начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 2, 16 - 31 януари 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-150 от 01.12.2010 г. - ОТНОСНО: Документална обоснованост на стопанските операции във връзка с прилагането на ЗКПО

ОТНОСНО: Документална обоснованост на стопанските операции във връзка с прилагането на ЗКПО По повод ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Бургас, с вх. № 1-150 от 01.12.2010 г. изразяваме следното принципно становище: В запитването сте посоч...

№ 20-00-10 от 11.01.2011 г. - ОТНОСНО: Влезли в сила изменения на КТ, касаещи процеса по прием и обработка на уведомления за трудови договори по реда на чл. 62, ал. 4 и чл. 327 от КТ, изменения в Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ и промяна в информационната система на НАП

ОТНОСНО: Влезли в сила изменения на Кодекса на труда, касаещи процеса по прием и обработка на уведомления за трудови договори по реда на чл. 62, ал. 4 и чл. 327 от КТ, изменения в Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведо...

№ 3-3239 от 10.12.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на придобит доход от лице, участващо в преброяването на населението и жилищния фонд съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд на Република България през 2011 г.

ОТНОСНО: Облагане на придобит доход от лице, участващо в преброяването на населението и жилищния фонд съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд на Република България през 2011 г. Според изложеното в запитването през 2011 г. физич...

Анотации

Данъчни задължения за наемател и наемодател за ремонт на помещение за търговски цели

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2010 г. Мина Янкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС лице е извършило ремонт/подобрение на наето помещение за търговски цели. Договорено е, че разходите за извършения ремонт/подобрение не са ...

Данъчни облекчения по ЗКПО за земеделски производители

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2010 г. Мая Жотева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са данъчните облекчения по ЗКПО за земеделските производители. И в този закон са направени промени в разпоредбите, регламентиращи данъчни облекчения за ...

Изпращане на уведомление до НОИ, когато на работника или служителя се възлага да изпълнява друга длъжност по реда на чл. 120 от КТ

В сп. „Труд и работна заплата”, бр. 71/декември 2010 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, отговаря на въпроса трябва ли да се изпраща уведомление до ТП на НОИ, когато на работника или служителя се възлага да изпълнява друга длъжност по реда на чл....

Корекция на грешки от минали години

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2010 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса как се извършва корекция на грешки от минали години. В случай че през 2010 г. се установи допусната в предходна година счетоводна грешка, която води до промяна в декларирани...

Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2010 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса какви документи са необходими за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация. Документите, не...

Новите изменения и допълнения в КСО във връзка с кръга на осигурениет лица

В сп. „Актив”, бр. 12/2010 г. Румяна Станчева, отговаря на въпроса какви са новите изменения и допълнения в КСО във връзка с кръга на осигурените лица. Със Закона за изменение и допълнение на КСО, изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., в сила от 1 юли 2...

Облагане с ДДС на тръжни документи срещу заплащане

Във в. „Актив”, бр. 24/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кандидатите за участие в търг за обществена поръчка, обявен от бюджетно предприятие, получават от него тръжните документи срещу заплащане. Подлежи ли на облагане ...

Определяне на облагаем оборот

В сп. „Експерт”, бр. 10/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как следва да се определи облагаемият оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС на фирма, която извършва туроператорска дейност - взема се пр...

Пенсия за лице, което не отговаря на условията за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2010 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса каква пенсия може да се отпусне на лице, което не отговаря на условията за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Като цяло Кодексът за социално оси...

Подаване на заявление за задълженията по разходите на ДОО

Във в. „Актив”, бр. 24/2010 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса къде се подават заявлението и документите и кой е компетентен орган да разреши разсрочването. Разсрочване на задълженията по разходите на ДОО се допуска по погасителен план,...

Позицията на Съда на ЕС по отношение на директния ефект на директивите на ЕС по отношение на ЗДДС

В сп. „Актив”, бр. 12/2010 г. д-р Любка Ценова – адвокат по европейско данъчно право, отговаря на въпроса каква е позицията на Съда на ЕС по отношение на директния ефект на директивите на ЕС по отношение на ЗДДС. Съгласно чл. 19, § 3, б. "б" от Догов...

Ред за използване на лично имущество на физическо лице в дейността му като ЕТ

В сп. „Актив”, бр. 12/2010 г. проф. Костадин Иванов – данъчен експерт, отговаря на въпроса какъв е редът за използване на лично имущество на физическо лице в дейността му като едноличен търговец. Този въпрос възниква твърде често при осъществяване на...

Счетоводно отчитане на изпълнението на строежи „по стопански начин"

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се извършва счетоводно отчитане на изпълнението на строежи „по стопански начин". За отчитане на строителството, изпълнявано „по стопански начин", с...

Счетоводно отчитане на ремонт на ДМА, който е нает

Във в. „Седмичен законник”, бр. 1/2011 г. д-р Николай Николов - д.е.с., разглежда следния казус: Извършен е ремонт на ДМА, който е нает. Стойността на целия ремонт е 6000 лв. с ДДС (плаща го наемателят, а по принцип трябва да е за сметка на наемодате...

Съставяне на годишен отчет от ЕТ по чл. 32, ал. 4 от ЗСч

В сп. „Български законник”, бр. 12/2010 г. Иван Симов – регистриран одитор,отговаря на въпросите: ЕТ, което попада в обхвата на чл. 32, ал. 4 от Закона за счетоводството, трябва ли да съставя годишен отчет? Ако трябва, какви са съставните части на от...