Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 12, 16 - 30 юни 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-67 от 17.03.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили В подаденото запитване, постъпило в ...

№ 20-00-93 от 05.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на начислен и платен аванс при разваляне/прекратяване на предварителен договор

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на начислен и платен аванс при разваляне/прекратяване на предварителен договор В подаденото писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – София, с вх. № 20-00-93/07.03.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Пред...

№ 20-00-95 от 17.03.2011 г. - ОТНОСНО: Извършване на доставка като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор

ОТНОСНО: Извършване на доставка като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 20-00-95/07.03.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” - София, в което задавате въпроси въ...

№ 23-22-258 от 08.03.2011 г. - ОТНОСНО: Основание за неначисляване на ДДС по фактура, издавана от българска фирма за получено авансово и окончателно плащане от клиент от държава - членка от ЕС

ОТНОСНО: Основание за неначисляване на ДДС по фактура, издавана от българска фирма за получено авансово и окончателно плащане от клиент от държава - членка от ЕС Във връзка с ваше запитване с вх. № 23-22-258/03.02.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” -...

№ 29-29 от 27.12.2010 г. - ОТНОСНО: При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 8 от КТ – с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса, закрилата при уволнение, предвидена в ч. 333 от КТ, не намира приложение

ОТНОСНО: При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 8 от Кодекса на труда – с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса, закрилата при уволнение, предвидена в ч. 333 от КТ, не н...

№ 3-763 от 15.03.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем с източник в България на местно и чуждестранно лице, когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем с източник в България на местно и чуждестранно лице, когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице Постъпило е писмено запитване относно приложението на данъчното законодателство. Видно...

№ 3-899 от 25.03.2011 г. - ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г. по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г. по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано като земеделски производител и е получило финансиране от ДФ „Земеделие” по мярка...

№ 91-01-141 от 08.06.2011 г. - ОТНОСНО: Приложения по образец № 9 и 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.07.2011 г.

ОТНОСНО: Приложения по образец № 9 и 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.07.2011 г. От 01.07.2011 г. са в сила § 1, т. 1 и § 17 и 18 от ПМС № 28 от 08.02.201...

№ 91-01-142 от 10.06.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност и въвеждането на изменената бланка “Болничен лист за временна неработоспособност” НОИ.МЗ № 606

ОТНОСНО: Прилагането на Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност и въвеждането на изменената бланка “Болничен лист за временна неработоспособност” НОИ.МЗ № 606 Във връзка с Инстру...

№ 94ЕЕ-56 от 23.03.2011 г. - ОТНОСНО: Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск

ОТНОСНО: Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и край...

№ 94ММ-470 от 27.12.2010 г. - ОТНОСНО: Работодателят по трудовия договор за допълнителен труд следва да изплаща на лицето допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа, респ. за трудов стаж и професионален опит до допълването на съответната месечна продължителност на работното време. Това допълнително трудово възнаграждение не е в зависимост от трудовия стаж, а зависи единствено от продължителността на работното време

ОТНОСНО: Работодателят по трудовия договор за допълнителен труд следва да изплаща на лицето допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа, респ. за трудов стаж и професионален опит до допълването на съответната месечна продължителност н...

№ 94ММ-550 от 05.01.2011 г. - ОТНОСНО: С промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2011 г., са променени изискванията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съществуват две възможности за т.нар. „закупуване" на осигурителен стаж

ОТНОСНО: С промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2011 г., са променени изискванията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съществуват две възможности за т.нар. „закупуване" на осигурителен стаж В „Дъ...

Анотации

Включване на разходи при придобиване на ДМА (автомобил)

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: При закупуване на автомобил кои от следните разходи се включват в стойността на колата: свидетелство за регистрация; такса правоползване на регистра...

Данъчна ставка при начисляване на нощувки и храна в хотел или туристическа хижа

Във в. „Седмичен законник”, бр. 24/2011 г. Мина Янкова - данъчен експерт, разглежда следния въпрос: Дружество извършва услуги по настаняване - нощувки и хранене в категоризиран хотел и туристическа хижа. Каква ставка би следвало да се начислява на но...

Осигуряване на лице с двойно гражданство по договор за управление и контрол

Във в. “Седмичен законник”, бр. 23/2011 г. Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване, разглежда следния проблем: Управител на българско дружество е с двойно гражданство - българско и италианско. Лицето се осигурява в Италия на 1450 евро. Необ...

Попълване на таблицата за осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице

В сп. „Български законник”, бр. 6/2011 г. Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Физическо лице “Х” има ЕТ, където се осигурява като самоосигуряващо се лице. През 2010 година освен доходите като ЕТ е получил и хон...

Приспадане на дължими авансови вноски

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, се спира на следния проблем: През 2010 г. дружеството ни е реализирало данъчна печалба и дължимите от него месечни авансови вноски за януари-март 2011 г., определени по реда на чл. 8...

Ред за авансово удържане на данък за доходи от трудови правоотношения

В сп. „Финанси и право”, бр. 4/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какъв е редът за авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения. Редът за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения е разписа...

Сключване на допълнителни споразумения при промяна на длъжностните наименования с работници в неплатен отпуск и подаване на уведомления до НАП за тези работници

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2011 г., ще намерите отговор на въпроса необходимо ли е сключването на допълнителни споразумения при промяна на длъжностните наименование с работниците в неплатен отпуск и трябва ли да бъдат подадени уведомления до НАП за ...

Служебно пререгистриране на ЕТ

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса вярно ли е, че ЕТ, които не са се регистрирали до 31.12.2011 г., няма да бъдат пререгистрирани служебно. В проекта за промяна на Закона за търговския регистър (ЗТР...