Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 7, 1 - 15 април 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-1085 от 21.02.2011 г. - ОТНОСНО: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка

ОТНОСНО: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка В настоящото указание на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 о...

№ 20-00-643 от 17.12.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на ВОП

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на ВОП Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 20-00-643/02.12.2010 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" – София относно данъчно третиране по ЗДДС на ВОП ви уведомяваме следното: В запитването е посочен...

№ 24-28-2409 от 04.02.2011 г. - ОТНОСНО: Поставени въпроси, свързани с приложението на чл. 194 от ДОПК

ОТНОСНО: Поставени въпроси, свързани с приложението на чл. 194 от ДОПК По повод запитване на А. Ф. - публичен изпълнител в ТД на НАП - София, Дирекция "Събиране”, отдел "Принудително изпълнение", във връзка с постъпила молба от Агенцията за приватизация и следприватизационен конт...

№ 26-581 от 28.12.2010 г. - ОТНОСНО: При сумирано изчисляване на работното време, действително изработените часове се определят в края на отчетния период и се сравняват с работните часове при нормална продължителност на работното време за същия период

ОТНОСНО: При сумирано изчисляване на работното време, действително изработените часове се определят в края на отчетния период и се сравняват с работните часове при нормална продължителност на работното време за същия период Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) работод...

№ 33-00-1 от 05.01.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за получени доставки, свързани с изпълнението на дейности по сключен договор за отпускане на финансова помощ и приложението на чл. 23, т. 3 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. на министъра на земеделието и храните за невъзстановим ДДС от ползвателя на помощта при определяне на допустимите разходи

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за получени доставки, свързани с изпълнението на дейности по сключен договор за отпускане на финансова помощ и приложението на чл. 23, т. 3 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. на министъра на земеделието и храните за нев...

№ 53-02-22 от 14.02.2011 г. - ОТНОСНО: Основания за префактуриране на корекция на ползван данъчен кредит на лизингополучател

ОТНОСНО: Основания за префактуриране на корекция на ползван данъчен кредит на лизингополучател Във връзка с ваше запитване с вх. № 53-02-22/31.01.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” - София, изразяваме следното становище: В запитването е посочено, че като лизингополучател ползват...

№ 9104-1138 от 27.12.2010 г. - ОТНОСНО: За да може работникът или служителят да ползва предвидените в закона права като трудоустроено лице, експертното решение трябва да е издадено изрично с цел трудоустрояване

ОТНОСНО: За да може работникът или служителят да ползва предвидените в закона права като трудоустроено лице, експертното решение трябва да е издадено изрично с цел трудоустрояване Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал....

Анотации

Авансово дължим данък върху доход от наем

Търговско дружество „X” ООД е наело помещения за офис от физическо лице. Месечният наем за 2011 г. е 1200 лева. Месеч­ната данъчна основа, върху която ще се начисли и ще се внесе авансово данък върху дохода от наем, е 108 лв., или 10% от ме­сечната данъчна основа, която е 1080 лв...

Възнаграждение или обезщетение при настъпила временна неработоспособност

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 3/2011 г. Петя Малакова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП,разглежда следния казус: Трябва ли работодателят да изплати 70% от среднодневното брутно трудово възнаграждение за първ...

Данък при източника за доходите от лихви и авторски възнаграждения

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса какви са промените в данъка при източника за доходите от лихви и авторски възнаграждения. От 1.01.2011 г. се въвежда преференциална ставка за данъка при източника за доходи от лихви и авторски и лицензион...

Дисциплинарно уволнение при подадена молба за напускане

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право работодателят да уволнява служител дисциплинарно, след като той е подал молба за напускане по чл. 327, т. 2 от КТ. Съгласно чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда работникът или слу...

Елиминиране на сводираните суми в отчета за доходите

В сп. „Актив”, бр. 3/2011 г. Д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са процедурите по елиминиране на сводираните суми в отчета за доходите. А. Когато към датата на баланса на предприятията от групата се отразени разходи, направени в сделки с други...

Неплатеният отпуск се ползва само по искане на работника или служителя

Във в. „Седмичен законник”, бр. 13/2011 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли по искане от страна на работодателя (със Заповед за отпуск) да пусне работника в неплатен отпуск за 30 работни дни за една календарна година, зачитани за трудов стаж?...

Определяне на трудов стаж при въведено сумирано изчисляване на работното време

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя трудовият стаж при въведено сумирано изчисляване на работното време. Съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното ...

Освобождаване от ДДС при внос на материали, предназначени за бъдещ ВОД

В сп. „Български законник”, бр. 3/2011 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ДДС, изработва облекла за Германия за фирма, също регистрирана по ДДС. Внася плат от Турция, който е поръчан от Германия за производството на ...

Подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ съдружници - местни физически лица

Следва ли да подават годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ местните физически лица, които през 2010 г. са получили възнаграждения за положен личен труд в дружества, в които са съдружници? По силата на т. 29 от § 1, буква `и` на ДР от ЗДДФЛ доходите, получени от съдружници, член-ко...

Право на данъчен кредит за закупен автомобил с 6 + 1 места

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Закупен е автомобил 6 + 1 места за нуждите на управлението на фирма. Имат ли право на данъчен кредит за този автомобил? За начисляваните амортизации на автомобила дължи ли се данъ...

Признаване за данъчни цели разходите за застраховки на автомобил

Търговско дружество е сключило застраховка „Пълно каско' и „Гражданска отговорност' за лек автомобил 5+1, из­ползван от дружеството за собствени нужди. Признават ли се разходите за застраховките на автомобила за данъчни цели? За разлика от ограничението за ползване на данъчен кр...

Признаване на приходи от субсидия за закупуване и изграждане на ДМА по Програмата за развитие на селските райони

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2011 г. Христо Досев – д.е.с. и регистриран одитор, разглежда следния казус: Фирма „X" предстои да получава субсидия за закупуване и изграждане на ДМА по Програмата за развитие на селските райони (мярка 123). Как ще бъдат признати приходите о...

Приспадане на разходи за данъци от надвнесен данък печалба

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Христо Досев – д.е.с., разглежда следния казус: Дружество има надвнесен данък печалба (ДПч) за 2005 г. в резултат на извършени авансови вноски. От началото на 2007 г. на основание чл. 217 от ЗКПО започва да приспада данъци върху разх...

Промени в режима на осигуряване в НЗОК на лицата, работещи без трудово правоотношение

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са промените в режима на осигуряване в НЗОК на лицата, работещи без трудово правоотношение. Режимът на осигуряване в НЗОК на лицата, работещи без трудово правоотношение, е регламе...

Размер на платения годишен отпуск – ползване и отлагане

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса какъв е редът за определяне размера на платения годишен отпуск, ползването и отлагането му. Размерът на платения отпуск, на който работникът или служителят има право през съответнат...

Спорове в приложното поле на чл. 113 от ГПК

Кои спорове са в приложното поле на чл. 113 от ГПК? Разпоредбата на чл. 113 ГПК е закономерна последица от политиката за защита на потребителите и от европейското право на потребителска защита и въведените в националното законодателство директиви за потребителска защита. Тя, как...

Счетоводно третиране на новопридобити имоти

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2011 г. доц. д-р Симеон Милев – д.е.с., отговаря на въпроса какво е счетоводното третиране на новопридобити имоти. Първоначалното признаване на новопридобитите имоти се извършва по цена на придобиване, която включва всички необходими разходи за прид...

Счетоводно третиране според значимостта на грешките

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Райна Стефанова – д.е.с., отговаря на въпроса какво е счетоводното третиране според значимостта на грешките, които са дали отражение върху предишен годишен финансов отчет и съответно при изготвяне на годишна декларация по ЗКПО. Те са фундаментални, ...