Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 6, 16 - 31 март 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2011 г.
Въпроси и отговори

Корекция на данъчен кредит

Фирма, регистрирана по ДДС, с основна дейност - отдаване под наем на недвижими имоти, през м. 06.2010 г. извършва освободена доставка по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС (продажба на стара сграда, заведена като основно средство във фирмата). Сградата е построена през 1960 г., а е закупена ...

Писма на министерства и ведомства

№ 1-146 от 24.11.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. от финансова институция при постъпване на суми - главница и лихви от отпуснат заем

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. от финансова институция при постъпване на суми - главница и лихви от отпуснат заем Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх. № 1-146/24.11.2010 г., изразяваме следното становище:...

№ 20-19-6 от 14.01.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане и дължими осигурителни вноски върху присъдено обезщетение по КТ на възстановен на работа служител

ОТНОСНО: Данъчно облагане и дължими осигурителни вноски върху присъдено обезщетение по КТ на възстановен на работа служител Във връзка с направено от вас запитване до органите по приходите при ТД на НАП – офис, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-19-6 от 14.01.2011 г...

№ 3-199 от 21.01.2011 г. - ОТНОСНО: Размер на данъка по чл. 200, ал. 2 от ЗКПО за 2010 година

ОТНОСНО: Размер на данъка по чл. 200, ал. 2 от ЗКПО за 2010 година Според изложеното в запитването предстои изплащане на доходи от лихви на чуждестранно юридическо лице. Данъкът, удържан по чл. 195 от ЗКПО с данъчна ставка по чл. 200 от ЗКПО за 2010 г., е 10 процента. При деклари...

№ 3-3312 от 13.12.2010 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък във връзка със строителство на сграда съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък във връзка със строителство на сграда съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването дружеството през 2010 г. започва изграждането на бизнес сграда. С нотариален ...

№ 3-482 от 15.02.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. от едноличен търговец за доходите, формирани от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. от едноличен търговец за доходите, формирани от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Постъпило е писмено запитване относно пр...

№ 3-87 от 12.01.2011 г. - ОТНОСНО: Документиране на извършени на територията на страната доставки на стоки съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на извършени на територията на страната доставки на стоки съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването във връзка с разпоредбите на чл. 6, чл. 7 от Закона за счетоводството (ЗСч) и чл. 113 от ЗДДС за из...

№ 91-01-56 от 11.02.2011 г. - ОТНОСНО: Обработка на заявления, подадени до 31.12.2010 г., за преценка правото на пенсии за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО от лица, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на държава, с която Република България прилага европейските регламенти, и/или двустранен международен договор в областта на социалната сигурност

ОТНОСНО: Обработка на заявления, подадени до 31.12.2010 г., за преценка правото на пенсии за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО от лица, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на държава, с която Реп...

№ 91-01-68 от 28.02.2011 г. - ОТНОСНО: Допълнение на указателно писмо № 91-01-56/11.02.2011 г. на Д “ЕРМД”

ОТНОСНО: Допълнение на указателно писмо № 91-01-56/11.02.2011 г. на Д “ЕРМД” Във връзка с дадените указания с писмо № 91-01-56/11.02.2011 г. на Д “ЕРМД” относно обработка на заявления, подадени до 31.12.2010 г., с искане за преценка правото на пенсия за осигурителен стаж и възра...

№ 91-01-71 от 02.03.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на § 4а от преходните и заключителните разпоредби на КСО

ОТНОСНО: Прилагане на § 4а от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване На основание чл. 127, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2000 г. работещите при условията на първа и втора категория труд задължително се осигуряват в професи...

№ 94-00-180 от 16.11.2010 г. - ОТНОСНО: Наличие на основания за регистрация по чл. 96 от ЗДДС

ОТНОСНО: Наличие на основания за регистрация по чл. 96 от ЗДДС В подаденото от вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ – София, с вх. № 94-00-180/23.09.2010 г. са поставени въпроси относно наличието на основания за регистрация по чл. 96 от ЗДДС. Въпросите са следните: - подлежите ли ...

№ 94-00-265 от 29.11.2010 г. - ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на собственик на търговско дружество (ЕООД), който получава наследствена пенсия

ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на собственик на търговско дружество (ЕООД), който получава наследствена пенсия Депозирали сте в Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, с № 94-00-265 от 29.11.2010 г. писмено запитване. От изложената фактическа обстано...

№ 96-00-451 от 15.11.2010 г. - ОТНОСНО: Извършване на транспортни услуги с получател лице от трета държава

ОТНОСНО: Извършване на транспортни услуги с получател лице от трета държава Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 96-00-451 от 15.11.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата извършва транспортни услуги. Издават се фактури на турск...

Анотации

Амортизация

Сграда с отчетна стойност 100 000 лв., за която е натрупана амортизация в размер на 30 хил. лв., е продадена за 80 000 лв. Клиентът превежда сумата по банковата сметка на продавача. Какви счетоводни статии трябва да се съставят, описващи стопанската операция в примера? 1. Осчето...

Видове дисциплинарни наказания

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2011 г. Андрей Александров – докторант по трудово и осигурително право, отговаря на въпроса какви дисциплинарни наказания могат да бъдат налагани. Всички видове дисциплинарни наказания, които могат да бъдат налагани, са регламентирани изчерпателно в чл...

Данъчно третиране на разходи като скрито разпределение на печалбата

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2011 г. Валентина Гекова – методолог по ЗКПО в НАП, отговаря на следния въпрос: Двама съдружници, които са и управители на ООД - местно юридическо лице, са израелски граждани. Единият управител пребивава постоянно в България и има и издадено разрешен...

Едностранно въвеждане на непълно работно време

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса ще бъде ли в нарушение работодател, ако въведе непълно работно време едностранно - чл. 138а от КТ, след като не може да изпълни изискването да проведе предварително съгласуване със синдикат...

Новите срокове, породени от НКПД-2011

В сп. „Актив”, бр. 2/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса в какви срокове се правят и влизат в сила произтичащите от НКПД-2011 промени. Произтичащите от новата НКИД-2011 промени трябва да бъдат направени до 30.06.2011 г. Това означава, че до тази дата те ...

Облагане с ДДС на услуга за предоставяне на нощувка

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса облагаема ли е с ДДС услугата за предоставяне на нощувка. Съгласно чл. 8 от ЗДДС „услуга по смисъла на закона е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обра...

Определяне на годишен размер на осигурителните вноски

В сп. “Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Счетоводител - самоосигуряващо се лице, получава възнаграждение в качеството си на депозитар по договор за водене на банкова сметка, сключен по реда на Закона за особените залози. Съгласно договора д...

Получени лихви от предоставени оборотни средства на дружества

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря нъ въпроса: Физическо лице получава лихви от предоставени оборотни средства на собствените си дружества. Размерът на така получените лихви участва ли при изчисляването на необходимия оборот за ре...

Правила за купуване на стаж и пенсия в случаите, когато се внасят осигурителни вноски за собствена сметка за времето на образованието във висше и полувисше учебно заведение и при недостигащ стаж до пет години

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2011 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса какви са новите правила за купуване на стаж и пенсия в случаите, когато се внасят осигурителни вноски за собствена сметка за времето на образованието във висше и полувисше учебно заведение и при недо...

Право на лицата да придобиват осигурителен стаж с осигурителни вноски за тяхна сметка, когато нямат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране

В сп. „Актив”, бр. 2/2011 г. Румяна Станчева, отговаря на въпроса кои са новите изменения, свързани с правото на лицата да придобиват осигурителен стаж с осигурителни вноски за тяхна сметка, когато нямат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране. За лицата, които са навършили...

Приспадане на разходи за данъчни цели на земеделски производител

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице - земеделски производител, е регистрирано като производител на непреработена селскостопанска продукция, от която през 2010 г. има приходи за 50 000 лв. и разходи за 38 000 лв. (...

Промяна в определенията за тютюневи изделия в ЗАДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Асен Асенов, Александър Райков, отговарят на въпроса каква е промяната в определенията за тютюневи изделия в ЗАДС. Направени са промени в чл. 10, 11 и 12 от закона относно определенията за пури и пурети, за цигари, както и за тютюн за пушене...

Процедура при дисциплинарно уволнение

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 2/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния случай: Връчена е заповед за даване на писмени обяснения за нарушение на трудовата дисциплина. В нея е посочено, че трябва да бъдат дадени обяснения за неизпълнение ...

Счетоводни записвания при предприятия наематели

В сп. „Счетоводство+”, бр. 2/2011 г. ст.н.с. д-р Живко Бонев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса какви счетоводни записвания следва да се съставят при предприятията наематели. Първо - при начисляване на задължението за наем и за корпоративен данък: Дт с/ка Разх...

Увеличение на финансовия резултат с разходите за лек автомобил на управителя

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Христо Досев – д.е.с. и регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕТ е регистриран по ДДС. Фирмен лек автомобил се ползва единствено и само от собственика на фирмата за управленска дейност и лични нужди. Признават ли се амортизациите, ...

Уволняване на служител с 80% намалена работоспособност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса може ли да бъде уволнен служител, който има решение на ТЕЛК с 80% намалена работоспособност на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда - поради намаляване обема на работат...