 от 24.10.2011 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив...

№ 26-146 от 20.04.2011 г. - ОТНОСНО: При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа

ОТНОСНО: При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа От изложените в запитването ви обстоятелства е видно, че със съде...

№ 26-Д-194 от 14.10.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при предоставяне на краткосрочен заем от местно юридическо лице на чуждестранно юридическо лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при предоставяне на краткосрочен заем от местно юридическо лице на чуждестранно юридическо лице Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Д-194/28.09.2011 г., сте посочили, че между ...

№ 3-1857 от 22.06.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител за 2001 г., 2002 г. и 2003 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител за 2001 г., 2002 г. и 2003 г. Постъпило е писмено запитване относно прилагане на осигурителното законодателство. Според изложеното в него на 19.01.2001 г. задълженото лице се е регистрирало като земеделски производител в Областна ди...

№ 3-3177 от 09.11.2011 г. - ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) Постъпило е писмено запитване относно приложението на здравноосигурителното законодателство. В същото се поставят следните въпроси: 1. Ако едно лице е регистрирано като е...

№ 96-00-204 от 11.05.2011 г. - ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски и ДОД върху трудови възнаграждения при командироване на работници и служители в Белгия

ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски и ДОД върху трудови възнаграждения при командироване на работници и служители в Белгия В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-204 от 11.05.2011 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Според изл...

Анотации

Задължение за застраховане за рист „трудова злополука”

Кога е налице задължение за застраховане за риска „трудова злополука”? Задължение за застраховане за риска „трудова злополука” е налице за сферите на дейност, чийто код е включен в списъка на заповедта, издадена от министъра на труда и социалната политика. Наличието или отсъстви...

Извършване на персонални промени в първоначалния състав на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г. Десислава Емилова – юрист, разглежда следния казус: Законосъобразно ли е да се извършват персонални промени в първоначалния състав на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в случаите, в които с изрична запов...

Изчисляване на обезщетения на физическо лице, което работи по трудов договор „по график”

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: Физическо лице работи по трудов договор „по график”. В колективния трудов договор и вътрешните правила за организация на работната заплата е договорено заплащането при работа по вр...

Определяне на годишния данък за доходите от трудови правоотношения за 2011 г.

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои доходи се включват от работодателя при определянето на годишния данък за доходите от трудови правоотношения за 2011 г. Отговорът на този въпрос се съдържа в разпоредбите на ч...

Определяне на коефициент на трудов травматизъм за 2012 г.

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 12/2011 г. Калина Петкова – началник-отдел „Условия на труд” в MTCП, отговаря на въпроса как се определя коефициентът на трудов травматизъм за 2012 г. На задължително застраховане за риска „трудова злополука” подлежат работниците и служ...

Предвиждане на други органи в дружествения договор и в устава на ТД извън върховните или управителните

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г. Проф. д-р Иван Русчев, разглежда следния казус: Могат ли в дружествения договор, респективно в устава на търговско дружество, да се предвидят и други (върховни или управителни) органи извън тези, определени в ТЗ. И в частност ...

Процедура по извършване на проверка при работодателя за установяване правата на работниците и служителите по ЗГВРСНР

В сп. „Труд и право”, бр. 12/2011 г. Кина Койчева-Лукарска – началник на отдел в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса каква е процедурата по извършване на проверка при работодателя за установяване правата на работниците и служителите по ЗГВРСНР. В 14-дневен срок от вписване в търговски...

Регистриране и отчитане от ипотекирания длъжник на продажбите на негово ипотекирано имущество

В сп. „Експерт”, бр. 8-9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се регистрират и отчитат от ипотекирания длъжник продажбите на негово ипотекирано имущество, извършвани от съдия изпълнител, и операциите, отразяващи погасяването на публичното му задълже...

Съдържание на трудовия договор за работа от разстояние

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какво трябва да е съдържанието на трудовия договор за работа от разстояние. Трудовият договор за работа от разстояние следва да съдържа уговорки относно: - реда за възлагането и отчита...

Упражняване право на възстановяване на ДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 12/2011 г. Калина Златанова – данъчен консултант, отговаря на въпроса как може да се упражни правото на възстановяване на ДДС. Правото на възстановяване съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № Н-9 се упражнява чрез подаване на искане, подписано с универса...

Формиране на стойностни обеми на извършвани доставки

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Изпращанията и пристиганията на кои стоки формират стойностните обеми на извършваните доставки и се следят за целите на регистрацията и декларирането? За тези цели стоките са р...