Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 5, 1 - 15 март 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-15-16 от 10.01.2011 г. - ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с постъпили искания от лица, придобили право на пенсия, за възстановяване на вноски за здравно осигуряване, внасяни по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване

ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с постъпили искания от лица, придобили право на пенсия, за възстановяване на вноски за здравно осигуряване, внасяни по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване В отговор на ваше запитване, заведен...

№ 20-19-5 от 13.01.2011 г. - ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на съдружници в търговско дружество (ООД)

ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на съдружници в търговско дружество (ООД) Депозирали сте в ТД на НАП - Пловдив, офис ..., писмено запитване № 20-19-5 от 13.01.2011 г. От изложената фактическа обстановка в запитването е видно, че дружеството в...

№ 3-1177 от 15.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на стопанската дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел

ОТНОСНО: Данъчно третиране на стопанската дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел Според изложеното в запитването с решение от 2008 г. на окръжен съд е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел. През 2008 и 2009 г. сдружението н...

№ 3-284 от 28.01.2011 г. - ОТНОСНО: Попълване на Таблица № 1 и Таблица № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Попълване на Таблица № 1 и Таблица № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Постъпило е писмено запитване относ...

№ 3-428 от 10.02.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на ваучерите за храна

ОТНОСНО: Данъчно третиране на ваучерите за храна В запитването се поставят следните въпроси: 1. На новопостъпилите работници и служители през съответния месец полагат ли се и в какъв размер ваучери за храна? Трябва ли да се изчакат три месеца от пост...

№ 94-00-758 от 30.04.2010 г. - ОТНОСНО: Подаване на отчети зa предприятие без дейност

ОТНОСНО: Подаване на отчети зa предприятие без дейност Във връзка с вашето запитване и при допускане, че поставеният въпрос касае предприятия, прилагащи като счетоводна база Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, из...

№ 94-00-9 от 11.01.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена рента по застрахователна полица

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена рента по застрахователна полица В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-9 от 11.01.2011 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: В съдържанието на изложената фактическа ...

№ 94ТТ-107 от 05.07.2011 г. - ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят не само е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и е упражнил това право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, същият няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят не само е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и е упражнил това право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, същият няма право на обезщетение по ...

№ 96-00-437 от 05.11.2010 г. - ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, с вх. № 96-00-437 от 05.11.2010 г. е изложена...

Анотации

Възстановяване на акциз

Каква е промяната в ЗАДС относно възстановяването на акциз? Направена е промяна в ал. 1, 2 и 3 на чл. 27 от закона относно процедурата по възстановяване или прихващане на акциз. В ал. 1 е регламентирано, че недължимо платен или подлежащ на възстано...

Законово ограничаване на достъп до касационно обжалване

Какви са промените в ГПС, отнасящи се до законовото ограничаване на достъпа до касационно обжалване? C параграф 6 ЗИДГПК е извършена съществена промяна в законово ограничаване на достъпа до касационно обжалване, което има две предимства пред старата...

Изисквания към дейността на операторите на ваучери за храна

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Анета Георгиева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са измененията в ЗКПО в изискванията към дейността на операторите на ваучери за храна. В чл. 209, ал. 1 ЗКПО, където са посочени условията, които ...

Изменения в ЗМДТ относно данъка върху недвижимите имоти

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2011 г., можете да намерите отговор на въпроса: Какви са измененията в частта по данъка върху недвижимите имоти в ЗМДТ? Отпада освобождаването от данък на недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. Увеличава ...

Изплащане на суми за профилактика и рехабилитация

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2010 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса на кои лица Националният осигурителен институт изплаща суми за профилактика и рехабилитация. НОИ чрез неговите териториални поделения осъщ...

Индексирана работна заплата за период на временна неработоспособност

В сп. “Информационен бюлетин по труда”, бр. 1/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в отдел „Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, разглежда следния казус: До края на октомври 2010 г. жена е ползвала отпуск за отглеждане на дете до нав...

Корекция на ползван данъчен кредит и годишна корекция по чл. 73 от ЗДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: През 2010 г. фирма извършва само облагаеми доставки, но през м. 11.2010 има продажба на техни стари автомобилни части за товарните им автомобил...

Коригиране на грешки от минали периоди

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2010 г. Соня Дочева, отговаря на въпроса как се извършва коригиране на грешки от минали периоди. Открити грешки от минали периоди се коригират съгласно изискванията на СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаме...

Начисляване на ДДС при продажба на имот

В сп. „Експерт”, бр. 11 – 12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Търговско дружество е закупило през 2007 г. недвижим имот (магазин) за 145 000 лева плюс 29 000 лв. ДДС. Предстои продажба на магазина с договорена цена...

Облагаем доход на физическо лице от продажба на УПИ, получен по дарение

В сп. „Експерт”, бр. 11 – 12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса облагаем ли е доходът на физическо лице от продажба на УПИ, получен по дарение. На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите...

Осигуряване на управител на ЕТ с 3-та група инвалидност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2011 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, отговаря на въпроса какво трябва да направи лице, което е управител на ЕТ и има 3-та група инвалидност? Има ли право да не се осигурява като самоосигуряващ се и ...

Подаването на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ за промяна на наименование на длъжност

Във в. “Седмичен законник”, бр. 8/2011 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, разглежда следния казус: До 30.06.2011 г. е срокът за подаване на промените в наименованието на длъжността. Коя дата трябва да се напише в графа дата на сключване 01.01.2011...

Регистрация по ЗДДС на българско юридическо лице, което извършва консултантски услуги

В сп. “Български законник”, бр. 2/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Длъжно ли е българско юридическо лице да се регистрира по ЗДДС (съгласно чл. 97а от ЗДДС), ако предоставя консултантски услуги единствено на общини и д...

Ред за прекратяване на осигуряване на управител на търговско дружество

Лице работи като управител на търговско дружество и се осигурява по договор за управление и контрол. По какъв ред следва да прекрати осигуряването, за да упражни правото си на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст? За да реализирате правото си...

Сумарно изчисляване на работно време

В сп. „Експерт”, бр. 11 – 12/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния проблем: Законът позволява ли служител, който е на сумарно изчисляване на работното време и работи по график на 12-часови смени, същевременно да бъде вписв...

Счетоводни операции по тристранно споразумение

В сп. „Счетоводство+”, бр. 2/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Дружество е лизингополучател пo договор с банка за автомобил. Преди да се изплати целият дълг, се прекратява договорът, като банката е съгласна др...

Терминологични (технически) промени в чл. 42, ал. 2 и § 1, т. 6, изречение трето от ДР на ЗСч

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на въпроса кои са терминологичните (технически) промени в чл. 42, ал. 2 и § 1, т. 6, изречение трет...