Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 20, 16 - 31 октовмри 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октовмри 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 26-789 от 17.03.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че след прекратяване на трудовия договор дo последващото му сключване лпцето е било самоосигуряващо се, не може да се приеме, че последните 10 години от трудовия му стаж е работило „при същия работодател" по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, поради което при прекратяване на трудовия договор, след като е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати

ОТНОСНО: В случай че след прекратяване на трудовия договор дo последващото му сключване лпцето е било самоосигуряващо се, не може да се приеме, че последните 10 години от трудовия му стаж е работило „при същия работодател" по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, поради което при пре...

№ 3-1710 от 10.06.2011 г. - ОТНОСНО: Право на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС

ОТНОСНО: Право на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС Без да е изложена в запитването фактическа обстановка, молбата е за принципно становище по следните въпроси: Възможно ли е в случаите по ал. 1, ал. 3 и ал. 4 на чл. 45 от ЗДДС във връзка с ал. 7 на същата правна норма за една доста...

№ 3-2276 от 02.08.2011 г. - ОТНОСНО: Освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, използвани за експлоатационни нужди на обществения транспорт съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

ОТНОСНО: Освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, използвани за експлоатационни нужди на обществения транспорт съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Според изложеното в запитването дружеството има недвижими имоти, представляващи автогара, сервиз за ре...

№ 3-2355 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на операции, свързани с дейността на неперсонифицирано дружество и срок за задължителна регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на операции, свързани с дейността на неперсонифицирано дружество и срок за задължителна регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването се извършват операции между съдружниците в неперсонифицирано дружест...

№ 3-2560 от 02.09.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на протокол за прихващане като първичен счетоводен документ за прехвърляне стойността на дълготрайни материални активи от патримониума на данъчно задълженото лице за погасяване на задълженията му към предприятие на едноличен търговец

ОТНОСНО: Ползване на протокол за прихващане като първичен счетоводен документ за прехвърляне стойността на дълготрайни материални активи от патримониума на данъчно задълженото лице за погасяване на задълженията му към предприятие на едноличен търговец В запитването е поставен въп...

№ 3-2652 от 12.09.2011 г. - ОТНОСНО: Отчитане на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от земеделски производител

ОТНОСНО: Отчитане на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от земеделски производител Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като земеделски производител, което произвежда и реализира непреработена земеделска продукция (пшеница, еч...

№ 53-00-269 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС относно прехвърляне на продукт от дружество към негови клиенти

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС относно прехвърляне на продукт от дружество към негови клиенти Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 53-00-269/27.04.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” - София, в което задавате въпроси във връзка с прилагането на ЗДДС, ви уведомяваме с...

№ 53-00-309 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Задължение за осигуряване на гражданин от Великобритания, който е изпълнителен директор на дружество, за което не се начислява възнаграждение

ОТНОСНО: Задължение за осигуряване на гражданин от Великобритания, който е изпълнителен директор на дружество, за което не се начислява възнаграждение Във връзка с ваше писмено запитване, заведено с вх. № 53-00-309/13.05.2011 г. по описа на дирекция „ОУИ” – София, относно задълже...

№ 91-01-232 от 04.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13/2000 г. за прилагане на НКТП

ОТНОСНО: Прилагане на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13/2000 г. за прилагане на НКТП (обн., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г.) С Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13/2000 г. за прилагане на НКТП, обнародвана в „Държавен вестник”, брой 77 ...

№ 92-168 от 23.04.2011 г. - ОТНОСНО: Заместник-кметът не е орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията и тъй като в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) не е предвидено, че ползва правата на кмета по време на заместването му, мнението ни е, че същият има право на предвидения в чл. 155, ал. 4 от КТ основен платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни, освен ако не е уговорен по-голям размер по реда на чл. 156а КТ.

ОТНОСНО: Заместник-кметът не е орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията и тъй като в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) не е предвидено, че ползва правата на кмета по време на заместването му, мне...

№ 94-00-103 от 13.06.2011 г. - ОТНОСНО: Признаване на личните осигурителни вноски за разход на предприятието при заплащане на същите от личната сметка на физическото лице

ОТНОСНО: Признаване на личните осигурителни вноски за разход на предприятието при заплащане на същите от личната сметка на физическото лице Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. 94-00-103 от 13.06.2011г. в Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: В запитв...

№ 94ЕЕ-83 от 26.04.2011 г. - ОТНОСНО: Когато осигурителните вноски са внесени след прекратяване на трудовия договор на работника или служителя и към момента на прекратяването му същият не е отговарял на изискванията на ал. 3 на чл. 222 КТ - не е имал придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: Когато осигурителните вноски са внесени след прекратяване на трудовия договор на работника или служителя и към момента на прекратяването му същият не е отговарял на изискванията на ал. 3 на чл. 222 КТ - не е имал придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ...

№ 96-00-368 от 05.08.2011 г. - ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-368/05.08.2011 г. от „М.” ЕООД относно прилагането на ЗДДС. Поставени са следните въпроси: Във връзка с направени разходи за гориво, резервни части, пристанищни такси, сервиз и паркинг ...

Анотации

Данъчно задължени лица, които издават фискални касови бележки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса кои данъчно задължени лица не са задължени да издават фискални касови бележки. Лицата и видовете дейности, при които те не са задължени да издават фискални касови бележки, са посочени ...

Данъчно третиране на ваучери за храна

В сп. „Финанси и право”, бр. 9/2011 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, разглежда следния казус: Каква е данъчната практика, ако разход за храна, оформен с протокол от решение на общото събрание на персонала в размер на 60 лв. месечно на всяко наето лице от персон...

Данъчно третиране на мостри

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния въпрос: Фирма произвежда мебели. На техен клиент - търговец от Франция, регистриран по ЗДДС там, му изпращат 2 броя дивани – мостри, безвъзмездно, за да го запознаят с продукцията ...

Данъчно третиране на социални разходи за транспорт на работници и служители

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Съгласно чл. 210 от ЗКПО социалните разходи за транспорт на работниците и служителите са освободени от данък върху разходите (10%). В Наредбата за елементите на в...

Доставки, при които се прилага самофактуриране

В сп. „Финанси и право”, бр. 9/2011 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса за какви доставки може да се прилага самофактуриране. По силата на изричния текст на разпоредбата на чл. 79а, ал. 9 ППЗДДС самофактурирането не се прилага за следните доставки: 1. доставки с поет...

Доходи от лихви, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 11/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои доходи от лихви подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Доходите от лихви, придобити от физическите лица през течение на годината, се облагат с данъ...

Задължително подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2011 г. ще намерите отговор на въпроса: Задължена ли е да подава декларация по чл. 15 ЗЗБУТ кооперация, която няма сключени трудови договори с член-кооператорите, и трябва ли да има сключен договор със служба по трудова медицина? Съгласно чл. 15, ал. 1...

Назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадена оферта

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 9/2011 г. Десислава Емилова – юрисконсулт, отговаря на въпроса: До кой момент възложителят може правомерно да упражни правото си на избор съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 ЗОП да прекрати или да продължи процедурата за възлагане на обществена...

Обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудов договор поради болест

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви обезщетения се изплащат при прекратяване на трудовия договор поради болест. Съгласно чл. 222, ал. 2 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, т. 9 и чл. 327, ал....

Основание и коригиране на здравноосигурителен статус с документ S 041

Във в. „Актив”, бр. 17/2011 г. Димитър Бойчев, отговаря на въпроса: Български гражданин разполага с документ S 041, издаден от английската компетентна институция (НМ REVENUE & CUSTOMS). Може ли документът да бъде основание за изясняване и коригиране на здравноосигурителен статус?...

Права и задължения на работодателя при ненормиран работен ден

В сп. „Експерт”, бр. 7/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на следния въпрос: Дава ли право ненормираният работен ден на работодателя да изисква присъствие по 12 часа, пет дни в седмицата; има ли право да прекъсва и отменя предварително заложени в графика поч...

Предоставяне на част от персонал на месечната равностйност на ваучери за храна в пари

Във в. „Актив”, бр. 17/2011 г. Илия Николов – данъчен експерт, разглежда следния казус: Фирма предоставя ваучери за храна на всички работници и служители. Eдна част от персонала желае да получава ваучери за храна, а останалата част желае да получава левовата равностойност на вауч...

Промени в режима на отложено плащане на акциз

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2011 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса с какво са свързани промените в режима отложено плащане на акциз. В чл. 53, ал. 1 т. 1 се изменя така: Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява при прех...

Счетоводно и данъчно отчитане на брак и липси на материални запаси

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какво е счетоводното и данъчното отчитане на брак и липси на материални запаси. Предлагаме следната примерна схема за счетоводно отчитане и данъчно третиране на брак и липси на матери...

Трудови отношения със синдикат

Във в. „Актив”, бр. 17/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на следните въпроси: Под каква форма председател на синдикат получава възнаграждение, като хонорар ли? На какво основание се осигурява? С какъв договор се регламентира получаването на възнаграждение на член...