начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 18, 16 - 30 септември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-185 от 09.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данък при източника за начислени лихви и възнаграждения за технически услуги

ОТНОСНО: Данък при източника за начислени лихви и възнаграждения за технически услуги Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 07-00-185 от 09.06.2011 г. в Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: В запитването е изложена след...

№ 12-2267 от 26.06.2011 г. - ОТНОСНО: При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват, вкл. и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват, вкл. и правот...

№ 20-21-107 от 30.05.2011 г. - ОТНОСНО: Документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-107/30.05.2011 г., относно документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС....

№ 24-00-4 от 25.07.2011 г. - ОТНОСНО: Измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на Указание № 24-00-1/08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП

ОТНОСНО: Измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на Указание № 24-00-1/08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП Настоящoто становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП и...

№ 3-1739 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на се...

№ 91-01-216 от 29.08.2011 г. - ОТНОСНО: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г.) и осигуряването на членовете на избирателни комисии, образувани по реда на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.)

ОТНОСНО: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г.) и осигуряването на членовете на избирателни комисии, образувани по реда на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.) І. Изменения и допълнения на Коде...

№ 94CC-131 от 08.06.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че в колективен трудов договор е уговорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск, със същия размер следва да се увеличи и размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 319 КТ

ОТНОСНО: В случай че в колективен трудов договор е уговорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск, със същия размер следва да се увеличи и размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 319 КТ Съгласно чл. 155, ал. 4 КТ размерът на осн...

№ 94ДД-198 от 05.07.2011 г. - ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят е бил регистриран за изплащане на парични обезщетения за безработица, се признава за трудов стаж. Този стаж не се прибавя към общия трудов стаж, тъй като е признат по време, когато не е съществувало трудово правоотношение

ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят е бил регистриран за изплащане на парични обезщетения за безработица, се признава за трудов стаж. Този стаж не се прибавя към общия трудов стаж, тъй като е признат по време, когато не е съществув...

Анотации

База за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и на обезщетенията по Кодекса на труда

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса: Възнагражденията, които се изплащат по клинични пътеки, включват ли се в базата за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и на обезще...

Внасяне на допълнителен капитал от съдружници

Във в. „Седмичен законник”, бр. 33/2011 г. Велко Джилизов – юрист, разглежда следния казус: Фирма, ООД, има двама съдружници - с 50% участие. Взето е решение съдружниците да направят вноски допълнителен капитал по 18 000 лева всеки съдружник. Следва ...

Данъчен кредит за услуги по чл. 21 от ЗДДС

В сп. „Счетоводсвто +”, бр. 7/2011 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма организира научна конференция в България през юни. Участниците плащат такса за публикуване в сборника на конференцията, такса за семинар и нощувки. ...

Документиране и отчитане на предполагаеми разходи за демонтаж и извеждане на актив от употреба, включително възстановяване на терен

В сп. „Финанси и право”, бр. 8/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се извършват документирането и отчитането на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане на актив от употреба, включително възстановяване на тер...

Дължими данъци и осигуровки при уволнение на служител срещу обезщетение

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви данъци и осигуровки дължи работодателят, ако уволни служител срещу обезщетение. Прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 от КТ Инициатива...

Задължения по ЗКПО и ЗДДС при напускащ съдружник

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Ликвидационният дял на напускащ съдружник (местно юридическо лице) ще бъде изплатен с активи на фирмата - товарни автомобили, които са с нулева балансова стойност. За др...

Изчисляване на необходимия оборот за регистрация по ЗДДС

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице получава лихви от предоставени оборотни средства на собствените си дружества. Участва ли размерът на така получените лихви при изчисляването...

Определяне на местоизпълнение на доставки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги за проектиране на части от метални конструкции, предназначени за строителни обекти на недвижими...

Основни правила за прилагане на данъчно облекчение за намалена работоспособност

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои са основните правила за прилагане на данъчното облекчение за намалена работоспособност. На основание чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните ...

Отстраняване на грешка от предходна година за непусната данъчна фактура

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: ЕТ, регистриран по ДДС, има доход от наем за 2010 г., който е описан в приложение 4 към ГДД за 2010 г. и за него е платен данък по ЗДДФЛ, н...

Срок за подаване на документи за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Експерт”, бр. 7/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант по МТСП, отговаря на въпросите: Има ли срок, в който работник трябва да подаде документи в предприятието, за да му се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда? Необходими...

Счетоводни записвания на сделка по чл. 15 от ТЗ

В сп. „Български законник”, бр. 9/2011 г. Иван Симов - регистриран одитор, разглежда следния казус: С договор за покупко-продажба ЕООД купува ЕТ (собственик на двете дружества е едно и също лице). Сделката е по чл. 15 от ТЗ. ЕТ се заличава в търговск...