Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

Данъчно облагане на наградите, които се третират като доходи от трудови правоотношения

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното облагане на наградите, които се третират като доходи от трудови правоотношения. Като доходи от трудови правоотношения се третират наградите, предоставени...

№ 20-08-32 от 16.05.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на трудовата дейност през една календарна година

ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на трудовата дейност през една календарна година Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, с вх. №...

№ 3-1396 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи, които по закон се дължат от собственика/ползвателя, а по наемния договор са за сметка на наемателя

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи, които по закон се дължат от собственика/ползвателя, а по наемния договор са за сметка на наемателя Според изложеното в запитването ЕТ „Е” има сключен договор за наем на помещение, в което развива търговска дейност, кат...

№ 3-1950 от 01.07.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с подмяната на фискалните устройства, които нямат дистанционнна връзка с НАП, са поставени следните въпроси: 1. Има ли...

№ 3-2396 от 16.08.2011 г. - ОТНОСНО: Повторно издаване на първичен счетоводен документ

ОТНОСНО: Повторно издаване на първичен счетоводен документ В запитването е поставен въпросът относно възможността за повторно издаване на първичен счетоводен документ за извършена услуга за периода м. 01 - 05.2010 г., тъй като услугата не е платена от получателя поради неполучава...

№ 3-2491 от 25.08.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци при погрешно попълнена служебна страница на декларация по чл. 14 от ЗМДТ

ОТНОСНО: Определяне на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци при погрешно попълнена служебна страница на декларация по чл. 14 от ЗМДТ Според изложеното в запитването в община – Г., е постъпила жалба срещу акт за установяване на публично задължение...

№ 3-2506 от 29.08.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) по отношение на лицата, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) по отношение на лицата, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет Според изложеното в запитването лицето е с невнесени здравноосигурителни вноски от м. 01.2011 г. Същото ползва со...

№ 94-00-111 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Освобождаване от плащане на дънък върху получени доходи при наличие на експертно решение на ТЕЛК

ОТНОСНО: Освобождаване от плащане на дънък върху получени доходи при наличие на експертно решение на ТЕЛК В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило писмо с вх. № 94-00-111/13.05.2011 г. относно освобождаване от плащане на данък върху получени доходи при наличие на експертно решение н...

№ 94АА-222 от 08.08.2011 г. - ОТНОСНО: За времето, през което се ползва платен годишен отпуск и неплатен отпуск за отглеждане на дете дo 8-годишна възраст, работникът или служителят има право и на платен годишен отпуск, пропорционално на зачетеното за трудов стаж време

ОТНОСНО: За времето, през което се ползва платен годишен отпуск и неплатен отпуск за отглеждане на дете дo 8-годишна възраст, работникът или служителят има право и на платен годишен отпуск, пропорционално на зачетеното за трудов стаж време Съгласно чл. 352, ал. 1, т. 2 от Кодекса...

№ 94ИИ-162 от 23.06.2011 г. - ОТНОСНО: Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор или впоследствие при издаването му, за да бъде възможно при определяне размера на основния платен годишен отпуск работодателят да спази разпоредбата на чл. 319 от Кодекса на труда

ОТНОСНО: Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор или впоследствие при издаването му, за да бъде възможно при определяне размера на основния платен годишен отпуск работодателят да спази разпоредбата на чл. 319...

№ 94ИИ-220 от 04.08.2011 г. - ОТНОСНО: Няма нормативно установено изискване за минимум отработено работно време през месеца, служещ за база за определяне на брутното трудово възнаграждение, от което се изчисляват обезщетенията (с изключение на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, за което чл. 224, ал. 2 КТ препраща към чл. 177 КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение

ОТНОСНО: Няма нормативно установено изискване за минимум отработено работно време през месеца, служещ за база за определяне на брутното трудово възнаграждение, от което се изчисляват обезщетенията (с изключение на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, за което чл. 2...

Анотации

Включване в дневника за покупки на вече получени и платени фактури за закупени суровини

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Може ли да бъдат включени в дневника за покупките вече получени и платени фактури за закупени суровини, при положение че същите все още не са доставени и има съмн...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на стоково-материални запаси по реда на СС 2

В сп. „Счетоводство+”, бр. 11/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество е инвеститор в строителство на сгради. В продължение на 3 години са извършени разходи за строителен обект от фирмите подизпълнители, като разходите са натрупани в сметк...

Извършване на облагаема доставка и включването на данъчната основа в облагаемия оборот

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Моника Петрова – методолог по ЗДДС, отговаря на въпроса кога данъчно задълженото лице следва да приеме, че една облагаема доставка е извършена, и следва да включи нейната данъчна основа в облагаемия си оборот. Извършването на доставка съгла...

Изплащане на обезщетение за първите три дни болнични на служител, който не е придобил шест месеца осигурителен стаж

Във в. „Актив”, бр. 20/2011 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работодателят да изплати обезщетение за първите три дни болнични на служител, който не е придобил шест месеца осигурителен стаж. В сьответствие с чл. 40, ал. 1 от КСО осигурените л...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при придобито право на пенсия

В сп. „Експерт”, бр. 7/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: През 2010 г. в лечебно заведение, което е търговско дружество, лекар придобива право на пенсия и сега ще му бъде прекратен трудовият договор. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал...

Обезщетения от ДОО, които обвързани с увеличението на минималната работна заплата

Кои обезщетения от ДОО са обвързани с увеличението на минималната работна заплата? Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя по реда на чл. 49 КСО, но не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата. Според чл. 48, ал. 3 КСО, в случай че н...

Отклонение от данъчно облагане за ЕООД

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: ЕООД от две години е на загуба и не може да обслужва текущите си задължения. Едноличният му собственик взема решение да внесе определена сума пари. Необходимо ли е тази вноска да бъде оформена с дого...

Оформяне на осигурителен стаж при пенсиониране

В сп. „Счетоводство+”, бр. 11/2011 г. Ваня Никова – гл. експерт в Главна дирекция „Пенсии” към ЦУ на НОИ, разглежда следния казус: Лице работи на 4 часа по трудов договор. През месец февруари 2011 г. е било в неплатен отпуск с осигурителен стаж през целия месец. Как следва да бъд...

Оформяне на трудова книжка

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Красимира Атанасова – юрисконсулт, отговаря на въпрос: Работник заема две длъжности - счетоводител на 8 часа и ръководител транспорт на 2 часа. Как да се оформи трудовата книжка? При изчисляване на трудовия стаж се прилагат правилата...

Пораждане на задължение за регистрация по ЗДДС след продажба на имот на стойност над 50 000 лв.

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Нерегистрирана по ЗДДС фирма, която не упражнява дейност от няколко години, продава офиса си. Приходът от тази продажба, който е над 50 000 лв., ще породи ли задължение за регистрация по ЗДДС? Не вся...

Разходи за лихви, които подлежат на данъчна регулация

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Анета Георгиева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Банков кредит, получен през 2006 г. от фирма „Алфа” ООД, е обезпечен както с активи на дружеството, така и на съдружниците в това дружество, предвид което се поставя въпросът ка...

Санкции при невнасяне на осигурителни вноски в установените срокове

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са санкциите при невнасяне на осигурителните вноски в установените срокове. В чл. 355, ал. 1 от КСО е предвидена глоба в размер от 50 дo 500 лв. за физическите лица, които не са ...

Сертифицирана система за управление на качеството

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 9/2011 г. Десислава Емилова – юрисконсулт, разглежда следния казус: С цел доказване на техническите възможности на участниците възложителите често поставят изискване към тях да представят валиден сертификат за качеството ISO 9001 и/или д...

Счетоводно третиране на цесионни сделки при цесионера

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса какво е счетоводното третиране на цесионните сделки при цесионера. При покупка на трудносъбираемо вземане при цесионера ще състави следната счетоводна статия: Дт сметката, чр...

№ 3-1407 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Приложението на чл. 44, ал. 4 във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Приложението на чл. 44, ал. 4 във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) Според изложеното в писменото запитване в сграда, която е регистрирана по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), но не е юридичес...