Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

Данъчно облагане на наградите, които се третират като доходи от трудови правоотношения

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното облагане на наградите, които се третират като доходи от трудови правоотношения. Като доходи от трудови правоотношения се тр...

№ 20-08-32 от 16.05.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на трудовата дейност през една календарна година

ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на трудовата дейност през една календарна година Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълн...

№ 3-1396 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи, които по закон се дължат от собственика/ползвателя, а по наемния договор са за сметка на наемателя

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи, които по закон се дължат от собственика/ползвателя, а по наемния договор са за сметка на наемателя Според изложеното в запитването ЕТ „Е” има сключен договор за наем на помещение, в което ...

№ 3-1950 от 01.07.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с подмяната на фискалните устройства, които нямат дистанционнна връзка с НАП, са поставе...

№ 3-2396 от 16.08.2011 г. - ОТНОСНО: Повторно издаване на първичен счетоводен документ

ОТНОСНО: Повторно издаване на първичен счетоводен документ В запитването е поставен въпросът относно възможността за повторно издаване на първичен счетоводен документ за извършена услуга за периода м. 01 - 05.2010 г., тъй като услугата не е платена о...

№ 3-2491 от 25.08.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци при погрешно попълнена служебна страница на декларация по чл. 14 от ЗМДТ

ОТНОСНО: Определяне на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци при погрешно попълнена служебна страница на декларация по чл. 14 от ЗМДТ Според изложеното в запитването в община – Г., е постъпила жалба срещу акт за устан...

№ 3-2506 от 29.08.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) по отношение на лицата, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) по отношение на лицата, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет Според изложеното в запитването лицето е с невнесени здравноосигурителни вноски от ...

№ 94-00-111 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Освобождаване от плащане на дънък върху получени доходи при наличие на експертно решение на ТЕЛК

ОТНОСНО: Освобождаване от плащане на дънък върху получени доходи при наличие на експертно решение на ТЕЛК В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило писмо с вх. № 94-00-111/13.05.2011 г. относно освобождаване от плащане на данък върху получени доходи при ...

№ 94АА-222 от 08.08.2011 г. - ОТНОСНО: За времето, през което се ползва платен годишен отпуск и неплатен отпуск за отглеждане на дете дo 8-годишна възраст, работникът или служителят има право и на платен годишен отпуск, пропорционално на зачетеното за трудов стаж време

ОТНОСНО: За времето, през което се ползва платен годишен отпуск и неплатен отпуск за отглеждане на дете дo 8-годишна възраст, работникът или служителят има право и на платен годишен отпуск, пропорционално на зачетеното за трудов стаж време Съгласно ч...

№ 94ИИ-162 от 23.06.2011 г. - ОТНОСНО: Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор или впоследствие при издаването му, за да бъде възможно при определяне размера на основния платен годишен отпуск работодателят да спази разпоредбата на чл. 319 от Кодекса на труда

ОТНОСНО: Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор или впоследствие при издаването му, за да бъде възможно при определяне размера на основния платен годишен отпуск работодателят да...

№ 94ИИ-220 от 04.08.2011 г. - ОТНОСНО: Няма нормативно установено изискване за минимум отработено работно време през месеца, служещ за база за определяне на брутното трудово възнаграждение, от което се изчисляват обезщетенията (с изключение на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, за което чл. 224, ал. 2 КТ препраща към чл. 177 КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение

ОТНОСНО: Няма нормативно установено изискване за минимум отработено работно време през месеца, служещ за база за определяне на брутното трудово възнаграждение, от което се изчисляват обезщетенията (с изключение на обезщетението за неизползван платен ...

Анотации

Включване в дневника за покупки на вече получени и платени фактури за закупени суровини

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Може ли да бъдат включени в дневника за покупките вече получени и платени фактури за закупени суровини, при положение че същите все ...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на стоково-материални запаси по реда на СС 2

В сп. „Счетоводство+”, бр. 11/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество е инвеститор в строителство на сгради. В продължение на 3 години са извършени разходи за строителен обект от фирмите подизпълнители, като ...

Извършване на облагаема доставка и включването на данъчната основа в облагаемия оборот

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Моника Петрова – методолог по ЗДДС, отговаря на въпроса кога данъчно задълженото лице следва да приеме, че една облагаема доставка е извършена, и следва да включи нейната данъчна основа в облагаемия си оборот. ...

Изплащане на обезщетение за първите три дни болнични на служител, който не е придобил шест месеца осигурителен стаж

Във в. „Актив”, бр. 20/2011 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работодателят да изплати обезщетение за първите три дни болнични на служител, който не е придобил шест месеца осигурителен стаж. В сьответствие с чл. ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при придобито право на пенсия

В сп. „Експерт”, бр. 7/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: През 2010 г. в лечебно заведение, което е търговско дружество, лекар придобива право на пенсия и сега ще му бъде прекратен трудовият договор. Има ли право...

Обезщетения от ДОО, които обвързани с увеличението на минималната работна заплата

Кои обезщетения от ДОО са обвързани с увеличението на минималната работна заплата? Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя по реда на чл. 49 КСО, но не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата. Според чл...

Отклонение от данъчно облагане за ЕООД

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: ЕООД от две години е на загуба и не може да обслужва текущите си задължения. Едноличният му собственик взема решение да внесе определена сума пари. Необходимо ли е тази ...

Оформяне на осигурителен стаж при пенсиониране

В сп. „Счетоводство+”, бр. 11/2011 г. Ваня Никова – гл. експерт в Главна дирекция „Пенсии” към ЦУ на НОИ, разглежда следния казус: Лице работи на 4 часа по трудов договор. През месец февруари 2011 г. е било в неплатен отпуск с осигурителен стаж през ...

Оформяне на трудова книжка

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Красимира Атанасова – юрисконсулт, отговаря на въпрос: Работник заема две длъжности - счетоводител на 8 часа и ръководител транспорт на 2 часа. Как да се оформи трудовата книжка? При изчисляване на трудо...

Пораждане на задължение за регистрация по ЗДДС след продажба на имот на стойност над 50 000 лв.

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Нерегистрирана по ЗДДС фирма, която не упражнява дейност от няколко години, продава офиса си. Приходът от тази продажба, който е над 50 000 лв., ще породи ли задължение ...

Разходи за лихви, които подлежат на данъчна регулация

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Анета Георгиева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Банков кредит, получен през 2006 г. от фирма „Алфа” ООД, е обезпечен както с активи на дружеството, така и на съдружниците в това дружество, предви...

Санкции при невнасяне на осигурителни вноски в установените срокове

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са санкциите при невнасяне на осигурителните вноски в установените срокове. В чл. 355, ал. 1 от КСО е предвидена глоба в размер от 50 дo 500 лв. за ...

Сертифицирана система за управление на качеството

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 9/2011 г. Десислава Емилова – юрисконсулт, разглежда следния казус: С цел доказване на техническите възможности на участниците възложителите често поставят изискване към тях да представят валиден сертификат ...

Счетоводно третиране на цесионни сделки при цесионера

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса какво е счетоводното третиране на цесионните сделки при цесионера. При покупка на трудносъбираемо вземане при цесионера ще състави следната счет...

№ 3-1407 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Приложението на чл. 44, ал. 4 във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Приложението на чл. 44, ал. 4 във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) Според изложеното в писменото запитване в сграда, която е регистрирана по реда на Закона за управление на етажната собств...