Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 15, 1 - 15 август 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 03-1687 от 23.09.2010 г. - ОТНОСНО: Времето, през което специализантите се обучаваш за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение и се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж

ОТНОСНО: Времето, през което специализантите се обучаваш за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение и се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж Съгласно чл. 180, ал. 4 от Закона за здравето - нова...

№ 1-149 от 07.04.2011 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител, при отпуск за отглеждане на малко дете

ОТНОСНО: Здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител, при отпуск за отглеждане на малко дете Във ваше запитване, заведено по регистъра на дирекция ОУИ – гр. Бургас, с вх. № 1-149 от 07.04.2011 г. сте изложили следната фактическа обс...

№ 26-610 от 12.01.2011 г. - ОТНОСНО: Преминаването при друг работодател по чл. 123 КТ се отбелязва в трудовите книжки от „стария” работодател, без да се изчислява трудов стаж, и без да се оформя по реда на чл. 6 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. При уреждане на трудовото правоотношение по реда на чл. 123 КТ не е необходимо да се подписват допълнителни споразумения, освен ако не се променя някой елемент от съдържанието на трудовия договор

ОТНОСНО: Преминаването при друг работодател по чл. 123 КТ се отбелязва в трудовите книжки от „стария” работодател, без да се изчислява трудов стаж, и без да се оформя по реда на чл. 6 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. При уреждане на трудовото правоотношение по ре...

№ 3-1136 от 13.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на ваучерите за храна

ОТНОСНО: Данъчно третиране на ваучерите за храна Според изложеното в него в изпълнение на социалната програма на кооперацията на всеки от работниците и служителите се предоставя ваучер за храна на основание чл. 209 от ЗКПО при спазване на всички условия, определени в ал. 1, т. 1-...

№ 3-446 от 14.02.2011 г. - ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски от пенсионер, получаващ възнаграждение по граждански договор по-малко от МРЗ за страната след приспадане на разходите за дейността

ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски от пенсионер, получаващ възнаграждение по граждански договор по-малко от МРЗ за страната след приспадане на разходите за дейността Според изложеното в запитването лицето е пенсионер и не е регистрирано като упражняващо свободна професи...

№ 94-00-10 от 12.01.2011 г. - ОТНОСНО: Задължителна регистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: Задължителна регистрация по ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 94-00-10 от 12.01.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е регистриран с решение № .../2005 г. на Окръжен съд – ... с предмет на дейност производство и...

№ 94ДД-154 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Еднократната парична помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадена молба-декларация

ОТНОСНО: Еднократната парична помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадена молба-декларация Съгласно чл. 86 от Закона за семейни помощи за деца майка (осиновителка) студентка, уч...

№ 94ЕЕ-64 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Право на „родителски" отпуск има всеки от родителите, ако работи по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Детските ясли и градини, за които родителите заплащат такса за издръжката на детето, не са заведения на пълна държавна издръжка

ОТНОСНО: Право на „родителски" отпуск има всеки от родителите, ако работи по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Детските ясли и градини, за които родителите заплащат такса за издръжката на детето, не са заведения на пълна държав...

№ 94ИИ-383 от 01.12.2010 г. - ОТНОСНО: Основен платен годишен отпуск за работници и служители с трайно намалена трудоспособност 50 и над 50 на сто

ОТНОСНО: Основен платен годишен отпуск за работници и служители с трайно намалена трудоспособност 50 и над 50 на сто Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни ...

№ 94ИИ-83 от 30.03.2011 г. - ОТНОСНО: До 31.12.2014 г. включително лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд, ще се пенсионират при условията на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Пенсиите им ще се отпускат от Националния осигурителен институт. От 01.01.2015 г. тези лица няма да изгубят правото да се пенсионират при облекчени условия, но пенсиите им ще се отпускат от съответните професионални пенсионни фондове, в които са били осигурявани, ако отговарят на посочените в чл. 168 КСО условия

ОТНОСНО: До 31.12.2014 г. включително лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд, ще се пенсионират при условията на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Пенсиите им ще се отпускат от Националния осиг...

№ 96-00-4 от 05.01.2011 г. - ОТНОСНО: Извършване на международен транспорт и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Извършване на международен транспорт и прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив, с вх. № 96-00-4 от 05.01.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва международен транспорт на територията на Европейския съю...

№ 96-00-429 от 02.11.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на данъчна основа по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Определяне на данъчна основа по реда на ЗДДС В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-429/02.11.2010 г. относно определяне на данъчна основа по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ви е складодържател и има ск...

№ 96-00-7 от 06.01.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне на данъчна основа при внос и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Определяне на данъчна основа при внос и прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-7 от 06.01.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. За дейността се закупуват устройства ...

№ АД-3 от 12.07.2011 г. - ОТНОСНО: Публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: Публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър Настоящото становище се издава предвид компетенциите на Министерството на финансите да изготвя становища по прилагане на счетоводното законодателство, определени в чл. 33, т. 4 о...

Анотации

ДДС при сделка за учредяване право на строеж

Сключена е сделка с фирма - учредяват право на строеж срещу задължение да им бъдат построени няколко апартамента в бъдещата сграда (около 30% от сградата). Към датата на сделката се правят две пазарни оценки: 1. на правото на строеж, което те учредяват и по която оценка те издав...

Дължими лихви във връзка с авансови вноски

Размерът на годишния корпоративен данък за 2010 г, дължим от дадено ДЗЛ, което пра­ви месечни авансови вноски, е 14 000 лв. Този, изчислен на базата на авансовите му вноски, опре­делени по реда на чл. 86 от закона, е 15 000 лв. Лицето е поискало от м. юни на годината размерът на ...

Задължения по ДДС при ВОП

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува мебели от регистрира­на по ДДС италианска фирма, като продава същите на физическо лице, установено във Франция. Мебелите се транспортират директно от Ита­лия до Франция за сметка на българската фирма. Какви задължения по ДДС възникват...

Изисквания за издаване на европейска здравноосигурителна карта

Какви са промените в изискванията за издаване на европейска здравноосигурителна карта? Всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права, имат право на медицинска помощ по време на престой в друга държава - членка на европейския съюз (ЕС), или държав...

Коригиране на амортизируема стойност на автомобил в счетоводния и данъчния амортизационен план

През 2007 г. е придобит автомобил втора употреба от внос. Автомоби­лът е заприходен за 60 000 лв. Сега се възстановява акциз в размер на 5000 лв. Следва ли с тази сума да се коригира амортизируемата стойност на автомобила в счетоводния и данъчния амортизационен план? Акцизът е н...

Намаляване на счетоводен финансов резултат

Фирма притежава лек автомобил, който не се използва от декември 2009 г. През декември 2010 г. стават 12 месеца и в ГД за 2010 г. е увеличен счетоводният финансов резултат с начислената счетоводна амортизация за тези 12 месеца и не е намален с данъчната основа на основание чл. 59,...

Начисляване на ДДС върху държавните субсидии, получавани от земеделските производители, регистрирани по ДДС

Трябва ли да се начислява ДДС върху държавните субсидии, получавани от земеделските производители, регистрирани по ДДС? Субсидиите за земеделските произво­дители се предоставят с различна цел и имат различен характер, поради което третира­нето им по ЗДДС невинаги е еднакво. Така...

Отлагане ползването на платени годишен отпуск

Как може да се отложи ползването на платения годишен отпуск? 1. Отлагане на ползването поради важни производствени причини Възможно е работодателят да не е могъл да предвиди опти­малното ползване на отпуските на своите работници и служите­ли поради възникване на различни обстоя...

Счетоводни записвания за отчитане на рекламации от търговска дейност

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какви са счетоводните записвания за отчитане на рекламации от търговска дейност. Рекламацията е писмен или устен протест срещу неизпълнени договорни ангажименти от страна по търговски до...