начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 9, 1 - 15 май 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-00-306 от 18.10.2010 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от някои категории юридически лица, които са бенефициенти по проекти, финансирани със средства от европейските фондове

В отговор на отправеното запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище: В съответствие с чл. 7, т. 3 от ЗОП възложители на обществени поръчки са и публичноправните организации. Според легалната дефиниция на понятието, съдържа...

№ 07-00-7 от 07.01.2011 г. - ОТНОСНО: Субсидии за покриване на загуби и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Субсидии за покриване на загуби и прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 07-00-7 от 07.01.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата има сключен договор с община ... за трансп...

№ 1-9 от 31.01.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 113 от ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 113 от ЗДДС и ЗКПО Във връзка с ваше запитване, постъпило с вх. № 1-9/31.01.2011 г. в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, изразяваме следното становище: Съгласно изложената фактическа обстановка дружеството ви е регистрирано по ...

№ 20-00-667 от 03.02.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчното третиране на дарение на дялове от дружество

ОТНОСНО: Данъчното третиране на дарение на дялове от дружество В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 20-00-667/11.12.2010 г. относно данъчното третиране на дарение на дялове от дружество. Фактическата обстановка, изложе...

№ 20-00-97 от 05.04.2011 г. - ОТНОСНО: Документи, които могат да бъдат основание за изясняване/коригиране на здравноосигурителния статус на лицата

ОТНОСНО: Документи, които могат да бъдат основание за изясняване/коригиране на здравноосигурителния статус на лицата Във връзка с постъпили в ЦУ на НАП голям брой запитвания, които по своята същност имат сходен характер и касаят искане за изразяване ...

№ 3-297 от 31.01.2011 г. - ОТНОСНО: Ред за подаване на искане за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по ЗДДС

ОТНОСНО: Ред за подаване на искане за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по ЗДДС Според изложеното в запитването „А” ЕООД е транспортна фирма за международен транспорт, из...

№ 53-00-824 от 03.02.2011 г. - ОТНОСНО: Удържане на данък при източника

ОТНОСНО: Удържане на данък при източника В отговор на запитването ви, постъпило в Дирекция „ОУИ” – София, с писмо вх. № 53-00-824/26.11.2010 г., ви уведомяваме следното: В писмото е описана следната фактическа обстановка: „П. 1” ЕООД е българско друж...

№ 94-00-26 от 24.02.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на независима икономическа дейност

ОТНОСНО: Данъчно облагане на независима икономическа дейност В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило ваше писмо с вх. № 94-00-26/31.01.11 г. Изложена е следната фактическа обстановка: със съпругата ви сте придобили апартамент през 2002 г. През ноември ...

№ 96-00-15 от 13.01.2011 г. - ОТНОСНО: Удържане на авансов данък при доходи от наем

ОТНОСНО: Удържане на авансов данък при доходи от наем В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-15 от 13.01.2011 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: В писмото си пишете,че дружеството ви има сключен догово...

№ УК-3 от 04.04.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта на това указание е да внесе допълнителна яснота за единното пр...

Анотации

Данък върху възнаграждение

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Между чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност или определена база на територията на страната и местно юридическо лице е сключен договор за...

Достъп на лицата до медицинска помощ при спешни състояния

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. д-р Страшимир Генев – д.м., нач.-отдел в ЦУ на НЗОК и Багряна Маркова – нач.-отдел в ЦУ на НЗОК, отговарят на въпроса при какви случаи лицата имат достъп до медицинска помощ при спешни състояния. При спешни състоян...

Задължения, които се пораждат при облагане с окончателен данък на доходите от наем

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 5/2011 г. можете да намерите отговор на въпроса: какви задължения се пораждат при облагане с окончателен данък на доходите от наем. На основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ доходите от наем или от друго възмездно ...

Изменения и допълнения на ДОПК, свързани с проблематиката за данъка при източника

В сп. „Финанси и право”, бр. 3/2011 г. Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на въпроса в какво се изразяват новите изменения и допълнения на ДОПК, свързани с проблематиката за...

Измененията за 2011 г. в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2/2011 г. Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса какви са измененията за 2011 г. в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от...

Място на изпълнение на услуги, свързани с културни, артистични, образователни и други подобни мероприятия

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2/2011 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса какво е мястото на изпълнение на услуги, свързани с културни, артистични, образователни и други подобни мероприятия. До края на 2010 г. мястото на изпълнение на тези услуги с...

Определяне на размера на туристически данък, който се дължи за даден календарен месец, и сумарния му размер, който подлежи на годишно деклариране

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 5/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определя размерът на туристическия данък, който се дължи за даден календарен месец, и сумарният му размер, който подлежи на годишно декларира...

Основен принцип на отчитане на разходите по заеми

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. доц. д-р Симеон Милев – д.е.с., отговаря на въпроса в какво се заключава основният принцип на отчитане на разходите по заеми. Разходите по заеми, които могат да се отнесат пряко към придобиването на един квалифиц...

Подготовка по изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния въпрос: Какви са задълженията на органа по назначаването, свързани с подготовката по изготвянето на графика за ползване на платения годишен отпуск и данн...

Правила за възстановяване на ДДС върху надвнесен акциз за употребявани автомобили

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. Любка Ценова – д-р по данъчно право, адвокат, отговаря на въпроса какви са правилата за възстановяването данък върху добавената стойност върху надвнесен акциз за употребявани автомобили. В закона е уредена отделн...

Предизвестие за прекратяване на трудов договор по време на платен годишен отпуск с писмо с обратна разписка

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право работодателят да отправи предизвестие за прекратяване на трудов договор по време на платен годишен отпуск с писмо с обратна разписка. Съгласно чл....

Провеждане на изпити и тестове за проверка на знанията и уменията на наети работници и служители

Има ли работодателят законово право да провежда изпити и тестове за проверка на знанията и уменията на на­етите от него работници и служители? За изпълнението на всяка длъжност или работа от работника или служителя се изискват определени минимални з...

Промени в уредбата на пенсиите за инвалидност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са новите промени в уредбата на пенсиите за инвалидност. Съгласно актуалната редакция на чл. 71 от КСО лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са заг...

Процедура по възстановяване на акциз и ДДС за употребявани автомобили, внесени или придобити от дилъри на стоки втора употреба с цел препродажба

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 5/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е процедурата по възстановяване на акциз и ДДС за употребявани автомобили, внесени или придобити от дилъри на стоки втора употреба с цел преп...

Процедура при унищожаване на акцизни стоки и необработен тютюн

В сп. „Финанси и право”, бр. 3/2011 г. Асен Асенов, Александър Раков, отговарят нъ въпроса каква е процедурата при унищожаване на акцизни стоки и необработен тютюн. С новия чл. 53а е създадена процедура за унищожаване под контрола на митническите орг...

Регулиране по ЗКПО на разходите за начислен данък и ползван данъчен кредит при стопанска операция, разходът за която не е признат за данъчни цели

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се извършва регулиране по ЗКПО на разходите за начислен данък и ползван данъчен кредит при стопанска операция, разходът за която не е признат за данъчни цели. ...

Съставяне на счетоводни статии при неразпределена печалба

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 5/2011 г. Христо Досев – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕООД има от години неразпределена печалба. Може ли през годината - например м. 05, да си разпредели дивидент, кога ще се внесат 5% данък, ког...

Формиране на облагаем доход от стопанска дейност на ЕТ, регистриран като земеделски производител

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. Лорета Цветкова – гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса как се формира облагаемият доход от стопанска дейност на едноличен търговец, регистриран като земеделски производител. Правилна е констатацията ви, че в Ча...