Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 17, 1 - 15 септември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-173 от 02.06.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги Фактическа обстановка: 1. Относно въпроса за данъчното третиране на доставките на стоки: Румънско юридическо лице (по-долу румънското дружест...

№ 3-24 от 04.01.2011 г. – ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗМДТ

ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗМДТ В запитването е поставен следният въпрос, възникнал по повод сключен договор за наем на недвижим имот: При отчитане на приходите от безвъзмездното придобиване (дарение) на дълготрайни материални ...

№ 91-01-190 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.

ОТНОСНО: Прилагането на § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г. Съгласно § 21 от ПЗР на ЗИДКСО не се дължат лихви вър...

№ 91-01-194 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 05.08.2011г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване

ОТНОСНО: Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 05.08.2011г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване 1. С § ...

№ ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г. - ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Във връзка с ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ – гр. Бургас, с вх. № ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г., изразяваме следното становище: Националната агенция за приходите създава ...

Анотации

Възстановяване на разходи по реда на чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и по силата на двустранни спогодби и договори

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2011 г. Багряна Маркова – началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и Д-р Страшимир Генев – д.м., началник на отдел в ЦУна НЗОК, отговарят на въпроса как се възстановяват разходи по реда на чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и по с...

Данъчна ставка на пакетни туристически услуги

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния въпрос: Хотелиери предлагат пакетни услуги, като настаняването включва нощувка, хранене, СПА услуги, интернет и транспорт. Храненето и интернетът се ползват от д...

Издаване на документи от работодателя при освобождаване на служител поради съкращаване на щата

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса какви документи е длъжен да издаде работодателят при освобождаване на служител поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда трудовия...

Начисляване на данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, чиято стопанска дейност е тьрговия на дребно, има търговски обекти в София и в страната. В нея работят по трудов договор служители на длъжности - експе...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2011 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Фирма дължи на работник обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. Работодателят ще изплати обезщетението. Кой е платец на осигуровки...

Облагане с данък върху недвижимите имоти по реда на ЗМДТ ателие, използвано за жилищни нужди - като жилищен или като нежилищен имот

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2011 г. Красимира Уузунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология" в ЦУ на НАП, Как следва да се обложи с данък върху недвижимите имоти по реда на ЗМДТ ателие, използвано за жилищни нужди - ка...

Определяне на местоположението на получателите на услугу по чл. 58 и 59 от Директива 2006/112/ЕО

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определя местоположението на получателите на услуги по чл. 58 и 59 от Директива 2006/112/ЕО. Мерките за уеднаквяване на критериите за преценк...

Отписване на преоценъчен резерв

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2011 г. Евгени Рангелов – магистьр по финанси, разглежда следния казус: Едноличен търговец е па патентно облагане от 1998 г. до 2010 г. включително. През 1998 г. е формиран преоценъчен резерв във връзка с дълготрайни акт...

Отразяване на договор за покупко-продажба на лек автомобил в дневника за покупките и в справката-декларация по ЗДДС

Във. „Актив”, бр. 15/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, е закупила лек автомобил 5+1 места от физическо лице от Гърция с договор за покупко-продажба. Следва ли да се състави протокол по чл. 1...

Отчитане на фактура със ставка 0

Фирма е регистрирана по ДДС. Извършва проучване на пазара в България за продажбата на точно определена техника на производител от ЕС. Според тях извършват и доставка за обработка на данни и предоставяне на информация, местоизпълнението на която се оп...

Получаване на пенсия от България на австрийски гражданин

Във в. „Актив”, бр. 15/2011 г. Димитър Бойчев, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД в България е австрийски гражданин, физическо лице. От 2011 той сключва ДУК с тoвa ЕООД и се мести да живее в България. Какво се случва с осигуряването на лицето в ...

Право на инвалидна пенсия

В сп. „Експерт”, бр. 4 -5/2011 г. Мария Кирова – главен експерт в Дирекция ГД „Пенсии”, разглежда следния казус: Лице има определена от ТЕЛК намалена работоспособност 60 на сто и към датата на инвалидизиране е на възраст 27 години с общ трудов стаж ...

Промени при уреждане на обезщетенията за временна неработоспособност на българските граждани, работещи в чужбина

Във в. „Актив”, бр. 12/2011 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса: Има ли промени при уреждане на обезщетенията за временна неработоспособност на българските граждани, работещи в чужбина? Промените в Наредбата за изчисляване и и...

Процедура за издаване на разрешение за работа на чужденец в България

В сп. „Актив”, бр. 7 - 8/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса каква е процедурата за издаване на разрешение за работа на чужденец в България. Направени са редица изменения и уточнения на правния режим на трудовата заетост на чужденци...

Счетоводно отчитане на данък на новообразувано предприятие

В сп. „Експерт”, бр. 6/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса: Новообразувано предприятие още не е регистрирано по ЗДДС, но това предстои в близките два-три месеца. Междувременно извършват покупки на материали и услуги с в...

Съответствие на новата НКПД-2011 с НКПД-2005

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. ще намерите отговор на въпроса: Трябва ли новата длъжност по НКПД-2011 задължително да съответства на същата (посочена на същия ред) от предишната класификация (НКПД-2005) и как трябва да се процедира, ако новата д...

Условия за получаване на социална пенсия

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2011 г., ще намерите отговор на следния въпрос: На каква възраст човек може да получи социална пенсия, ако няма достатъчно стаж? На какви условия трябва да отговаря? Въпросът, който задавате, обхваща две възможности за...