Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 24, 16 - 31 декември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-375 от 29.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

ОТНОСНО: Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-375/29.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме следното: ...

№ 20-15-517 от 26.10.2011 г. - ОТНОСНО: Извършена промяна с ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., на нормата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Извършена промяна с ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., на нормата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. С ваше писмо, постъпил...

№ 24-30-51 от 24.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 166 от ДОПК и § 28а от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 166 от ДОПК и § 28а от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Във връзка с постъпило в ЦУ на НАП ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОУИ при ЦУ на НАП, относно тълкуване на § 28а от п...

№ 24-34-8 от 05.10.2011 г. - ОТНОСНО: Удостоверяване на регистрация за данъчни цели на чуждестранни лица по отношение прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗКПО

ОТНОСНО: Удостоверяване на регистрация за данъчни цели на чуждестранни лица по отношение прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗКПО Във ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-8/10.01.2011 г., поставяте в...

№ 26-Б-69 от 05.10.2011 г. - ОТНОСНО: Включване на активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план

ОТНОСНО: Включване на активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-69/08.03.2011 г., сте посочили, че счетоводството на „...” ЕАД се осъществява в съответствие с Международните счетоводни ст...

№ 26-Л-55 от 17.10.2011 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-55/08.07.2011 г., е изложена следната фактическа обс...

№ 3-1745 от 15.06.2011 г. - ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г.

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. Според изложеното в запитването община е парт...

№ 3-2439 от 18.08.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България, като няма регистрация в друга страна -...

№ 3-2577 от 03.09.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното дружество е закупило земя и върху същата е построило чрез възлагане нова сграда – хотел...

№ 91-00-688 от 23.11.2011 г. - ОТНОСНО: Предоставяне на информация, касаеща прилаганите счетоводни системи в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и в структурните им звена

ОТНОСНО: Предоставяне на информация, касаеща прилаганите счетоводни системи в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и в структурните им звена Във връзка с необходимостта от засилването на координацията на икономическата политика в рамките ...

Анотации

Данъчно третиране на представителни разходи

Какво е данъчното третиране на представителните разходи? В чл. 204, т. 1 ЗКПО е регламентирано, че с данък върху разходите се облагат документално обоснованите представителни разходи, свър­зани с дейността на данъчно задълженото лице. От посоченото ...

Доставка на международен морски превоз на стоки

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2011 г. Стефан Тихолов – адвокат, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, във връзка с износ на стоки до трета страна (извън ЕС), договоря с дружество, регистрирано по ДДС във Франция, да о...

Изписване от баланс на отчетна стойност на актив

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: През 1998 г. ЕТ закупува сграда на стойност от 105 000 лв., която сграда е отдавана под наем. На същата е начислявана амортизация до 31...

Изчисляване на коефициент по реда на чл. 73 от ЗДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ДДС, извършва продажби на коли втора употреба, но през м. 09.2011 г. извършва доставка на застрахователна услуга, която...

Изчисляване на осигурителен стаж в Удостоверение при пенсиониране УП-2

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Ваня Никова – гл. експерт в Главна дирекция „Пенсии” към ЦУ на НОИ, разглежда следния казус: Лице работи на 4 часа по трудов договор при петдневна работна седмица. Според НОИ при работа на 4 часа УП-2 трябва да ...

Корекция на погрешно отчетени от касов апарат продажби

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: При отчитане на приходи от продажби вместо 12,24 лв. в касовия апарат погрешно са отчетени 12 024 лв. Как трябва да се извърши корекцията и трябва л...

Намаления, които може да прави работодателят при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви намаления може да прави работодателят при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. Както е известно, физическите лица, придоб...

Обжалване на индивидуален административен акт на възложителя, възприел позицията за наличието на цена, която не е в непрозрачен плик

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 10/2011 г. Полина Цокова – юрист, отговаря на въпроса кой може да обжалва индивидуалния административен акт на възложителя, възприел позицията за наличието на цена, която не е в непрозрачен плик. Лаконичният...

Санкции, които се налагат на физическите лица, включително на едноличните търговци, носители на задължението за данък по ЗДДФЛ за 2011 г.

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви санкции се налагат на физическите лица, включително на едноличните търговци, носители на задължението за данък по ЗДДФЛ за 2011 г. В чл. 80, ал. 1 и ...

Удържане на сума за неспазено преизвестие

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на следния въпрос: Служител напуска по реда на чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда и не спазва предизвестието си за целия период - 1 месец. Има писмено съгласие от нег...