Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-153 от 10.12.2010 г. - ОТНОСНО: Регулация на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО

ОТНОСНО: Регулация на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО По повод ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”– гр. Бургас, с вх.№ 1-153 от 10.12.2010 г. изразяваме следното принципно становище: В запитването е изложена следната фактическа обстано...

№ 20-00-31 от 27.01.2011 г. - ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.), Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.)

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.), Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.) и Закон за бюджета на Националната з...

№ 20-19-78 от 04.11.2010 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” № 20-19-78/04.11.2010 г., ви уведомяваме за следното: Във връзка с непроведено заседание на Общински съвет –...

№ 3-2959 от 04.11.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката по отстъпено право на строеж върху общинска земя съгласно ЗДДС (отм.)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката по отстъпено право на строеж върху общинска земя съгласно ЗДДС (отм.) Според изложеното в запитването община Г. е издала фактура № ... от ....2008 г. на стойност с ДДС - ... лв. за отстъпено право на строеж в ...

№ 53-00-729 от 11.12.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на дружество с нулева ставка по ЗДДС за туристическа агентска дейност

ОТНОСНО: Облагане на дружество с нулева ставка по ЗДДС за туристическа агентска дейност В постъпило в Дирекция ОУИ – София, писмено запитване с вх. № 53-00-729/21.10.2010 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Основна дейност на дружеството ...

№ 91-01-23 от 18.01.2011 г. - ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за...

№ 94-00-201 от 16.11.2010 г. - ОТНОСНО: Годишно изравняване на дохода от собственик на ЕТ, ползващ отпуск по майчинство

ОТНОСНО: Годишно изравняване на дохода от собственик на ЕТ, ползващ отпуск по майчинство Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № 94-00-201/19/10/2010 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно годишно изравн...

№ 94-00-229 от 11.12.2010 г. - ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец 6 от самоосигуряващото се лице

ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец 6 от самоосигуряващото се лице Във връзка с ваше писмено запитване, въведено с вх. № 94-00-229/29/11/2010 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно попълване на Декларац...

№ 94ЛЛ-41 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Само когато лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, видът и степента на увреждане се определят пожизнено

ОТНОСНО: Само когато лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, видът и степента на увреждане се определят пожизнено Законът за здравето (ЗЗ), обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., влиза в с...

№ 94ММ-227 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Срокът за изпитване „до 6 месеца" е предвиден с оглед да съществува достатъчно време да се провери дали работникът или служителят може да изпълнява възложената му работа. Посоченият срок е максимален. При освобождаване от работа, преди да изтече срокът за изпитване, обезщетението за безработица се определя по общите правила

ОТНОСНО: Срокът за изпитване „до 6 месеца" е предвиден с оглед да съществува достатъчно време да се провери дали работникът или служителят може да изпълнява възложената му работа. Посоченият срок е максимален. При освобождаване от работа, преди да из...

№ 94СС-147 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца, лишени от родителска грижа, имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 36 работни дни

ОТНОСНО: Възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца, лишени от родителска грижа, имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 36 работни дни Съгласно чл. 155, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) някои категории работниц...

Анотации

Възможности за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.01.2012 г. до 01.01.2026 г.

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2011 г. Елина Костова – началник-отдел „Отпускане на пенсии” в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса какви са възможностите за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.01.2012 г. до 01.01.2026 г. Правото на пенсия за ...

Възникване на данъчно събитие при условия на доставка ЕХ WORKS

В сп. „Експерт”, бр. 11-12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма получава фактура за ВОП с дата 31.08.2010 г. и в същия ден извършва банков превод за плащане по нея. Във фактурата не са посочени условия...

Деклариране по ЗДДФЛ на безлихвени заеми, предоставени от физически лица, след като по тях лицата нямат доход

В сп. „Експерт”, бр. 11-12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса подлежат ли на деклариране по ЗДДФЛ безлихвените заеми, предоставени от физически лица, след като по тях лицата нямат доход. Въпросът не е изрично уреден в ЗД...

Изменения в КСО, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременно и раждане и безработица

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 1/2011 г. Йосиф Милошев – главен методолог на НОИ, отговаря на въпроса какви са измененията в КСО, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане и безработица. От 01.01.2011 ...

Изплатен доход на физическо лице по смисъла на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

В сп. „Български законник”, бр. 2/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Предприятие е платило за доставка от физическо лице в качеството му на едноличен търговец, регистриран по Търговския закон. Платената в този случай сума...

Несъстоятелност, когато ЮЛ с нестопанска цел не извършва никаква допълнителна стопанска дейност

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2010 г. гл. ас. д-р Янка Тянкова, отговаря на въпроса приложима ли е несъстоятелността, когато ЮЛ с нестопанска цел не извършва никаква допълнителна стопанска дейност. Това са случаите, когато те осъществ...

Облекчения, свързани с финансовата отчетност на малките предприятия, въведени с новата разпоредба на чл. 26, ал. 5 ЗСч

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Велин Филипов – д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са облекченията, свързани с финансовата отчетност на малките предприятия, въведени с новата разпоредба на чл...

Ползване на неизползван платен годишен отпуск от 2006 г.

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 1/2011 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда следния казус: Може ли за поискан и ползван през юни, юли и август 2010 г. платен годишен отпуск за 2006 г....

Прилагане на чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2010 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, разглежда следния случай: Предприятие ежегодно назначава за сезона допълнително работници (озеленители), които са работили и през предходни години. Длъжността й характ...

Ред за освобождаване на работник поради болест и обезщетения, които трябва да му се изплатят

В сп. „Експерт”, бр. 11-12/2010 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Пенсионер е нает по трудов договор на 4-часово работно време. С експертно решение от ТЕЛК придобива 100% инвалидност. Какъв е редът за неговото освобождав...

Режим за облагане на услуги, получени от транспортна фирма във връзка с осъществяването на превоз на стоки на територията на ЕС

Във в. „Актив”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българско дружество извършва транспорт на стоки със собствен превоз и при извършване на самата услуга (напр. между Италия и България) използва фериботна услуга...

Счетоводно отчитане на изработка на мебел

Във в. „Седмичен законник”, бр. 6/2011 г. д-р Николай Николов - д.е.с., разглежда следния казус: OOД, регистрирано по ДДС, приема поръчка за изработка на мебел. Изработва проект и закупува спрямо проекта материали, за да изработи тази мебел, сглобява...

Съставяне на годишния финансов отчет (ГФО) за 2010 година

В сп. „Експерт”, бр. 11-12/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса има ли промени във връзка със съставянето на годишния финансов отчет (ГФО) за 2010 година. С промените в ЗКПО (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.) в преходните и з...

Туристически данък

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса, какви са нововъведенията в ЗМДТ относно туристическия данък. В глава втора от закона се създ...

Удържане на авансов данък през 2011 г. при изплащане на доходи от рента и аренда на земеделска земя

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Отчитайки последните промени в ЗДДФЛ, задължени ли са земеделските кооперации да удържат авансов данък през 2011 г. при изплащане на доходи о...