Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

Прехвърляне на отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст на пенсиониран родител

В сп. „Счетоводство+”, бр. 10/2011 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Физическо лице решава да позлва отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст. Какви документи трябва да подаде към работодателя и/или НОИ? По всяко време ли може да ...

№ 20-00-194 от 15.06.2011 г. - ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на ЕТ

ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на ЕТ В подаденото от вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ София с вх. № 20-00-194/28.04.2011 г. е, изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като едноличен търговец и упражнявате търговска дейност. Имате намерение в качеството си на физ...

№ 20-00-53 от 21.02.2011 г. - ОТНОСНО: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка

ОТНОСНО: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка В настоящото указание на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 ...

№ 20-21-191 от 25.08.2011 г. - ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава - членка на Европейския съюз

ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава - членка на Европейския съюз По повод ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 20-21-191/25.08.2011 г., ви уведомяваме за следното: Запитването отправяте от името на в...

№ 26-297 от 08.07.2011 г. - ОТНОСНО: Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален oпит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. Размерът на възнаграждението се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален oпит

ОТНОСНО: Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален oпит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. Размерът на възнаграждението се изменя на период, не по-малък от една година придобит тру...

№ 3-1750 от 15.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена услуга във връзка с приемане и депониране на битови отпадъци съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена услуга във връзка с приемане и депониране на битови отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването общината е страна по договор със С. община за приемане и депониране на твъ...

№ 3-2280 от 02.08.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по ЗДДС на земеделски производител и подаване на декларации за осигуряване на лицето и наетите от него работници

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по ЗДДС на земеделски производител и подаване на декларации за осигуряване на лицето и наетите от него работници Постъпило е писмено запитване относно приложението на разпоредбите на Зако...

№ 3-2394 от 15.08.2011 г. - ОТНОСНО: Документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването във връзка с доставка на територията на страната е издадена фактура за полученото авансово ...

№ 61-133 от 01.09.2011 г. - ОТНОСНО: Съгласно чл. 262, т. 2 от Кодекса на труда при полагане на труд на обявени по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) празнични и неприсъствени дни на територията на съответната община, работодателят заплаща извънреден труд в размер не по-малък от 75 на сто за работа през почивните дни съгласно чл. 262, т. 2 КТ

ОТНОСНО: Съгласно чл. 262, т. 2 от Кодекса на труда при полагане на труд на обявени по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) празнични и неприсъствени дни на територията на съответната община, работодателят заплаща извъ...

№ 94НН-126 от 07.06.2011 г. - ОТНОСНО: Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ е дължимо от работодателя, при когото работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

ОТНОСНО: Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ е дължимо от работодателя, при когото работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст От запитването е видно, че служителката е работила като учител в СОУ „Г. М.", като трудовият й договор е бил пр...

№ 94НН-198 от 29.08.2011 г. - ОТНОСНО: Превръщането на нощните часове в дневни съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплита (НСОРЗ) е установено с цел увеличено заплащане на нощния труд, а не за заплащане на извънреден труд

ОТНОСНО: Превръщането на нощните часове в дневни съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплита (НСОРЗ) е установено с цел увеличено заплащане на нощния труд, а не за заплащане на извънреден труд. Трудовото възнаграждение след превръщане на нощните часове ...

№ 94СС-215 от 07.07.2011 г. - ОТНОСНО: В хипотезите на масовото уволнение не влиза прекратяването на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 КТ, извършено до изтичане на срока за изпитване от работодателя, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване, и без да се дължи предизвестие

ОТНОСНО: В хипотезите на масовото уволнение не влиза прекратяването на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 КТ, извършено до изтичане на срока за изпитване от работодателя, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване, и без да се дължи предизвестие В текста на § 1, т. 9 от допълнит...

Анотации

Данъчни проблеми при продължаване на дейност след дата на подаване на искане за заличаване от данъчно задължено лице, прекратено с ликвидания

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Проф. Костадин Иванов, отговаря на въпроса: Какви данъчни проблеми могат да възникнат при продължаване на дейност след датата на подаване на искане за заличаване от данъчно задълженото лице, прекратено с ликвидация? Данъчно задълженото лице, прекрате...

Имоти, използвани за експлоатационни нужди на обществения транспорт, се освобождават от данък

В сп. „Счетоводство+”, бр. 10/2011 г. Красимира Узунова – гл. юрисконсулт в НАП, отговаря на въпроса кои имоти, използвани за експлоатационни нужди на обществения транспорт, се освобождават от данък. По силата на чл. 24, ал. 1, т. 13 от ЗМДТ от данък върху недвижимите имоти се ос...

Назначаване на два трудови договора

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Красимира Атанасова – юрисконсулт, разглежда следния казус: Съдружник на ООД е назначен в друга фирма по чл. 68, ал. 1 от КТ на четиричасов работен ден. В собствената си фирма, в която е съдружник, работи като лекар, назначен по чл. ...

Облагане на доходите за положен личен труд от собственици на ЕООД

В сп. „Финанси и право”, бр. 9/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпросите: Как следва да се облагат доходите за положен личен труд от собственици на ЕООД? Трябва ли същите да се разглеждат като доходи по трудови правоотношения - собствениците на ЕООД не са п...

Определяне на вида на сделка

В сп. „Счетоводство+”, бр. 10/2011 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Стока се намира в Гърция (ЕС) и оттам ще бъде изпратена до Швейцария – трета страна. Документирането ще се извърши през България (ЕС), т.е. Гърция издава фактура към България, а тя пре...

Отстраняване на участник от процедура за възлагане на обществена поръчка

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 9/2011 г. Десислава Емилова – юрисконсулт, отговаря на въпроса законосъобразно ли е отстраняването на участник от процедура за възлагане на обществена поръчка, който е представил заверено с подпис и печат писмено извлечение от преводно н...

Отчитане на наем и консумативни разходи

В сп. „Счетоводство+”, бр. 10/2011 г. Валентина Гекова – методолог по ЗКПО в НАП, разглежда следния казус: Правилно ли е физическо лице, наемодател на фирми, когато получава от тях полагащите им се части от разходите за електро- и топлоенергия и други консумативи, да им издава до...

Парично обезщетение за работа в почивни и празнични дни на преподаватели във висши училища

Имат ли право преподавателите във висши училища, за които е установен ненормиран работен ден, да получават парично обезщетение за работа в почивни и празнични дни със студенти, обучаващи се задочно, или за изпитите на редовните студенти? Съгласно чл. 59 от Закона за висшето обра...

Проверка за местоустановеността на стопанска дейност на получател на услугата

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска транспортна фирма, регистрирана за целите на облагането, предоставя услуга за превоз на стока от Испания за Гърция, получател на която е гръцка фирма. Гръцката...

Промяна в § 19, т. 1 от ЗИДКСО

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2011 г. Елина Костова – началник на отдел „Отпускане на пенсии” в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса с какво е свързана промяната в § 19, т. 1 от ЗИДКСО. С изменителната разпоредба се направиха допълнения в преходните и заключителни разпоредби на КСО, като...

Регулиране на лихвена сума по реда ма слабата капитализация

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Анета Георгиева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество „Гама” АД реализира към 31.12.2011 г. отрицателен счетоводен финансов резултат (загуба) от 24 000 лв. Отчетените за 2011 г. приходи от лихви са 50 000 лв., а разход...

Удържане на авансов данък при изплащане на наем

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2011 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса: Фирма ползва под наем земеделска земя, собственост на физическо лице. При изплащане на наема следва ли да се удьржа авансов даньк? Предприятието - платец на доходи на физическо лице, е задължено да удърж...

Условия за самофактуриране от получател на доставка съгласно чл. 79а, ал. 1 и сл. ППЗДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 9/2011 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса какви са условията за самофактуриране от получателя на доставката съгласно чл. 79а, ал. 1 и сл. ППЗДДС. 1. Наличие на предварително писмено споразумение между него и доставчика с всички изискуеми ...