начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 16, 16 - 31 август 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-186 от 19.07.2011 г. - ОТНОСНО: Задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс

ОТНОСНО: Задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище относно задължителни...

№ 20-00-483 от 16.11.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на облагаем оборот по ЗДДС

ОТНОСНО: Определяне на облагаем оборот по ЗДДС Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 20-00-483/09.08.2010 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" – София, ви уведомяваме следното: В запитването е посочено, че...

№ 23-22-2050 от 16.11.2010 г. - ОТНОСНО: Корекция на ОКд 5

ОТНОСНО: Корекция на ОКд 5 Във връзка е ваше писмено запитване, заведено с вх. № 23-22-2050/27.10.2010 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" - София, относно корекция на ОКд 5, изразяваме следното становище: Съгласно чл. 4,...

№ 23-22-2325 от 16.12.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на управител на АД

ОТНОСНО: Осигуряване на управител на АД Във връзка с ваше писмено запитване, заведено с вх. № 23-22-2353/06.201.2010 г. по описа на диркеция „Обжалване и управление на изпълнението” - София, относно осигуряване на управител на АД, изразяваме следното...

№ 24-31-114 от 01.06.2011 г. - ОТНОСНО: Внасяне на удържан данък по неправилна данъчно-осигурителна сметка

ОТНОСНО: Внасяне на удържан данък по неправилна данъчно-осигурителна сметка Дружество е изплатило възнаграждение за положен личен труд на съдружник (доход от трудови правоотношения съгласно § 1, т. 26, б. "и" от ДР на ЗДДФЛ), като е удържало авансов ...

№ 3-112 от 13.01.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства при продажбата на течни горива

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства при продажбата на течни горива Според изложеното в запитването ще се извършва продажба на течни гор...

№ 3-1170 от 18.04.2011 г. - ОТНОСНО: Реда и начина на попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от акционерно дружество, регистрирано като земеделски производител, закупило земеделска земя от физически лица

ОТНОСНО: Реда и начина на попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от акционерно дружество, регистрирано като земеделски производител, закупило земеделска земя от физически лица Постъпило е писмено запитване относно приложението на...

№ 3-161 от 18.01.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на лихва във връзка с предоставяне на заем между две физически лица

ОТНОСНО: Данъчно третиране на лихва във връзка с предоставяне на заем между две физически лица Според изложеното в запитването предстои да бъде сключен договор за предоставяне на заем между две физически лица, като размерът на заема е 30 000 лв. Заем...

№ 91-01-191 от 09.08.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на § 4б от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

ОТНОСНО: Прилагане на § 4б от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, във връзка с Решение № 7 от 31 май 2011 г. на Конституционния съд, с което...

№ 92-636 от 09.09.2010 г. - ОТНОСНО: В удължения платен годишен отпуск на учителите и в договорения с колективен трудов договор по-голям размер на платения годишен отпуск на останалите работници и служители се включва отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда, поради което не им се полага допълнителен отпуск в размер на 6 дни

ОТНОСНО: В удължения платен годишен отпуск на учителите и в договорения с колективен трудов договор по-голям размер на платения годишен отпуск на останалите работници и служители се включва отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда, поради което не им ...

№ 92-754 от 14.10.2010 г. - ОТНОСНО: База за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск съгласно чл. 224 КТ е последният календарен месец, през който служителката има отработени най-малко 10 работни дни, независимо от това колко отпускът е отдалечен назад във времето

ОТНОСНО: База за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск съгласно чл. 224 КТ е последният календарен месец, през който служителката има отработени най-малко 10 работни дни, независимо от това колко отпускът е отдалечен назад...

№ 94-00-8 от 04.02.2011 г. - ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва сделки със сгради или части от сгради (без УПИ), които не са нови по смисъла на параграф 1, т. 5 от ДР на ЗДДС

ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва сделки със сгради или части от сгради (без УПИ), които не са нови по смисъла на параграф 1, т. 5 от ДР на ЗДДС Във връзка с ваше запитване с вх. № 94-00-8/20.01.2011 г. по описа на Дирекц...

№ 94ВВ-271 от 23.09.2010 г. - ОТНОСНО: При прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, когато работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на т. нар. обезщетение при пенсиониране

ОТНОСНО: При прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, когато работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на т. нар. обезщетение при пенсиониране Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Код...

Анотации

Авансови вноски за осигуровки

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2011 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, разглежда следния казус: Ако ЕТ миналата година е завършило на загуба (не е на патент) и тази година е на печалба, която е по-малко от загубата от миналата годин...

Възстановяване чрез прихващане с установени задължения за минали периоди и начислени за тях лихви на надвзет ДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Допустимо ли е надвзетият ДДС да се възстановява чрез прихващане с установени задължения за минали периоди и начислени за тях лихви? Член 183 от Директива 2006/112, изме...

Данъчно третиране на доставките за концесия

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране на доставките за концесия. 1. Данъчно събитие и данъчна основа на доставките при кониесии На всяка дата след 01.01.2011 г., на коят...

Здравно осигуряване на руски гражданин

Подлежи ли на здравно осигуряване руски гражданин с разрешение за продължително пребиваване в България? Следва ли да подаде декларация oбp. № 7 като безработен? При упражняване на самостоятелна дейност като едноличен търговец какви осигурителни вноск...

Настъпване правото на приспадане на данъчен кредит при реализиран внос

Във в. „Актив”, бр. 13 – 14/2011 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса кога настъпва правото на приспадане на данъчен кредит при реализиран внос. Данъчен кредит е сумата на данъка, която данъчно регистрираното лице има право да присп...

Оповестяване в пояснения към Годишен финансов отчет

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Предприятие притежава няколко актива, които са закупени при условията на договори за финансов лизинг. Договорите за финансов лизинг са изплатени пре...

Отразяване на промени в трудовата книжка

Във в. „Актив”, бр. 13 – 14/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния казус: Служител е назначен на основен трудов договор на 4 часа. Същият има желание да бъде назначен на работа за 5 дни (40 часа) месечно. Дали първо да бъде освоб...

Отразяване на разчетите, свързани с учредяване и разширяване в индивидуален сметкоплан

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса: При приемането на Примерния национален сметкоплан през 2002 г. отпадна сметка 211 Разходи за учредяване и разширяване. Как да се отразят в индивидуален сме...

Отчитане на извънреден труд в инспекцията по труда при превишена месечна норма работно време

В предприятие е установено сумирано из­числяване на работното време за период от един месец при дневна 8-часова продължителност на работното време. В предходния месец, в който има 22 работни дни по календар, работник е работил 168 часа, като след пре...

Право на обезщетение за временна неработоспособност на работещи по трудов договор пенсионери

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса работещите по трудов договор пенсионери имат ли право на обезщетение за временна неработоспособност. Като осигурени за всички осигурени социални рискове ли...

Право на работодателя да задържи работник при ненормиран работен ден

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса при ненормиран работен ден колко часа след приключване на официалното работно време работодателят има право да задържа работника. Работата при условията на...

Преценка на предложенията с оглед разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП

На кой етап от работата на оценителната комисия следва да бъде направена преценка на предложенията с оглед разпоредбата на чл. 70, ал. 1? Предвид изложените по-горе условия за прилагане на чл. 70, ал. 1 ЗОП при процедури, в които критерият за оценка...

Скрито разпределение на печалба

Във в. „Актив”, бр. 12/2011 г. Любка Ценова – д-р по данъчно право, адвокат, разглежда следния казус: През януари 2010 г. собственици на ООД внасят сумата от 40 000 лв. като допълнителна парична вноска по реда на чл.134 ТЗ за покриване на загуби на д...

Съпътстваща доставка по чл. 120 от ЗДДС при ползване на допълнителни услуги при организирано пътуване и настаняване в хотел

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2011 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса какво представлява съпътстващата доставка по чл. 120 ЗДДС при ползване на допълнителни услуги при организирано пътуване и настаняване в хотел. В условията на съпътств...