начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 1, 1 - 15 януари 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2011 г.
Закони и правителствени актове

№ 94С-3015-1 от 15.11.2010 г. - ОТНОСНО: От 02.06.1986 г. до 05.10.1987 г. съм работила в селското стопанство като бояджия, което се доказва от приложеното копие на трудовата ми книжка. От коя категория ще се зачете трудът ми при пенсиониране?

ОТНОСНО: От 02.06.1986 г. до 05.10.1987 г. съм работила в селското стопанство като бояджия, което се доказва от приложеното копие на трудовата ми книжка. От коя категория ще се зачете трудът ми при пенсиониране? Категорията на труда при пенсиониране ...

Писма на министерства и ведомства

№ 03/1947 от 03.11.2009 г. - ОТНОСНО: Не е възможно лицето да не работи и да внася осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. Тази възможност е допусната единствено при осигуряването във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

ОТНОСНО: Не е възможно лицето да не работи и да внася осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. Тази възможност е допусната единствено при осигуряването във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Общия...

№ 04-02-371 от 12.11.2010 г. - ОТНОСНО: Защо категорията на труда се признава при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, а лицата с увреждания са лишени от тези права? Защо при отпускането и определянето на размера на пенсиите за инвалидност не се взема предвид категорията на положения труд?

ОТНОСНО: Защо категорията на труда се признава при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, а лицата с увреждания са лишени от тези права? Защо при отпускането и определянето на размера на пенсиите за инвалидност не се взема предвид категорията н...

№ 20-00-488 от 18.11.2010 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 101, ал. 1 от ППЗДДС

ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 101, ал. 1 от ППЗДДС Във връзка с получено от вас писмено запитване с вх. № 20-00-488/13.08.2010 г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" – София, ви уведомяваме следното: В запитването е...

№ 24-34-160 от 23.11.2010 г. - ОТНОСНО: Кръга на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

ОТНОСНО: Кръга на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Във връзка с ваше писмо с вх. № 24-34-160/30.09.2010 г. по описа на Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) изразявам с...

№ 26-1684-1 от 24.11.2010 г. - ОТНОСНО: Моля да ме уведомите кой може да издаде или да коригира удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход, когато фирмата е ликвидирана и няма управител, който да ги подпише?

ОТНОСНО: Моля да ме уведомите кой може да издаде или да коригира удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход, когато фирмата е ликвидирана и няма управител, който да ги подпише? На основание § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпо...

№ 3-2740 от 08.10.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. Според изложеното в запитването дружество с 95% чуждестранно участие (Германия и Великобритания) осъществява стопанска дейност от 2007 г., като ос...

№ 33-167 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Срокът на ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда - до навършване на 2- годишна възраст на детето, изтича в 24. 00 ч. на датата, на която е родено детето, и майката - работничка или служителка, трябва да се върне на работа на следващия ден

ОТНОСНО: Срокът на ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда - до навършване на 2- годишна възраст на детето, изтича в 24. 00 ч. на датата, на която е родено детето, и майката - работничка или служителка, трябва да се върне на работа н...

№ 8008-3 от 08.01.2010 г. - ОТНОСНО: Добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се отпуска само на пенсионера, който има сключен граждански брак с починалия, и се прекратява единствено при сключване на друг брак. Добавката не се отпуска и не се прекратява при съжителство на семейни начала

ОТНОСНО: Добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се отпуска само на пенсионера, който има сключен граждански брак с починалия, и се прекратява единствено при сключване на друг брак. Добавката не се отпуска и не се прекратява при съжите...

№ 94-00-139 от 01.06.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и Наредба № Н-18

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и Наредба № Н-18 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 97а от ЗДДС, но не е регистрирано като свободна професия и не е самоосигуряващо се лице...

№ 94-Г-43 от 17.09.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на недвижим имот при публична продан по Гражданско-процесуалния кодекс

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на недвижим имот при публична продан по Гражданско-процесуалния кодекс Фактическа обстановка Във връзка с изпълнително дело с длъжник, регистрирано по ЗДДС юри...

№ 96-00-131 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 116 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 116 от ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-131/01.04.2010 г. и представено пълномощно на 13.04.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по З...

Анотации

Авансово дължим данък при изплащане на хонорар

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 11/2010 г. Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда следния казус: Физическо лице е съдружник в търговско дружество, но не е самоосигуряващо се лице, тъй като не упражнява трудова дейност в дружеството, а работи...

Данъчно третиране по ЗКПО при прекратяване на място на стопанска дейност в България

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2010 г. Истилиян Симеонов – адвокат, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране по ЗКПО при прекратяване на място на стопанска дейност в България. Когато чуждестранното юридическо лице прекрати дейността си на тер...

ДДС за бракувани стоки

Във в. „Актив”, бр. 22/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, С какъв документ се начислява ДДС за бракувани стоки, при придобиването на които е ползван данъчен кредит, и как се отразяват данните му в дневника за продажбите, т.е. кои колони се п...

Заверка на ГФО за 2009 г. от независим одитор

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса в кои случаи се изисква заверка на ГФО за 2009 г. от независим одитор. Дружеството е регистрирано като ЕООД – общинско, дейността е търговия на дребно. Н...

Задължение за уведомяване на инспекцията по труда при въвеждане на непълно работно време

Работодателят има ли задължение да уведомява инспекцията по труда при въвеждане на непълно работно време? Положеният труд при непълно работно време отчита ли се в специална книга? Работникът или служителят може да работи при непълно работно време, к...

Задължения на фирма по ЗДДФЛ, която изкупува селскостопанска продукция

В сп. „Български законник”, бр. 12/2010 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, дава отговор на следния въпрос: Фирма изкупува селскостопанска продукция от физически лица, които не са регистрирани земеделски производители. Плащането се извършва по банк...

Медицинско удостоверение за работа

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2010 г. ще намерите отговор на следния въпрос: Кой има право да издава медицинско удостоверение за работа - личният лекар или диагностично-консултативните центрове (ДКЦ)? Здравната каса поема ли част от цената за издаване...

Място на изпълнение на услуга

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, дава отговор на въпроса кое е мястото на изпълнение на услуга, оказана на данъчно задължено лица, което е установено в повече от една държава. С оглед на чл. 21, ал. 2 ЗДДС,...

Начисляване на данък по чл. 163а – 163В от ЗДДС при доставките

В сп. „Експерт”, бр. 10/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, дава отговор на въпроса кой и как начислява данъка при доставките, облагаеми по реда на чл. 163а - 163В от ЗДДС. При тези доставки данъкът се дължи не от доставчика, а от получателя ...

Определяне на документално доказана цена на придобиване на финансови инструменти за целите на определяне на печалбата/загубата или дохода

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 10/2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса как се определя документално доказаната цена на придобиване на финансовите инструменти за целите на определяне на печалбата/загубата или дохода. Опре...

Осигурителни вноски във фонд „ГВРС”

В сп. „Данъчна практика”, бр. 11/2010 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса за кои лица работодателят внася осигурителни вноски във фонд "ГВРС” и как се определя размерът на вноските. Осигурителни вноски във фонд "...

Осигуряване на земеделски производител, който започва дейност като ЕТ

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 11/2010 г. Вержиния Заркова – н-к отдел в НОИ, дава отговор на следните въпроси: Регистриран земеделски производител започва да упражнява дейност като едноличен търговец. Как трябва да продължи осигуряването си и т...

Осчетоводяване на щета и съдебно дело срещу застраховател

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 11/2010 г. Бойко Костов – регистриран одитор, Разглежда следния казус: Фирма извършва товарни транспортни услуги извън страната. При един от тези превози натоварената стока се поврежда. Получателят на товара е фирм...

Отразяване на трудов стаж по втори трудов договор

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в MTCII, отговаря на въпроса: Служител работи в две фирми на два трудови договора - един основен и един втори допълнителен, но 8 часа. Как да се отрази трудовият стаж по втория тр...

Прекъсване на временна неработоспособност

В сп. „Труд и право”, бр. 11/2010 г. Нели Вангелова – началник на отдел „Болест и майчинство" в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса кога е налице прекъсване на временната неработоспособност и кои дни са за сметка на работодателя в случаите на прекъсване. ...

Промяна в данъчна основа на получена доставка

В сп. „Данъчна практика”, бр. 11/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Юридическо лице е получило кредитно известие по фактура, която е отразена в данъчните регистри и в справката за миналия данъчен период. Как следва д...

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2010 г. Лорета Цветкова – главен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Дружество има сключен договор за наем на офис - собственост на физическо лице. В договора за наем изрично е записано, че разходите за ток, вода и телеф...

Счетоводни записвания за определяне дял на напуснал съдружник от ООД

В сп. „Експерт”, бр. 10/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса съдружник в ООД напуска, как да се определи делът му. Какви са счетоводните записвания и има ли данъчно третиране? Съгласно чл. 127 от Търговския закон всеки с...

Учредяване право на ползване

Във в. „Седмичен законник”, бр. 48/2010 г. Султана Българенска - регистриран одитор, отговаря на въпроса: Управител учредява право на ползване на ЮЛ, като сградата, която ще се построи, ще е на фирмата. Как счетоводно да се заведе правото на ползване...