Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 11, 1 - 15 юни 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-95 от 04.04.2011 г. - ОТНОСНО: Освобождаване от корпоративен данък, данъци върху доходите и от ДДС на изпълнители и подизпълнители по договори за доставка на услуги и стоки, предназначени за официални нужди на въоръжените сили на САЩ

ОТНОСНО: Освобождаване от корпоративен данък, данъци върху доходите и от ДДС на изпълнители и подизпълнители по договори за доставка на услуги и стоки, предназначени за официални нужди на въоръжените сили на САЩ Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал.1, т.10 от За...

№ 20-25-15 от 18.01.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ Във връзка с направеното от вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП ..., ... офис, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-25-15 от 18.01.2011 г. при Дирекция „ОУИ”- Пловдив, ви уведомяваме за следното: Изложе...

№ 53-00-154 от 05.04.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне място на изпълнение при доставката на услуга по пътнически транспорт

ОТНОСНО: Определяне място на изпълнение при доставката на услуга по пътнически транспорт Вън връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 53-00-154/08.03.2011 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление ма изпълнението” – София, относно ДДС ви уведомяваме следното; В за...

№ 53-02-85 от 08.04.2011 г. - ОТНОСНО: Плащания, свързани с договори за посредничество

ОТНОСНО: Плащания, свързани с договори за посредничество В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило писмено запитване с вх. № 53-02-85/16.03.2011 г. В запитването е посочено, че дружеството е инвестиционен посредник, предлагащ онлайн търговия с валута и финансови инструменти на регион...

№ 91-01-280 от 16.11.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент (EO) № 883/2004 и Регламент (EO) № 987/2009 по отношение на обезщетенията за болест, майчинство (бащинство) и помощите при смърт

ОТНОСНО: Прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент (EO) № 883/2004 и Регламент (EO) № 987/2009 по отношение на обезщетенията за болест, майчинство (бащинство) и помощите при смърт Правилата за координация на обезщетенията ...

Анотации

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ, ако в рамките на данъчната година се продават два жилищни имота

В сп. „Финанси и право”, бр. 5/2011 г. доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, разглежда следния въпрос: Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ, ако в рамките на данъчната година се продават два жилищни имота, като първият е придобит по наследство, а вторият - чрез...

Изплащане на първите три работни дни от болничните в случаите по чл. 42, ал. 3 от КСО

В сп. „Актив”, бр. 5/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса как и от кого се изплащат първите три работни дни от болничните в случаите по чл. 42, ал. 3 от КСО. Съгласно чл. 42, ал. 3 от КСО когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на сроч...

Качество на получател на услуга

В сп. „Финанси и право”, бр. 5/2011 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво се разбира под качество на получателя на услугата. Под „качество на получателя” се разбира това дали същият получава услугите за нуждите на икономическата си дейност, или те са ...

Корекция на грешки след ревизия

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: При вътрешна ревизия е установено, че в периода 1.01.2010 – 31.01.2010 е ползван неправомерно данъчен кредит по няколко фактури за закупено гориво, стоки и услуги за лек автомобил...

Корекция на грешки, различни от счетоводните грешки

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Райна Стефанова – д.е.с., отговаря на въпроса как се извършва корекция на грешки, различни от счетоводните грешки. Разпоредбите на глава XII „Счетоводни грешки" на ЗКПО се прилагат и за грешки, различни от счетоводни грешки, включително за грешки пр...

Облагане с ДДС на субсидии по програми на ЕС

Във в. “Актив”, бр. 10/2011 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса следва ли да се облагат с ДДС субсидиите по програмите на Европейския съюз. Нашите земеделски производители получават и ще получават значителни субсидии по програмите на Европейския съюз за развити...

Ограничения за плащания в брой

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса: В какво се изразяват ограниченията за плащания в брой, които произтичат от новия Закон за ограничаване на плащанията в брой? С цел обхващане на целия паричен поток от търговските сделки и и...

Осчетоводяване на сделка за замяна на идеални части земя срещу задължение за строеж на жилища

Във в. „Седмичен законник”, бр. 22/2011 г. Султана Българенска - регистриран одитор, отговаря на следните въпроси: Как следва да се осчетоводи сделката за замяна на идеални части земя срещу задължение за строеж на жилища? Правото на строеж е разпределено между фирмата и съсобстве...

Отчет за парични потоци в годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия

В сп. „Счетоводство”, бр. 4/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса трябва ли в годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия с облекчен режим на финансова отчетност да се попълва отчет за паричните потоци. Разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от За...

Последователност при погасяване на задълженията по реда на ДОПК

В сп. „Финанси и право”, бр. 4/2011 г. доц. д-р Ганета Минкова, отговаря на въпроса каква е последователността при погасяване на задълженията по реда на ДОПК. Във времето и според вида си вземанията се погасяват в определена последователност, която може да се отнася до плащанията...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда лице, което преди шест години се е пенсионирало по болест при същия работодател и му е било изплатено обезщетение по чл. 2...

Прекратяване на осигуряването на управители на търговски дружества

В сп. „Труд и право”, бр. 5/2011 г. Снежана Малакова – главен юрисконсулт в отдел „Правен” на НОИ, отговаря на въпроса как се извършва прекратяване на осигуряването на управители на търговски дружества. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО изпълнителите по договор за управление и конт...

При изповядване на възмездни продажби на недвижими имоти се начислява данък

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗМДТ при изповядване на възмездни продажби на недвижими имоти се начислява данък. Как се определя данъчната основа за изчисляване размера на този данък, тъй като ...

Процедура при заличаване на дисциплинарни наказания

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. Андрей Александров – докторант по трудово и осигурително право, отговаря на въпроса каква е процедурата при заличаване на дисциплинарни наказания. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им (чл. 197, ал....

Социални разходи за транспорт, които се освобождават от облагане по ЗКПО

В сп. „Финанси и право”, бр. 5/2011 г. Истилиян Симеонов – данъчен адвокат, отговаря на въпроса кои социални разходи за транспорт се освобождават от облагане по ЗКПО. От принципа, че на облагане по реда на ЗКПО подлежат социалните разходи, предоставени в натура, е налице изключен...

Счетоводни операции при разпределение на дивидент под формата на активи във връзка с чл. 165 от ЗКПО от дружество след решение на общо събрание

В сп. „Български законник”, бр. 5/2011 г. Иван Симов - регистриран одитор, отговаря на въпроса какви счетоводни операции трябва да се вземат при разпределение на дивидент под формата на активи (в случая гаражи) във връзка с чл. 165 от ЗКПО от дружество след решение на общо събран...

Формиране на финансов резултат

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния случай: Извършена е замяна с друго предприятие. Едното дава лека кола, а другото им дава също лека кола, но модел 4x4, тъй като първата фирма има строеж в труднодостъпно място и трябва да се п...