Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-171 от 31.05.2011 г. - ОТНОСНО: Осчетоводяване на документи от доставчици на обучения на основание чл. 7, ал. 5 от Постановление № 251 от 21.10.2009 г. и изменение на Постановление № 217/30.09.2010 г. на Министерския съвет за определяне на реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ОТНОСНО: Осчетоводяване на документи от доставчици на обучения на основание чл. 7, ал. 5 от Постановление № 251 от 21.10.2009 г. и изменение на Постановление № 217/30.09.2010 г. на Министерския съвет за определяне на реда и условията за предоставяне ...

№ 20-00-190 от 15.06.2011 г. - ОТНОСНО: Регулация на продажбата на стоки на загуба и доначисляване на ДДС

ОТНОСНО: Регулация на продажбата на стоки на загуба и доначисляване на ДДС В подаденото писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – София, с вх. 20-00-190/27.04.2011 г. са поставени следните въпроси: 1. При продажби на стоки на загуба доначислява ли се ДДС? ...

№ 20-21-36 от 07.08.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката на печатни издания по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката на печатни издания по реда на ЗДДС В Дирекция “ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-36/07.02.2011 г. относно данъчно третиране на доставката на печатни издания по реда на ЗДДС. Зададен е сле...

№ 23-22-2519 ОТ 11.01.2011 г. - ОТНОСНО: Подаване на уведомление за прекратяване на трудов договор по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

ОТНОСНО: Подаване на уведомление за прекратяване на трудов договор по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило писмено запитване...

№ 24-34-34 от 08.12.2010 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с извършен от физическо лице апорт на недвижим имот

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с извършен от физическо лице апорт на недвижим имот Фактическа обстановка: Юридическо лице е с предмет на дейност реализация на турстически ...

№ 3-1728 от 13.06.2011 г. - ОТНОСНО: Документална обоснованост на извършвани доставки

ОТНОСНО: Документална обоснованост на извършвани доставки Съгласно изложеното в запитването дружество предстои да сключи договор с азиатска фирма, която ще доставя стоки, които след обмитяване и заплащане на съответните митни сборове и ДДС ще се подл...

№ 53-02-178 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Начисляване на ДДС при фактуриране на акциз

ОТНОСНО: Начисляване на ДДС при фактуриране на акциз В подаденото от вас писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – София, с вх. № 53-02-178/26.05.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ви е регистрирано като данъчен склад по реда на...

№ 91-04-752 от 09.09.2010 г. - ОТНОСНО: След повторно постъпване на работа в едно и също предприятие размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя по реда и при спазване на изискванията на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за новонаети лица

ОТНОСНО: След повторно постъпване на работа в едно и също предприятие размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя по реда и при спазване на изискванията на чл. 12 от Наредбата за структур...

№ 92-275 от 02.05.2011 г. - ОТНОСНО: Поради това, че с работника или служителя не може да се сключи трудов договор по чл. 259 КТ за вакантна длъжност, получаваното възнаграждение не следва да се включва в базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: Поради това, че с работника или служителя не може да се сключи трудов договор по чл. 259 КТ за вакантна длъжност, получаваното възнаграждение не следва да се включва в базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ От запитванет...

№ 94-00-12 от 13.01.2011 г. - ОТНОСНО: Промените в ЗДДФЛ от 01.01.2011 г. при авансово облагане на доходите от наем

ОТНОСНО: Промените в ЗДДФЛ от 01.01.2011 г. при авансово облагане на доходите от наем В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-12 от 20.01.2011 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: От изложеното в писмото ...

№ 94ББ-62 от 25.05.2011 г. - ОТНОСНО: Няма пречка по времето, през което родителят ползва неплатен отпуск по чл. 167а от Кодекса на змер на 6 месеца за отглеждане на дете дo навършване на 8-годишна възраст, детето да посещава детско заведение, което не е на пълна държавна издръжка

ОТНОСНО: Няма пречка по времето, през което родителят ползва неплатен отпуск по чл. 167а от Кодекса на змер на 6 месеца за отглеждане на дете дo навършване на 8-годишна възраст, детето да посещава детско заведение, което не е на пълна държавна издръж...

№ 94ВВ-128 от 21.05.2011 г. - ОТНОСНО: Трудов стаж и осигурителен стаж може да се установи по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен peд (ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.).

ОТНОСНО: Трудов стаж и осигурителен стаж може да се установи по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен peд (ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.). По тези искове съдът се произнася с решение, което представлява годно доказател...

№ 94ММ-237 от 25.05.2011 г. - ОТНОСНО: Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия се определя по предписание на здравните органи

ОТНОСНО: Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия се определя по предписание на здравните органи Съгласно чл. 317, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) необходимостта от п...

№ 94СС-180 от 25.05.2011 г. - ОТНОСНО: Задължението на работодателя да разреши ползване на поискан от работника или служителя платен годишен отпуск е само когато отпускът е поискан за периода, посочен в графика

ОТНОСНО: Задължението на работодателя да разреши ползване на поискан от работника или служителя платен годишен отпуск е само когато отпускът е поискан за периода, посочен в графика Начинът на ползване на платения годишен отпуск е уреден в чл. 172 от ...

№ 96-00-236 от 25.05.2011 г. - ОТНОСНО: Извършване на корекция на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Извършване на корекция на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-236/25.05.2011 г. относно извършване на корекция на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС. В запитването е ...

Анотации

Данъчно третиране на бракуване на стоки и материали преди изтекъл срок на годност

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 9/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС с предмет на дейност продажба на едро на стоки и материали, закупува материали и стоки през 2006 г., кат...

Необходими документи за трудово досие

В сп. „Труд и право”, бр. 8/2011 г. ще намерите отговор на въпроса: Какви са необходимите документи, които трябва да съдържа трудовото досие на работника (служителя), и какъв друг набор от документи да се поддържа, за да е изрядно предприятието пред ...

Отчитане на продажба на стоки на консигнация задбалансово

В сп. „Финанси и право”, бр. 8/2011 г. Д-р Иван Златков – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса как се извършва отчитането на продажбата на стоки на консигнация. Консигнацията представлява договор между две лица (търговци), по силата на кой...

Отчитане на разходите от предприятията от здравеопазването

Във в. „Седмичен законник”, бр. 36/2011 г. Райна Стефанова - регистриран одитор, отговаря на въпроса как се отчитат разходите от предприятията от здравеопазването. Текущите разходи на лечебните заведения - търговски дружества, се признават в момента ...

Оформяне на преминаване от повременна към сделна форма на заплащане на труд

В сп. „Български законник”, бр. 9/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса как следва да бъде оформено преминаването от повременна към сделна форма на заплащане на труда. Формата на заплащане на труда в предприятието не е предмет...

Ползване на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1 от КТ от работник, назначен по чл. 70, ал. 1 без трудов стаж

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, разглежда следния казус: Може ли да се ползва отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1 от КТ от работник, назначен на работа по чл. 70, ал. 1, който няма никакъв трудов стаж, а събитието е ...

Промени във възникване на задължение за заплащане, освобождаване и възстановяване на акциз

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2011 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса с какво са свързани промените във възникването на задължение за заплащане, освобождаване и възстановяване на акциз. В чл. 20 се регламентира датата,...

Регистрация по ДДС на българска фирма за търговия по Интернет с държави от ЕС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, ще продава стоки по Интернет на физически лица от ЕС и по-конкретно от Холандия. Трябва ли да се регистри...

Социални придобивки, които подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2011 г. Лорета Цветкова – главен експерт в НАП, отговаря на въпроса кои социални придобивки подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ. Предвид разпоредбата на чл. 205 от ЗКПО, обект на облагане по ЗДДФЛ, са социалните разход...

Счетоводни статии при под и над оценка на ДМА

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса какви счетоводни cтатии се съставят при над и пoд оценка на ДМА, включително и увеличението, намалението на даден дълготраен актив. За разли...

Увеличаване на данъчна основа с нотариална такса

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2011 г. Моника Петрова – методолог по ЗДДС в НАП, разглежда следния казус: Продава се нова сграда за 100 000 лв. Съгласно ч. 26, ал. 3 от ЗДДС данъчната основа трябва да се увеличи с платените данъци и такси по прехвърля...

Удържане на авнасов или окончателен данък от платец на доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ

В сп. „Български законник”, бр. 9/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт в НАП, отговаря на въпроса удържа ли се авансов или окончателен данък от платец на доходи по чл. 35 ЗДДФЛ (от „други източници”). В разпоредбата на чл. 35 от Закона за данъци...