Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 6, 16 - 31 март 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2011 г.
Въпроси и отговори

Корекция на данъчен кредит

Фирма, регистрирана по ДДС, с основна дейност - отдаване под наем на недвижими имоти, през м. 06.2010 г. извършва освободена доставка по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС (продажба на стара сграда, заведена като основно средство във фирмата). Сградата е построе...

Писма на министерства и ведомства

№ 1-146 от 24.11.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. от финансова институция при постъпване на суми - главница и лихви от отпуснат заем

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. от финансова институция при постъпване на суми - главница и лихви от отпуснат заем Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх. № 1-146/24.11.2010 г., ...

№ 20-19-6 от 14.01.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане и дължими осигурителни вноски върху присъдено обезщетение по КТ на възстановен на работа служител

ОТНОСНО: Данъчно облагане и дължими осигурителни вноски върху присъдено обезщетение по КТ на възстановен на работа служител Във връзка с направено от вас запитване до органите по приходите при ТД на НАП – офис, препратено ни по компетентност с писмо...

№ 3-199 от 21.01.2011 г. - ОТНОСНО: Размер на данъка по чл. 200, ал. 2 от ЗКПО за 2010 година

ОТНОСНО: Размер на данъка по чл. 200, ал. 2 от ЗКПО за 2010 година Според изложеното в запитването предстои изплащане на доходи от лихви на чуждестранно юридическо лице. Данъкът, удържан по чл. 195 от ЗКПО с данъчна ставка по чл. 200 от ЗКПО за 2010 ...

№ 3-3312 от 13.12.2010 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък във връзка със строителство на сграда съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък във връзка със строителство на сграда съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването дружеството през 2010 г. започва изграждането н...

№ 3-482 от 15.02.2011 г. - ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. от едноличен търговец за доходите, формирани от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. от едноличен търговец за доходите, формирани от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Постъпило ...

№ 3-87 от 12.01.2011 г. - ОТНОСНО: Документиране на извършени на територията на страната доставки на стоки съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на извършени на територията на страната доставки на стоки съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването във връзка с разпоредбите на чл. 6, чл. 7 от Закона за счетоводството...

№ 91-01-56 от 11.02.2011 г. - ОТНОСНО: Обработка на заявления, подадени до 31.12.2010 г., за преценка правото на пенсии за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО от лица, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на държава, с която Република България прилага европейските регламенти, и/или двустранен международен договор в областта на социалната сигурност

ОТНОСНО: Обработка на заявления, подадени до 31.12.2010 г., за преценка правото на пенсии за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО от лица, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодател...

№ 91-01-68 от 28.02.2011 г. - ОТНОСНО: Допълнение на указателно писмо № 91-01-56/11.02.2011 г. на Д “ЕРМД”

ОТНОСНО: Допълнение на указателно писмо № 91-01-56/11.02.2011 г. на Д “ЕРМД” Във връзка с дадените указания с писмо № 91-01-56/11.02.2011 г. на Д “ЕРМД” относно обработка на заявления, подадени до 31.12.2010 г., с искане за преценка правото на пенси...

№ 91-01-71 от 02.03.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на § 4а от преходните и заключителните разпоредби на КСО

ОТНОСНО: Прилагане на § 4а от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване На основание чл. 127, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2000 г. работещите при условията на първа и втора категория труд задълж...

№ 94-00-180 от 16.11.2010 г. - ОТНОСНО: Наличие на основания за регистрация по чл. 96 от ЗДДС

ОТНОСНО: Наличие на основания за регистрация по чл. 96 от ЗДДС В подаденото от вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ – София, с вх. № 94-00-180/23.09.2010 г. са поставени въпроси относно наличието на основания за регистрация по чл. 96 от ЗДДС. Въпросит...

№ 94-00-265 от 29.11.2010 г. - ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на собственик на търговско дружество (ЕООД), който получава наследствена пенсия

ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на собственик на търговско дружество (ЕООД), който получава наследствена пенсия Депозирали сте в Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, с № 94-00-265 от 29.11.2010 г. писмено запитване. От...

№ 96-00-451 от 15.11.2010 г. - ОТНОСНО: Извършване на транспортни услуги с получател лице от трета държава

ОТНОСНО: Извършване на транспортни услуги с получател лице от трета държава Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 96-00-451 от 15.11.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата извършва транспортни услуг...

Анотации

Амортизация

Сграда с отчетна стойност 100 000 лв., за която е натрупана амортизация в размер на 30 хил. лв., е продадена за 80 000 лв. Клиентът превежда сумата по банковата сметка на продавача. Какви счетоводни статии трябва да се съставят, описващи стопанската ...

Видове дисциплинарни наказания

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2011 г. Андрей Александров – докторант по трудово и осигурително право, отговаря на въпроса какви дисциплинарни наказания могат да бъдат налагани. Всички видове дисциплинарни наказания, които могат да бъдат налагани, са ре...

Данъчно третиране на разходи като скрито разпределение на печалбата

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2011 г. Валентина Гекова – методолог по ЗКПО в НАП, отговаря на следния въпрос: Двама съдружници, които са и управители на ООД - местно юридическо лице, са израелски граждани. Единият управител пребивава постоянно в Бълг...

Едностранно въвеждане на непълно работно време

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса ще бъде ли в нарушение работодател, ако въведе непълно работно време едностранно - чл. 138а от КТ, след като не може да изпълни изискването да проведе предвари...

Новите срокове, породени от НКПД-2011

В сп. „Актив”, бр. 2/2011 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса в какви срокове се правят и влизат в сила произтичащите от НКПД-2011 промени. Произтичащите от новата НКИД-2011 промени трябва да бъдат направени до 30.06.2011 г. Това...

Облагане с ДДС на услуга за предоставяне на нощувка

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса облагаема ли е с ДДС услугата за предоставяне на нощувка. Съгласно чл. 8 от ЗДДС „услуга по смисъла на закона е всичко, което има стойност и е разли...

Определяне на годишен размер на осигурителните вноски

В сп. “Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Счетоводител - самоосигуряващо се лице, получава възнаграждение в качеството си на депозитар по договор за водене на банкова сметка, сключен по реда на Закона за особени...

Получени лихви от предоставени оборотни средства на дружества

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря нъ въпроса: Физическо лице получава лихви от предоставени оборотни средства на собствените си дружества. Размерът на така получените лихви участва ли при изчисляване...

Правила за купуване на стаж и пенсия в случаите, когато се внасят осигурителни вноски за собствена сметка за времето на образованието във висше и полувисше учебно заведение и при недостигащ стаж до пет години

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2011 г. Атанас Йорданов – юрист, отговаря на въпроса какви са новите правила за купуване на стаж и пенсия в случаите, когато се внасят осигурителни вноски за собствена сметка за времето на образованието във висше и полувис...

Право на лицата да придобиват осигурителен стаж с осигурителни вноски за тяхна сметка, когато нямат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране

В сп. „Актив”, бр. 2/2011 г. Румяна Станчева, отговаря на въпроса кои са новите изменения, свързани с правото на лицата да придобиват осигурителен стаж с осигурителни вноски за тяхна сметка, когато нямат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране....

Приспадане на разходи за данъчни цели на земеделски производител

В сп. „Експерт”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице - земеделски производител, е регистрирано като производител на непреработена селскостопанска продукция, от която през 2010 г. има приходи за 50 000...

Промяна в определенията за тютюневи изделия в ЗАДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Асен Асенов, Александър Райков, отговарят на въпроса каква е промяната в определенията за тютюневи изделия в ЗАДС. Направени са промени в чл. 10, 11 и 12 от закона относно определенията за пури и пурети, за цига...

Процедура при дисциплинарно уволнение

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 2/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния случай: Връчена е заповед за даване на писмени обяснения за нарушение на трудовата дисциплина. В нея е посочено, че трябва да бъдат дад...

Счетоводни записвания при предприятия наематели

В сп. „Счетоводство+”, бр. 2/2011 г. ст.н.с. д-р Живко Бонев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса какви счетоводни записвания следва да се съставят при предприятията наематели. Първо - при начисляване на задължението за наем и за ко...

Увеличение на финансовия резултат с разходите за лек автомобил на управителя

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2011 г. Христо Досев – д.е.с. и регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕТ е регистриран по ДДС. Фирмен лек автомобил се ползва единствено и само от собственика на фирмата за управленска дейност и лични нужди. П...

Уволняване на служител с 80% намалена работоспособност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса може ли да бъде уволнен служител, който има решение на ТЕЛК с 80% намалена работоспособност на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда - пора...