Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 24, 16 - 31 декември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-03-2 от 26.08.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на непризнат данъчен кредит

ОТНОСНО: Данъчно третиране на непризнат данъчен кредит Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-03-2 от 26.08.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведомяваме: В запитването е посочена следната фактическа о...

№ 20-15-396 от 31.08.2010 г. - ОТНОСНО: ВОП и приложение на ЗДДС

ОТНОСНО: ВОП и приложение на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № от 31.08.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата осъществява ВОП от Румъния. На 06.07.2010 г. са закупени резервни части от...

№ 23-29-155 от 18.08.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС, отнасящи се за доставка на стоки с монтаж и инсталация

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС, отнасящи се за доставка на стоки с монтаж и инсталация В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 23-29-155/18.08.2010 г., касаещо приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01....

№ 3-1753 от 14.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването лицето осъществява дейност и е регистрирано за целите на ЗДДС в качеството на едноличен търговец (ЕТ)....

№ 53-02-355 от 10.12.2010 г. - ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице

ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице Предвид неконкретната фактическа обстановка, изложена в запитването, изразявам следното ...

№ 92-00-5 от 10.09.2010 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на частичен данъчен кредит

ОТНОСНО: Право на приспадане на частичен данъчен кредит Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването ви представляваната от вас фирма е създадена с цел приватизация на общински недвижими имоти и общински предприятия. Отчитането на стопанск...

№ 94СС-211 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Възстановен от съда работник или служител, на когото в периода на обжалване на заповедта за уволнение е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при повторно прекратяване на трудовия договор

ОТНОСНО: Възстановен от съда работник или служител, на когото в периода на обжалване на заповедта за уволнение е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при повторно прекратяване...

№ 96-00-314 от 12.08.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-314/12.08.2010 г. относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор за финан...

Анотации

Изплащане на дневни командировъчни пари за повече от 180 дни

Във в. „Седмичен законник”, бр. 47/2010 г. Любка Ценова - д-р по данъчно право, адвокат, разглежда следния казус: ЕООД е с основна дейност транспорт. Управителят, който е шофьор, пребивава повече от времето през годината в ЕО, тъй като осъществява тр...

Начини за намаляване на капитала на АД

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2010 г. Иван Дочев – регистриран одитор, Отговаря на въпроса какви са начините за намаляване на капитала на акционерно дружество. Намаляването на капитала на акционерно дружество е регламентирано в чл. 199 и след...

Облагане с данък на недвижими имоти „леки” постройки

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2010 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса подлежат ли на облагане с данък върху недвижимите имоти „леки" постройки като бараки, складо...

Отразяване на плащания

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Във връзка с просрочено вземане от служебен аванс е внесена съдебна такса за заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ТПК със с...

Предоставяне на ваучери за храна

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2010 г. Мариана Василева – главен експерт в администрацията на Министерския съвет, отговаря на въпроса: Нарушена ли е разпоредбата на чл. 285 от Кодекса на труда, ако работодателят предоставя на своите служители ваучери за...

Приватизационен договор

В сп. “Счетоводство +”, бр. 11/2010 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса представлява ли приватизационният договор търговска сделка. Специфичната цел на приватизационната продажба е прехвърляне правото на собственост върху дялове, акции или...

Регистриране по ЗДДС на ЕТ

В сп. „Експерт”, бр. 7 – 8/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител и с регистрация за целите на облагането с ДДС, възнамерява през 2010 г. да се регистрира като ЕТ и к...