Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 7, 1 - 15 април 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-1085 от 21.02.2011 г. - ОТНОСНО: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка

ОТНОСНО: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка В настоящото указание на основани...

№ 20-00-643 от 17.12.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на ВОП

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на ВОП Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 20-00-643/02.12.2010 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" – София относно данъчно третиране по ЗДДС на ВОП ви уведомяваме сле...

№ 24-28-2409 от 04.02.2011 г. - ОТНОСНО: Поставени въпроси, свързани с приложението на чл. 194 от ДОПК

ОТНОСНО: Поставени въпроси, свързани с приложението на чл. 194 от ДОПК По повод запитване на А. Ф. - публичен изпълнител в ТД на НАП - София, Дирекция "Събиране”, отдел "Принудително изпълнение", във връзка с постъпила молба от Агенцията за приватиза...

№ 26-581 от 28.12.2010 г. - ОТНОСНО: При сумирано изчисляване на работното време, действително изработените часове се определят в края на отчетния период и се сравняват с работните часове при нормална продължителност на работното време за същия период

ОТНОСНО: При сумирано изчисляване на работното време, действително изработените часове се определят в края на отчетния период и се сравняват с работните часове при нормална продължителност на работното време за същия период Съгласно чл. 142, ал. 2 от...

№ 33-00-1 от 05.01.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за получени доставки, свързани с изпълнението на дейности по сключен договор за отпускане на финансова помощ и приложението на чл. 23, т. 3 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. на министъра на земеделието и храните за невъзстановим ДДС от ползвателя на помощта при определяне на допустимите разходи

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за получени доставки, свързани с изпълнението на дейности по сключен договор за отпускане на финансова помощ и приложението на чл. 23, т. 3 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. на министъра н...

№ 53-02-22 от 14.02.2011 г. - ОТНОСНО: Основания за префактуриране на корекция на ползван данъчен кредит на лизингополучател

ОТНОСНО: Основания за префактуриране на корекция на ползван данъчен кредит на лизингополучател Във връзка с ваше запитване с вх. № 53-02-22/31.01.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” - София, изразяваме следното становище: В запитването е посочено, че...

№ 9104-1138 от 27.12.2010 г. - ОТНОСНО: За да може работникът или служителят да ползва предвидените в закона права като трудоустроено лице, експертното решение трябва да е издадено изрично с цел трудоустрояване

ОТНОСНО: За да може работникът или служителят да ползва предвидените в закона права като трудоустроено лице, експертното решение трябва да е издадено изрично с цел трудоустрояване Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, точ...

Анотации

Авансово дължим данък върху доход от наем

Търговско дружество „X” ООД е наело помещения за офис от физическо лице. Месечният наем за 2011 г. е 1200 лева. Месеч­ната данъчна основа, върху която ще се начисли и ще се внесе авансово данък върху дохода от наем, е 108 лв., или 10% от ме­сечната д...

Възнаграждение или обезщетение при настъпила временна неработоспособност

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 3/2011 г. Петя Малакова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП,разглежда следния казус: Трябва ли работодателят да изплати 70% от среднодневното брутно ...

Данък при източника за доходите от лихви и авторски възнаграждения

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса какви са промените в данъка при източника за доходите от лихви и авторски възнаграждения. От 1.01.2011 г. се въвежда преференциална ставка за данъка при източника за доходи о...

Дисциплинарно уволнение при подадена молба за напускане

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право работодателят да уволнява служител дисциплинарно, след като той е подал молба за напускане по чл. 327, т. 2 от КТ. Съгласно чл. 327, т. 2 от Кодек...

Елиминиране на сводираните суми в отчета за доходите

В сп. „Актив”, бр. 3/2011 г. Д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са процедурите по елиминиране на сводираните суми в отчета за доходите. А. Когато към датата на баланса на предприятията от групата се отразени разхо...

Неплатеният отпуск се ползва само по искане на работника или служителя

Във в. „Седмичен законник”, бр. 13/2011 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли по искане от страна на работодателя (със Заповед за отпуск) да пусне работника в неплатен отпуск за 30 работни дни за една календарна го...

Определяне на трудов стаж при въведено сумирано изчисляване на работното време

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя трудовият стаж при въведено сумирано изчисляване на работното време. Съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установява суми...

Освобождаване от ДДС при внос на материали, предназначени за бъдещ ВОД

В сп. „Български законник”, бр. 3/2011 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ДДС, изработва облекла за Германия за фирма, също регистрирана по ДДС. Внася плат от Турция, който е поръчан от ...

Подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ съдружници - местни физически лица

Следва ли да подават годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ местните физически лица, които през 2010 г. са получили възнаграждения за положен личен труд в дружества, в които са съдружници? По силата на т. 29 от § 1, буква `и` на ДР от ЗДДФЛ доходите, п...

Право на данъчен кредит за закупен автомобил с 6 + 1 места

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Закупен е автомобил 6 + 1 места за нуждите на управлението на фирма. Имат ли право на данъчен кредит за този автомобил? За начисляваните амортизации ...

Признаване за данъчни цели разходите за застраховки на автомобил

Търговско дружество е сключило застраховка „Пълно каско' и „Гражданска отговорност' за лек автомобил 5+1, из­ползван от дружеството за собствени нужди. Признават ли се разходите за застраховките на автомобила за данъчни цели? За разлика от ограничен...

Признаване на приходи от субсидия за закупуване и изграждане на ДМА по Програмата за развитие на селските райони

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2011 г. Христо Досев – д.е.с. и регистриран одитор, разглежда следния казус: Фирма „X" предстои да получава субсидия за закупуване и изграждане на ДМА по Програмата за развитие на селските райони (мярка 123). Как...

Приспадане на разходи за данъци от надвнесен данък печалба

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Христо Досев – д.е.с., разглежда следния казус: Дружество има надвнесен данък печалба (ДПч) за 2005 г. в резултат на извършени авансови вноски. От началото на 2007 г. на основание чл. 217 от ЗКПО започва...

Промени в режима на осигуряване в НЗОК на лицата, работещи без трудово правоотношение

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са промените в режима на осигуряване в НЗОК на лицата, работещи без трудово правоотношение. Режимът на осигуряване в НЗОК на лицата, работещи без тру...

Размер на платения годишен отпуск – ползване и отлагане

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса какъв е редът за определяне размера на платения годишен отпуск, ползването и отлагането му. Размерът на платения отпуск, на който работникът или служит...

Спорове в приложното поле на чл. 113 от ГПК

Кои спорове са в приложното поле на чл. 113 от ГПК? Разпоредбата на чл. 113 ГПК е закономерна последица от политиката за защита на потребителите и от европейското право на потребителска защита и въведените в националното законодателство директиви за...

Счетоводно третиране на новопридобити имоти

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2011 г. доц. д-р Симеон Милев – д.е.с., отговаря на въпроса какво е счетоводното третиране на новопридобити имоти. Първоначалното признаване на новопридобитите имоти се извършва по цена на придобиване, която включва вси...

Счетоводно третиране според значимостта на грешките

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Райна Стефанова – д.е.с., отговаря на въпроса какво е счетоводното третиране според значимостта на грешките, които са дали отражение върху предишен годишен финансов отчет и съответно при изготвяне на годишна декларация ...