Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

Прехвърляне на отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст на пенсиониран родител

В сп. „Счетоводство+”, бр. 10/2011 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Физическо лице решава да позлва отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст. Какви документи трябва да подаде към работодателя и/или Н...

№ 20-00-194 от 15.06.2011 г. - ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на ЕТ

ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на ЕТ В подаденото от вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ София с вх. № 20-00-194/28.04.2011 г. е, изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като едноличен търговец и упражнявате търговска дейност. Имате на...

№ 20-00-53 от 21.02.2011 г. - ОТНОСНО: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка

ОТНОСНО: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка В настоящото указание на основан...

№ 20-21-191 от 25.08.2011 г. - ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава - членка на Европейския съюз

ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава - членка на Европейския съюз По повод ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 20-21-191/25.08.2011 г., ви уведомяваме за следното: Запит...

№ 26-297 от 08.07.2011 г. - ОТНОСНО: Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален oпит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. Размерът на възнаграждението се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален oпит

ОТНОСНО: Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален oпит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. Размерът на възнаграждението се изменя на период, не по-мал...

№ 3-1750 от 15.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена услуга във връзка с приемане и депониране на битови отпадъци съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена услуга във връзка с приемане и депониране на битови отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването общината е страна по договор със С. община з...

№ 3-2280 от 02.08.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по ЗДДС на земеделски производител и подаване на декларации за осигуряване на лицето и наетите от него работници

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по ЗДДС на земеделски производител и подаване на декларации за осигуряване на лицето и наетите от него работници Постъпило е писмено запитване относно прилож...

№ 3-2394 от 15.08.2011 г. - ОТНОСНО: Документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването във връзка с доставка на територията на страната е издадена ф...

№ 61-133 от 01.09.2011 г. - ОТНОСНО: Съгласно чл. 262, т. 2 от Кодекса на труда при полагане на труд на обявени по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) празнични и неприсъствени дни на територията на съответната община, работодателят заплаща извънреден труд в размер не по-малък от 75 на сто за работа през почивните дни съгласно чл. 262, т. 2 КТ

ОТНОСНО: Съгласно чл. 262, т. 2 от Кодекса на труда при полагане на труд на обявени по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) празнични и неприсъствени дни на територията на съответната общи...

№ 94НН-126 от 07.06.2011 г. - ОТНОСНО: Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ е дължимо от работодателя, при когото работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

ОТНОСНО: Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ е дължимо от работодателя, при когото работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст От запитването е видно, че служителката е работила като учител в СОУ „Г. М.", кат...

№ 94НН-198 от 29.08.2011 г. - ОТНОСНО: Превръщането на нощните часове в дневни съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплита (НСОРЗ) е установено с цел увеличено заплащане на нощния труд, а не за заплащане на извънреден труд

ОТНОСНО: Превръщането на нощните часове в дневни съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплита (НСОРЗ) е установено с цел увеличено заплащане на нощния труд, а не за заплащане на извънреден труд. Трудовото възнаграждение след...

№ 94СС-215 от 07.07.2011 г. - ОТНОСНО: В хипотезите на масовото уволнение не влиза прекратяването на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 КТ, извършено до изтичане на срока за изпитване от работодателя, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване, и без да се дължи предизвестие

ОТНОСНО: В хипотезите на масовото уволнение не влиза прекратяването на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 КТ, извършено до изтичане на срока за изпитване от работодателя, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване, и без да се дължи предизвестие В т...

Анотации

Данъчни проблеми при продължаване на дейност след дата на подаване на искане за заличаване от данъчно задължено лице, прекратено с ликвидания

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Проф. Костадин Иванов, отговаря на въпроса: Какви данъчни проблеми могат да възникнат при продължаване на дейност след датата на подаване на искане за заличаване от данъчно задълженото лице, прекратено с ликвидация? Данъ...

Имоти, използвани за експлоатационни нужди на обществения транспорт, се освобождават от данък

В сп. „Счетоводство+”, бр. 10/2011 г. Красимира Узунова – гл. юрисконсулт в НАП, отговаря на въпроса кои имоти, използвани за експлоатационни нужди на обществения транспорт, се освобождават от данък. По силата на чл. 24, ал. 1, т. 13 от ЗМДТ от данък...

Назначаване на два трудови договора

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Красимира Атанасова – юрисконсулт, разглежда следния казус: Съдружник на ООД е назначен в друга фирма по чл. 68, ал. 1 от КТ на четиричасов работен ден. В собствената си фирма, в която е съдружник, работ...

Облагане на доходите за положен личен труд от собственици на ЕООД

В сп. „Финанси и право”, бр. 9/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпросите: Как следва да се облагат доходите за положен личен труд от собственици на ЕООД? Трябва ли същите да се разглеждат като доходи по трудови правоотношения -...

Определяне на вида на сделка

В сп. „Счетоводство+”, бр. 10/2011 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Стока се намира в Гърция (ЕС) и оттам ще бъде изпратена до Швейцария – трета страна. Документирането ще се извърши през България (ЕС), т.е. Гърция издава ...

Отстраняване на участник от процедура за възлагане на обществена поръчка

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 9/2011 г. Десислава Емилова – юрисконсулт, отговаря на въпроса законосъобразно ли е отстраняването на участник от процедура за възлагане на обществена поръчка, който е представил заверено с подпис и печат пи...

Отчитане на наем и консумативни разходи

В сп. „Счетоводство+”, бр. 10/2011 г. Валентина Гекова – методолог по ЗКПО в НАП, разглежда следния казус: Правилно ли е физическо лице, наемодател на фирми, когато получава от тях полагащите им се части от разходите за електро- и топлоенергия и друг...

Парично обезщетение за работа в почивни и празнични дни на преподаватели във висши училища

Имат ли право преподавателите във висши училища, за които е установен ненормиран работен ден, да получават парично обезщетение за работа в почивни и празнични дни със студенти, обучаващи се задочно, или за изпитите на редовните студенти? Съгласно чл...

Проверка за местоустановеността на стопанска дейност на получател на услугата

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска транспортна фирма, регистрирана за целите на облагането, предоставя услуга за превоз на стока от Испания за Гърция, получател на ...

Промяна в § 19, т. 1 от ЗИДКСО

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2011 г. Елина Костова – началник на отдел „Отпускане на пенсии” в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса с какво е свързана промяната в § 19, т. 1 от ЗИДКСО. С изменителната разпоредба се направиха допълнения в преходните и заключ...

Регулиране на лихвена сума по реда ма слабата капитализация

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Анета Георгиева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество „Гама” АД реализира към 31.12.2011 г. отрицателен счетоводен финансов резултат (загуба) от 24 000 лв. Отчетените за 2011 г. приходи от...

Удържане на авансов данък при изплащане на наем

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2011 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса: Фирма ползва под наем земеделска земя, собственост на физическо лице. При изплащане на наема следва ли да се удьржа авансов даньк? Предприятието - платец на доходи на физиче...

Условия за самофактуриране от получател на доставка съгласно чл. 79а, ал. 1 и сл. ППЗДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 9/2011 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса какви са условията за самофактуриране от получателя на доставката съгласно чл. 79а, ал. 1 и сл. ППЗДДС. 1. Наличие на предварително писмено споразумение между него и ...