Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 24, 16 - 31 декември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-03-2 от 26.08.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на непризнат данъчен кредит

ОТНОСНО: Данъчно третиране на непризнат данъчен кредит Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-03-2 от 26.08.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведомяваме: В запитването е посочена следната фактическа о...

№ 20-15-396 от 31.08.2010 г. - ОТНОСНО: ВОП и приложение на ЗДДС

ОТНОСНО: ВОП и приложение на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № от 31.08.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата осъществява ВОП от Румъния. На 06.07.2010 г. са закупени резервни части от...

№ 23-29-155 от 18.08.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС, отнасящи се за доставка на стоки с монтаж и инсталация

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС, отнасящи се за доставка на стоки с монтаж и инсталация В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 23-29-155/18.08.2010 г., касаещо приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01....

№ 3-1753 от 14.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването лицето осъществява дейност и е регистрирано за целите на ЗДДС в качеството на едноличен търговец (ЕТ)....

№ 53-02-355 от 10.12.2010 г. - ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице

ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице Предвид неконкретната фактическа обстановка, изложена в запитването, изразявам следното ...

№ 92-00-5 от 10.09.2010 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на частичен данъчен кредит

ОТНОСНО: Право на приспадане на частичен данъчен кредит Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването ви представляваната от вас фирма е създадена с цел приватизация на общински недвижими имоти и общински предприятия. Отчитането на стопанск...

№ 94СС-211 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Възстановен от съда работник или служител, на когото в периода на обжалване на заповедта за уволнение е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при повторно прекратяване на трудовия договор

ОТНОСНО: Възстановен от съда работник или служител, на когото в периода на обжалване на заповедта за уволнение е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при повторно прекратяване...

№ 96-00-314 от 12.08.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-314/12.08.2010 г. относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор за финан...

Анотации

Изплащане на дневни командировъчни пари за повече от 180 дни

Във в. „Седмичен законник”, бр. 47/2010 г. Любка Ценова - д-р по данъчно право, адвокат, разглежда следния казус: ЕООД е с основна дейност транспорт. Управителят, който е шофьор, пребивава повече от времето през годината в ЕО, тъй като осъществява тр...

Начини за намаляване на капитала на АД

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2010 г. Иван Дочев – регистриран одитор, Отговаря на въпроса какви са начините за намаляване на капитала на акционерно дружество. Намаляването на капитала на акционерно дружество е регламентирано в чл. 199 и след...

Облагане с данък на недвижими имоти „леки” постройки

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2010 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса подлежат ли на облагане с данък върху недвижимите имоти „леки" постройки като бараки, складо...

Отразяване на плащания

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Във връзка с просрочено вземане от служебен аванс е внесена съдебна такса за заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ТПК със с...

Предоставяне на ваучери за храна

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2010 г. Мариана Василева – главен експерт в администрацията на Министерския съвет, отговаря на въпроса: Нарушена ли е разпоредбата на чл. 285 от Кодекса на труда, ако работодателят предоставя на своите служители ваучери за...

Приватизационен договор

В сп. “Счетоводство +”, бр. 11/2010 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса представлява ли приватизационният договор търговска сделка. Специфичната цел на приватизационната продажба е прехвърляне правото на собственост върху дялове, акции или...

Регистриране по ЗДДС на ЕТ

В сп. „Експерт”, бр. 7 – 8/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител и с регистрация за целите на облагането с ДДС, възнамерява през 2010 г. да се регистрира като ЕТ и к...