Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 20, 16 - 31 октовмри 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октовмри 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 26-789 от 17.03.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че след прекратяване на трудовия договор дo последващото му сключване лпцето е било самоосигуряващо се, не може да се приеме, че последните 10 години от трудовия му стаж е работило „при същия работодател" по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, поради което при прекратяване на трудовия договор, след като е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати

ОТНОСНО: В случай че след прекратяване на трудовия договор дo последващото му сключване лпцето е било самоосигуряващо се, не може да се приеме, че последните 10 години от трудовия му стаж е работило „при същия работодател" по смисъла на § 1, т. 1 от ...

№ 3-1710 от 10.06.2011 г. - ОТНОСНО: Право на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС

ОТНОСНО: Право на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС Без да е изложена в запитването фактическа обстановка, молбата е за принципно становище по следните въпроси: Възможно ли е в случаите по ал. 1, ал. 3 и ал. 4 на чл. 45 от ЗДДС във връзка с ал. 7 на същ...

№ 3-2276 от 02.08.2011 г. - ОТНОСНО: Освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, използвани за експлоатационни нужди на обществения транспорт съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

ОТНОСНО: Освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, използвани за експлоатационни нужди на обществения транспорт съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Според изложеното в запитването дружеството има недвижими имоти, предста...

№ 3-2355 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на операции, свързани с дейността на неперсонифицирано дружество и срок за задължителна регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на операции, свързани с дейността на неперсонифицирано дружество и срок за задължителна регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването се извършват операции между съдружници...

№ 3-2560 от 02.09.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на протокол за прихващане като първичен счетоводен документ за прехвърляне стойността на дълготрайни материални активи от патримониума на данъчно задълженото лице за погасяване на задълженията му към предприятие на едноличен търговец

ОТНОСНО: Ползване на протокол за прихващане като първичен счетоводен документ за прехвърляне стойността на дълготрайни материални активи от патримониума на данъчно задълженото лице за погасяване на задълженията му към предприятие на едноличен търгове...

№ 3-2652 от 12.09.2011 г. - ОТНОСНО: Отчитане на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от земеделски производител

ОТНОСНО: Отчитане на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от земеделски производител Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като земеделски производител, което произвежда и реализира непреработена зем...

№ 53-00-269 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС относно прехвърляне на продукт от дружество към негови клиенти

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС относно прехвърляне на продукт от дружество към негови клиенти Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 53-00-269/27.04.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” - София, в което задавате въпроси във връзка с прилага...

№ 53-00-309 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Задължение за осигуряване на гражданин от Великобритания, който е изпълнителен директор на дружество, за което не се начислява възнаграждение

ОТНОСНО: Задължение за осигуряване на гражданин от Великобритания, който е изпълнителен директор на дружество, за което не се начислява възнаграждение Във връзка с ваше писмено запитване, заведено с вх. № 53-00-309/13.05.2011 г. по описа на дирекция ...

№ 91-01-232 от 04.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13/2000 г. за прилагане на НКТП

ОТНОСНО: Прилагане на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13/2000 г. за прилагане на НКТП (обн., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г.) С Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13/2000 г. за прилагане на НКТП, обнародвана ...

№ 92-168 от 23.04.2011 г. - ОТНОСНО: Заместник-кметът не е орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията и тъй като в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) не е предвидено, че ползва правата на кмета по време на заместването му, мнението ни е, че същият има право на предвидения в чл. 155, ал. 4 от КТ основен платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни, освен ако не е уговорен по-голям размер по реда на чл. 156а КТ.

ОТНОСНО: Заместник-кметът не е орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията и тъй като в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) не е предвидено, че ползва правата на кмета по...

№ 94-00-103 от 13.06.2011 г. - ОТНОСНО: Признаване на личните осигурителни вноски за разход на предприятието при заплащане на същите от личната сметка на физическото лице

ОТНОСНО: Признаване на личните осигурителни вноски за разход на предприятието при заплащане на същите от личната сметка на физическото лице Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. 94-00-103 от 13.06.2011г. в Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, изразявам...

№ 94ЕЕ-83 от 26.04.2011 г. - ОТНОСНО: Когато осигурителните вноски са внесени след прекратяване на трудовия договор на работника или служителя и към момента на прекратяването му същият не е отговарял на изискванията на ал. 3 на чл. 222 КТ - не е имал придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: Когато осигурителните вноски са внесени след прекратяване на трудовия договор на работника или служителя и към момента на прекратяването му същият не е отговарял на изискванията на ал. 3 на чл. 222 КТ - не е имал придобито право на пенсия за...

№ 96-00-368 от 05.08.2011 г. - ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-368/05.08.2011 г. от „М.” ЕООД относно прилагането на ЗДДС. Поставени са следните въпроси: Във връзка с направени разходи за гориво, резервни части, приста...

Анотации

Данъчно задължени лица, които издават фискални касови бележки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса кои данъчно задължени лица не са задължени да издават фискални касови бележки. Лицата и видовете дейности, при които те не са задължени да издават фискалн...

Данъчно третиране на ваучери за храна

В сп. „Финанси и право”, бр. 9/2011 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, разглежда следния казус: Каква е данъчната практика, ако разход за храна, оформен с протокол от решение на общото събрание на персонала в размер на 60 лв. месечно...

Данъчно третиране на мостри

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния въпрос: Фирма произвежда мебели. На техен клиент - търговец от Франция, регистриран по ЗДДС там, му изпращат 2 броя дивани – мостри, безвъзмездно, за ...

Данъчно третиране на социални разходи за транспорт на работници и служители

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Съгласно чл. 210 от ЗКПО социалните разходи за транспорт на работниците и служителите са освободени от данък върху разходите (10%). ...

Доставки, при които се прилага самофактуриране

В сп. „Финанси и право”, бр. 9/2011 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса за какви доставки може да се прилага самофактуриране. По силата на изричния текст на разпоредбата на чл. 79а, ал. 9 ППЗДДС самофактурирането не се прилага за следнит...

Доходи от лихви, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои доходи от лихви подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Доходите от лихви, придобити от физическите лица през течение ...

Задължително подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2011 г. ще намерите отговор на въпроса: Задължена ли е да подава декларация по чл. 15 ЗЗБУТ кооперация, която няма сключени трудови договори с член-кооператорите, и трябва ли да има сключен договор със служба по трудова ме...

Назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадена оферта

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 9/2011 г. Десислава Емилова – юрисконсулт, отговаря на въпроса: До кой момент възложителят може правомерно да упражни правото си на избор съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 ЗОП да прекрати или да продължи процедур...

Обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудов договор поради болест

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви обезщетения се изплащат при прекратяване на трудовия договор поради болест. Съгласно чл. 222, ал. 2 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест...

Основание и коригиране на здравноосигурителен статус с документ S 041

Във в. „Актив”, бр. 17/2011 г. Димитър Бойчев, отговаря на въпроса: Български гражданин разполага с документ S 041, издаден от английската компетентна институция (НМ REVENUE & CUSTOMS). Може ли документът да бъде основание за изясняване и коригиране ...

Права и задължения на работодателя при ненормиран работен ден

В сп. „Експерт”, бр. 7/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на следния въпрос: Дава ли право ненормираният работен ден на работодателя да изисква присъствие по 12 часа, пет дни в седмицата; има ли право да прекъсва и отменя предва...

Предоставяне на част от персонал на месечната равностйност на ваучери за храна в пари

Във в. „Актив”, бр. 17/2011 г. Илия Николов – данъчен експерт, разглежда следния казус: Фирма предоставя ваучери за храна на всички работници и служители. Eдна част от персонала желае да получава ваучери за храна, а останалата част желае да получава ...

Промени в режима на отложено плащане на акциз

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2011 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса с какво са свързани промените в режима отложено плащане на акциз. В чл. 53, ал. 1 т. 1 се изменя така: Действието на лиценза за управление на данъче...

Счетоводно и данъчно отчитане на брак и липси на материални запаси

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какво е счетоводното и данъчното отчитане на брак и липси на материални запаси. Предлагаме следната примерна схема за счетоводно отчитане и данъчно трети...

Трудови отношения със синдикат

Във в. „Актив”, бр. 17/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на следните въпроси: Под каква форма председател на синдикат получава възнаграждение, като хонорар ли? На какво основание се осигурява? С какъв договор се регламентира получава...