Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-153 от 10.12.2010 г. - ОТНОСНО: Регулация на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО

ОТНОСНО: Регулация на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО По повод ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”– гр. Бургас, с вх.№ 1-153 от 10.12.2010 г. изразяваме следното принципно становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка – от 2008 г. дружеството п...

№ 20-00-31 от 27.01.2011 г. - ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.), Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.)

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.), Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 201...

№ 20-19-78 от 04.11.2010 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” № 20-19-78/04.11.2010 г., ви уведомяваме за следното: Във връзка с непроведено заседание на Общински съвет – Х., през месец септември 2010...

№ 3-2959 от 04.11.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката по отстъпено право на строеж върху общинска земя съгласно ЗДДС (отм.)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката по отстъпено право на строеж върху общинска земя съгласно ЗДДС (отм.) Според изложеното в запитването община Г. е издала фактура № ... от ....2008 г. на стойност с ДДС - ... лв. за отстъпено право на строеж в УПИ в гр. Г., в която е начисл...

№ 53-00-729 от 11.12.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на дружество с нулева ставка по ЗДДС за туристическа агентска дейност

ОТНОСНО: Облагане на дружество с нулева ставка по ЗДДС за туристическа агентска дейност В постъпило в Дирекция ОУИ – София, писмено запитване с вх. № 53-00-729/21.10.2010 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Основна дейност на дружеството е туристическа агентска дейнос...

№ 91-01-23 от 18.01.2011 г. - ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начи...

№ 94-00-201 от 16.11.2010 г. - ОТНОСНО: Годишно изравняване на дохода от собственик на ЕТ, ползващ отпуск по майчинство

ОТНОСНО: Годишно изравняване на дохода от собственик на ЕТ, ползващ отпуск по майчинство Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № 94-00-201/19/10/2010 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно годишно изравняване на дохода от собственик ...

№ 94-00-229 от 11.12.2010 г. - ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец 6 от самоосигуряващото се лице

ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец 6 от самоосигуряващото се лице Във връзка с ваше писмено запитване, въведено с вх. № 94-00-229/29/11/2010 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, относно попълване на Декларация образец 6 от самоосигуряващ...

№ 94ЛЛ-41 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Само когато лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, видът и степента на увреждане се определят пожизнено

ОТНОСНО: Само когато лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, видът и степента на увреждане се определят пожизнено Законът за здравето (ЗЗ), обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., влиза в сила от 01.01.2005 г. Съгласно ...

№ 94ММ-227 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Срокът за изпитване „до 6 месеца" е предвиден с оглед да съществува достатъчно време да се провери дали работникът или служителят може да изпълнява възложената му работа. Посоченият срок е максимален. При освобождаване от работа, преди да изтече срокът за изпитване, обезщетението за безработица се определя по общите правила

ОТНОСНО: Срокът за изпитване „до 6 месеца" е предвиден с оглед да съществува достатъчно време да се провери дали работникът или служителят може да изпълнява възложената му работа. Посоченият срок е максимален. При освобождаване от работа, преди да изтече срокът за изпитване, обез...

№ 94СС-147 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца, лишени от родителска грижа, имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 36 работни дни

ОТНОСНО: Възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца, лишени от родителска грижа, имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 36 работни дни Съгласно чл. 155, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) някои категории работници и служители, в зависимост от...

Анотации

Възможности за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.01.2012 г. до 01.01.2026 г.

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2011 г. Елина Костова – началник-отдел „Отпускане на пенсии” в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса какви са възможностите за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.01.2012 г. до 01.01.2026 г. Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от...

Възникване на данъчно събитие при условия на доставка ЕХ WORKS

В сп. „Експерт”, бр. 11-12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма получава фактура за ВОП с дата 31.08.2010 г. и в същия ден извършва банков превод за плащане по нея. Във фактурата не са посочени условия на сделката, но при предишна ...

Деклариране по ЗДДФЛ на безлихвени заеми, предоставени от физически лица, след като по тях лицата нямат доход

В сп. „Експерт”, бр. 11-12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса подлежат ли на деклариране по ЗДДФЛ безлихвените заеми, предоставени от физически лица, след като по тях лицата нямат доход. Въпросът не е изрично уреден в ЗДДФЛ и поражда противоречиви тъ...

Изменения в КСО, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременно и раждане и безработица

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 1/2011 г. Йосиф Милошев – главен методолог на НОИ, отговаря на въпроса какви са измененията в КСО, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане и безработица. От 01.01.2011 г. се увеличават периодите, от...

Изплатен доход на физическо лице по смисъла на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

В сп. „Български законник”, бр. 2/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Предприятие е платило за доставка от физическо лице в качеството му на едноличен търговец, регистриран по Търговския закон. Платената в този случай сума счита ли се за "изплатен дохо...

Несъстоятелност, когато ЮЛ с нестопанска цел не извършва никаква допълнителна стопанска дейност

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2010 г. гл. ас. д-р Янка Тянкова, отговаря на въпроса приложима ли е несъстоятелността, когато ЮЛ с нестопанска цел не извършва никаква допълнителна стопанска дейност. Това са случаите, когато те осъществяват своята идеална цел чрез с...

Облекчения, свързани с финансовата отчетност на малките предприятия, въведени с новата разпоредба на чл. 26, ал. 5 ЗСч

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Велин Филипов – д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са облекченията, свързани с финансовата отчетност на малките предприятия, въведени с новата разпоредба на чл. 26, ал. 5 ЗСч. Необходимо е ...

Ползване на неизползван платен годишен отпуск от 2006 г.

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 1/2011 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда следния казус: Може ли за поискан и ползван през юни, юли и август 2010 г. платен годишен отпуск за 2006 г. работникът или служителят да ...

Прилагане на чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2010 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, разглежда следния случай: Предприятие ежегодно назначава за сезона допълнително работници (озеленители), които са работили и през предходни години. Длъжността й характерът на работата не се променя...

Ред за освобождаване на работник поради болест и обезщетения, които трябва да му се изплатят

В сп. „Експерт”, бр. 11-12/2010 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Пенсионер е нает по трудов договор на 4-часово работно време. С експертно решение от ТЕЛК придобива 100% инвалидност. Какъв е редът за неговото освобождаване поради болест, какви обезщ...

Режим за облагане на услуги, получени от транспортна фирма във връзка с осъществяването на превоз на стоки на територията на ЕС

Във в. „Актив”, бр. 1/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българско дружество извършва транспорт на стоки със собствен превоз и при извършване на самата услуга (напр. между Италия и България) използва фериботна услуга, както и други разходи при пр...

Счетоводно отчитане на изработка на мебел

Във в. „Седмичен законник”, бр. 6/2011 г. д-р Николай Николов - д.е.с., разглежда следния казус: OOД, регистрирано по ДДС, приема поръчка за изработка на мебел. Изработва проект и закупува спрямо проекта материали, за да изработи тази мебел, сглобява я като готово изделие и я про...

Съставяне на годишния финансов отчет (ГФО) за 2010 година

В сп. „Експерт”, бр. 11-12/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса има ли промени във връзка със съставянето на годишния финансов отчет (ГФО) за 2010 година. С промените в ЗКПО (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.) в преходните и заключителните разпоредби се пр...

Туристически данък

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса, какви са нововъведенията в ЗМДТ относно туристическия данък. В глава втора от закона се създава нов раздел VII, който регл...

Удържане на авансов данък през 2011 г. при изплащане на доходи от рента и аренда на земеделска земя

В сп. „Финанси и право”, бр. 1/2011 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Отчитайки последните промени в ЗДДФЛ, задължени ли са земеделските кооперации да удържат авансов данък през 2011 г. при изплащане на доходи от рента и аренда на земеделска...