Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 8, 16 - 30 април 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-22 от 17.01.2011 г. - ОТНОСНО: Тълкуване на смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС

ОТНОСНО: Тълкуване на смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС Във връзка с ваше запитване е вх. № 20-00-22/17.01.2011 г. пo описа па Дирекция „ОУИ” - София, изразяваме следното становище: В запитването е посочено, че дружеството извършва по занятие кр...

№ 20-00-32 от 14.02.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчен кредит при покупка на актив, който се отдава на лизинг

ОТНОСНО: Ползване на данъчен кредит при покупка на актив, който се отдава на лизинг Във връзка с ваше запитване с вх. № 20-00-32/21.01.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” – София, изразяваме следното становище: В запитването е посочено, че като лизин...

№ 23-22-18 от 28.01.2011 г. - ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по реда на ЗДДС Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 23-22-18/04.01.2011 по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно формиране на облагаем оборот по реда на ЗД...

№ 24-00-3 от 30.03.2011 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредбата за реда за внасяне и

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурител...

№ 53-00-653 от 18.02.2011 г. ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

В допълнение на наше писмо с изх. № 53-00-653/18.10.2010 г. относно определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС ви уведомявам следното: Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на...

№ 53-02-39 от 18.02.2011 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 53-02-39/18.02.2011 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС. Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените в...

№ 94-00-39 от 07.03.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в ООД, който не полага личен труд в качеството си на съдружник в дружеството, а работи по трудово правоотношение в друго дружество, в което няма участие

ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в ООД, който не полага личен труд в качеството си на съдружник в дружеството, а работи по трудово правоотношение в друго дружество, в което няма участие Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. П...

№ 96-00-36 от 24.01.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на туристически услуги по реда на ЗДДС във връзка с промените в закона за 2011 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на туристически услуги по реда на ЗДДС във връзка с промените в закона за 2011 г. В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-36/24.01.2011 г., относно данъчно третиране на туристически услуги по ред...

№ УК-2 от 23.03.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011 г.

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011 ...

Анотации

Данъчно третиране на разходите за ДДС, начислени от доставчик или от орган по приходите

В сп. „Актив”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране на разходите за ДДС, начислени от доставчик или от орган по приходите. По силата на чл. 26, т. 4 от ЗКПО разходите за ДДС, начислени от д...

Дисциплинарно уволнение на инвалид II група със заболяване захарен диабет

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса може ли работодател да уволни дисциплинарно инвалид II група със заболяване захарен диабет, като се има предвид, че в момента е в болнични. Може ли да промени...

Задължително или доброволно участие в курсове за повишаване на квалификацията

В сп. „Труд и работна заплата”, информационен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 3/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е служителят непременно да участва в провежданите от работодателя курсове за повишаване на квалификаци...

Задължително наличие на код по НКПД на трудов договор

Трябва ли трудовият договор задължително да съдържа и код по Националната класификация на професиите и длъжностите? Трудовият договор трябва да отговаря на задъл­жителните изисквания за неговото съдържание, определени в чл. 66, ал. 1 от Кодекса на т...

Изготвяне на счетоводна политика от предприятие, което няма приходи и разходи

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса трябва ли предприятие, което няма приходи и разходи, да изготвя счетоводна политика и ако да, какво трябва да съдържа? Предприятието трябва да изготвя и ...

Отчитане на корекция на ползван данъчен кредит при тотална щета на актив, предоставен по договор за финансов лизинг

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се извършва отчитане на корекция на ползван данъчен кредит при тотална щета на актив, предоставен по договор за финансов лизинг. При сключване на договор за...

Отчитане на социални разходи под формата на ваучери

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния случай: Предприятие има възможност да прави социални разходи под формата на ваучери за храна. Възможно ли е да се предоставят на част от персонала ваучери за хран...

Отчитане при придобиване на имоти, машини и съоръжения чрез размяна с непарични активи

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2011 г. д-р Бойка Брезоева – д.е.с., регистриран одитор, Отговаря на въпроса как се извършва отчитането при придобиване на имоти, машини и съоръжения чрез размяна с непарични активи. Според МСС 16, ако даден имот, машин...

Правила за възстановявано на надвнесен акциз

Какви са правилата за възстановявано на надвнесен акциз? Предмет на правна уредба в закона е редът за възстановяване на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на България употребя­вани автомобили в периода от 1 януари 2007 г. до 31 д...

Промените в здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са промените в здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица. Редът за здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в чл. 40...

Процедури за диференцирано представяне на информация в консолидираните отчети

В сп. „Актив”, бр. 3/2011 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са процедурите за диференцирано представяне на информация в консолидираните отчети. А. В консолидирания счетоводен баланс от сводираната сума на собствения ...

Процент на осигурителни вноски, начислени върху фонда на неизползвания платен годишен отпуск за 2010 година, процент за 2011 г. и размер на осигурителната вноска, действал през 2010 г.

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, разглежда следния казус: Какъв следва да бъде процентът на осигурителните вноски, начислени върху фонда на неизползвания платен годишен отпуск за 2010 година (НС...

Размер на туристически данък, който се дължи за даден календарен месец, и сумарният му размер, който подлежи на годишно деклариране

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определят размерът на туристическия данък, който се дължи за даден календарен месец, и сумарният му размер, който подлежи на годишно декларир...

Удържане на данък при изплащане на наем от фирма на физическо лице

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Фирма плаща наем на физическо лице. Длъжни ли са от тази година да удържат данък при изплащане на сумите, при положение че наемодателят е самоосигуряващо се лице и издав...