Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 5, 1 - 15 март 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-15-16 от 10.01.2011 г. - ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с постъпили искания от лица, придобили право на пенсия, за възстановяване на вноски за здравно осигуряване, внасяни по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване

ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с постъпили искания от лица, придобили право на пенсия, за възстановяване на вноски за здравно осигуряване, внасяни по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване В отговор на ваше запитване, заведено с вх. № 20-15-16 от 10.01.20...

№ 20-19-5 от 13.01.2011 г. - ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на съдружници в търговско дружество (ООД)

ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на съдружници в търговско дружество (ООД) Депозирали сте в ТД на НАП - Пловдив, офис ..., писмено запитване № 20-19-5 от 13.01.2011 г. От изложената фактическа обстановка в запитването е видно, че дружеството ви (ООД) е с двама съдружници. ...

№ 3-1177 от 15.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на стопанската дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел

ОТНОСНО: Данъчно третиране на стопанската дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел Според изложеното в запитването с решение от 2008 г. на окръжен съд е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел. През 2008 и 2009 г. сдружението наред с идеалната си дейност е ...

№ 3-284 от 28.01.2011 г. - ОТНОСНО: Попълване на Таблица № 1 и Таблица № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Попълване на Таблица № 1 и Таблица № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителн...

№ 3-428 от 10.02.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на ваучерите за храна

ОТНОСНО: Данъчно третиране на ваучерите за храна В запитването се поставят следните въпроси: 1. На новопостъпилите работници и служители през съответния месец полагат ли се и в какъв размер ваучери за храна? Трябва ли да се изчакат три месеца от постъпването им, за да може да се ...

№ 94-00-758 от 30.04.2010 г. - ОТНОСНО: Подаване на отчети зa предприятие без дейност

ОТНОСНО: Подаване на отчети зa предприятие без дейност Във връзка с вашето запитване и при допускане, че поставеният въпрос касае предприятия, прилагащи като счетоводна база Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, изразяваме принципно становище, ...

№ 94-00-9 от 11.01.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена рента по застрахователна полица

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена рента по застрахователна полица В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-9 от 11.01.2011 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: В съдържанието на изложената фактическа обстановка пишете, че през мес...

№ 94ТТ-107 от 05.07.2011 г. - ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят не само е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и е упражнил това право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, същият няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят не само е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и е упражнил това право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, същият няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ От изложенот...

№ 96-00-437 от 05.11.2010 г. - ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, с вх. № 96-00-437 от 05.11.2010 г. е изложена следната фактическа обстановк...

Анотации

Възстановяване на акциз

Каква е промяната в ЗАДС относно възстановяването на акциз? Направена е промяна в ал. 1, 2 и 3 на чл. 27 от закона относно процедурата по възстановяване или прихващане на акциз. В ал. 1 е регламентирано, че недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява и...

Законово ограничаване на достъп до касационно обжалване

Какви са промените в ГПС, отнасящи се до законовото ограничаване на достъпа до касационно обжалване? C параграф 6 ЗИДГПК е извършена съществена промяна в законово ограничаване на достъпа до касационно обжалване, което има две предимства пред старата уредба на чл. 280, ал. 2 ГПК....

Изисквания към дейността на операторите на ваучери за храна

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Анета Георгиева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са измененията в ЗКПО в изискванията към дейността на операторите на ваучери за храна. В чл. 209, ал. 1 ЗКПО, където са посочени условията, които следва да бъдат изпълнени от р...

Изменения в ЗМДТ относно данъка върху недвижимите имоти

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2011 г., можете да намерите отговор на въпроса: Какви са измененията в частта по данъка върху недвижимите имоти в ЗМДТ? Отпада освобождаването от данък на недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. Увеличава се кръгът на данъчно задължени...

Изплащане на суми за профилактика и рехабилитация

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2010 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса на кои лица Националният осигурителен институт изплаща суми за профилактика и рехабилитация. НОИ чрез неговите териториални поделения осъществява дейност по профилактик...

Индексирана работна заплата за период на временна неработоспособност

В сп. “Информационен бюлетин по труда”, бр. 1/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в отдел „Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, разглежда следния казус: До края на октомври 2010 г. жена е ползвала отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст. ...

Корекция на ползван данъчен кредит и годишна корекция по чл. 73 от ЗДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: През 2010 г. фирма извършва само облагаеми доставки, но през м. 11.2010 има продажба на техни стари автомобилни части за товарните им автомобили. Закупени са 2007 и 2008 г. ...

Коригиране на грешки от минали периоди

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2010 г. Соня Дочева, отговаря на въпроса как се извършва коригиране на грешки от минали периоди. Открити грешки от минали периоди се коригират съгласно изискванията на СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счет...

Начисляване на ДДС при продажба на имот

В сп. „Експерт”, бр. 11 – 12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Търговско дружество е закупило през 2007 г. недвижим имот (магазин) за 145 000 лева плюс 29 000 лв. ДДС. Предстои продажба на магазина с договорена цена 120 000 лева с ДДС. Може ли д...

Облагаем доход на физическо лице от продажба на УПИ, получен по дарение

В сп. „Експерт”, бр. 11 – 12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса облагаем ли е доходът на физическо лице от продажба на УПИ, получен по дарение. На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната год...

Осигуряване на управител на ЕТ с 3-та група инвалидност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2011 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, отговаря на въпроса какво трябва да направи лице, което е управител на ЕТ и има 3-та група инвалидност? Има ли право да не се осигурява като самоосигуряващ се и какво трябва да подаде в НАП? ...

Подаването на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ за промяна на наименование на длъжност

Във в. “Седмичен законник”, бр. 8/2011 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, разглежда следния казус: До 30.06.2011 г. е срокът за подаване на промените в наименованието на длъжността. Коя дата трябва да се напише в графа дата на сключване 01.01.2011 г., тъй като промяната е от 0...

Регистрация по ЗДДС на българско юридическо лице, което извършва консултантски услуги

В сп. “Български законник”, бр. 2/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Длъжно ли е българско юридическо лице да се регистрира по ЗДДС (съгласно чл. 97а от ЗДДС), ако предоставя консултантски услуги единствено на общини и държавни институции на друга ст...

Ред за прекратяване на осигуряване на управител на търговско дружество

Лице работи като управител на търговско дружество и се осигурява по договор за управление и контрол. По какъв ред следва да прекрати осигуряването, за да упражни правото си на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст? За да реализирате правото си на пенсия, следва задължителн...

Сумарно изчисляване на работно време

В сп. „Експерт”, бр. 11 – 12/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния проблем: Законът позволява ли служител, който е на сумарно изчисляване на работното време и работи по график на 12-часови смени, същевременно да бъде вписван в график за разположение на...

Счетоводни операции по тристранно споразумение

В сп. „Счетоводство+”, бр. 2/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Дружество е лизингополучател пo договор с банка за автомобил. Преди да се изплати целият дълг, се прекратява договорът, като банката е съгласна друго дружество да поеме автомоб...

Терминологични (технически) промени в чл. 42, ал. 2 и § 1, т. 6, изречение трето от ДР на ЗСч

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на въпроса кои са терминологичните (технически) промени в чл. 42, ал. 2 и § 1, т. 6, изречение трето от ДР на ЗСч. В Закона за сч...