начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 10, 16 - 31 май 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-57 от 29.03.2011 г. ОТНОСНО: Извършване на строително-монтажни работи в държава членка

В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 20-00-57/07.02.2011 г. относно приложение на разпоредбите на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: „К.” ООД е дружество, регистрирано по ДДС в България. То ще работи с ит...

№ 53-00-70 от 08.03.2011 г. ОТНОСНО: Изплащане на лихви по договор за заем към чуждестранно юридическо лице

В подаденото от вас писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – София, с вх. № 53-00-70/03.02.2011 г. са поставени въпроси по ЗДДС във връзка с изплащане на лихви по договор за заем към чуждестранно юридическо лице. Изложена е следната фактическа обстановка:...

№ 91-01-52 от 11.02.2011 г. ОТНОСНО: Прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета на (ЕО) № 883/2004 и Регламент на Съвета на (ЕО) № 987/2009 по отношение на паричните обезщетения за безработица

ОТНОСНО: Прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета на (ЕО) № 883/2004 и Регламент на Съвета на (ЕО) № 987/2009 по отношение на паричните обезщетения за безработица Правилата за координи...

Анотации

Връчване на предизвестие за уволнение поради спиране на работа по време на ползване на платен годишен отпуск

В сп. „Труд и работна заплата”, бр. 3/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса може ли предизвестие за уволнение поради спиране на работата за повече от 15 работни дни да бъде връчено през време на ползване от работника или служи...

Данъчно третиране на извършване на проучване на полезни изкопаеми на територията на България от дружество от Чехия

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2011 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния случай: Държавна агенция възлага на дружество от Чехия (регистрирано за целите на ДДС в Чехия) да извърши проучване на полезни изкопаеми на територията на Българ...

Деклариране на разходи на дружество в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, изплатени на нотариуси

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2011 г. Лорета Цветкова – главен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Как да се декларират разходи на дружество в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, изплатени на нотариуси, за които е издадена сметка/фактура от нотариуса? Едни...

Доставка на проектантска услуга

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 4 - 5/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Доставка на проектантска услуга на ДЗЛ и монтаж на стока в държава - членка на ЕС, отразяват ли се във VIES декларацията и участват ли при опре...

Изискванията за опериране с овърдрафт и осчетоводяване на плащанията

В сп. „Експерт”, бр. 2/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какви са изискванията за опериране с овърдрафт и как да се осчетоводяват плащанията. По своята същност овърдрафтът е счетоводен кредит или кредит по текуща смет...

Изчисляване на обезщетение на работник при прекратяване на трудовия му договор

В сп. „Труд и право”, бр. 4/2011 г. Емилия Банова – юрист, разглежда следния казус: На 01.02.2011 г. е прекратен трудовият договор на работник - член на синдикална организация на КНСБ в дружеството, поради придобито право на пенсия за осигурителен ст...

Изчисляване размера на данъка върху печалбата, който в крайна сметка ще заплати стопанин, който решава да се възползва от облекченията

В сп. „Финанси и право”, бр. 4/2011 г. ще намерите отговор на въпроса: Как се изчислява размерът на данъка върху печалбата, който в крайна сметка ще заплати стопанин, който реши да се възползва от облекченията? По отношение на начина на определяне ра...

Определяне размера на патентен данък

В сп. „Експерт”, бр. 2/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: ET осъществява патентна дейност, но през 2011 г. оборотът му ще надвиши 50 000 лв. и съгласно чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ търговецът следва да премине към подо...

Осигуряване на прокурист на ЕТ, където е по ДУК, който същевременно е съдружник и управител в ООД

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2011 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, отговаря на следния въпрос: Прокурист на ЕТ е по ДУК. Същевременно е съдружник и управител на ООД. Как следва да се осигурява в ООД-то? Като съдружник и управите...

Подаване на ГДД по ЗДДФЛ от местни физически лица, които през 2010 г. са получили възнаграждения за положен личен труд в дружества, в които са съдружници

В сп. „Експерт”, бр. 2/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса следва ли да подават годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ местните физически лица, които през 2010 г. са получили възнаграждения за положен личен труд в дружества, ...

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

В сп. „Експерт”, бр. 2/2011 г. Вержиния Заркова – експерт в НОИ, дава пример за попълването на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Самоосигуряващ се едноличен търговец, роден след 31 декември 1959 г., е посочил в Пр...

Процедура за възстановяване на ДДС за надвнесен акциз на употребявани автомобили

В сп. „Експерт”, бр. 2/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса каква е процедурата за възстановяване на ДДС за надвнесен акциз на употребявани автомобили. Процедурите за възстановяване на ДДС във връзка с възстановения акциз п...

Публикация на ГФО с нулева стойност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Едноличните търговци, които не провеждат дейност, съгласно изискванията на НАП не подават годишни данъчни декларации. Задължително ли е пререгистрир...

Регистриране по ЗДДС на лице, което получава възнаграждение, с което надвишава нормативно определената сума за задължителна регистрация по ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД, извършва оперативна работа в собственото си дружество. Нарушение ли е на законовите разпоредби и ако е наруш...