Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 24, 16 - 31 декември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-375 от 29.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

ОТНОСНО: Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-375/29.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме следното: ...

№ 20-15-517 от 26.10.2011 г. - ОТНОСНО: Извършена промяна с ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., на нормата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Извършена промяна с ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., на нормата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. С ваше писмо, постъпил...

№ 24-30-51 от 24.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 166 от ДОПК и § 28а от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 166 от ДОПК и § 28а от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Във връзка с постъпило в ЦУ на НАП ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОУИ при ЦУ на НАП, относно тълкуване на § 28а от п...

№ 24-34-8 от 05.10.2011 г. - ОТНОСНО: Удостоверяване на регистрация за данъчни цели на чуждестранни лица по отношение прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗКПО

ОТНОСНО: Удостоверяване на регистрация за данъчни цели на чуждестранни лица по отношение прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗКПО Във ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-8/10.01.2011 г., поставяте в...

№ 26-Б-69 от 05.10.2011 г. - ОТНОСНО: Включване на активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план

ОТНОСНО: Включване на активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-69/08.03.2011 г., сте посочили, че счетоводството на „...” ЕАД се осъществява в съответствие с Международните счетоводни ст...

№ 26-Л-55 от 17.10.2011 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-55/08.07.2011 г., е изложена следната фактическа обс...

№ 3-1745 от 15.06.2011 г. - ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г.

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. Според изложеното в запитването община е парт...

№ 3-2439 от 18.08.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България, като няма регистрация в друга страна -...

№ 3-2577 от 03.09.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното дружество е закупило земя и върху същата е построило чрез възлагане нова сграда – хотел...

№ 91-00-688 от 23.11.2011 г. - ОТНОСНО: Предоставяне на информация, касаеща прилаганите счетоводни системи в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и в структурните им звена

ОТНОСНО: Предоставяне на информация, касаеща прилаганите счетоводни системи в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и в структурните им звена Във връзка с необходимостта от засилването на координацията на икономическата политика в рамките ...

Анотации

Данъчно третиране на представителни разходи

Какво е данъчното третиране на представителните разходи? В чл. 204, т. 1 ЗКПО е регламентирано, че с данък върху разходите се облагат документално обоснованите представителни разходи, свър­зани с дейността на данъчно задълженото лице. От посоченото ...

Доставка на международен морски превоз на стоки

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2011 г. Стефан Тихолов – адвокат, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, във връзка с износ на стоки до трета страна (извън ЕС), договоря с дружество, регистрирано по ДДС във Франция, да о...

Изписване от баланс на отчетна стойност на актив

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: През 1998 г. ЕТ закупува сграда на стойност от 105 000 лв., която сграда е отдавана под наем. На същата е начислявана амортизация до 31...

Изчисляване на коефициент по реда на чл. 73 от ЗДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ДДС, извършва продажби на коли втора употреба, но през м. 09.2011 г. извършва доставка на застрахователна услуга, която...

Изчисляване на осигурителен стаж в Удостоверение при пенсиониране УП-2

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Ваня Никова – гл. експерт в Главна дирекция „Пенсии” към ЦУ на НОИ, разглежда следния казус: Лице работи на 4 часа по трудов договор при петдневна работна седмица. Според НОИ при работа на 4 часа УП-2 трябва да ...

Корекция на погрешно отчетени от касов апарат продажби

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: При отчитане на приходи от продажби вместо 12,24 лв. в касовия апарат погрешно са отчетени 12 024 лв. Как трябва да се извърши корекцията и трябва л...

Намаления, които може да прави работодателят при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви намаления може да прави работодателят при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. Както е известно, физическите лица, придоб...

Обжалване на индивидуален административен акт на възложителя, възприел позицията за наличието на цена, която не е в непрозрачен плик

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 10/2011 г. Полина Цокова – юрист, отговаря на въпроса кой може да обжалва индивидуалния административен акт на възложителя, възприел позицията за наличието на цена, която не е в непрозрачен плик. Лаконичният...

Санкции, които се налагат на физическите лица, включително на едноличните търговци, носители на задължението за данък по ЗДДФЛ за 2011 г.

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви санкции се налагат на физическите лица, включително на едноличните търговци, носители на задължението за данък по ЗДДФЛ за 2011 г. В чл. 80, ал. 1 и ...

Удържане на сума за неспазено преизвестие

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на следния въпрос: Служител напуска по реда на чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда и не спазва предизвестието си за целия период - 1 месец. Има писмено съгласие от нег...