Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 18, 16 - 30 септември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-185 от 09.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данък при източника за начислени лихви и възнаграждения за технически услуги

ОТНОСНО: Данък при източника за начислени лихви и възнаграждения за технически услуги Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 07-00-185 от 09.06.2011 г. в Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: В запитването е изложена след...

№ 12-2267 от 26.06.2011 г. - ОТНОСНО: При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват, вкл. и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват, вкл. и правот...

№ 20-21-107 от 30.05.2011 г. - ОТНОСНО: Документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-107/30.05.2011 г., относно документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС....

№ 24-00-4 от 25.07.2011 г. - ОТНОСНО: Измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на Указание № 24-00-1/08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП

ОТНОСНО: Измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на Указание № 24-00-1/08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП Настоящoто становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП и...

№ 3-1739 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на се...

№ 91-01-216 от 29.08.2011 г. - ОТНОСНО: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г.) и осигуряването на членовете на избирателни комисии, образувани по реда на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.)

ОТНОСНО: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г.) и осигуряването на членовете на избирателни комисии, образувани по реда на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.) І. Изменения и допълнения на Коде...

№ 94CC-131 от 08.06.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че в колективен трудов договор е уговорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск, със същия размер следва да се увеличи и размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 319 КТ

ОТНОСНО: В случай че в колективен трудов договор е уговорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск, със същия размер следва да се увеличи и размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 319 КТ Съгласно чл. 155, ал. 4 КТ размерът на осн...

№ 94ДД-198 от 05.07.2011 г. - ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят е бил регистриран за изплащане на парични обезщетения за безработица, се признава за трудов стаж. Този стаж не се прибавя към общия трудов стаж, тъй като е признат по време, когато не е съществувало трудово правоотношение

ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят е бил регистриран за изплащане на парични обезщетения за безработица, се признава за трудов стаж. Този стаж не се прибавя към общия трудов стаж, тъй като е признат по време, когато не е съществув...

Анотации

База за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и на обезщетенията по Кодекса на труда

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса: Възнагражденията, които се изплащат по клинични пътеки, включват ли се в базата за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и на обезще...

Внасяне на допълнителен капитал от съдружници

Във в. „Седмичен законник”, бр. 33/2011 г. Велко Джилизов – юрист, разглежда следния казус: Фирма, ООД, има двама съдружници - с 50% участие. Взето е решение съдружниците да направят вноски допълнителен капитал по 18 000 лева всеки съдружник. Следва ...

Данъчен кредит за услуги по чл. 21 от ЗДДС

В сп. „Счетоводсвто +”, бр. 7/2011 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма организира научна конференция в България през юни. Участниците плащат такса за публикуване в сборника на конференцията, такса за семинар и нощувки. ...

Документиране и отчитане на предполагаеми разходи за демонтаж и извеждане на актив от употреба, включително възстановяване на терен

В сп. „Финанси и право”, бр. 8/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се извършват документирането и отчитането на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане на актив от употреба, включително възстановяване на тер...

Дължими данъци и осигуровки при уволнение на служител срещу обезщетение

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви данъци и осигуровки дължи работодателят, ако уволни служител срещу обезщетение. Прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 от КТ Инициатива...

Задължения по ЗКПО и ЗДДС при напускащ съдружник

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Ликвидационният дял на напускащ съдружник (местно юридическо лице) ще бъде изплатен с активи на фирмата - товарни автомобили, които са с нулева балансова стойност. За др...

Изчисляване на необходимия оборот за регистрация по ЗДДС

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице получава лихви от предоставени оборотни средства на собствените си дружества. Участва ли размерът на така получените лихви при изчисляването...

Определяне на местоизпълнение на доставки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги за проектиране на части от метални конструкции, предназначени за строителни обекти на недвижими...

Основни правила за прилагане на данъчно облекчение за намалена работоспособност

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои са основните правила за прилагане на данъчното облекчение за намалена работоспособност. На основание чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните ...

Отстраняване на грешка от предходна година за непусната данъчна фактура

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: ЕТ, регистриран по ДДС, има доход от наем за 2010 г., който е описан в приложение 4 към ГДД за 2010 г. и за него е платен данък по ЗДДФЛ, н...

Срок за подаване на документи за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Експерт”, бр. 7/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант по МТСП, отговаря на въпросите: Има ли срок, в който работник трябва да подаде документи в предприятието, за да му се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда? Необходими...

Счетоводни записвания на сделка по чл. 15 от ТЗ

В сп. „Български законник”, бр. 9/2011 г. Иван Симов - регистриран одитор, разглежда следния казус: С договор за покупко-продажба ЕООД купува ЕТ (собственик на двете дружества е едно и също лице). Сделката е по чл. 15 от ТЗ. ЕТ се заличава в търговск...