Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 12, 16 - 30 юни 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-67 от 17.03.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили В подаденото запитване, постъпило в ...

№ 20-00-93 от 05.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на начислен и платен аванс при разваляне/прекратяване на предварителен договор

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на начислен и платен аванс при разваляне/прекратяване на предварителен договор В подаденото писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – София, с вх. № 20-00-93/07.03.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Пред...

№ 20-00-95 от 17.03.2011 г. - ОТНОСНО: Извършване на доставка като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор

ОТНОСНО: Извършване на доставка като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 20-00-95/07.03.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” - София, в което задавате въпроси въ...

№ 23-22-258 от 08.03.2011 г. - ОТНОСНО: Основание за неначисляване на ДДС по фактура, издавана от българска фирма за получено авансово и окончателно плащане от клиент от държава - членка от ЕС

ОТНОСНО: Основание за неначисляване на ДДС по фактура, издавана от българска фирма за получено авансово и окончателно плащане от клиент от държава - членка от ЕС Във връзка с ваше запитване с вх. № 23-22-258/03.02.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” -...

№ 29-29 от 27.12.2010 г. - ОТНОСНО: При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 8 от КТ – с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса, закрилата при уволнение, предвидена в ч. 333 от КТ, не намира приложение

ОТНОСНО: При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 8 от Кодекса на труда – с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса, закрилата при уволнение, предвидена в ч. 333 от КТ, не н...

№ 3-763 от 15.03.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем с източник в България на местно и чуждестранно лице, когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем с източник в България на местно и чуждестранно лице, когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице Постъпило е писмено запитване относно приложението на данъчното законодателство. Видно...

№ 3-899 от 25.03.2011 г. - ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г. по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г. по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано като земеделски производител и е получило финансиране от ДФ „Земеделие” по мярка...

№ 91-01-141 от 08.06.2011 г. - ОТНОСНО: Приложения по образец № 9 и 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.07.2011 г.

ОТНОСНО: Приложения по образец № 9 и 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.07.2011 г. От 01.07.2011 г. са в сила § 1, т. 1 и § 17 и 18 от ПМС № 28 от 08.02.201...

№ 91-01-142 от 10.06.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност и въвеждането на изменената бланка “Болничен лист за временна неработоспособност” НОИ.МЗ № 606

ОТНОСНО: Прилагането на Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност и въвеждането на изменената бланка “Болничен лист за временна неработоспособност” НОИ.МЗ № 606 Във връзка с Инстру...

№ 94ЕЕ-56 от 23.03.2011 г. - ОТНОСНО: Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск

ОТНОСНО: Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и край...

№ 94ММ-470 от 27.12.2010 г. - ОТНОСНО: Работодателят по трудовия договор за допълнителен труд следва да изплаща на лицето допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа, респ. за трудов стаж и професионален опит до допълването на съответната месечна продължителност на работното време. Това допълнително трудово възнаграждение не е в зависимост от трудовия стаж, а зависи единствено от продължителността на работното време

ОТНОСНО: Работодателят по трудовия договор за допълнителен труд следва да изплаща на лицето допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа, респ. за трудов стаж и професионален опит до допълването на съответната месечна продължителност н...

№ 94ММ-550 от 05.01.2011 г. - ОТНОСНО: С промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2011 г., са променени изискванията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съществуват две възможности за т.нар. „закупуване" на осигурителен стаж

ОТНОСНО: С промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2011 г., са променени изискванията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съществуват две възможности за т.нар. „закупуване" на осигурителен стаж В „Дъ...

Анотации

Включване на разходи при придобиване на ДМА (автомобил)

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: При закупуване на автомобил кои от следните разходи се включват в стойността на колата: свидетелство за регистрация; такса правоползване на регистра...

Данъчна ставка при начисляване на нощувки и храна в хотел или туристическа хижа

Във в. „Седмичен законник”, бр. 24/2011 г. Мина Янкова - данъчен експерт, разглежда следния въпрос: Дружество извършва услуги по настаняване - нощувки и хранене в категоризиран хотел и туристическа хижа. Каква ставка би следвало да се начислява на но...

Осигуряване на лице с двойно гражданство по договор за управление и контрол

Във в. “Седмичен законник”, бр. 23/2011 г. Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване, разглежда следния проблем: Управител на българско дружество е с двойно гражданство - българско и италианско. Лицето се осигурява в Италия на 1450 евро. Необ...

Попълване на таблицата за осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице

В сп. „Български законник”, бр. 6/2011 г. Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Физическо лице “Х” има ЕТ, където се осигурява като самоосигуряващо се лице. През 2010 година освен доходите като ЕТ е получил и хон...

Приспадане на дължими авансови вноски

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, се спира на следния проблем: През 2010 г. дружеството ни е реализирало данъчна печалба и дължимите от него месечни авансови вноски за януари-март 2011 г., определени по реда на чл. 8...

Ред за авансово удържане на данък за доходи от трудови правоотношения

В сп. „Финанси и право”, бр. 4/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какъв е редът за авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения. Редът за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения е разписа...

Сключване на допълнителни споразумения при промяна на длъжностните наименования с работници в неплатен отпуск и подаване на уведомления до НАП за тези работници

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2011 г., ще намерите отговор на въпроса необходимо ли е сключването на допълнителни споразумения при промяна на длъжностните наименование с работниците в неплатен отпуск и трябва ли да бъдат подадени уведомления до НАП за ...

Служебно пререгистриране на ЕТ

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса вярно ли е, че ЕТ, които не са се регистрирали до 31.12.2011 г., няма да бъдат пререгистрирани служебно. В проекта за промяна на Закона за търговския регистър (ЗТР...