Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 18, 16 - 30 септември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-185 от 09.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данък при източника за начислени лихви и възнаграждения за технически услуги

ОТНОСНО: Данък при източника за начислени лихви и възнаграждения за технически услуги Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 07-00-185 от 09.06.2011 г. в Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: пр...

№ 12-2267 от 26.06.2011 г. - ОТНОСНО: При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват, вкл. и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват, вкл. и правото на обезщетение по чл. 222, а...

№ 20-21-107 от 30.05.2011 г. - ОТНОСНО: Документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-107/30.05.2011 г., относно документиране на развалена сделка и получено обезщетение по реда на ЗДДС. В запитването е изложена след...

№ 24-00-4 от 25.07.2011 г. - ОТНОСНО: Измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на Указание № 24-00-1/08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП

ОТНОСНО: Измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на Указание № 24-00-1/08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП Настоящoто становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП и целта му е да даде разяснения...

№ 3-1739 от 14.06.2011 г. - ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

ОТНОСНО: Правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-...

№ 91-01-216 от 29.08.2011 г. - ОТНОСНО: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г.) и осигуряването на членовете на избирателни комисии, образувани по реда на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.)

ОТНОСНО: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г.) и осигуряването на членовете на избирателни комисии, образувани по реда на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.) І. Изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, с...

№ 94CC-131 от 08.06.2011 г. - ОТНОСНО: В случай че в колективен трудов договор е уговорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск, със същия размер следва да се увеличи и размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 319 КТ

ОТНОСНО: В случай че в колективен трудов договор е уговорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск, със същия размер следва да се увеличи и размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 319 КТ Съгласно чл. 155, ал. 4 КТ размерът на основния платен годишен отпуск е ...

№ 94ДД-198 от 05.07.2011 г. - ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят е бил регистриран за изплащане на парични обезщетения за безработица, се признава за трудов стаж. Този стаж не се прибавя към общия трудов стаж, тъй като е признат по време, когато не е съществувало трудово правоотношение

ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят е бил регистриран за изплащане на парични обезщетения за безработица, се признава за трудов стаж. Този стаж не се прибавя към общия трудов стаж, тъй като е признат по време, когато не е съществувало трудово правоотношение Съг...

Анотации

База за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и на обезщетенията по Кодекса на труда

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса: Възнагражденията, които се изплащат по клинични пътеки, включват ли се в базата за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и на обезщетенията по Кодекса на труда? Р...

Внасяне на допълнителен капитал от съдружници

Във в. „Седмичен законник”, бр. 33/2011 г. Велко Джилизов – юрист, разглежда следния казус: Фирма, ООД, има двама съдружници - с 50% участие. Взето е решение съдружниците да направят вноски допълнителен капитал по 18 000 лева всеки съдружник. Следва ли тази сума задължително да б...

Данъчен кредит за услуги по чл. 21 от ЗДДС

В сп. „Счетоводсвто +”, бр. 7/2011 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма организира научна конференция в България през юни. Участниците плащат такса за публикуване в сборника на конференцията, такса за семинар и нощувки. Участниците са както от страни...

Документиране и отчитане на предполагаеми разходи за демонтаж и извеждане на актив от употреба, включително възстановяване на терен

В сп. „Финанси и право”, бр. 8/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се извършват документирането и отчитането на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане на актив от употреба, включително възстановяване на терена. В последните години честа...

Дължими данъци и осигуровки при уволнение на служител срещу обезщетение

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви данъци и осигуровки дължи работодателят, ако уволни служител срещу обезщетение. Прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 от КТ Инициативата за уволнението по реда на ч...

Задължения по ЗКПО и ЗДДС при напускащ съдружник

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Ликвидационният дял на напускащ съдружник (местно юридическо лице) ще бъде изплатен с активи на фирмата - товарни автомобили, които са с нулева балансова стойност. За дружеството възникват ли задълже...

Изчисляване на необходимия оборот за регистрация по ЗДДС

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице получава лихви от предоставени оборотни средства на собствените си дружества. Участва ли размерът на така получените лихви при изчисляването на необходимия оборот за реги...

Определяне на местоизпълнение на доставки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги за проектиране на части от метални конструкции, предназначени за строителни обекти на недвижими имоти. Получател на услугите ...

Основни правила за прилагане на данъчно облекчение за намалена работоспособност

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои са основните правила за прилагане на данъчното облекчение за намалена работоспособност. На основание чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за ли...

Отстраняване на грешка от предходна година за непусната данъчна фактура

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 10/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: ЕТ, регистриран по ДДС, има доход от наем за 2010 г., който е описан в приложение 4 към ГДД за 2010 г. и за него е платен данък по ЗДДФЛ, но не е пусната данъчна фактура...

Срок за подаване на документи за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Експерт”, бр. 7/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант по МТСП, отговаря на въпросите: Има ли срок, в който работник трябва да подаде документи в предприятието, за да му се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда? Необходими ли са други документи освен т...

Счетоводни записвания на сделка по чл. 15 от ТЗ

В сп. „Български законник”, бр. 9/2011 г. Иван Симов - регистриран одитор, разглежда следния казус: С договор за покупко-продажба ЕООД купува ЕТ (собственик на двете дружества е едно и също лице). Сделката е по чл. 15 от ТЗ. ЕТ се заличава в търговския регистър. Стойността на сде...