Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 11, 1 - 15 юни 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-95 от 04.04.2011 г. - ОТНОСНО: Освобождаване от корпоративен данък, данъци върху доходите и от ДДС на изпълнители и подизпълнители по договори за доставка на услуги и стоки, предназначени за официални нужди на въоръжените сили на САЩ

ОТНОСНО: Освобождаване от корпоративен данък, данъци върху доходите и от ДДС на изпълнители и подизпълнители по договори за доставка на услуги и стоки, предназначени за официални нужди на въоръжените сили на САЩ Настоящото становище се издава на осно...

№ 20-25-15 от 18.01.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ Във връзка с направеното от вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП ..., ... офис, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-25-15 от 18.01.2011 г. при Дирекция „ОУИ”- Пловдив, ви у...

№ 53-00-154 от 05.04.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне място на изпълнение при доставката на услуга по пътнически транспорт

ОТНОСНО: Определяне място на изпълнение при доставката на услуга по пътнически транспорт Вън връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 53-00-154/08.03.2011 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление ма изпълнението” – София, относно ДДС...

№ 53-02-85 от 08.04.2011 г. - ОТНОСНО: Плащания, свързани с договори за посредничество

ОТНОСНО: Плащания, свързани с договори за посредничество В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило писмено запитване с вх. № 53-02-85/16.03.2011 г. В запитването е посочено, че дружеството е инвестиционен посредник, предлагащ онлайн търговия с валута и ф...

№ 91-01-280 от 16.11.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент (EO) № 883/2004 и Регламент (EO) № 987/2009 по отношение на обезщетенията за болест, майчинство (бащинство) и помощите при смърт

ОТНОСНО: Прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент (EO) № 883/2004 и Регламент (EO) № 987/2009 по отношение на обезщетенията за болест, майчинство (бащинство) и помощите при смърт Правилата за...

Анотации

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ, ако в рамките на данъчната година се продават два жилищни имота

В сп. „Финанси и право”, бр. 5/2011 г. доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, разглежда следния въпрос: Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ, ако в рамките на данъчната година се продават два жилищни имота, като първият е придобит п...

Изплащане на първите три работни дни от болничните в случаите по чл. 42, ал. 3 от КСО

В сп. „Актив”, бр. 5/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса как и от кого се изплащат първите три работни дни от болничните в случаите по чл. 42, ал. 3 от КСО. Съгласно чл. 42, ал. 3 от КСО когато временната неработоспособност е настъп...

Качество на получател на услуга

В сп. „Финанси и право”, бр. 5/2011 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво се разбира под качество на получателя на услугата. Под „качество на получателя” се разбира това дали същият получава услугите за нуждите на икономи...

Корекция на грешки след ревизия

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: При вътрешна ревизия е установено, че в периода 1.01.2010 – 31.01.2010 е ползван неправомерно данъчен кредит по няколко фактури за закупено гориво, с...

Корекция на грешки, различни от счетоводните грешки

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Райна Стефанова – д.е.с., отговаря на въпроса как се извършва корекция на грешки, различни от счетоводните грешки. Разпоредбите на глава XII „Счетоводни грешки" на ЗКПО се прилагат и за грешки, различни от счетоводни гр...

Облагане с ДДС на субсидии по програми на ЕС

Във в. “Актив”, бр. 10/2011 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса следва ли да се облагат с ДДС субсидиите по програмите на Европейския съюз. Нашите земеделски производители получават и ще получават значителни субсидии по програмите ...

Ограничения за плащания в брой

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса: В какво се изразяват ограниченията за плащания в брой, които произтичат от новия Закон за ограничаване на плащанията в брой? С цел обхващане на целия паричен п...

Осчетоводяване на сделка за замяна на идеални части земя срещу задължение за строеж на жилища

Във в. „Седмичен законник”, бр. 22/2011 г. Султана Българенска - регистриран одитор, отговаря на следните въпроси: Как следва да се осчетоводи сделката за замяна на идеални части земя срещу задължение за строеж на жилища? Правото на строеж е разпреде...

Отчет за парични потоци в годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия

В сп. „Счетоводство”, бр. 4/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса трябва ли в годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия с облекчен режим на финансова отчетност да се попълва отчет за паричните потоци. Разпо...

Последователност при погасяване на задълженията по реда на ДОПК

В сп. „Финанси и право”, бр. 4/2011 г. доц. д-р Ганета Минкова, отговаря на въпроса каква е последователността при погасяване на задълженията по реда на ДОПК. Във времето и според вида си вземанията се погасяват в определена последователност, която м...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда лице, което преди шест години се е пенсионирало по болест при същия работодател и му е било ...

Прекратяване на осигуряването на управители на търговски дружества

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2011 г. Снежана Малакова – главен юрисконсулт в отдел „Правен” на НОИ, отговаря на въпроса как се извършва прекратяване на осигуряването на управители на търговски дружества. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО изпълнителите п...

При изповядване на възмездни продажби на недвижими имоти се начислява данък

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗМДТ при изповядване на възмездни продажби на недвижими имоти се начислява данък. Как се определя данъчната основа за изчисляване ра...

Процедура при заличаване на дисциплинарни наказания

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. Андрей Александров – докторант по трудово и осигурително право, отговаря на въпроса каква е процедурата при заличаване на дисциплинарни наказания. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година ...

Социални разходи за транспорт, които се освобождават от облагане по ЗКПО

В сп. „Финанси и право”, бр. 5/2011 г. Истилиян Симеонов – данъчен адвокат, отговаря на въпроса кои социални разходи за транспорт се освобождават от облагане по ЗКПО. От принципа, че на облагане по реда на ЗКПО подлежат социалните разходи, предоставе...

Счетоводни операции при разпределение на дивидент под формата на активи във връзка с чл. 165 от ЗКПО от дружество след решение на общо събрание

В сп. „Български законник”, бр. 5/2011 г. Иван Симов - регистриран одитор, отговаря на въпроса какви счетоводни операции трябва да се вземат при разпределение на дивидент под формата на активи (в случая гаражи) във връзка с чл. 165 от ЗКПО от дружест...

Формиране на финансов резултат

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния случай: Извършена е замяна с друго предприятие. Едното дава лека кола, а другото им дава също лека кола, но модел 4x4, тъй като първата фирма има строеж в труднод...