Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 2, 16 - 31 януари 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Във връзка с ваше писмено запитване с вх. 24-32-39 от 24.10 2011 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) изразяваме следното принципно становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната: Г-н .....

№ 08-А-2 от 17.10.2011 г. - ОТНОСНО : Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ

ОТНОСНО : Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ В отговор на поставения въпрос относно прилагането на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ и по-конретно относно дължимостта на данък за недвижими имоти, общинска собственост, отдадени под наем на физически и юридически лица, ...

№ 186 от 21.11.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на поземлен имот

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на поземлен имот Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция ОУИ – Бургас, заведено с вх. № 186 от 21.11.2011 г., изразяваме следното становище:...

№ 20-08-71 от 17.10.2011 г. - ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, № 20-08-71/17.10.2011 г., отговаряме следното: Въпросите, които...

№ 20-15-516 от 26.10.2011 г. - ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 20-15-516 от 26.10.2011 г., ви уведомяваме за с...

№ 20-15-519 от 27.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица Поставяте въпроси по прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване...

№ 20-21-224 от 24.10.2011 г. - ОТНОСНО: Удържане на авансов данък за доходи от наем при отдаване на общи части от сграда

ОТНОСНО: Удържане на авансов данък за доходи от наем при отдаване на общи части от сграда В отговор на направеното от вас запитване до органите по приходи от ТД ... в – офис ..., препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-21-224 от 24.10.2011 г...

№ 26-146 от 20.04.2011 г. - ОТНОСНО: При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа

ОТНОСНО: При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа От изложените в запитването ви обст...

№ 26-Д-194 от 14.10.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при предоставяне на краткосрочен заем от местно юридическо лице на чуждестранно юридическо лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при предоставяне на краткосрочен заем от местно юридическо лице на чуждестранно юридическо лице Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Д-194/28.09.20...

№ 3-1857 от 22.06.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител за 2001 г., 2002 г. и 2003 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител за 2001 г., 2002 г. и 2003 г. Постъпило е писмено запитване относно прилагане на осигурителното законодателство. Според изложеното в него на 19.01.2001 г. задълженото лице се е регистрирало като земедел...

№ 3-3177 от 09.11.2011 г. - ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) Постъпило е писмено запитване относно приложението на здравноосигурителното законодателство. В същото се поставят следните въпроси: 1. Ако е...

№ 96-00-204 от 11.05.2011 г. - ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски и ДОД върху трудови възнаграждения при командироване на работници и служители в Белгия

ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски и ДОД върху трудови възнаграждения при командироване на работници и служители в Белгия В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-204 от 11.05.2011 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведо...

Анотации

Задължение за застраховане за рист „трудова злополука”

Кога е налице задължение за застраховане за риска „трудова злополука”? Задължение за застраховане за риска „трудова злополука” е налице за сферите на дейност, чийто код е включен в списъка на заповедта, издадена от министъра на труда и социалната по...

Извършване на персонални промени в първоначалния състав на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г. Десислава Емилова – юрист, разглежда следния казус: Законосъобразно ли е да се извършват персонални промени в първоначалния състав на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в слу...

Изчисляване на обезщетения на физическо лице, което работи по трудов договор „по график”

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: Физическо лице работи по трудов договор „по график”. В колективния трудов договор и вътрешните правила за организация на работната заплата е договорен...

Определяне на годишния данък за доходите от трудови правоотношения за 2011 г.

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои доходи се включват от работодателя при определянето на годишния данък за доходите от трудови правоотношения за 2011 г. Отговорът на този въпрос ...

Определяне на коефициент на трудов травматизъм за 2012 г.

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 12/2011 г. Калина Петкова – началник-отдел „Условия на труд” в MTCП, отговаря на въпроса как се определя коефициентът на трудов травматизъм за 2012 г. На задължително застраховане за риска „трудова злополук...

Предвиждане на други органи в дружествения договор и в устава на ТД извън върховните или управителните

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г. Проф. д-р Иван Русчев, разглежда следния казус: Могат ли в дружествения договор, респективно в устава на търговско дружество, да се предвидят и други (върховни или управителни) органи извън тези, ...

Процедура по извършване на проверка при работодателя за установяване правата на работниците и служителите по ЗГВРСНР

В сп. „Труд и право”, бр. 12/2011 г. Кина Койчева-Лукарска – началник на отдел в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса каква е процедурата по извършване на проверка при работодателя за установяване правата на работниците и служителите по ЗГВРСНР. В 14-дневе...

Регистриране и отчитане от ипотекирания длъжник на продажбите на негово ипотекирано имущество

В сп. „Експерт”, бр. 8-9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се регистрират и отчитат от ипотекирания длъжник продажбите на негово ипотекирано имущество, извършвани от съдия изпълнител, и операциите, отразяващи погасяв...

Съдържание на трудовия договор за работа от разстояние

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какво трябва да е съдържанието на трудовия договор за работа от разстояние. Трудовият договор за работа от разстояние следва да съдържа уговорки относно: ...

Упражняване право на възстановяване на ДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 12/2011 г. Калина Златанова – данъчен консултант, отговаря на въпроса как може да се упражни правото на възстановяване на ДДС. Правото на възстановяване съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № Н-9 се упражнява чрез подаване н...

Формиране на стойностни обеми на извършвани доставки

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Изпращанията и пристиганията на кои стоки формират стойностните обеми на извършваните доставки и се следят за целите на регистрацията и деклариран...