Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 8, 16 - 30 април 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-22 от 17.01.2011 г. - ОТНОСНО: Тълкуване на смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС

ОТНОСНО: Тълкуване на смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС Във връзка с ваше запитване е вх. № 20-00-22/17.01.2011 г. пo описа па Дирекция „ОУИ” - София, изразяваме следното становище: В запитването е посочено, че дружеството извършва по занятие кредитно посредничество, изразяв...

№ 20-00-32 от 14.02.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчен кредит при покупка на актив, който се отдава на лизинг

ОТНОСНО: Ползване на данъчен кредит при покупка на актив, който се отдава на лизинг Във връзка с ваше запитване с вх. № 20-00-32/21.01.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” – София, изразяваме следното становище: В запитването е посочено, че като лизингодател ползвате данъчен креди...

№ 23-22-18 от 28.01.2011 г. - ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по реда на ЗДДС Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 23-22-18/04.01.2011 по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно формиране на облагаем оборот по реда на ЗДДС ви уведомяваме следното: В ...

№ 24-00-3 от 30.03.2011 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредбата за реда за внасяне и

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредбата за реда ...

№ 53-00-653 от 18.02.2011 г. ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

В допълнение на наше писмо с изх. № 53-00-653/18.10.2010 г. относно определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС ви уведомявам следното: Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла н...

№ 53-02-39 от 18.02.2011 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 53-02-39/18.02.2011 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС. Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба ви ув...

№ 94-00-39 от 07.03.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в ООД, който не полага личен труд в качеството си на съдружник в дружеството, а работи по трудово правоотношение в друго дружество, в което няма участие

ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в ООД, който не полага личен труд в качеството си на съдружник в дружеството, а работи по трудово правоотношение в друго дружество, в което няма участие Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 94-00-39 от 07...

№ 96-00-36 от 24.01.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на туристически услуги по реда на ЗДДС във връзка с промените в закона за 2011 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на туристически услуги по реда на ЗДДС във връзка с промените в закона за 2011 г. В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-36/24.01.2011 г., относно данъчно третиране на туристически услуги по реда на ЗДДС във връзка с промени...

№ УК-2 от 23.03.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011 г.

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011 г. Настоящото указание се разр...

Анотации

Данъчно третиране на разходите за ДДС, начислени от доставчик или от орган по приходите

В сп. „Актив”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране на разходите за ДДС, начислени от доставчик или от орган по приходите. По силата на чл. 26, т. 4 от ЗКПО разходите за ДДС, начислени от доставчик или от органите по пр...

Дисциплинарно уволнение на инвалид II група със заболяване захарен диабет

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса може ли работодател да уволни дисциплинарно инвалид II група със заболяване захарен диабет, като се има предвид, че в момента е в болнични. Може ли да промени трудовото му възнаграждение п...

Задължително или доброволно участие в курсове за повишаване на квалификацията

В сп. „Труд и работна заплата”, информационен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 3/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е служителят непременно да участва в провежданите от работодателя курсове за повишаване на квалификацията, или участието е по желани...

Задължително наличие на код по НКПД на трудов договор

Трябва ли трудовият договор задължително да съдържа и код по Националната класификация на професиите и длъжностите? Трудовият договор трябва да отговаря на задъл­жителните изисквания за неговото съдържание, определени в чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да се има предви...

Изготвяне на счетоводна политика от предприятие, което няма приходи и разходи

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса трябва ли предприятие, което няма приходи и разходи, да изготвя счетоводна политика и ако да, какво трябва да съдържа? Предприятието трябва да изготвя и приема вътрешни правила за сче...

Отчитане на корекция на ползван данъчен кредит при тотална щета на актив, предоставен по договор за финансов лизинг

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се извършва отчитане на корекция на ползван данъчен кредит при тотална щета на актив, предоставен по договор за финансов лизинг. При сключване на договор за финансов лизинг условията на ...

Отчитане на социални разходи под формата на ваучери

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния случай: Предприятие има възможност да прави социални разходи под формата на ваучери за храна. Възможно ли е да се предоставят на част от персонала ваучери за храна до 60 лева месечно, а на дру...

Отчитане при придобиване на имоти, машини и съоръжения чрез размяна с непарични активи

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2011 г. д-р Бойка Брезоева – д.е.с., регистриран одитор, Отговаря на въпроса как се извършва отчитането при придобиване на имоти, машини и съоръжения чрез размяна с непарични активи. Според МСС 16, ако даден имот, машина или съоръжение е придобит чр...

Правила за възстановявано на надвнесен акциз

Какви са правилата за възстановявано на надвнесен акциз? Предмет на правна уредба в закона е редът за възстановяване на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на България употребя­вани автомобили в периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително. ...

Промените в здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са промените в здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица. Редът за здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. Това са:...

Процедури за диференцирано представяне на информация в консолидираните отчети

В сп. „Актив”, бр. 3/2011 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са процедурите за диференцирано представяне на информация в консолидираните отчети. А. В консолидирания счетоводен баланс от сводираната сума на собствения капитал следва да се извади (д...

Процент на осигурителни вноски, начислени върху фонда на неизползвания платен годишен отпуск за 2010 година, процент за 2011 г. и размер на осигурителната вноска, действал през 2010 г.

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2011 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, разглежда следния казус: Какъв следва да бъде процентът на осигурителните вноски, начислени върху фонда на неизползвания платен годишен отпуск за 2010 година (НСС 19) – процентът за 2011 г. (...

Размер на туристически данък, който се дължи за даден календарен месец, и сумарният му размер, който подлежи на годишно деклариране

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определят размерът на туристическия данък, който се дължи за даден календарен месец, и сумарният му размер, който подлежи на годишно деклариране. Съгласно чл. 61с, ал. 2 о...

Удържане на данък при изплащане на наем от фирма на физическо лице

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Фирма плаща наем на физическо лице. Длъжни ли са от тази година да удържат данък при изплащане на сумите, при положение че наемодателят е самоосигуряващо се лице и издава фактура с начислен ДДС, тъй ...