Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 24, 16 - 31 декември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-03-2 от 26.08.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на непризнат данъчен кредит

ОТНОСНО: Данъчно третиране на непризнат данъчен кредит Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-03-2 от 26.08.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведомяваме: В запитването е посочена следната фактическа обстановка: след извършена реви...

№ 20-15-396 от 31.08.2010 г. - ОТНОСНО: ВОП и приложение на ЗДДС

ОТНОСНО: ВОП и приложение на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № от 31.08.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата осъществява ВОП от Румъния. На 06.07.2010 г. са закупени резервни части от Румъния, като в издадените от...

№ 23-29-155 от 18.08.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС, отнасящи се за доставка на стоки с монтаж и инсталация

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС, отнасящи се за доставка на стоки с монтаж и инсталация В Дирекция „ОУИ” – София, е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 23-29-155/18.08.2010 г., касаещо приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.). Предвид неясната ...

№ 3-1753 от 14.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването лицето осъществява дейност и е регистрирано за целите на ЗДДС в качеството на едноличен търговец (ЕТ). Като ЕТ предоставя услуги с п...

№ 53-02-355 от 10.12.2010 г. - ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице

ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице Предвид неконкретната фактическа обстановка, изложена в запитването, изразявам следното принципно становище: Съгласно ...

№ 92-00-5 от 10.09.2010 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на частичен данъчен кредит

ОТНОСНО: Право на приспадане на частичен данъчен кредит Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването ви представляваната от вас фирма е създадена с цел приватизация на общински недвижими имоти и общински предприятия. Отчитането на стопанските операции е организирано по...

№ 94СС-211 от 20.08.2010 г. - ОТНОСНО: Възстановен от съда работник или служител, на когото в периода на обжалване на заповедта за уволнение е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при повторно прекратяване на трудовия договор

ОТНОСНО: Възстановен от съда работник или служител, на когото в периода на обжалване на заповедта за уволнение е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при повторно прекратяване на трудовия договор При прекр...

№ 96-00-314 от 12.08.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-314/12.08.2010 г. относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор за финансов лизинг за закупуване на ав...

Анотации

Изплащане на дневни командировъчни пари за повече от 180 дни

Във в. „Седмичен законник”, бр. 47/2010 г. Любка Ценова - д-р по данъчно право, адвокат, разглежда следния казус: ЕООД е с основна дейност транспорт. Управителят, който е шофьор, пребивава повече от времето през годината в ЕО, тъй като осъществява транспорта там (няма трудов дого...

Начини за намаляване на капитала на АД

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2010 г. Иван Дочев – регистриран одитор, Отговаря на въпроса какви са начините за намаляване на капитала на акционерно дружество. Намаляването на капитала на акционерно дружество е регламентирано в чл. 199 и следв. от Търговския закон. Реглам...

Облагане с данък на недвижими имоти „леки” постройки

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2010 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса подлежат ли на облагане с данък върху недвижимите имоти „леки" постройки като бараки, складове, временни сгради и съоръжен...

Отразяване на плащания

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Във връзка с просрочено вземане от служебен аванс е внесена съдебна такса за заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ТПК със съответната банкова такса. Плат...

Предоставяне на ваучери за храна

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2010 г. Мариана Василева – главен експерт в администрацията на Министерския съвет, отговаря на въпроса: Нарушена ли е разпоредбата на чл. 285 от Кодекса на труда, ако работодателят предоставя на своите служители ваучери за храна? Съгласно разпоредбата ...

Приватизационен договор

В сп. “Счетоводство +”, бр. 11/2010 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса представлява ли приватизационният договор търговска сделка. Специфичната цел на приватизационната продажба е прехвърляне правото на собственост върху дялове, акции или части от имуществото на търго...

Регистриране по ЗДДС на ЕТ

В сп. „Експерт”, бр. 7 – 8/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител и с регистрация за целите на облагането с ДДС, възнамерява през 2010 г. да се регистрира като ЕТ и като производител на земеделска...