Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 15, 1 - 15 август 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 03-1687 от 23.09.2010 г. - ОТНОСНО: Времето, през което специализантите се обучаваш за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение и се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж

ОТНОСНО: Времето, през което специализантите се обучаваш за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение и се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж Съгласно чл. 180, ал. ...

№ 1-149 от 07.04.2011 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител, при отпуск за отглеждане на малко дете

ОТНОСНО: Здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител, при отпуск за отглеждане на малко дете Във ваше запитване, заведено по регистъра на дирекция ОУИ – гр. Бургас, с вх. № 1-149 от 07.04.2011 г. сте из...

№ 26-610 от 12.01.2011 г. - ОТНОСНО: Преминаването при друг работодател по чл. 123 КТ се отбелязва в трудовите книжки от „стария” работодател, без да се изчислява трудов стаж, и без да се оформя по реда на чл. 6 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. При уреждане на трудовото правоотношение по реда на чл. 123 КТ не е необходимо да се подписват допълнителни споразумения, освен ако не се променя някой елемент от съдържанието на трудовия договор

ОТНОСНО: Преминаването при друг работодател по чл. 123 КТ се отбелязва в трудовите книжки от „стария” работодател, без да се изчислява трудов стаж, и без да се оформя по реда на чл. 6 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. При уреждане на ...

№ 3-1136 от 13.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на ваучерите за храна

ОТНОСНО: Данъчно третиране на ваучерите за храна Според изложеното в него в изпълнение на социалната програма на кооперацията на всеки от работниците и служителите се предоставя ваучер за храна на основание чл. 209 от ЗКПО при спазване на всички усло...

№ 3-446 от 14.02.2011 г. - ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски от пенсионер, получаващ възнаграждение по граждански договор по-малко от МРЗ за страната след приспадане на разходите за дейността

ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски от пенсионер, получаващ възнаграждение по граждански договор по-малко от МРЗ за страната след приспадане на разходите за дейността Според изложеното в запитването лицето е пенсионер и не е регистрирано кат...

№ 94-00-10 от 12.01.2011 г. - ОТНОСНО: Задължителна регистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: Задължителна регистрация по ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 94-00-10 от 12.01.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е регистриран с решение № .../2005 г. на Окръжен съд – ... с пре...

№ 94ДД-154 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Еднократната парична помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадена молба-декларация

ОТНОСНО: Еднократната парична помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадена молба-декларация Съгласно чл. 86 от Закона за семейни помощи за деца майк...

№ 94ЕЕ-64 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Право на „родителски" отпуск има всеки от родителите, ако работи по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Детските ясли и градини, за които родителите заплащат такса за издръжката на детето, не са заведения на пълна държавна издръжка

ОТНОСНО: Право на „родителски" отпуск има всеки от родителите, ако работи по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Детските ясли и градини, за които родителите заплащат такса за издръжката на детето, н...

№ 94ИИ-383 от 01.12.2010 г. - ОТНОСНО: Основен платен годишен отпуск за работници и служители с трайно намалена трудоспособност 50 и над 50 на сто

ОТНОСНО: Основен платен годишен отпуск за работници и служители с трайно намалена трудоспособност 50 и над 50 на сто Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер ...

№ 94ИИ-83 от 30.03.2011 г. - ОТНОСНО: До 31.12.2014 г. включително лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд, ще се пенсионират при условията на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Пенсиите им ще се отпускат от Националния осигурителен институт. От 01.01.2015 г. тези лица няма да изгубят правото да се пенсионират при облекчени условия, но пенсиите им ще се отпускат от съответните професионални пенсионни фондове, в които са били осигурявани, ако отговарят на посочените в чл. 168 КСО условия

ОТНОСНО: До 31.12.2014 г. включително лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд, ще се пенсионират при условията на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Пенсиите им ще с...

№ 96-00-4 от 05.01.2011 г. - ОТНОСНО: Извършване на международен транспорт и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Извършване на международен транспорт и прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив, с вх. № 96-00-4 от 05.01.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва международен транспорт на ...

№ 96-00-429 от 02.11.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на данъчна основа по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Определяне на данъчна основа по реда на ЗДДС В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-429/02.11.2010 г. относно определяне на данъчна основа по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружествот...

№ 96-00-7 от 06.01.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне на данъчна основа при внос и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Определяне на данъчна основа при внос и прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-7 от 06.01.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. За дейн...

№ АД-3 от 12.07.2011 г. - ОТНОСНО: Публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: Публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър Настоящото становище се издава предвид компетенциите на Министерството на финансите да изготвя становища по прилагане на счетоводното законодателств...

Анотации

ДДС при сделка за учредяване право на строеж

Сключена е сделка с фирма - учредяват право на строеж срещу задължение да им бъдат построени няколко апартамента в бъдещата сграда (около 30% от сградата). Към датата на сделката се правят две пазарни оценки: 1. на правото на строеж, което те учредя...

Дължими лихви във връзка с авансови вноски

Размерът на годишния корпоративен данък за 2010 г, дължим от дадено ДЗЛ, което пра­ви месечни авансови вноски, е 14 000 лв. Този, изчислен на базата на авансовите му вноски, опре­делени по реда на чл. 86 от закона, е 15 000 лв. Лицето е поискало от м...

Задължения по ДДС при ВОП

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува мебели от регистрира­на по ДДС италианска фирма, като продава същите на физическо лице, установено във Франция. Мебелите се транспортират директно от Ита­лия до Франция за сметка на българската фирма. Как...

Изисквания за издаване на европейска здравноосигурителна карта

Какви са промените в изискванията за издаване на европейска здравноосигурителна карта? Всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права, имат право на медицинска помощ по време на престой в друга държава - членка на евр...

Коригиране на амортизируема стойност на автомобил в счетоводния и данъчния амортизационен план

През 2007 г. е придобит автомобил втора употреба от внос. Автомоби­лът е заприходен за 60 000 лв. Сега се възстановява акциз в размер на 5000 лв. Следва ли с тази сума да се коригира амортизируемата стойност на автомобила в счетоводния и данъчния амо...

Намаляване на счетоводен финансов резултат

Фирма притежава лек автомобил, който не се използва от декември 2009 г. През декември 2010 г. стават 12 месеца и в ГД за 2010 г. е увеличен счетоводният финансов резултат с начислената счетоводна амортизация за тези 12 месеца и не е намален с данъчна...

Начисляване на ДДС върху държавните субсидии, получавани от земеделските производители, регистрирани по ДДС

Трябва ли да се начислява ДДС върху държавните субсидии, получавани от земеделските производители, регистрирани по ДДС? Субсидиите за земеделските произво­дители се предоставят с различна цел и имат различен характер, поради което третира­нето им по...

Отлагане ползването на платени годишен отпуск

Как може да се отложи ползването на платения годишен отпуск? 1. Отлагане на ползването поради важни производствени причини Възможно е работодателят да не е могъл да предвиди опти­малното ползване на отпуските на своите работници и служите­ли поради...

Счетоводни записвания за отчитане на рекламации от търговска дейност

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какви са счетоводните записвания за отчитане на рекламации от търговска дейност. Рекламацията е писмен или устен протест срещу неизпълнени договорни ангажим...