Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 24, 16 - 31 декември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-375 от 29.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

ОТНОСНО: Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-375/29.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме следното: Относно въпроса какви документ...

№ 20-15-517 от 26.10.2011 г. - ОТНОСНО: Извършена промяна с ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., на нормата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Извършена промяна с ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., на нормата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. С ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ - Пловдив”, ...

№ 24-30-51 от 24.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 166 от ДОПК и § 28а от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 166 от ДОПК и § 28а от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Във връзка с постъпило в ЦУ на НАП ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОУИ при ЦУ на НАП, относно тълкуване на § 28а от преходните и заключителни разпо...

№ 24-34-8 от 05.10.2011 г. - ОТНОСНО: Удостоверяване на регистрация за данъчни цели на чуждестранни лица по отношение прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗКПО

ОТНОСНО: Удостоверяване на регистрация за данъчни цели на чуждестранни лица по отношение прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗКПО Във ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-8/10.01.2011 г., поставяте въпроси, свързани с прилагането...

№ 26-Б-69 от 05.10.2011 г. - ОТНОСНО: Включване на активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план

ОТНОСНО: Включване на активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-69/08.03.2011 г., сте посочили, че счетоводството на „...” ЕАД се осъществява в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС). Дружеството отч...

№ 26-Л-55 от 17.10.2011 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-55/08.07.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разполага...

№ 3-1745 от 15.06.2011 г. - ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г.

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. Според изложеното в запитването община е партньор по Договор за предоставян...

№ 3-2439 от 18.08.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България, като няма регистрация в друга страна - членка на ЕС. Основната дейно...

№ 3-2577 от 03.09.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното дружество е закупило земя и върху същата е построило чрез възлагане нова сграда – хотел, в гр. П. с обособени отделни...

№ 91-00-688 от 23.11.2011 г. - ОТНОСНО: Предоставяне на информация, касаеща прилаганите счетоводни системи в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и в структурните им звена

ОТНОСНО: Предоставяне на информация, касаеща прилаганите счетоводни системи в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и в структурните им звена Във връзка с необходимостта от засилването на координацията на икономическата политика в рамките на Европейския съюз в контекст...

Анотации

Данъчно третиране на представителни разходи

Какво е данъчното третиране на представителните разходи? В чл. 204, т. 1 ЗКПО е регламентирано, че с данък върху разходите се облагат документално обоснованите представителни разходи, свър­зани с дейността на данъчно задълженото лице. От посоченото може да се направи изводът, че...

Доставка на международен морски превоз на стоки

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2011 г. Стефан Тихолов – адвокат, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, във връзка с износ на стоки до трета страна (извън ЕС), договоря с дружество, регистрирано по ДДС във Франция, да осъществи международен превоз н...

Изписване от баланс на отчетна стойност на актив

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: През 1998 г. ЕТ закупува сграда на стойност от 105 000 лв., която сграда е отдавана под наем. На същата е начислявана амортизация до 31.12.2010 г. През януари 2011 г...

Изчисляване на коефициент по реда на чл. 73 от ЗДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ДДС, извършва продажби на коли втора употреба, но през м. 09.2011 г. извършва доставка на застрахователна услуга, която е освободена доставка по реда...

Изчисляване на осигурителен стаж в Удостоверение при пенсиониране УП-2

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Ваня Никова – гл. експерт в Главна дирекция „Пенсии” към ЦУ на НОИ, разглежда следния казус: Лице работи на 4 часа по трудов договор при петдневна работна седмица. Според НОИ при работа на 4 часа УП-2 трябва да е равно на УП-3 и трябва да се...

Корекция на погрешно отчетени от касов апарат продажби

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: При отчитане на приходи от продажби вместо 12,24 лв. в касовия апарат погрешно са отчетени 12 024 лв. Как трябва да се извърши корекцията и трябва ли да се пуска фактура „сторно"...

Намаления, които може да прави работодателят при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви намаления може да прави работодателят при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. Както е известно, физическите лица, придобили доходи по трудови правоотн...

Обжалване на индивидуален административен акт на възложителя, възприел позицията за наличието на цена, която не е в непрозрачен плик

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 10/2011 г. Полина Цокова – юрист, отговаря на въпроса кой може да обжалва индивидуалния административен акт на възложителя, възприел позицията за наличието на цена, която не е в непрозрачен плик. Лаконичният отговор се заключава в дефини...

Санкции, които се налагат на физическите лица, включително на едноличните търговци, носители на задължението за данък по ЗДДФЛ за 2011 г.

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви санкции се налагат на физическите лица, включително на едноличните търговци, носители на задължението за данък по ЗДДФЛ за 2011 г. В чл. 80, ал. 1 и 2 и чл. 80а ЗДДФЛ е предвидено...

Удържане на сума за неспазено преизвестие

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на следния въпрос: Служител напуска по реда на чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда и не спазва предизвестието си за целия период - 1 месец. Има писмено съгласие от него да му бъде удържана сума за ...