Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 17, 1 - 15 септември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-173 от 02.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги Фактическа обстановка: 1. Относно въпроса за данъчното третиране на доставките на стоки: Румънско юридическо лице (по-долу румънското дружество) с клон в България (по-долу...

№ 3-24 от 04.01.2011 г. – ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗМДТ

ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗМДТ В запитването е поставен следният въпрос, възникнал по повод сключен договор за наем на недвижим имот: При отчитане на приходите от безвъзмездното придобиване (дарение) на дълготрайни материални активи от „А” ЕАД трябва ли да...

№ 91-01-190 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.

ОТНОСНО: Прилагането на § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г. Съгласно § 21 от ПЗР на ЗИДКСО не се дължат лихви върху установени задължения на ос...

№ 91-01-194 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 05.08.2011г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване

ОТНОСНО: Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 05.08.2011г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване 1. С § 3 от Закона за изменение и доп...

№ ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г. - ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Във връзка с ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ – гр. Бургас, с вх. № ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г., изразяваме следното становище: Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази дан...

Анотации

Възстановяване на разходи по реда на чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и по силата на двустранни спогодби и договори

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2011 г. Багряна Маркова – началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и Д-р Страшимир Генев – д.м., началник на отдел в ЦУна НЗОК, отговарят на въпроса как се възстановяват разходи по реда на чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и по силата на двустранни спогодби и...

Данъчна ставка на пакетни туристически услуги

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния въпрос: Хотелиери предлагат пакетни услуги, като настаняването включва нощувка, хранене, СПА услуги, интернет и транспорт. Храненето и интернетът се ползват от друг доставчик, но ги продават ...

Издаване на документи от работодателя при освобождаване на служител поради съкращаване на щата

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса какви документи е длъжен да издаде работодателят при освобождаване на служител поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява писмен...

Начисляване на данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, чиято стопанска дейност е тьрговия на дребно, има търговски обекти в София и в страната. В нея работят по трудов договор служители на длъжности - експерт търговия, специалист продаж...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2011 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Фирма дължи на работник обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. Работодателят ще изплати обезщетението. Кой е платец на осигуровките за фонд „Пенсии” и ДЗПО - р...

Облагане с данък върху недвижимите имоти по реда на ЗМДТ ателие, използвано за жилищни нужди - като жилищен или като нежилищен имот

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2011 г. Красимира Уузунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология" в ЦУ на НАП, Как следва да се обложи с данък върху недвижимите имоти по реда на ЗМДТ ателие, използвано за жилищни нужди - като жилищен или като нежилищен ...

Определяне на местоположението на получателите на услугу по чл. 58 и 59 от Директива 2006/112/ЕО

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определя местоположението на получателите на услуги по чл. 58 и 59 от Директива 2006/112/ЕО. Мерките за уеднаквяване на критериите за преценка относно местоизпълнението на...

Отписване на преоценъчен резерв

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2011 г. Евгени Рангелов – магистьр по финанси, разглежда следния казус: Едноличен търговец е па патентно облагане от 1998 г. до 2010 г. включително. През 1998 г. е формиран преоценъчен резерв във връзка с дълготрайни активи. Дълготрайните активи са н...

Отразяване на договор за покупко-продажба на лек автомобил в дневника за покупките и в справката-декларация по ЗДДС

Във. „Актив”, бр. 15/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, е закупила лек автомобил 5+1 места от физическо лице от Гърция с договор за покупко-продажба. Следва ли да се състави протокол по чл. 117 или друг документ? Как се о...

Отчитане на фактура със ставка 0

Фирма е регистрирана по ДДС. Извършва проучване на пазара в България за продажбата на точно определена техника на производител от ЕС. Според тях извършват и доставка за обработка на данни и предоставяне на информация, местоизпълнението на която се опреде­ля по чл. 21, ал. 5, т. 2...

Получаване на пенсия от България на австрийски гражданин

Във в. „Актив”, бр. 15/2011 г. Димитър Бойчев, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД в България е австрийски гражданин, физическо лице. От 2011 той сключва ДУК с тoвa ЕООД и се мести да живее в България. Какво се случва с осигуряването на лицето в Австрия? Колко години осигуряв...

Право на инвалидна пенсия

В сп. „Експерт”, бр. 4 -5/2011 г. Мария Кирова – главен експерт в Дирекция ГД „Пенсии”, разглежда следния казус: Лице има определена от ТЕЛК намалена работоспособност 60 на сто и към датата на инвалидизиране е на възраст 27 години с общ трудов стаж 2 години и 7 месеца. На какъв ...

Промени при уреждане на обезщетенията за временна неработоспособност на българските граждани, работещи в чужбина

Във в. „Актив”, бр. 12/2011 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса: Има ли промени при уреждане на обезщетенията за временна неработоспособност на българските граждани, работещи в чужбина? Промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на обезщетенията и по...

Процедура за издаване на разрешение за работа на чужденец в България

В сп. „Актив”, бр. 7 - 8/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса каква е процедурата за издаване на разрешение за работа на чужденец в България. Направени са редица изменения и уточнения на правния режим на трудовата заетост на чужденци в България. Запазва се основн...

Счетоводно отчитане на данък на новообразувано предприятие

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса: Новообразувано предприятие още не е регистрирано по ЗДДС, но това предстои в близките два-три месеца. Междувременно извършват покупки на материали и услуги с включен и посочен на отделен ре...

Съответствие на новата НКПД-2011 с НКПД-2005

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. ще намерите отговор на въпроса: Трябва ли новата длъжност по НКПД-2011 задължително да съответства на същата (посочена на същия ред) от предишната класификация (НКПД-2005) и как трябва да се процедира, ако новата длъжност по НКПД-2011 е в по-ви...

Условия за получаване на социална пенсия

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2011 г., ще намерите отговор на следния въпрос: На каква възраст човек може да получи социална пенсия, ако няма достатъчно стаж? На какви условия трябва да отговаря? Въпросът, който задавате, обхваща две възможности за отпускане иа пенсия. Първата ...