начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 1, 1 - 15 януари 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2012 г.
Закони и правителствени актове

№ 26-719 от 17.04.2011 г. ОТНОСНО: Работниците и служителите могат да избират свои представители за осъществяване на информи­рането и консултирането

1. Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения п...

Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-328 от 22.12.2011 г. ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20.12.2011 г.)

I. Размери и разпределение за 2012 г. на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Учителски пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” 1. Размери и р...

№ 20-00-329 от 22.12.2011 г. ОТНОСНО: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.)

I. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г. 1. Размер На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2012 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на ...

№ 20-25-93 от 10.05.2011 г. ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ООД, който не е съдружник и е пенсионер

Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението' – гр. Пловдив, с вх. № 20-25-93/10.05.2011 г., ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: Лице е вписано в Търговския регистър за у...

№ 3-2044 от 12.07.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

Според изложеното в запитването, „А” ООД придобива имот чрез апортна вноска от съдружник в капитала на дружеството, представляващ сграда със застроена площ - ... кв.м, заедно с УПИ - ... кв.м. Сградата притежава Удостоверение за въвеждане в експлоата...

№ 94ИИ-185 от 05.07.2011 г. – ОТНОСНО: Няма пречка по време на ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ - за отглеждане на дете дo 2-годишната му възраст, да се подпише допълнително споразумение за промяна на длъжността, но клаузите, които се изменят, ще породят действие след завръщането на работничката/служителката на работа. При изменение на клаузи от сключения трудов договор отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ не се прекъсва

ОТНОСНО: Няма пречка по време на ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ - за отглеждане на дете дo 2-годишната му възраст, да се подпише допълнително споразумение за промяна на длъжността, но клаузите, които се изменят, ще породят действие след завр...

№ 96-00-454 от 06.10.2011 г. ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Фактическа обстановка: За периода 2006 г. - 2010 г. едноличен търговец (ЕТ) е извършвал хазартна дейност. Съгласно подадените декларации по чл. 246 от ЗКПО за тази си дейност търговецът подлежи на облагане с алтернативен на корпоративния данък, койт...

№ 96-00-556 от 28.11.2011 г. ОТНОСНО: Преотстъпен данък съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б от ЗКПО

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-556/28.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” предвид действащата през 2011 г. нормативна уредба ви уведомяваме следното: В запитването си посочвате следното: статутът на фирма...

№ 96-00-573 от 02.12.2011 г. - ОТНОСНО: Възможност за наемане и осигуряване по трудово правоотношение на румънски граждани от българско дружество

ОТНОСНО: Възможност за наемане и осигуряване по трудово правоотношение на румънски граждани от българско дружество Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-573/02.12.2011 г., ви уведомяваме за следното: Според ...

Анотации

Действия на работодателя след определянето на годишния данък за доходите от трудови правоотношения

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви са действията на работодателя след определянето на годишния данък за доходите от трудови правоотношения. След приспадане на данъчните облекчен...

Дерегистрация на лица за целите на Интрастат декларирането

В какви случаи и чрез какви процедури се извършва дерегистрация на лицата за це­лите на Интрастат декларирането? Заличаване (дерегистрация) от регистъра на Интрастат операторите се извършва от орга­ните на НАП в следните случаи: • при заличаване на...

Заверка на здравна книжка

При заверка от страна на лич­ния лекар на здравната книжка на пациента каква сума следва да заплати той - само потре­бителска такса или друга, по-голяма сума? Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща само за дейности и издаване и заверяв...

Изчисляване размера на отпуск при работа по трудов договор по чл. 114 от КТ и работа в месеца 8 дни по 5 часа

Как трябва да се изчислява размерът на отпуска при работа по трудов договор по чл. 114 от КТ и работа в месеца 8 дни по 5 часа? При работа при непълно работно време размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на заче­тения трудов ...

Неплатен отпуск и за какъв период поради намаляване обема на работа в предприятието

Има ли право работодателят да предложи на работника да ползва неплатен отпуск и за какъв период поради намалява­не обема на работа в предприятието, при усло­вие че работникът има право на платен отпуск за текущата година? Неплатеният отпуск по Кодек...

Обхват на новия МСФО 11 Съвместни предприятия

В сп. „Финанси и право”, бр. 12/2011 г. д-р Бойка Брезоева – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса какво обхваща новият МСФО 11 Съвместни предприятия. В новия МСФО 11 съвместното предприятие се дефинира като споразумение, при което две или ...

Основание за начисляване на ДДС при тристранна операция

Дружество продава изделия (готов продукт) на белгийска фирма, регистрирана по ДДС. ДДС номерът й е проверен в системата на НАП. Доставката се фактурира на белгийската фирма, но тя иска изделието да се транспортира до Турция и настоява в международнат...

Основно трудово възнаграждение по-ниско от определения месечен размер на осигурителен доход

Законосъобразно ли е основното трудо­во възнаграждение, договорено между страните по трудовото правоотношение, да е по-ниско от определения минимален месечен размер на оси­гурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и к...

Посочване на данни за статистическата стойност на доставяни стоки от интрастат оператори

В какви случаи интрастат операторите следва да посочват данни за статисти­ческата стойност на доставяните стоки? Статистическа стойност се попълва задължително само от фирмите, които са достигнали определените прагове за декла­риране на статистическ...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели във връзка с амортизируемите активи

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Павлина Бакалова – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се извършва преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели във връзка с амортизируемите активи. С оглед концепцията на ЗКПО за признаване за ...

Прилагане на § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ

Предприятие по смисъла на ТЗ ползва помещение под наем за търговска цел. В съответствие с чл. 43, ал. 9 от ЗДДФЛ физическото лице наемодател представя решение на ТЕЛК, което по силата на закона е обявено за безсрочно, когато лицето е навършило 60-год...

Срок за възстановяване на данък по ЗДДС

Какъв е срокът за възстановяване на данъка по ЗДДС? Съгласно чл. 19, ал. 2 от Директива 2008/9/ЕО в четиримесечен срок от получаване на искането администрацията на държавата член­ка по възстановяването, изпраща в електронен вид решението, с което од...

Счетоводно и данъчно третиране на откраднати пари в брой

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какво е счетоводното и данъчното третиране на откраднати пари в брой. Паричните средства съгласно т. 1 от СС 32 Финансови инструменти са финансови актив...

Целевият отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса в какво се изразява целевият отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия. През декември 2006 г. е приет ...

Справочник

ДДС декларациите само по електронен път

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От началото на 2012 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от п...