Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 17, 1 - 15 септември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-173 от 02.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги Фактическа обстановка: 1. Относно въпроса за данъчното третиране на доставките на стоки: Румънско юридическо лице (по-долу румънското дружество) с клон в България (по-долу...

№ 3-24 от 04.01.2011 г. – ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗМДТ

ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗМДТ В запитването е поставен следният въпрос, възникнал по повод сключен договор за наем на недвижим имот: При отчитане на приходите от безвъзмездното придобиване (дарение) на дълготрайни материални активи от „А” ЕАД трябва ли да...

№ 91-01-190 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.

ОТНОСНО: Прилагането на § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г. Съгласно § 21 от ПЗР на ЗИДКСО не се дължат лихви върху установени задължения на ос...

№ 91-01-194 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 05.08.2011г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване

ОТНОСНО: Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 05.08.2011г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване 1. С § 3 от Закона за изменение и доп...

№ ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г. - ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Във връзка с ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ – гр. Бургас, с вх. № ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г., изразяваме следното становище: Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази дан...

Анотации

Възстановяване на разходи по реда на чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и по силата на двустранни спогодби и договори

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2011 г. Багряна Маркова – началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и Д-р Страшимир Генев – д.м., началник на отдел в ЦУна НЗОК, отговарят на въпроса как се възстановяват разходи по реда на чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и по силата на двустранни спогодби и...

Данъчна ставка на пакетни туристически услуги

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния въпрос: Хотелиери предлагат пакетни услуги, като настаняването включва нощувка, хранене, СПА услуги, интернет и транспорт. Храненето и интернетът се ползват от друг доставчик, но ги продават ...

Издаване на документи от работодателя при освобождаване на служител поради съкращаване на щата

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса какви документи е длъжен да издаде работодателят при освобождаване на служител поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява писмен...

Начисляване на данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, чиято стопанска дейност е тьрговия на дребно, има търговски обекти в София и в страната. В нея работят по трудов договор служители на длъжности - експерт търговия, специалист продаж...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2011 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Фирма дължи на работник обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. Работодателят ще изплати обезщетението. Кой е платец на осигуровките за фонд „Пенсии” и ДЗПО - р...

Облагане с данък върху недвижимите имоти по реда на ЗМДТ ателие, използвано за жилищни нужди - като жилищен или като нежилищен имот

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2011 г. Красимира Уузунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология" в ЦУ на НАП, Как следва да се обложи с данък върху недвижимите имоти по реда на ЗМДТ ателие, използвано за жилищни нужди - като жилищен или като нежилищен ...

Определяне на местоположението на получателите на услугу по чл. 58 и 59 от Директива 2006/112/ЕО

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определя местоположението на получателите на услуги по чл. 58 и 59 от Директива 2006/112/ЕО. Мерките за уеднаквяване на критериите за преценка относно местоизпълнението на...

Отписване на преоценъчен резерв

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2011 г. Евгени Рангелов – магистьр по финанси, разглежда следния казус: Едноличен търговец е па патентно облагане от 1998 г. до 2010 г. включително. През 1998 г. е формиран преоценъчен резерв във връзка с дълготрайни активи. Дълготрайните активи са н...

Отразяване на договор за покупко-продажба на лек автомобил в дневника за покупките и в справката-декларация по ЗДДС

Във. „Актив”, бр. 15/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, е закупила лек автомобил 5+1 места от физическо лице от Гърция с договор за покупко-продажба. Следва ли да се състави протокол по чл. 117 или друг документ? Как се о...

Отчитане на фактура със ставка 0

Фирма е регистрирана по ДДС. Извършва проучване на пазара в България за продажбата на точно определена техника на производител от ЕС. Според тях извършват и доставка за обработка на данни и предоставяне на информация, местоизпълнението на която се опреде­ля по чл. 21, ал. 5, т. 2...

Получаване на пенсия от България на австрийски гражданин

Във в. „Актив”, бр. 15/2011 г. Димитър Бойчев, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД в България е австрийски гражданин, физическо лице. От 2011 той сключва ДУК с тoвa ЕООД и се мести да живее в България. Какво се случва с осигуряването на лицето в Австрия? Колко години осигуряв...

Право на инвалидна пенсия

В сп. „Експерт”, бр. 4 -5/2011 г. Мария Кирова – главен експерт в Дирекция ГД „Пенсии”, разглежда следния казус: Лице има определена от ТЕЛК намалена работоспособност 60 на сто и към датата на инвалидизиране е на възраст 27 години с общ трудов стаж 2 години и 7 месеца. На какъв ...

Промени при уреждане на обезщетенията за временна неработоспособност на българските граждани, работещи в чужбина

Във в. „Актив”, бр. 12/2011 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса: Има ли промени при уреждане на обезщетенията за временна неработоспособност на българските граждани, работещи в чужбина? Промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на обезщетенията и по...

Процедура за издаване на разрешение за работа на чужденец в България

В сп. „Актив”, бр. 7 - 8/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса каква е процедурата за издаване на разрешение за работа на чужденец в България. Направени са редица изменения и уточнения на правния режим на трудовата заетост на чужденци в България. Запазва се основн...

Счетоводно отчитане на данък на новообразувано предприятие

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса: Новообразувано предприятие още не е регистрирано по ЗДДС, но това предстои в близките два-три месеца. Междувременно извършват покупки на материали и услуги с включен и посочен на отделен ре...

Съответствие на новата НКПД-2011 с НКПД-2005

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. ще намерите отговор на въпроса: Трябва ли новата длъжност по НКПД-2011 задължително да съответства на същата (посочена на същия ред) от предишната класификация (НКПД-2005) и как трябва да се процедира, ако новата длъжност по НКПД-2011 е в по-ви...

Условия за получаване на социална пенсия

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2011 г., ще намерите отговор на следния въпрос: На каква възраст човек може да получи социална пенсия, ако няма достатъчно стаж? На какви условия трябва да отговаря? Въпросът, който задавате, обхваща две възможности за отпускане иа пенсия. Първата ...